Partneralimentatie 12 Jaar Lang

partneralimentatie

Wetswijziging voor partneralimentatie: Kunt u aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? Kijk vooral naar de vele reacties en schrijnende verhalen. Er lopen nu twee trajecten voor wetgeving. Is samenvoeging een mogelijkheid?

19 juni 2015: Technische informatie over de publicatie Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie). Deze publicatie zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen. Deze publicatie is op 19 juni 2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel).

18 september 2015: Jeroen Recourt verwacht dat er eerst een schriftelijke ronde volgt van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie in het najaar 2015. Hij verwacht dat in het voorjaar 2016 beide voorstellen door de Tweede Kamer worden behandeld.

14 januari 2016: De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft op 14 januari 2016 een advies ‘Advies op het initiatief-wetsvoorstel herziening partneralimentatie‘ uitgebracht aan kamerlid Recourt.

13 maart 2016: Reactie kamerlid Swinkels op vraag naar datum behandeling nieuwe wet in de Tweede kamer.

22 april 2016 (advies RvS) en 8 september 2016 (reactie initiatiefnemers): ‘Advies van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers‘.

14 maart 2017 – Nota van Wijziging: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie – Wet herziening partneralimentatie Ontvangen 14 maart 2017.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (23 december 2014, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid van der Steur)
Enige tijd is er bij de politieke partijen aandacht voor het verkorten van de duur van de partneralimentatie. Kan er tevens aandacht komen voor verandering / beëindiging partneralimentatie bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Mijn voorbeeld is dat bij de scheiding in 2009 een alimentatiebedrag is vastgesteld. In juli 2013 werd ik 65 jaar en vanaf die datum ontving mijn ex vrouw bovenop de alimentatie ook nog haar gedeelte van mijn pensioen. Volgend jaar juli wordt zijzelf 65 en zal vanaf oktober 2015 AOW ontvangen en haar deel van mijn pensioen. Het is toch van de gekke dat ik vanaf dat moment van het gedeelte van mijn pensioen waar ik recht op heb ook nog eens alimentatie moet betalen. Mijns inziens moet vanaf het moment dat de personen beiden de AOW leeftijd bereiken een automatisme zijn dat de alimentatie stopt en de wet pensioenvereffening wordt toegepast. Momenteel is het bij tegenwerking van de ex-partner alleen mogelijk na tussenkomst van de rechter. Mijns inziens is het niet nodig en ook financieel onbegrijpelijk dat ons rechtssysteem hiervoor gebruikt wordt.

Antwoord van D66 (25/1/15, kamerlid Berndsen)
Aangezien ik niet de eerste indiener ben kunt u deze vraag beter neerleggen bij de heer van der Steur als eerste indiener.

Antwoord van de PvdA (11/2/15, kamerlid Recourt)
De verdeling van de pensioen en de partneralimentatie hebben in eerste instantie niets met elkaar te maken. Een pensioen is een verzekering dat op een afgesproken tijdstip vrijkomt en dan ook wordt uitgekeerd. Het pensioen wordt uitgekeerd aan beide ex-partners als de pensioendatum is bereikt voor de begunstigde. Daarbij speelt de leeftijd van de begunstigden een ondergeschikte rol zoals wel het geval is bij de AOW. In die zin is het terecht dat uw ex-vrouw op het moment dat uw pensioen uitgekeerd wordt haar deel op het zelfde moment krijgt. Uw vrouw kan haar het pensioen dat zij heeft opgebouwd ook eerder laten ingaan. Dit betekent dat ook het pensioen van u eerder in gaat. Als dit tot hele onwenselijke situaties leidt, dan kan de ex-partner via conversie het eigen deel later laten ingaan (zie brochure: ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding onder 9 en 10‘). Wellicht heeft u hier gebruik van gemaakt. Een andere mogelijkheid is het pensioen middelen? U heeft hier afspraken over kunnen maken tijdens het huwelijk of tijdens de scheiding. Wanneer het pensioen verevend wordt, dan verandert er op het moment van uitbetaling van het pensioen het een en ander aan inkomen en draagkracht van de partners. Wanneer er op dat moment ook nog alimentatie wordt betaald, kan de hoogte hiervan om deze reden worden gewijzigd. Een en ander is natuurlijk met name afhankelijk van de afspraken die over de partneralimentatie zijn gemaakt.

Antwoord van de VVD (23/2/15, kamerlid van der Steur)
Wij nemen dat mee in ons wetsvoorstel herziening partneralimentatie.

Geen antwoord van de PVV (23/3/15, kamerlid Helder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (2 september 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt en kamerlid van der Steur)
Kunt u mij aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? (Voor meer informatie zie de reacties)

Antwoord van de VVD (7/9/11, kamerlid van der Steur)
In de afgelopen jaren heeft de VVD veel brieven en e-mails van mensen gekregen over het alimentatiestelsel. De VVD vindt dat in veel gevallen de alimentatieverplichting te hoog is en de duur ervan te lang. De VVD wil daarom de wetgeving aanpassen om het alimentatiesysteem te wijzigen. Momenteel werkt de VVD samen met Kamerleden van andere partijen in de Tweede Kamer aan een initiatiefwetsvoorstel om het Nederlandse alimentatiestelsel te wijzigen. Doel van de wijziging o.m. de regeling te vereenvoudigen en de alimentatieduur te bekorten. Naar verwachting zullen de partijen na het reces een initiatiefnota aan de Kamer presenteren op basis waarvan een voorstel tot wetswijziging zal worden opgesteld. Het tijdstip van indiening is op dit moment nog niet bekend. De partijen streven er na zo snel mogelijk na het reces van de Tweede Kamer de initiatiefnota in te dienen. Ik moet u er op wijzen dat een wetswijziging enige tijd zal kosten. De behandeling is mede afhankelijk van de agendering van een initiatief op de agenda van de Tweede Kamer. De ervaring leert dat dit soms meer dan een jaar kan duren afhankelijk van de agenda van de Tweede Kamer. De wijziging van de wet die nodig is om het alimentatiestelsel aan te kunnen passen, kan daarom langer dan twee tot drie jaar duren. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. U kunt er van verzekerd zijn dat de VVD aandacht zal blijven houden voor de alimentatieproblematiek en er naar streeft de wet- en regelgeving zo snel mogelijk aan te passen.

Antwoord van D66 (27/9/11, kamerlid Berndsen)
D66 streeft er naar samen met de PvdA en de VVD een initiatiefvoorstel in te dienen voor het kerstreces. Zoals de collega van de VVD heeft aangegeven, kan het enkele jaren duren voor dat een wetswijziging daadwerkelijk van kracht wordt. Bovendien kent Nederland het legaliteitsbeginsel, waardoor de wetgever in het algemeen niet met terugwerkende kracht regels op kan leggen. Dit betekent dat, indien het voorstel aangenomen wordt, deze alleen zal gelden voor nieuwe gevallen.

Geen antwoord van het CDA (2/12/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (2/12/11, kamerlid Recourt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (22 februari 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Dijkstra, kamerlid Hamer en kamerlid van der Steur)
Waarom is er nog steeds volgens de wet een periode van maximaal 12 jaar voor het betalen van partneralimentatie? Ter info: ik ben in 2005 gescheiden (na 6,5 jaar partner registratie), kinderloos en heb mbv een mediator een convenant op laten stellen en vastgelegd bij de notaris. Hierin is destijds een alimentatie bedrag vastgesteld op basis van de geldende normen, volgens de wet. Destijds dacht ik hieraan goed gedaan te hebben, alleen nu weet ik beter. Deze wet is niet meer van deze wereld, daar de ontvanger geen enkele verplichtingen heeft en geen enkele prikkel om fulltime te gaan werken, integenstelling tot de betalende partij. Daarnaast wordt ik als betalende partij ook nog eens gestraft bij het aangaan van een nieuwe vaste realatie. In deze tijd van zogenaamde emancipatie lijkt het me toch wel eens tijd worden hierin enige verandering in aan te brengen! Wie gaat zich hier eens sterk voor maken?

Antwoord van D66 (25/2/11, kamerlid Dijkstra)
D66 vindt net als u dat partneralimentatie aan modernisering toe is. Het huidige systeem prikkelt de partner niet om economisch zelfstandig te worden. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontplooien. D66 wil de regeling voor partneralimentatie daarom hervormen. Deze moet niet alleen gericht zijn op compensatie, maar ook op financiële onafhankelijkheid. D66 wil deze discussie graag agenderen in de Tweede Kamer.

Geen antwoord van het CDA (3/6/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (3/6/11, kamerlid Hamer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (3/6/11, kamerlid van der Steur)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Forum: ‘Alimentatieleed‘ op http://alimentatieleed.freeforums.net
Website: ‘Alimentatie Terreur‘ op http://www.alimentatieterreur.org

Mail commissie Veiligheid en Justitie

Willen we partneralimentatie goed onder de aandacht krijgen, moeten we met z’n allen een mail sturen naar het mail adres:
cie.vj@tweedekamer.nl
In de mail jouw verhaal over de partneralimentatie. Hier wordt officieel op gereageerd middels een brief en de inhoud behandeld in de commissie Veiligheid en Justitie. Als we dit massaal doen, gaat het zeker helpen. Let op vergeet jouw adres gegevens niet. Zie als voorbeeld onderstaande reactie van de commissie:
‘Geachte Paul, dank voor uw bericht. Graag verzoek ik uw bericht nogmaals te verzenden naar de commissie V&J (cie.vj@tweedekamer.nl) , maar dan voorzien van uw adresgegevens. Uw bericht kan dan in behandeling worden genomen en wordt dan ook betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Excuses voor het ongemak, maar wij zijn verplicht deze gegevens te vragen. Deze worden overigens niet gepubliceerd of aan derden verstrekt.’

Ard van der Steur (VVD) op twitter op 12 november 2013

‘Erik’ (zie reactie van 13 november 2013)
Ard van der Steur op 12 november op twitter: “De hele avond is gereserveerd voor de wetsvoorstellen #partneralimentatie en #kinderalimentatie. We maken goede vorderingen maar niet klaar”

Louis Bontes (PVV) aan D66, PvdA en VVD

‘KM te A’ (zie reactie van 24 september 2013) kreeg mail van een beleidsmedewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de volgende inhoud: ‘Het debat over het initiatiefwetsvoorstel Partneralimentatie is helaas door de voorzitter van de Tweede Kamer met onbekende reden verplaatst van oktober naar november. Helaas lijkt het erop dat het wetsvoorstel geen meerderheid zal halen in de Tweede Kamer. Louis Bontes heeft onderstaande mail verstuurd naar de woordvoerders van andere partijen (VVD, PvdA en D66). Het antwoord op deze mail was helaas niet positief. Desondanks zullen wij proberen deze partijen te overtuigen het wetsvoorstel te steunen tijdens de plenaire behandeling.’

Geachte collegae, Zoals u wellicht weet, staat mijn initiatief wetsvoorstel ‘beperken duur partneralimentatie’ in de plenaire agenda gepland voor de week van 17, 18 en 19 september. Uit de initiatiefnota partneralimentatie die u destijds heeft ingediend, blijkt dat het terugbrengen van de duur van de partneralimentatie naar een termijn van maximaal 5 jaar, één van de kernpunten uit uw nota is. Dit is ook de kern van mijn wetsvoorstel. Belangrijk verschil met uw nota is dat u uitzonderingen benoemt in geval er sprake is van (jonge) kinderen of een lang huwelijk. Ik wil dit maatwerk in principe neerleggen bij de rechter of middels vastgelegde afspraken tussen de betrokkenen. Ik wil u hierbij mededelen dat ik zeer ruimhartig naar eventuele amendementen van uw kant inzake mijn wetsvoorstel zal kijken. Ik weet niet exact wat de stand van zaken is m.b.t. uw eigen initiatief wetsvoorstel, maar wellicht kunnen we veel tijd besparen in het algemeen belang door met amendementen dichter bij elkaar te komen. Ik zie uw amendementen graag tegemoet.

Reactie PvdA op 5 juni 2013

Op 5 juni 2013 geeft ‘Anoniem’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de PvdA: ‘De VVD heeft samen met andere partijen een initiatiefnota gepresenteerd die ziet op een wijziging van het stelsel van partneralimentatie. In de komende maanden werken de partijen deze nota uit tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Dat het wetsvoorstel er nog niet is, betekent niet dat wij niet aan het werk zijn. Wij hebben regelmatig overleg met partners uit het veld die ons adviseren over de invulling van de wet. Sinds kort zijn wij in overleg met wetgevingsambtenaren die voor ons de wetstekst maakt. Wetgeving is, helaas, een ingewikkeld proces. Wij streven naar een kwalitatief goede wet en dat vergt tijd. Dat neemt niet weg dat wij onze uiterste best zullen doen om zo snel als mogelijk de wet bij de Kamer in te dienen. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen. In de wet zal een overgangsregeling worden opgenomen die verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie verzacht. Het staat partijen ondertussen vrij om met wederzijdse instemming op de nieuwe wettelijke regeling te anticiperen. Indieners overwegen om de voordelen van de nieuwe regeling bijvoorbeeld bij wijziging van omstandigheden (deels) ten goede te laten komen aan de betalende partner. Totdat de nieuwe wettelijke regeling is ingegaan zal de rechter gebonden zijn aan de oude afspraken tenzij de rechterlijke macht, bijvoorbeeld in de Trema werkgroep, op de nieuwe berekeningsmethodiek anticipeert.’

Reactie VVD op 28 november 2012

Op 28 november 2012 geeft ‘Jan’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de VVD: ‘Dank voor uw e-mail. In antwoord op uw vraag kan ik u als volgt berichten. Ook in het nieuwe regeerakkoord is er ruimte voor verandering van de partneralimentatie. In de komende maanden zullen de partijen de nota partneralimentatie uitwerken tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen.’

Vergaderjaar 2012 – 2013

Vergaderjaar 2011 – 2012

714 reacties


 1. ·

  Al dat geruzie en al die hoge kosten voor advocaten worden veroorzaakt door de regeling partneralimentatie. De alimentatiebetalers (zoals ik) zitten financieel klem, maar ook de alimentatieontvangers zitten klem. Je zal toch wel gek zijn om het geld te laten “lopen”, en dat 12 jaar lang! Dit beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden van zowel de alimentatie betaler als ontvanger. Niet van deze tijd! Bij de invoering van een kortere alimentatieduur moeten ook de bestaande regelingen van rechtswege worden gesteld op maximaal 4 jaar(?) vanaf het ingaan van de nieuwe wet.

  Beantwoorden

 2. ·

  LS, Nederland loopt in vergelijking met andere EU landen ernstig achter op het gebied van partneralimentatie. 12 jaar is achterhaald in een geëmancipeerd land! Wanneer gaat men hier eindelijk een inhaalslag maken? MVG I.Eijkelhoff

  Beantwoorden

 3. ·

  Van mij mag de wet ook zo snel mogelijk aangepast worden. De ex van mijn vriend heeft hem volledig financieel aan de grond geholpen. Zelf is ze diverse keren over de scheef gegaan tijdens het huwelijk. Nu zit zij in een riante woning met 60.000 euro op de bank. Plus maandelijks een allimentatie van 1000 euro. Zelf werkt ze 18 uur in de week. Geeft het geld ook nog eens met bakken uit aan onzinnige dingen (kinderverjaardag vieren in pretpark met 13 kinderen). Mijn vriend is dag en nacht aan het werk om dat mens te betalen. Allimentatie voor de kinderen is nooit een probleem geweest maar voor haar…..? Lekker zelf de handen uit de mouwen steken zou ik zeggen. Die wet zo snel mogelijk doorvoeren. Zo leren ze meteen de waarde van het geld kennen.

  Beantwoorden

 4. ·

  Geachte mw. Dijkstra, ik weet dat u met de tijdsduur van partneralimentatie bezig bent. Nu lees ik bij het commentaar van een collega kamerlid dat het bij invoer alleen zou gelden voor nieuwe gevallen. Ik vind dit te gek voor woorden dat alleen nieuwe gevallen dus verlost worden van deze rechtsongelijkheid! Dit komt bij mij als slachtoffer (want zo voel ik mij) over als jammer voor jou jongen, we weten dat het niet klopt, maar jou straf gaat lekker door! Ik hoop dat er toch mensen met gezond verstand rond lopen die begrijpen dat je dit deze groep van gedupeerden daar niet mee kan laten zitten! Graag u commentaar op mijn schrijven.
  C. Gasman

  Beantwoorden

 5. ·

  Graag wil ik vragen wat de status is van het initiatiefwetsvoorstel. Binnen een paar dagen is het nl Kerst. Daarnaast wil ik vragen om in dit initiatiefwetsvoorstel mee te nemen dat het legaliteitsbeginsel niet van toepassing is op deze wetswijziging en dus dat alle oude gevallen ook onder de deze wetswijziging vallen. Dit vooral ook omdat de huidige wet als niet meer van deze tijd wordt gezien en gezien de reactie op onderstaande sites ook veel leed veroorzaakt. Door het legaliteits beginsel niet van toepassing te verklaren op dit initiatiefwetsvoorstel zal een hoop pijn weggenomen worden. Ook hoop ik met velen dat de doorlooptijd beperkt blijft tot een paar maanden, net zoals bij de wijziging op de wet kinderalimentatie.
  Zie de volgende sites: referendum alimentatie en petitie referendum-alimentatie

  Beantwoorden

 6. ·

  Ik ben er ook tot mijn ontsteltenis en totale verbijstering achter gekomen dat de mooie plannen en redelijke voornemens die mijn ex en ik vlak vóór de scheiding met elkaar hadden nu door haar aan haar laars worden gelapt. De huidige wetgeving en rechtspraak houden haar de hand boven het hoofd en ze mag ongestraft afspraken, die ze zelf niet eens ontkent gemaakt te hebben, terzijde schuiven. Ze vind het bij nader inzien beter om 12 jaar lang ongegeneerd te profiteren en mijn leven daarmee te frustreren. De politiek moet zich doodschamen dat dit soort hemeltergende en schrijnende toestanden kan blijven bestaan in Nederland, zelfs gefaciliteerd wordt door de rechtspraak.

  Beantwoorden

 7. ·

  Geachte dame/heer, ondanks diverse toezeggingen van de dames/heren politici nog niets vernomen van een mogelijke wetswijziging duur Partneralimentatie. Gezien de onrechtvaardigheid van dit tot nu toe gehanteerde principe lijkt mij enige spoed zeer op zijn plaats. En over het genoemde legaliteitsprincipe in deze; als ergens dit NIET op van toepassing MAG zijn dan is het op deze misstand. Het kan en mag niet zo zijn dat de invoer van een nieuwe wet aangeeft wat de grens tussen onrechtvaardigheid en redelijkheid zal zijn. Het rechtvaardigheidsprincipe zit mij hoog, het kan daarom niet zo zijn dat één van beide partijen in een mislukt huwelijk 12 jaar lang moet betalen voor het feit dat het samen niet gelukt is. Een tijdelijke bijdrage zodat de partner in de gelegenheid gesteld wordt zijn/haar leven weer op orde te krijgen beschouw ik als redelijk. Dit soort wetgeving is niet meer van deze tijd, dus dames/heren in de politiek doe er wat aan!

  Beantwoorden

 8. ·

  Geachte Politici, het kerstreces is al lang voorbij. Graag wensen wij allen snel een positief bericht van jullie te ontvangen inzake de wijzing Partneralimentatie. De economische crisis doet ook niet veel goeds wat betreft het niet snel wijzigen van deze wetsregel. Kijkt men het wetboek na, dan kan men concluderen dat vele wetten voorheen door de kamer zijn afgeschaft. Mijn advies is dan ook om de wet voor wat betreft de partneralimentatie ook geheel af te schaffen. Iedere Nederlander behoort zichzelf te kunnen onderhouden, waarom dan niet ex-getrouwden. Dit is een regeling die gevoelsmatig ooit is opgesteld door jullie, maar op dit moment geheel niet meer van de tijd is. Handel hier alstublieft na. In ieder geval zeer spoedig, want menigeen kan door deze ooit ingestelde wet langere tijd niet zijn eigen leven weer (her)opbouwen, daar er een ex is die lang geld van hem / haar kan innen.

  Beantwoorden

 9. ·

  Waarom duurt het in hemelsnaam zo lang om deze wetgeving aan te passen? En het lijkt me logisch, en ook niet meer dan terecht, dat er ook voor de bestaande gevallen een aangepaste termijn komt.

  Beantwoorden

 10. ·

  Wanneer horen wij (betalend partneralimentatie al 9 jaar) wat over dit wetsvoorstel?

  Beantwoorden

 11. ·

  Wederom een korte aanvulling op het verzoek wijziging alimentatie. Het is sowieso niet meer billijk dat het inkomen van de nieuwe partner mee wordt genomen in de betalingen van het alimentatiebedrag. Het is een geschil tussen twee exen, waar het inkomen van een nieuwe liefde buitenschot hoort te blijven. Het is uit den zotte dat daardoor de ex (in grote lijnen de vrouw) meer geld kan vragen. Er moet blijven worden gekeken na de datum van beëindiging relatie en slechts alleen dat inkomen op dat moment is relevant. Niet dat er het recht blijft bestaan dat als de alimentatiebetaler in de toekomst ooit gaat samenwonen, dat de ontvanger daardoor meer geld kan innen. Hierdoor hoeft er geen nieuwe berekening worden gemaakt. Dit geld zowel voor de kinderalimentatie maar zeker voor de partneralimentatie. Het geld wat de nieuwe vriend(in) binnenbrengt is niet van belang voor het te betalen alimentatiebedrag. Zij kunnen hierdoor meer geld spenderen aan de kinderen en hoeven daardoor niet nog meer af te staan aan de ex-partner. De vastgestelde alimentatie dient slechts alleen gebaseerd te worden op het bruto arbeidsinkomen van de man (vrouw) en van de vrouw (man) en niet het inkomen van diens nieuwe geliefde daarbij in gaan betrekken. Uiteraard dient de tegenpartij zelf financieel rond te horen komen. Hierdoor stimuleren jullie de ex om zelf meer deel te gaan nemen aan het arbeidsproces. De basis van de draagkracht is de datum van uit elkaar gaan en niet naderhand een herberekening moeten maken als de alimentatieplichtige een nieuwe relatie krijgt. Slechts alleen de inkomsten van beide exen is in het belang van het alimentatiebedrag. Nogmaals wat betreft partneralimentatie, dat is echt niet meer van deze tijd, waardoor deze gehele wetgeving afgeschaft hoort te worden. De vrouw (man) die het geld in ontvangst kan nemen, kan heel goed haar (zijn) eigen boontjes doppen. De relatie is over dus ook het financiële gebeuren tussen hen beide. Zo kan de man (vrouw) ook verder gaan met zijn (haar) nieuwe leven en zit hij (zij) niet alsnog jaren vast aan zijn ex. Het huwelijk kost al geld de scheiding ook, waarom dan ook nog vele jaren daarna?

  Beantwoorden

 12. ·

  Het valt heel goed te begrijpen dat een partner (meestal de man) die partnerallimentatie dient te betalen aan zijn ex dit het liefst een zo kort mogelijke periode wil doen. Ik ben wel van mening dat de duur van de partnerallimentatie mede afhangt van het feit of er bij de huwelijkse voorwaarden sprake is van koude uitsluitsel of gelijke verdeling van bezittingen en financiële middelen. Want ook dat die koude uitsluiting is niet meer van deze tijd.

  Beantwoorden

 13. ·

  Wanneer komt er aan deze rechtsongelijkheid een eind? Het is voor een betalende man niet mogelijk een nieuw bestaan op te bouwen. Waarom moet alleen hij boeten voor het mislukken van de relatie, terwijl de ex-partner verder helemaal niets uitvoert behalve de hand ophouden? Snel ACTIE aub!

  Beantwoorden

 14. ·

  Geachte heer L. Bontes, de kwestie van het verkorten van de alimentatieduur is al in behandeling sinds het burgerinitiatief van dhr. Fred Breet in 2010. Destijds van 12 naar max 8 jaar. Alweer enige tijd terug dus. Het ziet er nu naar uit dat dit serieus op de politieke agenda komt. Laten we hopen dat dit niet als een stemmentrekker wordt ingezet. Aangezien u dit voorjaar met een wetsvoorstel komt die de een verkorting van de alimentatieduur voorstaat vraag ik mij het volgende af. Voor diegenen die momenteel in een echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn, zullen vanwege het legaliteitsbeginsel buiten de boot vallen. Het schijnt nogal wat tijd in beslag te nemen. Is er een overgangsregeling te treffen die recht doen aan die echtscheidingsprocedures die in 2012 zijn afgerond?

  Beantwoorden

 15. ·

  Ik vraag me toch af hoe het nog mogelijk is in deze tijd dat de man en in sommige gevallen de vrouw na een scheiding 12 jaar moet betalen voor zijn/haar ex. Niet van deze tijd meer. In Duitsland is de wet al een aantal jaren aangepast. Voor de kinderen blijf je samen verantwoordelijk naar ratio. Ik ervaar het persoonlijk dat de ex-vrouw van mijn vriend geen enkele initiatieven neemt en dat in mijn beleving de uitkeringsinstantie ook daarin weinig tot niets onderneemt. Ik vind 5 jaar meer dan genoeg en in die tijd kun je genoeg ondernemen om deel te gaan nemen aan het werkproces. Ik zelf ben een gescheiden werkende vrouw en gelukkig niet financieel afhankelijk van een ex-partner. Volgens mij betekent scheiden toch echt dat je onafhankelijk wilt zijn van je ex-partner! Laat de nieuwe wet ook van toepassing zijn op bestaande situaties. Succes met het aanpassen en dat het nu echt gebeurt! Kunnen eindelijk veel mensen echt een nieuw leven beginnen.

  Beantwoorden

 16. ·

  Ik ben drie en een half jaar getrouwd geweest. Mijn ex. heeft daarvoor haar hele leven gewerkt en tijdens het huwelijk werkte zij 32 uur per week. Echter toen zij de echtscheidingsprocedure inzette, kon zij plots niet meer werken dan 20 uur per week (en achteraf een aantal avonden in de week zwart bij een fitness-centrum). Ze haalde allerlei vreemde ziektes aan (ja, zelfs last van aambeien, dat zij niet full-time kon werken, terwijl ik gemiddeld 45 p/w werk). Zij kon door de procedure uiteindelijk het “huwelijk” rekken met ruim een jaar, terwijl zij allang weer een vriendje had. Maar ja, dat vriendje stond natuurlijk op een ander adres ingeschreven, terwijl hij gewoon bij haar woonde. Tijdens de rechtzitting werd gewoon toegegeven, dat er sprake was van een affectieve relatie. Ondanks bewijs, dat vriendje altijd aanwezig was, werd hij omschreven door de rechter, dat hij gewoon op visite was. En op de dagen dat hij er niet was (1 á 2 dagen p/w) waren zij samen in zijn huis. Door hoger beroep mocht ik nog meer alimentatie betalen, omdat zij de nodige kosten had? Regering, u heeft uw mond vol van pensioen en pensioengaten. Doordat de ex-partner gewoon gaat werken na de scheiding, kan een pensioengat worden voorkomen. U helpt alle ex- partner aan een pensioengat plus dat u deze mensen stimuleert om juist niet te gaan werken. Waarom kan de sociale dienst wel iemand pushen om te gaan werken, terwijl een ex., die alimentatie moet betalen, dit niet kan doen? Regering, misschien een tip om die alimentatie…

  Beantwoorden

 17. ·

  Hoe kan het dat enerzijds (jarenlang) de vrouw wordt gestimuleerd haar eigen inkomen te verdienen, terwijl ondertussen partneralimentatie nog altijd 12 jaar lang veelal door de man betaald wordt? In ons geval gaat het om een partner in de WAO. Dit zou de (ex)man niet te hoeven aanvullen. En dat 12 jaar. Ondertussen heeft mijn man een gezin met 4 kinderen, een deel van zijn inkomen wordt verbruikt door de ex-partner.

  Beantwoorden

 18. ·

  Terwijl ik fulltime aan het werk was, heeft mijn vrouw mij een jaar lang bedrogen met de buurman en zit er nu een scheiding aan te komen. Met deze wetgeving mag ik haar, als beloning, ook nog een keer 12 jaar lang partneralimentatie betalen. Dit kan toch niet waar zijn in Nederland. Heel snel deze wetgeving aanpassen!

  Beantwoorden

 19. ·

  Ik heb de reacties met belangstelling gelezen. Ben zelf na 21 jaar huwelijk gescheiden omdat mijn partner uiteindelijk een ander bleek te hebben. Ben zelf iemand die alimentatie ontvangt, werk 24 uur per week, heb de nodige sollicitatiebrieven geschreven om een baan met meer uren te “bemachtigen”, wat niet is gelukt. Grijp alle mogelijkheden bij mijn werkgever aan om extra te werken, hetzij door meer uren te maken hetzij door tijdelijke vacatures op te vullen, in aanvulling op het werk wat ik al doe. Dus, beste mensen, niet iedereen is eropuit om zijn/haar partner kaal te plukken. Ik zou, zonder de alimentie die mijn ex betaalt, toch wel erg in de problemen komen. Daarbij is het ook nog eens zo, dat mijn ex minder betaalt dan indertijd door de rechter opgelegd, omdat dat voor mijn ex echt te zwaar zou zijn. De huidige partner van mijn ex is degene die helaas op minder rechtmatige wijze de boel financieel flest, plukt, of hoe je het ook wil noemen. Ik begrijp de reacties van de mensen hierboven, maar ik hoop toch dat er een andere oplossing komt.

  Beantwoorden

 20. ·

  Mijn vrouw raakte verzeild in het pokercircuit en vergokte honderden euro’s in het casino. Aangezien ik daar geen zin in had en niet meer mee ging werd ik afgedaan als saai. Haar “vriendin” stookte mee en zie daar, mevrouw wilde scheiden. Nu verblijf ik met mijn 2 jongens, 1 van 17 jaar en schoolgaand in mijn huis waar ik haar uitgekocht heb. Zij woont met mijn werkende dochter elders. Nu moet ik haar ook nog 12 jaar partneralimentatie betalen. Ze zet ons, dus ook haar eigen kinderen op bijstand niveau met de wet in haar hand. Ik moet als vader 40 uur blijven werken en een vol huishouden met 2 kinderen runnen, terwijl zij maar 20 uur hoeft te werken en ik de rest kan bijdragen. Dit is toch schandalig.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *