Partneralimentatie 12 Jaar Lang

partneralimentatie

Wetswijziging voor partneralimentatie: Kunt u aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? Kijk vooral naar de vele reacties en schrijnende verhalen. Er lopen nu twee trajecten voor wetgeving. Is samenvoeging een mogelijkheid?

19 juni 2015: Technische informatie over de publicatie Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie). Deze publicatie zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen. Deze publicatie is op 19 juni 2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel).

18 september 2015: Jeroen Recourt verwacht dat er eerst een schriftelijke ronde volgt van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie in het najaar 2015. Hij verwacht dat in het voorjaar 2016 beide voorstellen door de Tweede Kamer worden behandeld.

14 januari 2016: De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft op 14 januari 2016 een advies ‘Advies op het initiatief-wetsvoorstel herziening partneralimentatie‘ uitgebracht aan kamerlid Recourt.

13 maart 2016: Reactie kamerlid Swinkels op vraag naar datum behandeling nieuwe wet in de Tweede kamer.

22 april 2016 (advies RvS) en 8 september 2016 (reactie initiatiefnemers): ‘Advies van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers‘.

14 maart 2017 – Nota van Wijziging: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie – Wet herziening partneralimentatie Ontvangen 14 maart 2017.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (23 december 2014, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid van der Steur)
Enige tijd is er bij de politieke partijen aandacht voor het verkorten van de duur van de partneralimentatie. Kan er tevens aandacht komen voor verandering / beëindiging partneralimentatie bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Mijn voorbeeld is dat bij de scheiding in 2009 een alimentatiebedrag is vastgesteld. In juli 2013 werd ik 65 jaar en vanaf die datum ontving mijn ex vrouw bovenop de alimentatie ook nog haar gedeelte van mijn pensioen. Volgend jaar juli wordt zijzelf 65 en zal vanaf oktober 2015 AOW ontvangen en haar deel van mijn pensioen. Het is toch van de gekke dat ik vanaf dat moment van het gedeelte van mijn pensioen waar ik recht op heb ook nog eens alimentatie moet betalen. Mijns inziens moet vanaf het moment dat de personen beiden de AOW leeftijd bereiken een automatisme zijn dat de alimentatie stopt en de wet pensioenvereffening wordt toegepast. Momenteel is het bij tegenwerking van de ex-partner alleen mogelijk na tussenkomst van de rechter. Mijns inziens is het niet nodig en ook financieel onbegrijpelijk dat ons rechtssysteem hiervoor gebruikt wordt.

Antwoord van D66 (25/1/15, kamerlid Berndsen)
Aangezien ik niet de eerste indiener ben kunt u deze vraag beter neerleggen bij de heer van der Steur als eerste indiener.

Antwoord van de PvdA (11/2/15, kamerlid Recourt)
De verdeling van de pensioen en de partneralimentatie hebben in eerste instantie niets met elkaar te maken. Een pensioen is een verzekering dat op een afgesproken tijdstip vrijkomt en dan ook wordt uitgekeerd. Het pensioen wordt uitgekeerd aan beide ex-partners als de pensioendatum is bereikt voor de begunstigde. Daarbij speelt de leeftijd van de begunstigden een ondergeschikte rol zoals wel het geval is bij de AOW. In die zin is het terecht dat uw ex-vrouw op het moment dat uw pensioen uitgekeerd wordt haar deel op het zelfde moment krijgt. Uw vrouw kan haar het pensioen dat zij heeft opgebouwd ook eerder laten ingaan. Dit betekent dat ook het pensioen van u eerder in gaat. Als dit tot hele onwenselijke situaties leidt, dan kan de ex-partner via conversie het eigen deel later laten ingaan (zie brochure: ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding onder 9 en 10‘). Wellicht heeft u hier gebruik van gemaakt. Een andere mogelijkheid is het pensioen middelen? U heeft hier afspraken over kunnen maken tijdens het huwelijk of tijdens de scheiding. Wanneer het pensioen verevend wordt, dan verandert er op het moment van uitbetaling van het pensioen het een en ander aan inkomen en draagkracht van de partners. Wanneer er op dat moment ook nog alimentatie wordt betaald, kan de hoogte hiervan om deze reden worden gewijzigd. Een en ander is natuurlijk met name afhankelijk van de afspraken die over de partneralimentatie zijn gemaakt.

Antwoord van de VVD (23/2/15, kamerlid van der Steur)
Wij nemen dat mee in ons wetsvoorstel herziening partneralimentatie.

Geen antwoord van de PVV (23/3/15, kamerlid Helder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (2 september 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt en kamerlid van der Steur)
Kunt u mij aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? (Voor meer informatie zie de reacties)

Antwoord van de VVD (7/9/11, kamerlid van der Steur)
In de afgelopen jaren heeft de VVD veel brieven en e-mails van mensen gekregen over het alimentatiestelsel. De VVD vindt dat in veel gevallen de alimentatieverplichting te hoog is en de duur ervan te lang. De VVD wil daarom de wetgeving aanpassen om het alimentatiesysteem te wijzigen. Momenteel werkt de VVD samen met Kamerleden van andere partijen in de Tweede Kamer aan een initiatiefwetsvoorstel om het Nederlandse alimentatiestelsel te wijzigen. Doel van de wijziging o.m. de regeling te vereenvoudigen en de alimentatieduur te bekorten. Naar verwachting zullen de partijen na het reces een initiatiefnota aan de Kamer presenteren op basis waarvan een voorstel tot wetswijziging zal worden opgesteld. Het tijdstip van indiening is op dit moment nog niet bekend. De partijen streven er na zo snel mogelijk na het reces van de Tweede Kamer de initiatiefnota in te dienen. Ik moet u er op wijzen dat een wetswijziging enige tijd zal kosten. De behandeling is mede afhankelijk van de agendering van een initiatief op de agenda van de Tweede Kamer. De ervaring leert dat dit soms meer dan een jaar kan duren afhankelijk van de agenda van de Tweede Kamer. De wijziging van de wet die nodig is om het alimentatiestelsel aan te kunnen passen, kan daarom langer dan twee tot drie jaar duren. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. U kunt er van verzekerd zijn dat de VVD aandacht zal blijven houden voor de alimentatieproblematiek en er naar streeft de wet- en regelgeving zo snel mogelijk aan te passen.

Antwoord van D66 (27/9/11, kamerlid Berndsen)
D66 streeft er naar samen met de PvdA en de VVD een initiatiefvoorstel in te dienen voor het kerstreces. Zoals de collega van de VVD heeft aangegeven, kan het enkele jaren duren voor dat een wetswijziging daadwerkelijk van kracht wordt. Bovendien kent Nederland het legaliteitsbeginsel, waardoor de wetgever in het algemeen niet met terugwerkende kracht regels op kan leggen. Dit betekent dat, indien het voorstel aangenomen wordt, deze alleen zal gelden voor nieuwe gevallen.

Geen antwoord van het CDA (2/12/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (2/12/11, kamerlid Recourt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (22 februari 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Dijkstra, kamerlid Hamer en kamerlid van der Steur)
Waarom is er nog steeds volgens de wet een periode van maximaal 12 jaar voor het betalen van partneralimentatie? Ter info: ik ben in 2005 gescheiden (na 6,5 jaar partner registratie), kinderloos en heb mbv een mediator een convenant op laten stellen en vastgelegd bij de notaris. Hierin is destijds een alimentatie bedrag vastgesteld op basis van de geldende normen, volgens de wet. Destijds dacht ik hieraan goed gedaan te hebben, alleen nu weet ik beter. Deze wet is niet meer van deze wereld, daar de ontvanger geen enkele verplichtingen heeft en geen enkele prikkel om fulltime te gaan werken, integenstelling tot de betalende partij. Daarnaast wordt ik als betalende partij ook nog eens gestraft bij het aangaan van een nieuwe vaste realatie. In deze tijd van zogenaamde emancipatie lijkt het me toch wel eens tijd worden hierin enige verandering in aan te brengen! Wie gaat zich hier eens sterk voor maken?

Antwoord van D66 (25/2/11, kamerlid Dijkstra)
D66 vindt net als u dat partneralimentatie aan modernisering toe is. Het huidige systeem prikkelt de partner niet om economisch zelfstandig te worden. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontplooien. D66 wil de regeling voor partneralimentatie daarom hervormen. Deze moet niet alleen gericht zijn op compensatie, maar ook op financiële onafhankelijkheid. D66 wil deze discussie graag agenderen in de Tweede Kamer.

Geen antwoord van het CDA (3/6/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (3/6/11, kamerlid Hamer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (3/6/11, kamerlid van der Steur)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Forum: ‘Alimentatieleed‘ op http://alimentatieleed.freeforums.net
Website: ‘Alimentatie Terreur‘ op http://www.alimentatieterreur.org

Mail commissie Veiligheid en Justitie

Willen we partneralimentatie goed onder de aandacht krijgen, moeten we met z’n allen een mail sturen naar het mail adres:
cie.vj@tweedekamer.nl
In de mail jouw verhaal over de partneralimentatie. Hier wordt officieel op gereageerd middels een brief en de inhoud behandeld in de commissie Veiligheid en Justitie. Als we dit massaal doen, gaat het zeker helpen. Let op vergeet jouw adres gegevens niet. Zie als voorbeeld onderstaande reactie van de commissie:
‘Geachte Paul, dank voor uw bericht. Graag verzoek ik uw bericht nogmaals te verzenden naar de commissie V&J (cie.vj@tweedekamer.nl) , maar dan voorzien van uw adresgegevens. Uw bericht kan dan in behandeling worden genomen en wordt dan ook betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Excuses voor het ongemak, maar wij zijn verplicht deze gegevens te vragen. Deze worden overigens niet gepubliceerd of aan derden verstrekt.’

Ard van der Steur (VVD) op twitter op 12 november 2013

‘Erik’ (zie reactie van 13 november 2013)
Ard van der Steur op 12 november op twitter: “De hele avond is gereserveerd voor de wetsvoorstellen #partneralimentatie en #kinderalimentatie. We maken goede vorderingen maar niet klaar”

Louis Bontes (PVV) aan D66, PvdA en VVD

‘KM te A’ (zie reactie van 24 september 2013) kreeg mail van een beleidsmedewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de volgende inhoud: ‘Het debat over het initiatiefwetsvoorstel Partneralimentatie is helaas door de voorzitter van de Tweede Kamer met onbekende reden verplaatst van oktober naar november. Helaas lijkt het erop dat het wetsvoorstel geen meerderheid zal halen in de Tweede Kamer. Louis Bontes heeft onderstaande mail verstuurd naar de woordvoerders van andere partijen (VVD, PvdA en D66). Het antwoord op deze mail was helaas niet positief. Desondanks zullen wij proberen deze partijen te overtuigen het wetsvoorstel te steunen tijdens de plenaire behandeling.’

Geachte collegae, Zoals u wellicht weet, staat mijn initiatief wetsvoorstel ‘beperken duur partneralimentatie’ in de plenaire agenda gepland voor de week van 17, 18 en 19 september. Uit de initiatiefnota partneralimentatie die u destijds heeft ingediend, blijkt dat het terugbrengen van de duur van de partneralimentatie naar een termijn van maximaal 5 jaar, één van de kernpunten uit uw nota is. Dit is ook de kern van mijn wetsvoorstel. Belangrijk verschil met uw nota is dat u uitzonderingen benoemt in geval er sprake is van (jonge) kinderen of een lang huwelijk. Ik wil dit maatwerk in principe neerleggen bij de rechter of middels vastgelegde afspraken tussen de betrokkenen. Ik wil u hierbij mededelen dat ik zeer ruimhartig naar eventuele amendementen van uw kant inzake mijn wetsvoorstel zal kijken. Ik weet niet exact wat de stand van zaken is m.b.t. uw eigen initiatief wetsvoorstel, maar wellicht kunnen we veel tijd besparen in het algemeen belang door met amendementen dichter bij elkaar te komen. Ik zie uw amendementen graag tegemoet.

Reactie PvdA op 5 juni 2013

Op 5 juni 2013 geeft ‘Anoniem’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de PvdA: ‘De VVD heeft samen met andere partijen een initiatiefnota gepresenteerd die ziet op een wijziging van het stelsel van partneralimentatie. In de komende maanden werken de partijen deze nota uit tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Dat het wetsvoorstel er nog niet is, betekent niet dat wij niet aan het werk zijn. Wij hebben regelmatig overleg met partners uit het veld die ons adviseren over de invulling van de wet. Sinds kort zijn wij in overleg met wetgevingsambtenaren die voor ons de wetstekst maakt. Wetgeving is, helaas, een ingewikkeld proces. Wij streven naar een kwalitatief goede wet en dat vergt tijd. Dat neemt niet weg dat wij onze uiterste best zullen doen om zo snel als mogelijk de wet bij de Kamer in te dienen. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen. In de wet zal een overgangsregeling worden opgenomen die verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie verzacht. Het staat partijen ondertussen vrij om met wederzijdse instemming op de nieuwe wettelijke regeling te anticiperen. Indieners overwegen om de voordelen van de nieuwe regeling bijvoorbeeld bij wijziging van omstandigheden (deels) ten goede te laten komen aan de betalende partner. Totdat de nieuwe wettelijke regeling is ingegaan zal de rechter gebonden zijn aan de oude afspraken tenzij de rechterlijke macht, bijvoorbeeld in de Trema werkgroep, op de nieuwe berekeningsmethodiek anticipeert.’

Reactie VVD op 28 november 2012

Op 28 november 2012 geeft ‘Jan’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de VVD: ‘Dank voor uw e-mail. In antwoord op uw vraag kan ik u als volgt berichten. Ook in het nieuwe regeerakkoord is er ruimte voor verandering van de partneralimentatie. In de komende maanden zullen de partijen de nota partneralimentatie uitwerken tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen.’

Vergaderjaar 2012 – 2013

Vergaderjaar 2011 – 2012

714 reacties


 1. ·

  Mijn hoop op een eerlijkere PA en op onze overheid is nu echt vervlogen. Zo lang zonder enige vooruitgang. Echt schaamteloos en triest!!!
  Beste kamerleden, maak u zich maar zeker geen zorgen over dit soort geneuzel. Lekker nog effe veel blabla en daarna het bedrijfsleven in, of een mooi wachgeldregeling.

  Beantwoorden

 2. ·

  Het burgerlijk wetboek is zeer gedateerd als het gaat om partner alimentatie. Degene die de alimentatie ontvangt zou eigenlijk net zo lang alimentatie moeten ontvangen als het huidige uitkeringsstelsel. Het is bijna niet te voorkomen dat de ontvangende partij hier langer gebruik van maakt dan nodig is. Hoe staan jullie hier in?

  Beantwoorden

 3. ·

  Een onderdeel van dit wetsvoorstel is de wijziging van kinderalimentatie. Bij een studerend kind wordt de verplichting van onderhoud verhoogt van 21 jaar naar 23 jaar. Wanneer treed deze wet in werking? Per januari 2017 of later? Hoe zit het met een overgangsperiode? Als een kind eind 2016 21 jaar geworden is kan hij nog aanspraak maken op deze wet? Ik zou het erg op prijs stellen, als mijn vraag z.s.m. beantwoord wordt.

  Beantwoorden

 4. ·

  Geachte mevrouw mijnheer, Graag wil ik u de volgende vraag voorleggen, Artikel 1:160 BW luidt thans: Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.
  Inleiding tot vraag.
  Wat nu als de vrouw via de sociale dienst een uitkering aanvraagt omdat deze niet in “staat”is een eigen inkomen te genereren. Er komt dan een verhaalrecht bij de verdienende ex partner terecht. Dit is in het geval van mijn inmiddels gescheiden zoon. Na 20 jaar huwelijk met een vrouw welke weduwe was geworden heeft hij met liefde de 2 zoontjes uit haar vorige huwelijk opgevoed en voor gezorgd. Samen hebben zij een dochter gekregen en allen zijn nu volwassen en het huis uit. Na de alreeds genoemde 20 jaar, zij is dan inmiddels 53 jaar, vind zij een jeugd liefde op facebook terug. En opeens is mijn zoon die dan 43 jaar is opeens niet meer goed genoeg. Nadat de ex zich onbetamelijk met deze jeugdliefde heeft gedragen, wordt mijn zoon het huis geweigerd. Hij kan opdonderen. Zij blijft in de woning de meubelen en huisraad, op enkele dingen na, blijven staan. Wanneer mijn zoon een woning ( gelukkig wel) krijgt aan geboden moet hij dit volledig met eigen middelen inrichten. Financieel heeft de vrouw de gezamenlijke rekening dan al op min gezet. Ondertussen heeft de ex aangeklopt bij de sociale dienst. En de uitkering wordt dan ook gegeven. Kort daarna komt er van de sociale dienst een verzoek tot opgeven van inkomsten van mijn zoon. Dat is naar eer en geweten ingevuld. Gevolg een verhaalbijdrage van maar liefst 12 jaar waar tegen niet ingegaan kan wordt dit wordt gewoon opgelegd. Mevrouw kan pro Deo procederen maar mijn zoon kan elke rekening van de advocaat zelf ophoesten.
  Inmiddels woont de ex alreeds vanaf 10 oktober 2015 (niet haar jeugdvriend) samen. Dit wordt categorisch door haar ontkent maar de hele omgeving weet dat daar een man in huis is. Deze man waarvan wij weten dat een aow uitkering heeft houd zijn eigen woning aan. Dit wellicht alleen vanwege een postadres daar de buren zien dat de ex echtgenote daar de post ophaalt. Ook aankloppen bij de gemeente heeft niet het gewenste resultaat gehad. Antwoord van gemeente: we kunnen er geen vinger achter krijgen maar mevrouw wordt in de gaten gehouden.

  Vraag: Hoe is het mogelijk dat de ene partij welke volgens het artikel 160 (zie bovenstaand) zich door de wet verplicht is voor 12 jaar levensonderhoud te verschaffen en de ex partner te onderhouden en daar door die wet er niet onderuit kan komen, terwijl de, in dit geval, de veroorzaker van de scheiding door zich onbetamelijk te gedragen de boel te bedonderen en op die manier overal onderuit kan komen. Daarbij op geen enkele manier van haar kant zorg draagt voor de ex partner. En dan ook nog door de wet beschermt wordt door de mogelijkheid te bieden onbeperkt te procederen. Is het niet tijd dat sowieso de 12 jaar bijgesteld wordt? En dat het vaststellen van samenwonen welke zoals ik van de gemeente begrepen heb door de hogeraad aan zeer grote eisen moet voldoen ook nog eens onder de loep neemt. Want blijkbaar zitten er wat ontsnappings mazen in deze wet. Graag uw aandacht voor deze vragen, Hoogachtend, Th van Gelder

  Beantwoorden

 5. ·

  dit dossier……………BESCHAMEND voor de politiek. Het geeft maar aan wat voor vertegenwoordigers wij hebben in den Haag.

  Beantwoorden

 6. ·

  Het is te gek voorwoorden, (en ik ben zelf vrouw en gescheiden en werk 36 uur), dat een man (goede vriend van me) 12 jaar moet betalen voor zijn ex die gezond is, HBO niveau heeft, 2 volwassen kinderen van 18 en 22 jaar en een baan had kunnen krijgen van 40 uur maar deze gewoon weigert! Zij is 3 jaar geleden gegaan en was verliefd en hij kan 12 jaar lang krom liggen en 50 uur per week werken, terwijl mevrouw 12 uurtjes werkt om er ‘even’ uit te zijn! Dat is dan Nederland! Walgelijk gewoon.

  Beantwoorden

 7. ·

  Ik wil toch ook mijn verhaal even kwijt. Ik ben zelf vrouw en gescheiden met een baan van 32 uur.

  Een goede vriend betaald aan zijn ex vrouw partneralimentatie 1400 euro en kinderalimentatie 500 euro voor de jongste van 18.
  Hij werkt letterlijk 55 tot 60 uur per week om alles te kunnen betalen en om ook nog wat over te houden en dat lukt hem ook want hij heeft een goede baan maar zijn ex-vrouw daarentegen heeft een goede opleiding, volgt nog steeds cursussen en werkt 12 uurtje per week als receptioniste.
  Zij wilden van scheiden en ze was verliefd op een ander en hij moet krom liggen de aankomende 10 jaar nog! Dat kan toch niet?? Nu komt het mooiste: ik wist een vacature van haar eigen niveau (mbo plus) bij een groot bedrijf waar ik persoonlijk goede contacten heb en heb haar dit gemaild, incl. de link om te solliciteren en het bericht dat ze wellicht de voorrondes al door was omdat ik er contacten heb en ze reageert gewoonweg nergens op!? Dat zou toch een reden moeten zijn om de partner alimentatie te kunnen stoppen voor hem, hoeveel bewijs moet je nog meer hebben dat mevrouw gewoonweg niet fulltime wil werken? Ze had er zo kunnen starten heel waarschijnlijk!

  Kinderen zijn trouwens inmiddels 18 en 22 en de oudste is er al het huis uit.

  Dit gedrag komt alleen maar doordat hier in Nederland de regels m.b.t. partneralimentatie te zot zijn!

  Ik heb zelf 25 jaar als secretaresse gewerkt en kwam door reorganisatie op straat te staan, ik kreeg 2 jaar UWV en daarna wordt je geacht om werk te hebben, wat ook gewoon mogelijk is als je niet te kieskeurig bent! Waarom krijgt een ex die er zelf van door gaat 12 jaar doorbetaald terwijl ze letterlijk een fulltime baan weigert???

  Mijn vriend gaat dit ook proberen aan te vechten bij justitie met een advocaat maar waarschijnlijk trekt hij als man toch weer aan het kortste eind en kan zij haar leventje lekker voortzetten op zijn kosten.

  Dit zou toch echt niet meer mogen kunnen gebeuren! Ik vind het schrijnend dat het kan in een land als Nederland en er is echt veel te weinig begrip voor de man/vader. En de exen blijven leven in luilekkerland op deze manier! Ze hebben zelfs geen sollicitatie plicht!

  Beantwoorden

  1. ·

   Bovenstaand voorbeeld is dus precies waarom er gewerkt wordt aan dit wetsvoorstel. De huidige regelgeving van partneralimentatie motiveert niet om te gaan werken voor degene die de alimentatie ontvangt. Dit is niet meer van deze tijd. Helaas duurt en duurt het maar voordat dit wetsvoorstel door de tweede en eerste kamer geloodst wordt. Dit komt omdat het binnen de politiek te weinig prioriteit heeft. Helaas…

   Beantwoorden

 8. ·

  Beste mensen,
  Als ik 20 jaar voor een baas gewerkt heb en ik word ontslagen, krijg ik een paar maanden loon mee, 2 jaar een ww uitkering en daarna sociale dienst en val ik terug in mijn inkomsten.
  Nu ben ik na 20 jaar gescheiden, word ik compleet uitgekleed, alles kwijt, en als kers op de taart mag ik nog eens 12 jaar een flinke partner alimentatie betalen? Krom toch?

  Beantwoorden

 9. ·

  Het feest der herkenning voor zo’n beetje iedereen die wat op deze site schrijft. Helaas hebben we met een overheid te maken, die het allemaal erg weinig kan schelen. Nee, als beloning voor al ruim zeven jaar PA betalen (2.200 bruto per maand PA en 1.300 euro KA voor 2 kids) wordt over een paar jaar de PA aftrek voor de belasting ook nog eens teruggebracht naar 37%, dat scheelt me dus weer honderden euro’s per maand netto. Weer zo’n absurde overheidsmaatregel, genomen door diezelfde overheid die mij legitiem kaal laat plukken, gedurende 12 jaar (of langer). Bizar is het! Het interesseert ze daar in Den Haag echt helemaal niks, zolang je alles maar kunt blijven betalen en zelf maar net boven bijstandsnivo zit, dan hebben ze het goed gedaan, zo denken ze daar in Den Haag blijkbaar over. Dit dossier zal nog heel lang open blijven, helaas voor ons allen. Mijn ex werkt al 19 jaar niet, is 100 arbeidsongeschikt ( zegt ze) en ontvangt een uitkering van 1.200 euro netto per maand. En ja, daar komt de PA nog bij. Al met al heeft ze op deze manier een ‘inkomen van + 2500 euro netto in de maand, waar ze helemaal niets voor hoeft te doen’. Oh ja, en ook hier 4 rechtszaken verder, want ja, mevrouw moest natuurlijk steeds maar meer hebben, zo makkelijk die toevoegingen verstrekt door de overheid en wij maar alle proceskosten zelf moeten betalen. Krommer dan dit bestaat niet …. Rutte drie gaat ons niet helpen, ja van de regen in de drup…

  Beantwoorden

 10. ·

  De wet is pas echt krom als je ex partner aangeeft geen partneralimentatie te willen.

  Toen mijn vrouw aangaf te willen scheiden vertelde ze me ook volmondig dat ze geen PA wilde en co-ouderschap erg belangrijk vond.
  Ik was blij, ik kan niet zonder mijn kids, wordt echt depressief als ik ze een week niet zie. Ook het feit dat ze afzag van PA vond ik fijn, dat gaf mij nog de kans op een enigzins normaal leven en wellicht een nieuwe kans op geluk in de toekomst.

  Echter denkt de gemeente stadskanaal hier anders over. Na een jaar gewerkt te hebben en deze baan te hebben verloren vragen ze met terug werkende kracht onderhoudsgeld voor de uitkering van mijn ex. Dit terwijl mijn ex al een nieuwe partner had voor ze met mij brak en de bewuste man 5 dagen per week bij haar is, waar de gemeente dan weer geen boodschap aan heeft.

  Ik zit inmiddels op het financiele punt dat ik geen uitweg meer zie. Ik zie geen mogelijkheden meer ooit weer een normaal leven te krijgen. Ik ben te zwak door slaapgebrek. Ik eet nog maar amper en ben zwaar depressief. Maar het goede nieuws is, mijn ex vrouw gaat met de kids lekker 3 weken naar Bulgarije. Dus ik mag hier wegrotten terwijl zijn plezier heeft. Feitelijk is dat zoals mijn huwelijk met haar was.

  Terug naar de feiten. Mijn ex vrouw wil geen co-ouderschap meer. Nee natuurlijk niet. Ze krijgt door die 2 kinderen zoveel voordelen en extratjes (kind gebonden budget en kinderbijslag) dat ze de kids op haar naam en adres wil houden. Terwijl mij dat extra geld echt niet boeit. Sterker nog, zelfs met co-ouderschap mag ze dat houden, zolang ik maar niet van mijn zuur verdiende centen moet betalen voor haar leven.

  Beantwoorden

 11. ·

  Terug naar de feiten: Nadat het huwelijk ontbonden is dient de meest-verdienende (veelal) de man gedurende 12 jaar lang partneralimentatie te betalen aan de minst-verdiende, mits er voldoende inkomen beschikbaar is. Dit is de wet. Als je ex-partner aangeeft geen partner-alimentatie te willen, maar vervolgens wel bij de gemeente aanklopt voor een bijstandsuitkering, dan lijkt het mij toch volstrekt logisch dat de gemeente deze uitkering weer volledig of enigszins probeert te verhalen. Dit kan met een maximum duur van 12 jaar. Dat is nu eenmaal de wet. Verder is het zo dat bij co-ouderschap er samen bepaald wordt wie hoeveel geld krijgt van het kind-gebonden budget en kinderbijslag. Meestal is het dan zo, dat ieder de helft van dit geld krijgt.
  Verder ben ik het eens dat een partner-alimentatie van 12 jaar lang veel en veel te lang is en ook wel soberder mag, maar dit is nu eenmaal op dit moment de wet en daar heeft iedereen zich maar bij neer te leggen.

  Beantwoorden

 12. ·

  Ooit, ruim 5 jaar geleden heb ik op dit forum voorspeld dat er niets zou veranderen. Helaas, ook voor mijzelf, heb ik tot op heden gelijk gehad.
  Intussen was ik de laatste 2 jaar aftrek van mijn kinderalimentatie ook kwijtgeraakt door aanpassingen in de aftrekposten. De wetgever had bedacht dat de ex-partners dit wel onderling zouden gaan regelen. Utopia dus.
  Wat er nu staat te gebeuren is dat de aftrek van de partner alimentatie omlaag wordt gebracht naar 37% in 2023. Er zullen meerdere betalende ex-partners zijn die nu in het hoge tarief deze post aftrekken, ik begrijp dat niet iedereen in dit hoge tarief valt.
  Ook het verschuiven van de schijven IB in 2019 zal consequenties hebben.
  Zo zie je maar dat deze regering(en) geen enkel oog hebben voor al vastliggende convenanten, er van uitgaande dat de ex-partners niet vrijwillig akkoord gaan met verlageng van de PA.

  Beantwoorden

 13. ·

  Bedankt voor het delen van deze ontwikkelingen op het gebied van partneralimentatie. Ik ben benieuwd of er ook informatie te vinden is over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen. Ik ga het onderwerp in de gaten houden.

  Beantwoorden
1 26 27 28

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *