Pensioenopbouw ZZPer

pensioenopbouw

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (28 juli 2015, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Lodders)
Met de Wet Witteveenkader wordt mij voortaan gedwongen de keuze te maken, om zo weinig mogelijk bedrijfskosten te maken en ook om, die reden geen investeringen (afschrijvingen) in bedrijfsmiddelen meer te realiseren. Waarom: het pensioengevend inkomen binnen de fiscale regels voor het kunnen opbouwen van pensioen, waarbij ikzelf deelneem in een verplichte bedrijfstakkenpensioen, is alleen toegestaan over de Winst uit onderneming. M.a.w. geen aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto, die de winst nadelig beïnvloeden, om pensioen te kunnen opbouwen. Geen nieuwe machines aanschaffen, omdat deze de pensioenopbouw, negatief beïnvloeden. Bezuinigen op andere bedrijfskosten, die de winst negatief beïnvloeden. Indirect worden daarmee, met deze min of meer gedwongen keuzes, ook andere bedrijven negatief beïnvloed en lijkt mij niet echt bevorderlijk voor de economie. Ook ik wil graag mijn pensioen op pijl kunnen houden, na jarenlange dienstverband. Ik heb een zwaar beroep als zzp-er en nooit heeft de politiek hier enigszins rekening mee gehouden. Nu kan ik ook nog naar een redelijk pensioen fluiten, als ik ga investeren in bedrijfsmiddelen, die de winst drukken met jaarlijkse afschrijvingen. Wordt het niet eens tijd, dat hier vragen over worden gesteld in de tweede kamer?

Antwoord van D66 (21/8/15, kamerlid van Weyenberg)
Hartelijk dank voor uw vraag aan mij. Graag ga ik hierbij in op het punt dat u in uw vraag aansnijdt. In 2005 heeft het toenmalig kabinet besloten dat de fiscale begrenzing conform het Witteveenkader vanaf 2015 ook gaat gelden voor de pensioeninleg van IB-ondernemers die deelnemen in een verplichte pensioenregeling. Bij de nadere uitwerking van deze afspraak is in 2012 besloten dat voor IB-ondernemers geldt dat de winst uit onderneming (met enige correcties daarop) het uitgangspunt is bij het bepalen van de omvang van de fiscale faciliëring van hun pensioenopbouw. Hiermee is aansluiting gezocht bij uitgangspunt dat ook geldt voor andere vormen van fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw, zoals de fiscale oudedagsreserve, een lijfrentevoorziening of de vrijwillig voortgezette pensioenregeling na ontslag. Belangrijk voordeel hiervan is op dat op deze manier zoveel mogelijk de uniformiteit is geborgd in de fiscale faciliëring van de verschillende mogelijkheden van pensioenopbouw voor ondernemers. Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

Geen antwoord van de PvdA (28/10/15, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (28/10/15, kamerlid Ulenbelt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (28/10/15, kamerlid Lodders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


 1. ·

  Beste heer van Weyenberg, De uniformiteit kan ik nog enigszins begrijpen, maar bij de verplichtstelling van een bedrijfstakkenfonds, is natuurlijk geen sprake van uniformiteit. Er zijn nog altijd grote verschillen wanneer je een werknemer bent of een zelfstandige. Zeker gezien alle bedrijfsmiddelen, die een zelfstandige moet aanschaffen, die negatief op de winst van een onderneming drukken. Het zou al een hele verbetering zijn, wanneer een ib ondernemer, zijn winst zou mogen corrigeren in positieve zin, met de afschrijvingen voor bedrijfsmiddelen die fiscaal zijn toegestaan. Ook is voor mij volstrekt onduidelijk, wanneer er sprake is van tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij een zelfstandige, dat dit uniform is met een werknemer, die in dezelfde bedrijfstakkenpensioenfonds deelneemt. Immers de werknemer krijgt zijn loon de eerste 2 jaar gewoon doorbetaald en wordt de pensioenpremie gewoon doorbetaald.
  Ik zie een heleboel haken en ogen en zeer veel onduidelijkheid. Mag je bijvoorbeeld de tijdelijke uitkering van een particuliere aov verzekeraar gebruiken als pensioengevend inkomen, net zoals dit bij een werknemer gewoon het geval is. Ook met betrekking tot de arbeidskorting zijn er grote verschillen t.o.v. een werknemer.
  De zelfstandige moet zijn uitkering opgeven, als inkomen uit het verleden, al direct tijdens het eerste jaar, terwijl een werknemer, sowieso de eerste 2 jaar, het inkomen mag opgeven uit tegenwoordige arbeid.Hoe zo verschillen? Het enige wat ik wil, is dat ik als zelfstandige, mijn pensioen op peil kan houden.
  Graag zou ik antwoord willen of een zelfstandige zijn tijdelijke uitkering uit een aov verzekering mag gebruiken als pensioengevend inkomen, om pensioenpremie te betalen in het bedrijfstakkenpensioen. Gemakshalve wordt vergeten, dat de pensioenregeling in het bedrijfstakkenpensioenfonds volledig is gebaseerd op een werknemer en niet is toegespitst op de zogenaamde zelfstandige. Graag een antwoord en reactie a.u.b.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *