Aanzetten tot Haat en Geweld in de qur’an

haat

Is een fobie (angst) voor de islam terecht? Laten we een aantal hoofdstukken bekijken in de qur’an en laten we zelf beslissen of de teksten aanzetten tot haat en geweld jegens de volgens de qur’an genoemde ongelovigen. Welke keuze laat de qur’an andere gelovigen zoals joden, christenen en boeddhisten om niet blootgesteld te worden aan haat, vernietiging, moord en doodslag, zoals die nu in vele landen duidelijk zichtbaar zijn. Zal de vrede die genoemd wordt in de qur’an alleen komen als alle mensen mohammedaan zijn of dat andere (on)gelovigen zich tevreden moeten stellen met een tweederangs positie in de wereld van de islam en jizyah (schatting) zullen moeten betalen om in leven te blijven? Hoe zit het met de positie van de vrouw en homoseksuelen? Om antwoord te krijgen zullen we toch zelf op onderzoek moeten gaan.
Er zijn in totaal 114 hoofdstukken. Een aantal opvallende voorbeelden uit een aantal hoofdstukken zijn hieronder toegevoegd.

Al-Baqarah, 2:98

Al-Baqarah, 2:98

‘Wee hem, die den vijand van allah, van zijn engelen, zijne boden, van Gabriël en Michaël is. Waarlijk allah is een vijand der ongelovigen.

Al-Baqarah, 2:190-193

Al-Baqarah, 2:190-193

Strijdt voor allahs weg tegen hen die u bestrijden, maar begaat gene ongerechtigheid en begint niet met de vijandelijkheden; want allah bemint de zondaren niet. Doodt hen overal waar gij hen vindt, verdrijft hen van waar zij u verdrijven; want de verzoeking tot afgoderij is sterker dan de doodslag. Bestrijdt hen nochtans niet in de nabijheid van den heiligen tempel: zo ze u echter daar aangrijpen, doodt hen ook daar. Dit zij het loon der ongelovigen. Indien zij zich bekeren, dan is allah genadig en barmhartig. Bestrijdt hen daarom, tot de verzoeking ophoudt en allahs richting gezegevierd heeft. Maar indien zij zich bekeren, dan gene vijandelijkheid meer, behalve tegen de bozen.

An-Nisa, 4:34

An-Nisa, 4:34

De mannen zullen de voorkeur boven de vrouwen hebben, door de voordelen, waarmede allah den een heeft begiftigd, om boven de anderen uit te munten, en omdat zij van hun vermogen besteden om hunne vrouwen te onderhouden. De deugdzame vrouwen zijn gehoorzaam en onderworpen; zij bewaren zorgvuldig, gedurende de afwezigheid harer mannen, wat allah haar bevolen heeft ongeschonden te bewaren. Gij zult haar bestraffen, wier ongehoorzaamheid gij hebt te vrezen. Sluit haar in afzonderlijke vertrekken op en tuchtigt haar. Maar indien zij u gehoorzaam zijn, zoekt dan geen twist met haar; allah is verheven en groot.

An-Nisa, 4:89

An-Nisa, 4:89

Zij willen u ongetrouw maken, zoals zij ongetrouwen zijn, en dat gij gelijk zij zult wezen. Kiest daarom gene vrienden onder hen, totdat zij hunne woonplaats voor allahs zaak zullen hebben verlaten. Indien zij het geloof den rug toewenden, grijpt en doodt hen, waar gij hen mocht vinden, en kiest geen vriend of beschermer onder hen.

An-Nisa, 4:104

An-Nisa, 4:104

Wees niet zorgeloos bij de vervolging van den vijand, indien gij ook lijdt; want zij zullen lijden zoals gij lijdt, en gij hoopt van allah, wat zij niet kunnen hopen; en allah is alwetend en wijs.

Al-Ma’idah, 5:33

Al-Ma’idah, 5:33

Maar de beloning van hen die tegen allah en zijn apostel strijden, en er op bedacht zijn, op aarde slecht te handelen, zal wezen, dat zij gedood zullen worden, of gekruisigd, of dat hunne voeten aan de tegenovergestelde zijden zullen worden afgesneden of dat zij uit het land zullen worden gebannen. Dit zal hunne ongenade in deze wereld zijn, en in de volgende zullen zij een strenge straf ondergaan.

Al-Ma’idah, 5:38

Al-Ma’idah, 5:38

Indien een man of een vrouw mocht stelen, zult gij hun de handen afsnijden, als vergelding voor hetgeen zij hebben bedreven; dit is ene voorbeeldige straf door allah bepaald, en allah is machtig en wijs.

Al-Ma’idah, 5:51

Al-Ma’idah, 5:51

O, ware gelovigen! neemt niet de Joden of Christenen tot vrienden; zij zijn elkanders vrienden; maar hij uwer, die hen tot vrienden neemt, is zekerlijk een hunner. Waarlijk, allah leidt de onrechtvaardigen niet.

Al-Ma’idah, 5:60

Al-Ma’idah, 5:60

Zeg hun: zal ik u ene vreselijker zaak verkondigen dan diegene, welke gij van allah kunt verwachten? Zij die allah heeft gevloekt, en omtrent welke allah toornig was; die hij in apen en varkens veranderde; zij die Taghut aanbidden, zijn in den slechtsten staat en dwalen verder van den weg.

Al-Anfal, 8:12

Al-Anfal, 8:12

Ook toen uw heer tot de engelen sprak: Waarlijk ik ben met u; bevestigt dus hen die geloven. Ik zal schrik in de harten der ongelovigen werpen. Slaat dus hunne hoofden af, en slaat al de toppen hunner vingers af.

Al-Anfal, 8:39

Al-Anfal, 8:39

Strijd dus tegen hen, tot er geen verzet meer ter gunste der afgodendienarij, en geen andere godsdienst dan die van uwen Heer besta. Indien zij ophouden, waarlijk dan ziet allah wat zij doen.

Al-Anfal, 8:55-60

Al-Anfal, 8:55-60

Waarlijk de slechtste dieren in allahs oog zijn zij, die hardnekkige ongelovigen zijn, en niet willen geloven. Evenals zij, die een verbond met u aangaan en later hun verbond bij iedere geschikte gelegenheid schenden en allah niet vrezen. Indien gij hen in den strijd gevangen neemt, verstrooi hen en stel een voorbeeld voor hen die na hen zullen komen, opdat zij gewaarschuwd mogen zijn. Of indien gij enig verraad van een volk vreest, verwerp zijn verbond en behandel het dan op gelijke wijze; want allah bemint de verraders niet. En denkt niet dat de ongelovigen allahs wraak ontgaan; want zij zullen allahs macht niet verminderen. Verzamel dus alle krachten die gij tegen hen hebt, en troepen paarden, waarmede gij den vijand allahs moogt verschrikken, en ook uw vijand en alle ongelovigen buiten hen, welke gij niet kent, maar die allah kent. En wat gij voor de verdediging van allahs geloof besteedt, zal u worden terug betaald en gij zult niet onrechtvaardig worden behandeld.

At-Tawbah, 9:5

At-Tawbah, 9:5

En wanneer de maanden, waarin het u niet geoorloofd is hen aan te vallen, zullen zijn verloopen, dood dan de afgodendienaars waar gij hen moogt vinden; maak hen gevangen, beleger hen en wacht hen op iedere geschikte plaats op. Maar indien zij berouw mochten betoonen, en de bepaalde tijden voor het gebed in acht nemen en de voorgeschrevene aalmoezen geven, stel hen dan in vrijheid; uw allah is genadig en barmhartig.

At-Tawbah, 9:29

At-Tawbah, 9:29

Strijdt tegen degenen, die noch aan allah: noch aan den jongsten dag geloven, en niet verbieden wat allah in zijn apostel hebben verboden, en den waren godsdienst niet belijden van hen, aan wie de schriften werden geopenbaard, tot zij door het recht van onderwerping schatting hebben betaald, en zij vernederd zijn.

Muhammad, 47:4

Muhammad, 47:4

Als gij de ongelovigen ontmoet, slaat hun het hoofd af, tot gij ene groote slachting onder hen hebt aangericht; of bindt hen, opdat zij niet ontkomen. Daarna zult gij hen in vrijheid stellen, of hen teruggeven tegen een losprijs, tot de oorlog zal geëindigd zijn. Dit zult gij doen. Waarlijk, indien het allah behaagde, zou hij, zonder uwen bijstand, wraak op hen kunnen nemen, maar hij beveelt u in zijne veldslagen te strijden, opdat hij den een van u, door den ander zou kunnen beproeven. En wat hen betreft, die ter verdediging van allahs waren godsdienst strijden, allah zal hunne werken niet doen verloren gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *