Ierse Centrale Bank Drukt Euros Bij

ierse
foto: Jakonen

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (kamerlid Blanksma, kamerlid Albayrak, kamerlid van Dijck en kamerlid Harbers)
Kan iemand mij in hemelsnaam verklaren hoe het mogelijk is dat de Ierse Centrale Bank zelfstandig (dus buiten de ECB om) 50 miljard euro “bijdrukt”? En is het nu niet wachten tot dat Griekenland, Portugal, Spanje, Roemenië, Hongarije, België en Italië hetzelfde kunstje gaan doen? Wat gaat deze stunt ons Nederlanders weer aan koopkracht kosten? Weet iemand in Den Haag anno 2011 überhaupt wat er afgesproken is in het verdrag van Maastricht?

Antwoord van het CDA (1/2, kamerlid Blanksma)
U merkt op dat Ierland zelfstandig EUR 50 mld zou bijdrukken. Een dergelijke vorm van geldcreatie uit het niets zou inderdaad geen gunstige ontwikkeling zijn. Wat is er precies aan de hand? De Ierse centrale bank heeft besloten om een extra bedrag van EUR 51 mld (GPB 43 mld) te lenen uit hoofde van een emergency loan financing program. Deze lening staat vermeld onder het kopje “andere bezittingen” op de balans van de Ierse Centrale Bank. Dit zou beschouwd kunnen worden als een vorm van emergency liquidity assistance (ELA). Opgemerkt zij wel dat deze leningen zijn goedgekeurd door de ECB. De kwaliteit van het onderpand is hierbij niettemin wel een aandachtspunt. We hebben op dit moment echter ook weer niet het bewijs dat de betrokken instellingen niet in staat zouden zijn de ELA terug te betalen. Bedacht zij bovendien het volgende. Hoewel het bedrag van EUR 51 mld fors lijkt is dit bedrag, zoals aangegeven door de ECB niet omvangrijk genoeg om systeemrelevant te zijn (uitgaande van het eurogebied).
Hoewel deze operatie conform de regelgeving lijkt te zijn gebeurd, lijkt er sprake te zijn van een grijs gebied binnen het monetaire beleid. Wij zullen bij het volgen van het steunprogramma aan Ierland de vinger aan de pols houden. We zullen daarbij ook dit punt aan de orde stellen. Wij vinden dat er strenge eisen aan het programma mogen worden gesteld en dat deze eisen ook echt nageleefd moeten worden.

Antwoord van de PVV (14/2, kamerlid van Dijck)
De berichten over het bijdrukken van geld door de Ierse centrale bank zijn de PVV fractie niet ontgaan. De PVV fractie heeft hierover dan ook op 24 januari 2011 vragen gesteld aan de Minister van Financiën. Zie onderstaand. Deze vragen zijn beantwoord op 15/2.

 1. Vraag: Is het waar dat de Ierse centrale bank zelf geld bijdrukt? (ref-1,-2) Zo ja, is dit geoorloofd? Zo nee, is dat wel mogelijk en welke sancties staan hier tegenover?
  Antwoord regering: Nee, de Ierse centrale bank drukt geen geld bij. Nationale centrale banken hebben hiertoe niet de bevoegdheid.
 2. Vraag: Zijn er andere eurolanden waar centrale banken geld bijdrukken? Welke regels zijn hierover afgesproken?
  Antwoord regering: De nationale centrale banken in het eurogebied hebben niet de bevoegdheid om, buiten het beleid van de ECB, zelfstandig geld bij te drukken. De Raad van bestuur van de ECB stelt de richtsnoeren vast en neemt de besluiten die nodig zijn voor het vervullen van de taken die bij het Verdrag aan het ESCB (het Europese Stelsel van Centrale Banken) zijn opgedragen. De Raad van bestuur formuleert het monetair beleid van de Economische en Monetaire Unie, in voorkomend geval met inbegrip van besluiten met betrekking tot intermediaire monetaire doelstellingen, de belangrijkste rentetarieven en de liquiditeitsvoorziening in het ESCB, en stelt de nodige richtsnoeren op voor de uitvoering ervan. De ECB doet, voor zover zulks mogelijk en passend wordt geacht, een beroep op de nationale centrale banken voor de uitvoering van tot de taken van het ESCB behorende operaties.
 3. Vraag: Kent u de zorgen van professor Tissen over de kosten van het bijdrukken van geld (onder andere inflatie) voor de bevolking? Wordt er überhaupt geld bijgedrukt in EMU-verband en wat zijn hiervan de gevolgen voor de inflatie?
  Antwoord regering: Ik ben bekend met de zorgen van professor Tissen. Overeenkomstig artikel 127 lid 1 VWEU is het hoofddoel van de ECB het handhaven van prijsstabiliteit. De tenuitvoerlegging van het monetaire beleid van de ECB is gericht op de ondersteuning van dit hoofddoel. Bij de bepaling van de geldhoeveelheid in het eurogebied neemt de ECB continu het hoofddoel van prijsstabiliteit in acht.
 4. Vraag: Kunt u garanderen dat de ECB geen geld bijdrukt?
  Antwoord regering: Bij de bepaling van de geldhoeveelheid in het eurogebied neemt de ECB continu het hoofddoel van prijsstabiliteit in acht. De ECB is daarin volledig onafhankelijk.
 5. Vraag: Voor hoeveel geld heeft de ECB inmiddels obligaties opgekocht van zwakkere eurolanden? Kan de ECB hier onbeperkt mee doorgaan? In hoeverre gebeurt dit nog steeds gesteriliseerd? Legt de ECB hierover verantwoording af? Zo ja, aan wie?
  Antwoord regering: Volgens de laatst gepubliceerde cijfers van de ECB (7 februari 2011) heeft de ECB 76,5 miljard euro aan staatsobligaties van eurolanden gekocht onder het Securities Markets Programme (SMP). De ECB zal continu blijven bezien wat de juiste omvang is van dit programma, gezien het functioneren van de obligatiemarkt en het belang van een goede doorwerking van haar korte beleidsrente op de langere rentes in het eurogebied voor het handhaven van prijsstabiliteit. Sinds de start van het SMP in mei 2010 voert de ECB gerichte liquiditeitsabsorberende operaties uit op de geldmarkt. Zo steriliseert de ECB de obligatieaankopen onder het SMP, opdat deze geen effect hebben op de geldhoeveelheid in het eurogebied. De obligatieaankopen zijn volledig gesteriliseerd. De ECB is volledig onafhankelijk in het bepalen van haar monetaire beleid, en beslist hierover zonder inmenging van de nationale overheden. De ECB legt hierover verantwoording af aan het Europese parlement. De ECB stelt, ten minste elk kwartaal, verslagen op over de werkzaamheden van het ESCB en maakt deze openbaar. Wekelijks wordt een geconsolideerd financieel overzicht van het ESCB openbaar gemaakt. Overeenkomstig artikel 284, VWEU stelt de ECB een jaarverslag over de werkzaamheden van het ESCB en over het monetair beleid in het afgelopen jaar en het lopende jaar op voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, alsmede voor de Europese Raad.

1 Rtl.nl, «Ierland drukt zelf geld, dat kán toch niet», 16 januari 2011.
2 Independent.ie «Central Bank steps up its cash support to Irish banks financed by institution printing own money», januari 2011.

Antwoord van de VVD (5/5, kamerlid Harbers)
De Europese Centrale Bank (ECB) is binnen de eurozone als enige bevoegd om het monetaire beleid, en dus de geldhoeveelheid (‘het drukken van geld’), te bepalen. Tijdens de totstandkoming van de euro en de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de Nederlandse regering, onder aanvoering van toenmalig VVD minister van Financiën Gerrit Zalm, zich hard ingezet om er voor te zorgen dat prijsstabiliteit (lage inflatie) de basis vormt van het gemeenschappelijke monetaire beleid binnen de Europese Unie (EU). Bovendien is de Europese Centrale Bank (ECB) volledig onafhankelijk in hun beleidskeuzes, een andere eis van Nederland. Dat wil zeggen dat er dus niet zomaar geld bijgedrukt kan worden door eurolanden wanneer dit hen uit zou komen. Dit houdt de waarde van de euro, en daarmee onze vermogens zoals onze pensioenen, stabiel. Het krantenbericht verwijst naar een zogenaamde noodlening, zoals mijn voorganger van het CDA al opmerkte. Bij de huidige noodsteun aan eurolanden in problemen, eist de VVD harde voorwaarden om er voor te zorgen dat de huidige problemen zich in de toekomst niet meer voor kunnen doen.

Geen antwoord van de PvdA (18/4, kamerlid Albayrak)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *