Jeugdwerkloosheid

jeugdwerkloosheid

Vraag aan 50Plus, het CDA, de PvdA en de VVD (2 maart 2015, kamerlid Krol, kamerlid Heerma, kamerlid Vermeij en kamerlid Mulder)
Via NETwerk jongeren FNV vernam ik dat jongeren zich ‘suf’ solliciteren. Het NETwerk jongeren FNV stellen dan ook voor het vrijwillig uitreden van 63-plussers. En daarnaast de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd direct te stoppen. Aansluiting van het idee van NETwerk jongeren FNV op beslissing Duitse regering: In ons buurland Duitsland heeft Angela Merkel een verstandige beslissing genomen om de jeugdwerkloosheid een halt toe te roepen namelijk: Voor mensen die 45 jaar gewerkt hebben is de pensioengerechtigde leeftijd verlaagd naar 63 jaar. Zelf ben ik op 1 september 1969 begonnen met werken en werkte op 1 september 2014 dus 45 jaar. Mijn leeftijd is inmiddels 61 jaar. Als het aan de regering ligt moet ik doorwerken (i.v.m. de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd) tot 1 mei 2020. Dan werk ik 50 en een half jaar. Met zo’n grote jeugdwerkloosheid absurd natuurlijk. Maar los nog van de jeugdwerkloosheid zou voor een ieder een maximum moeten zijn van 45 jaar (aantoonbaar) werken. Advies: neem het voorstel van NETwerk jongeren van de FNV en de Duitse regering over. Verdeel arbeidszame jaren eerlijk / redelijk: 45 jaar werken moet de max zijn!

Antwoord van de VVD (31/3/15, kamerlid Mulder)
U schrijft over de aanpak om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Graag verwijs ik u daarom naar de plannen van dit kabinet (zie bijlage: ‘Agenda aanpak jeugdwerkeloosheid 2015 – 2016‘).
Het standpunt van de VVD is als volgt: Arbeidstijdverkorting is voor de VVD geen optie. U noemt het voorbeeld in Duitsland waar oudere werknemers plaats maken voor jongeren. De VVD is van mening dat het aantal banen in een land (of dit nu Duitsland of Nederland is) niet vast staat maar afhangt van de conjunctuur van de economie. Het is niet gebleken noch bewezen dat wanneer ouderen eerder stoppen met werken er meer banen vrij komen (voor jongeren). Als we in Nederland willen dat meer mensen aan de slag kunnen gaan, dan moeten we zorgen dat ondernemers juist investeren in banen. Het zijn de bedrijven in Nederland, de ondernemers die voor de banen zorgen. Zij vormen het motorblok van onze economie. De kernvraag die wij ons als politici moeten stellen is: Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de ondernemers in ons land weer meer banen (durven te) creëren? Dat doen we omdat mensen zo meer kans hebben op werk, zodat ze aan de slag kunnen, zelfstandig een inkomen kunnen verwerven en zich kunnen ontplooien. We zien nu een lichte groei in de economie, dat is een goed teken, maar er zal meer moeten gebeuren.
Om ons voor te bereiden op een flexibele arbeidsmarkt (want dat is de toekomst) is onderwijs belangrijk, zowel voor jongeren als voor een ieder die een leven vol banen ambieert. Wij zijn een kenniseconomie en omdat te blijven moeten we investeren in onderwijs en vaardigheden van onze beroepsbevolking. We moeten ons onderwijssysteem en de arbeidsmarkt zo inrichten dat mensen in staat gesteld worden hun hele carrière te blijven leren en dit ook als hun eigen verantwoordelijkheid gaan zien. Zo staan mensen sterker tegen over robots, kunnen ze beter omgaan met flexibilisering en voelen ze zich zekerder als er ontslag dreigt. Voor jongeren geldt ook dat we hen goede (ondernemers)vaardigheden dienen aan te reiken. De VVD heeft tijdens de begrotingsbehandeling van SZW afgelopen jaar gevraagd aan de minister wat hij hier aan gaat doen.

Antwoord van 50Plus (2/4/15, kamerlid Krol)
50PLUS is zeer tegen de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. We zijn er van overtuigd dat deze versnelde verhoging – zeker op de kortere termijn – de kansen voor mensen op het vinden van een baan verkleint! Er zijn nu 633.000 werklozen. De werkloosheid neemt nauwelijks af, vooral veel ouderen zitten langdurig in WW en bijstand. Zij komen daar nauwelijks meer uit en straks gaan dus ook nóg eens 300.000 mensen later met pensioen, en moeten zij in veel gevallen langer doorwerken. Dat kan niet anders dan problemen opleveren op de krappe arbeidsmarkt! 50PLUS vindt dat voorrang moet worden gegeven aan de bestrijding van jongeren- én ouderenwerkloosheid. Vooral van bestrijding van ouderenwerkloosheid moet méér werk worden gemaakt. We moeten éérst mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zien te krijgen, de bruto-arbeidsparticipatie van 65-minners verhogen en méér werk maken van scholing en training van zittend personeel. In de krappe arbeidsmarkt van dit moment is volgens 50PLUS – afgezien van de schatkist – niemand gebaat bij versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.

Geen antwoord van het CDA (2/6/15, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (2/6/15, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *