Kindgebonden Budget

kindgebonden

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (17 juni 2015, kamerlid van Meenen, kamerlid Grashoff, kamerlid Mohandis en kamerlid van Dijk)
Situatie 1: kind van net 17 jaar, geslaagd voor zijn HAVO, woont thuis en wordt in belangrijke mate onderhouden door zijn moeder. Hij gaat niet studeren, heeft wel een weekendbaantje. Zijn moeder heeft in deze situatie op basis van haar inkomen (meer dan 85% arbeidsongeschikt, ontvangt WIA en een mini-weduwenpensioen) recht op €322,- kindgebonden budget p/m totdat haar zoon 18 jaar wordt.
Situatie 2: hetzelfde kind van net 17 jaar, geslaagd voor zijn HAVO, woont thuis en wordt in belangrijke mate onderhouden door zijn moeder. Hij gaat wél studeren en hij heeft een weekendbaantje. Zijn moeder heeft nu per 01-10-2015 géén recht op kindgebonden budget totdat hij 18 wordt omdat zoon studiefinanciering ontvangt. Nu haar zoon gaat studeren houdt zij na betaling van de vaste lasten €13,- p/m over om boodschappen van te doen.
Wat nu? Als je moet kiezen tussen eten of studeren, dan maar niet studeren. Volgend jaar komt het kindgebonden budget sowieso te vervallen omdat de zoon 18 jaar wordt. Misschien is moeder dan niet meer arbeidsongeschikt? Is er een andere oplossing? Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Dat het financieel voordeliger is als je kind NIET gaat studeren?

Antwoord van D66 (17/7/15, kamerlid van Meenen)
Op deze vraag kan ik geen volledig antwoord geven. Ik heb geen kennis van uitkering, kindgebonden budget of weduwepensioen. Wel weet ik dat als het kind van mevrouw gaat studeren er recht is op een aanvullende beurs en op het aangaan van een zonodig maximale lening tegen zeer gunstige voorwaarden. Hoe zich deze inkomsten verhouden tot het wegvallende kindgebonden budget weet ik niet, maar mijn inschatting is dat daarmee elk kind kan gaan studeren.

Geen antwoord van GL (17/9/15, kamerlid Grashoff)
Het is voor ons als kleine partij helaas niet mogelijk om alle vragen die dagelijks binnenkomen te beantwoorden. Ik heb een hele grote portefeuille en een overvolle agenda. Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.

Geen antwoord van de PvdA (17/9/15, kamerlid Mohandas)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (17/9/15, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SGP en de SP (24 januari 2015, kamerlid Heerma, kamerlid Recourt, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Karabulut)
Graag wil ik de volgende kwestie aan u voorleggen. Er is gekozen voor het vereenvoudigen van de kindregelingen. Tijdens een rechtszaak rondom de kinderalimentatie eind 2014, werd mij duidelijk dat het kindgebonden budget juridisch gezien afgetrokken wordt van de behoefte aan kinderalimentatie. Met het stijgen van het kindgebonden budget, wordt deze manier van rekenen ook in 2015 toegepast. Voor mij persoonlijk heeft dat het volgende tot gevolg: Tijdens de rechtszaak in 2014, is het te betalen kinderalimentatie bedrag omlaag gesteld naar € 473. Daarnaast ontving ik € 130 kindgebonden budget, totaal €603. In 2015 volgt een andere berekening, dat het kindgebonden budget afgetrokken wordt van de behoefte aan kinderalimentatie. Ik ontvang nu nog € 151 kinderalimentatie en € 406 kindgebonden budget, totaal €556. Het verbaasd mij ten zeerste dat de overheid het signaal afgeeft dat vaders door het vernieuwde kindgebonden budget minder kinderalimentatie hoeven te gaan betalen. Ik vraag mij af of deze gevolgen van te voren te voorzien waren geweest. Mijn gezin gaat er financieel op achteruit met dank aan het vernieuwde kindgebonden budget, was dat de bedoeling?

Antwoord van de SGP (5/2/15, kamerlid Dijkgraaf)
De systematiek van alimentatie en kinderbijslag blijft in grote lijnen hetzelfde. Centraal blijft staan de behoefte van degene die alimentatie ontvangt (kan ook de man zijn). Gelet op het feit dat het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders is verhoogd, betekent dit dat de behoefte aan alimentatie daalt. Een deel dat u voorheen via alimentatie ontving, krijgt u nu via het kindgebonden budget. De vermindering van het bedrag is in veel gevallen gelegen in het feit dat ook de aftrek levensonderhoud kinderen is afgeschaft. De alimentatieplicht wordt beperkt omdat rekening wordt gehouden met het vervallen van deze specifieke belastingaftrek. Hierdoor worden de kosten meer door de partners gedragen dan door de overheid.

Antwoord van de PvdA (11/2/15, kamerlid Recourt)
Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Eerder dit jaar is deze met brede steun in beide Kamers aangenomen. Uitgangspunten van deze wet zijn om het stelsel van kindregelingen te vereenvoudigen en te versoberen. Omdat het huidige stelsel door veel ouders als te ingewikkeld wordt ervaren zal het aantal kindregelingen worden teruggebracht van 11 naar 4. De regelingen die blijven bestaan zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hiermee wordt een structurele bezuiniging van in totaal ongeveer 500 miljoen euro gerealiseerd. Tegenover de bezuinigingen staan ook investeringen, met name in de nieuwe alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget. Hierdoor worden de lagere inkomens bij de hervorming van de kindregelingen grotendeels ontzien. Het kabinet heeft in september besloten om hier in de begroting voor volgend jaar nog eens 160 miljoen extra voor uit te trekken. Het nieuwe stelsel zal voor ouders eenvoudiger en overzichtelijker zijn. Daarnaast zal de inkomensondersteuning meer gericht zijn op die ouders die dit het hardste nodig hebben. Ondanks de beoogde bezuiniging zal de overheid na 2015 nog steeds meer dan 9,5 miljard euro per jaar uitgeven aan het financieel ondersteunen van ouders met kinderen. Een onderdeel van de Wet hervorming kindregelingen is dat de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (LOK) komt te vervallen. Compensatie hiervoor vindt met name plaats via de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget. Voor bepaalde groepen ouders kan deze wijziging ingrijpende gevolgen hebben, met name ouders die gescheiden zijn. De meest logische oplossing hiervoor is een aanpassing van de alimentatieverplichting. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Om de manier waarop ouders hierover afspraken kunnen maken heeft de expertgroep alimentatienormen een wijziging aangebracht in het rapport alimenatienormen. Deze is gepubliceerd en beschikbaar zijn op www.rechtspraak.nl. Advies kan ook ingewonnen bij het Juridisch Loket of bij een mediator of advocaat. Tevens komt de Raad voor de rechtspraak begin volgend jaar met een advies over een mogelijke standaardrekenregel voor wijziging van het kinderalimentatiebedrag als gevolg van de Wet hervorming kindregelingen. Tot slot zou een mogelijkheid kunnen zijn om als ouders afspraken te maken over de onderlinge verdeling van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Informatie hierover is te vinden op de sites van de Belastingdienst/Toeslagen en de Sociale Verzekeringsbank.

Geen antwoord van het CDA (24/4/15, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (24/4/15, kamerlid Karabulut)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Ook ik, moeder van een 17 jarige, ontving kindgebonden budget. Omdat het kind in september naar het HBO ging kreeg ik geen kinderbijslag meer (dit was sinds hun geboorte het studiepotje). Jammer dat dit niet meer opbouwde tot haar 18e. Vordert de belastingdienst mijn kindgebonden budget ook van kwartaal 4 in 2015 terug. Het kind krijgt immers geen kinderbijslag meer. Dit blijkt gekoppeld te zijn. Geen kinderbijslag, geen kindgebonden budget. Ook in 2016 krijg ik dus geen kindgebonden budget meer. Was wel een onderdeel van de alimentatieberekeningen. En nu? Resultaat? Moeder die al volledig werkt mist 2.200 euro op jaarbasis, vader weet nergens van en zit wel goed. Moeder moet opnieuw advocaat inhuren om de alimentatie opnieuw te laten berekenen (240 euro per uur een advocaat) want het kind kan immers van de overheid geld gaan lenen? Wat een rare maatschappij. De belastingdienst maakt het eerst over. Vordert dan terug en laat mij met de brokken achter. Ik ben een brave burger dat ik een potje voor mijn kinderen heb gespaard. Want ze kunnen het toch lenen? Mooi voorbeeld die belastingdienst. Stimuleert de studenten tot lenen en de ouders om hun verantwoording niet te nemen. Wat een wereld….

    Beantwoorden

  2. ·

    Waarom krijgen alleenstande ouders ontzettend veel meer kindgebonden budget? Ik snap dat als je een toeslagpartner hebt en die heeft ook inkomen dat je kindgebonden budget veel lager uitvalt of zelfs weg valt. Maar wat nu als je een toeslagpartner hebt en er is er maar 1 met een inkomen, dan krijg je dus veel en veel minder aan kindgebonden budget wat eigenlijk heel oneerlijk is. Alleenstande ouders krijg zo veel meer terwijl heel veel kinderen ook nog een ouder hebben die goed voor ze zorgen met een inkomen, die hebben ook gewoon 2 ouders dan met een inkomen. Maar omdat ze apart wonen en uit elkaar zijn is de moeder alleenstaand en heeft ze daarom zogenaamd RECHT op meer kindgebonden budget? Ik ben van mening van niet. Als er in een woonsituatie sprake is van een toeslagpartner en die heeft geen inkomen en alleen de hoofdbewoner wel wat maakt dit in hemelsnaam voor verschil dat ik recht heb op veel minder kindgebondenbudget. Klopt gewoon niet. Wij worden dus eigenlijk tekort gedaan of in elk geval onze kinderen omdat alleen ik een baan heb maar wij hun ouders zijn bij elkaar en zijn dus toeslagpartner van elkaar en een alleenstaande ouder met of zonder baan heeft recht op zo veel meer terwijl de andere ouder waar ze niet bij staan ingeschreven ook een goede baan heeft en dus de kinderen niks tekort komen en de zogenaamde alleenstaande ouder ook niet. Ik weet een goede oplossing bereken het kindgebonden budget net als de de andere toeslagen gewoon op inkomen voor iedereen hetzelfde. Dat is eerlijk hoe het nu gaat totaal niet… word totaal niet logisch berekend ga maar is na hoeveel zo iemand eigenlijk krijgt omdat ze alleen maar apart wonen en niet eens officieel gescheiden zijn… het is ongelooflijk voor in nederland… wij worden gestraft omdat we maar van 1 inkomen leven en geloof me mijn partner solliciteert en solliciteert maar het is soms gewoon heel moeilijk… en wij zijn wel bij elkaar en met onze kinderen… maar dit wors dua gestraft en ik vind t bizar dat er zo een ondescheid word gemaakt en dat met zoiets als kindegebonden budget… daarom gaat iedereen zo snel apart en uit elkaar en heel vaak zonder te scheiden… je qord er alleen maar beter van en ja ook die kinderen die ontbreekt t aan niets… maar onze kinderen ach wat maakt t uit ouders bij elkaar of heb je een toeslagpartner zonder inkomen wat dus eigenlijk op t zelfde neerkomt als een inkomen als alleenstaande ouder.. die maken we het alleen maar moeilijker… en bedankt belastingdienst en mensen van de tweede kamer dat dit mogelijk gemaakt word.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *