Promotie Tolerantie door EU

Promotie

Vraag aan het CDA, de CU, de SGP en de VVD (27 december 2013, kamerlid Buma, kamerlid Slob, kamerlid van der Staaij en kamerlid Zijlstra)
In het EU document ‘A European framework national statute for the promotion of tolerance‘ staat bij het onderdeel-2 ‘Purpose’ de volgende uitleg: ‘Religious intolerance is understood to cover Islamophobia, anti-Christianity, etc’. Waarom wordt ons steeds maar weer aangepraat dat we angst (fobie) zouden hebben voor de islam? Veel Nederlanders vinden de leerstellingen van de islam mensonwaardig en hebben medelijden met moslims die eraan onderhevig zijn. Als zelfs een 12-jarige jongen uit Egypte snapt hoe shari’ah als politiek systeem werkt, waarom denkt de politiek in Nederland dat wij dit niet weten? Wordt het bovengenoemde ‘framework’ misschien gebruikt om, onder het mom van promotie van (religieuze) tolerantie, onze vrijheid van meningsuiting verder om zeep te helpen? Kunt u uw visie geven over dit nieuwe ‘framework’ van de EU?

Antwoord van de SGP (2/1/14, kamerlid van der Staaij)
In de eerste plaats wil ik graag benadrukken dat het mogelijk moet zijn om de donkere kanten van de islam te blijven benoemen. Helaas worden er op veel plekken in deze wereld ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd in naam van deze religie en zelfs aangemoedigd door radicale islamitische leiders. De ruimte om hierbij expliciet de vinger te leggen is in het bijzonder voor politici relevant. Zij dienen mogelijk gevaarlijke consequenties van opkomende ideologieën of religies te benoemen en te ontmaskeren met als doel duurzame vrede voor onze samenleving te bevorderen. Tegelijkertijd dienen we te waken voor een onheuse bejegening van mensen met een ander levensovertuiging, louter vanwege hun levensovertuiging. Ik denk bijvoorbeeld aan islamitische studenten die geweerd worden van stageplaatsen of na diplomering geen baan kunnen vinden, louter en alleen omdat ze moslim zijn. Dergelijke praktijken bevorderen slechts polarisatie en daarvan zijn wij bepaald geen voorstander. Als SGP zullen wij alert zijn als het gaat om de praktische vertaling van het door u genoemde EU document ‘A European framework national statute for the promotion of tolerance’. Die vertaling zou wat ons betreft recht moeten doen aan hetgeen ik hierboven heb aangeduid.

Antwoord van de CU (10/3/14, kamerlid Slob)
Navraag leverde ons op dat dit geen officieel document van de Europese instellingen betreft, maar afkomstig is van een internationale NGO ‘The European Council on Tolerance and Reconciliation’. Het is in september 2013 door hen aangeboden aan de commissie LIBE in het Europees Parlement, maar er is verder niets mee gedaan door het EP. Het is dus ook geen onderdeel geworden van het officiële EU-beleid of het EU-acquis.
De ChristenUnie staat voor de vrijheden van alle burgers. In ons verkiezingsprogramma hebben we daarover gezegd: ‘Onze samenleving is ook een multireligieuze samenleving geworden. Met name de komst van de islam plaatst Nederland voor een nieuwe uitdaging. Het christendom en de islam verschillen fundamenteel van elkaar. Islamitische landen hebben veelal een gebrek aan politieke en religieuze vrijheid. Zo is het pijnlijk te constateren dat christenen, Joden en andere minderheden in islamitische landen vervolgd worden of als tweederangsburger worden beschouwd. Het debat over de gevolgen van de komst van de islam en de identiteit van Nederland moet gevoerd worden. Voor de ChristenUnie zijn in dat gesprek de christelijke waarden die onze cultuur mede hebben gevormd leidend. Onze fundamentele vrijheden, zoals godsdienstvrijheid, zijn van groot belang. Dat is voor de ChristenUnie geen ‘concessie’, maar een kwestie van ‘confessie’. Geloof kan niet worden afgedwongen met geweld. Daarom kan vrijheid niet met onvrijheid worden verdedigd. De ChristenUnie zal nooit instemmen met de inperking van fundamentele vrijheden voor een specifieke groep, of dit nu gaat om christenen of moslims.’ Dat geldt dus ook voor de vrijheid van meningsuiting. De Grondwet geeft iedere Nederlander de vrijheid van vereniging, godsdienst en meningsuiting, dat is ‘het framework’ waar de ChristenUnie voor staat.

Geen antwoord van het CDA (27/3/14, kamerlid Buma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (27/3/14, kamerlid Zijlstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *