Voogdij Organisaties

voogdij
foto: digitalart

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de SP (kamerlid Bruins Slot, kamerlid Dijsselbloem, kamerlid Dille en kamerlid Kooiman)
Hoe is het mogelijk dat als kinderen uithuis geplaatst worden en er wordt toegekend dat er fouten zijn gemaakt, de wet bepaald dat als ze te lang uithuis zijn dat het beter is voor een kind om in het pleeggezin te blijven en de ouders alle rechten ontzegt worden en zich dienen te houden aan de voorschriften van pleegzorg?

Antwoord van de PvdA (14/2, kamerlid Dijsselbloem)
De PvdA is van mening dat kinderen zoveel mogelijk in het eigen gezin moeten opgroeien. Ouders die moeite hebben met de opvoeding moeten ondersteund en begeleid worden door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of door het eigen netwerk (vrienden/familieleden). Een uithuisplaatsing is een ingrijpende maatregel voor het gehele gezin en in het bijzonder voor de kinderen. Om die reden zou deze ingrijpende maatregel alleen in uiterste gevallen (bijvoorbeeld verwaarlozing, mishandeling etc.) ingezet mogen worden. Na uithuisplaatsing moet de terugkeer van het kind naar het eigen gezin altijd het streven zijn. Een kind moet dus zo spoedig mogelijk terugkeren naar het eigen gezin, wanneer de biologische ouders de opvoeding kunnen hervatten en voortzetten. Pas als een kind om zwaarwegende redenen niet kan terugkeren, is het volgens de PvdA belangrijk dat het kind opgroeit in een pleeggezin in plaats van een instelling. Het opgroeien in een gezin heeft namelijk nog altijd de voorkeur. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van de SP (24/2, kamerlid Kooiman)
SP wil persoonlijk contact met vraagsteller over dit onderwerp.

Antwoord van de PVV (27/3, kamerlid Dille)
Wanneer er geen gronden meer bestaan om een kind bij de ouders weg te houden dient een kind altijd terug te keren naar het gezin waar hij/zij vandaan komt, zeker wanneer blijkt dat er fouten zijn gemaakt in de procedure. De PVV vindt het echter wel verstandig om deze kinderen tijdelijk te blijven volgen om te kunnen monitoren of er daadwerkelijk geen problemen bestaan. OTS is volgens de PVV een zwaar middel dat gebruikt dient te worden bij verwaarlozing of direct gevaar voor het kind. De PVV denkt dat het het beste voor een kind is om in een veilige vertrouwde omgeving op te groeien. Het gezin moet hier de basis van zijn.

Antwoord van het CDA (26/4, kamerlid Bruins Slot)
Ieder kind heeft het recht op een geborgen omgeving waar het kan opgroeien tot een evenwichtig mens. Voor het CDA geldt dat het eigen gezin hiervoor de beste omgeving is, en dat daarom het streven altijd moet zijn dat uithuisplaatsing voorkomen moet worden. Opvoeden is echter niet vanzelfsprekend en soms kunnen ouders ondersteuning nodig hebben. Daarom is inzet op preventie van het grootste belang en ondersteunt het CDA van harte de ontwikkeling die is ingezet met de laagdrempelige opvoedondersteuning via de Centra voor Jeugd en Gezin. Anderzijds zijn we echter ook de vrijblijvendheid voorbij, waardoor soms moeilijke beslissingen genomen moeten worden zoals een uithuisplaatsing. Als politici moeten we hier ook eerlijk in zijn: het zal altijd lastig blijven om een goed evenwicht te vinden. Enerzijds kan een te makkelijk genomen beslissing om tot uithuisplaatsing over te gaan kinderen (en ouders) onnodig met een traumatische ervaring opzadelen. Anderzijds kennen we ook gevallen waarbij uithuisplaatsing niet heeft plaatsgevonden en de zaak helemaal fout is gegaan. Op dit dilemma is helaas geen eenduidige oplossing te geven. Hetzelfde geldt voor de vraag of een kind na langdurige uithuisplaatsing beter af is in het eigen gezin, of bijvoorbeeld in het pleeggezin waar het kind wellicht inmiddels is geworteld. Om die reden is in de wet ruimte gelaten (artikel 268 van het Burgerlijk Wetboek), waardoor een rechter in individuele gevallen een afweging kan maken. De Hoge Raad heeft enkele jaren geleden besloten dat in dergelijke gevallen het belang van het kind bij stabiliteit en continuïteit in zijn/haar opvoedingssituatie als zeer zwaarwegend dient mee te worden gewogen. Het CDA is van mening dat terugplaatsing van een kind in het eigen gezin altijd het streven moet zijn. Desondanks moet de wet ook de ruimte bieden om in individuele gevallen de beste beslissing te nemen in het belang van het kind. Dit kan zelfs betekenen dat in het geval dat er toegekend is dat er in een eerder stadium procedureel en/of juridisch fouten zijn gemaakt, het kind toch niet terugkeert in het eigen gezin.

3 reacties


 1. ·

  Geachte dame/heer, in deze moeilijke tijden van crisis en bezuiniging wordt alsmaar fraude gestimuleerd.
  Hoe is het nog mogelijk dat volledige weeskinderen jaren lang door hun pleeggezin financieel zwaar benadeeld worden. Dat deze pleeggezinnen het nabestaande geld gebruiken voor hun eigen luxe en zelfverminking. Hoe is het mogelijk dat er geen voogdijrekeningen aangeleverd worden. Dat een kantonrechter het maar laat voor wat het is. Dat deze jeugdigen/minderjarige en kwetsbare weeskinderen zelf moeten gaan werken voor hun eigen kleding, reiskosten enz. terwijl de pleeggezinnen mooi weer spelen. graag een reactie, m.vr.gr.

  Beantwoorden

 2. ·

  U noemt om zwaarwegende redenen, maar welke redenen zouden dat volgens u moeten zijn. Als het om de opvoeding en veiligheid gaat heb ik nog drie kinderen thuis wonen met dezelfde problematiek. Andere hulpverleners zeggen dat ik genoeg van de problematiek af weet en nog wil de voogdij instantie de kinderen niet naar huis laten gaan omdat ze al lang in het pleeggezin verblijven.

  Beantwoorden

 3. ·

  Hier weet ik alles van, ze houden de kinderen zo lang mogelijk uit huis zodat je als ouder geen rechten meer hebt en als het idd gaat om mishandeling van het kind oké, dan is het te begrijpen, maar ook al is dat niet het geval dan verzinnen ze wel wat en verdraaien ze de waarheid. Dat is geen onzin maar helaas de bittere werkelijkheid en het geld wat de uitvoerende instanties per OTS krijgen is ook niet normaal. Op deze manier gaat het niet meer om het belang van het kind, maar is het een lucratieve handel. Dus kun je het min of meer zien als een een gelegaliseerde vorm van mensenhandel en kom me niet aan met het belang van het kind, want die is vaak ver te zoeken.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *