Behandeling SARS-CoV-2 infectie met (Hydroxy)chloroquine en Zink

quarantine
Vraag aan de CU, het FvD, de PVV en de SGP (13 mei 2020, kamerlid Segers, kamerlid Baudet, kamerlid Wilders en kamerlid van der Staaij)
Het werkingsmechanisme voor de behandeling van RNA-virus infecties, zoals het huidig actieve SARS-CoV-2, is al een tijdje bekend. In verschillende landen, ook in Nederland, wordt met succes gebruik gemaakt van deze goedkope en simpele behandeling van een SARS-CoV-2 infectie. Het leed dat nu, vooral oudere mensen moeten ondergaan, kan hierdoor veel sneller te niet worden gedaan. Tevens kan de economie makkelijker worden opgestart. Volgend artikel is een vervelend voorbeeld van wat andere Nederlandse huisartsen kunnen meemaken, die deze behandeling willen toepassen: Meijelse huisarts moet stoppen met experimentele behandeling coronapatiënten.
Kunt u uitleggen waarom in Nederland zo weinig aandacht aan deze behandeling wordt gegeven in de Tweede Kamer debatten met de regering over de huidige crisis? Wilt u deze behandeling tot u nemen en hier aandacht voor vragen bij de regering en aan te dringen op actie?

Antwoord van de SGP (14/5/20, kamerlid van der Staaij)
In de Kamerbrieven van minister De Jonge wordt de nodige aandacht geschonken aan onderzoeken naar behandelingen tegen corona. Ik wijs bijvoorbeeld op de kamerbrief van 15 april 2020, ‘COVID-19 Update stand van zaken’ vanaf pagina 22 – ‘Onderzoek en (experimentele) behandeling patiënten met COVID-19’.
Een citaat uit deze brief: ‘De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) geeft behandelopties met medicijnen bij patiënten met COVID-19 en draagt zorg voor het steeds actualiseren van deze behandelopties naar de laatste stand der wetenschap en praktijk. Er zijn op dit moment drie middelen bekend waarvoor op basis van laboratoriumonderzoek (in vitro data) gezegd kan worden dat zij mogelijk iets zouden kunnen betekenen tegen SARS-CoV-2 (het coronavirus). Dat zijn chloroquine, hydroxychloroquine en remdesivir. Inmiddels lopen in Nederland elf goedgekeurde klinische onderzoeken naar middelen die mogelijk kunnen worden gebruikt bij de behandeling van COVID-19. Naast onderzoek naar chloroquine, hydroxychloroquine en remdesivir wordt er onderzoek gedaan naar de middelen tocilizumab, imatinib en IFX 1. Ook worden COVID-19 patiënten meegenomen in een onderzoek dat verschillende behandelopties voor longontstekingen onderzoekt. In twee andere studies wordt de inzet van Bacillus Calmette Guérin vaccinatie onderzocht. Verder wordt de inzet van plasma van genezen COVID-19 patiënten en het gebruik van specifieke neutraliserende antilichamen onderzocht. Nederlandse ziekenhuizen leveren ook gegevens aan de Europese DisCoVeRy trial waarin vijf behandelstrategieën onderzocht op effectiviteit en veiligheid.’
Het heeft dus zeker de aandacht van Kamer en kabinet! Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord minister de Jonge op vraag van kamerlid Wilders (PVV)
Ten slotte, op 8 april jl. vroeg het lid Wilders (PVV) mij navraag te doen over de casus waarin een huisarts aangaf patiënten te hebben genezen door ze experimenteel te behandelen met een combinatie van geneesmiddelen.
Ik heb, zoals toegezegd tijdens het debat, hierover navraag gedaan bij de IGJ. Op woensdag 8 april 2020 heeft de inspectie inderdaad de betrokken huisarts en apotheker telefonisch benaderd en met hen gesproken over de door hen voorgeschreven en verstrekte geneesmiddelen. In deze gaat het om de middelen hydroxychloroquine, azithromycine en zinkorotaat.
De inspectie hanteert als lijn dat zorgaanbieders in deze crisissituatie de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, mits hierbij het bieden van veilige en verantwoorde zorg voorop staat. In deze zaak geldt dat voor de inspectie de veiligheid voorop staat. Als een arts een middel voorschrijft voor een andere indicatie dan waarvoor het door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is geregistreerd, dan betreft het een off-label toepassing. Dit is in de Geneesmiddelenwet apart benoemd en alleen toegestaan als er een richtlijn bestaat die is opgesteld door deskundigen. Het betreft hier potentieel risicovolle behandelingen met een combinatie van geneesmiddelen. De beroepsverenigingen hebben daarom een richtlijn opgesteld waarin aangegeven wordt dat (hydroxy)chloroquine bij COVID-19 alleen gebruikt dient te worden bij bepaalde patiënten met een ziekenhuisindicatie. De betreffende huisarts moet zich houden aan deze behandelrichtlijn. De inspectie heeft hem hierop gewezen en ook aangegeven dat het verboden is om door aanprijzende uitingen via (sociale) media reclame te maken voor een – voor deze indicatie – ongeregistreerd geneesmiddel. Wanneer chloroquine niet volgens de richtlijnen wordt voorgeschreven, dreigt er tevens een tekort voor de mensen die het middel echt nodig hebben.
Ook in tijden van crisis is het nodig dat er een wetenschappelijke basis is voor het toepassen van geneesmiddelen. Zoals benoemd in deze brief, lopen er op dit moment verschillende studies die de werkzaamheid en veiligheid van verschillende geneesmiddelen op patiënten met COVID-19 onderzoeken. Ondanks de goede bedoeling, moeten de arts en apotheker uit Limburg wachten op de resultaten van dit onderzoek, voordat op eigen initiatief wordt gestart met de behandeling van COVID19-patiënten.

Ter info
Pleidooi voor het gebruik van hydroxychlorquine bij de behandeling van SARS-CoV-2 (CoVID-19) in de eerste lijn – Door Rob Elens huisarts te Meijel – 6 mei 2020
Voor zelfmedicatie zie website: Invloed van nutriënt tekorten op virusinfecties

Geen antwoord van de CU (13/8/20, kamerlid Segers)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van het FVD (13/8/20, kamerlid Baudet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (13/8/20, kamerlid Wilders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Nieuwe virussen en de postulaten van Henle – Koch

Klinische lessen van Prof.dr. J. van der Veen van de R.K. Universiteit te Nijmegen dd september 1959 over de postulaten van Henle – Koch en aanpassingen voorgesteld door Rivers, Huebner en Werner Henle (kleinzoon Henle).

Zur Geschichte der frühen Virusforschung 1999

Presidential AIDS Advisory Panel Report 2001

>Presidential AIDS Advisory Panel Report 2001
A synthesis report of the deliberations by the panel of experts invited by the President of the Republic of South Africa, the Honorable Mr Thabo Mbeki.

De verborgen gevaren van vaccinaties 2009

Sinds de ‘uitvinding’ van de vaccinatie heeft deze techniek een ongebreidelde vlucht genomen en heeft men gemeend om pasgeborenen – vooral in het eerste en tweede levensjaar herhaaldelijk te moeten vaccineren tegen allerlei kinderziekten. Kinderziekten die op zich lang niet allemaal levensbedreigend zijn, maar waarvan de vaccinaties ter voorkoming van deze ziekten helaas wel schadelijk zijn voor het welzijn en de ontwikkeling. Daar waar het gaat om levensbedreigende aandoeningen zoals malaria, gele koorts en tetanus wegen de voordelen van de vaccinatie op tegen de andere nadelen voor de gezondheid en ontwikkeling; zeker waar het gaat om incidentele vaccinatie van volwassenen. Bij inenting tegen griep en kinderziekten slaat volgens mij de balans echter door naar de andere kant en lijkt een herbezinning op het huidige vaccinatiebeleid op zijn plaats.
T.C. Kuiper – van den Bos, Oostvoorne, oktober 2009

Dismantling the Virus Theory 2015

Dismantling the Virus Theory 2015 – Dr. Stefan Lanka
The ‘measles virus’ as an example. Why should we doubt the existence of viruses? What are viruses and what are they not? How are viruses being scientifically demonstrated to exist?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *