Bezuinigingen

Bezuinigingen

Openheid van zaken: Waarom gaan we het geld van de Nederlanders aan Griekenland geven, terwijl we daar geen geld voor hebben? Als het wel te betalen is, waarom moeten wij in Nederland dan bezuinigingen uitvoeren? Het kabinet speelt met het geld van de belastingbetalers.

foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (4 november 2011, kamerlid Blanksma, kamerlid Plasterk, kamerlid van Dijck en kamerlid Harbers)
Ik wil u vragen om ons als belastingbetalers openheid van zaken te geven als u besluit dat ons geld toch naar Griekenland gaat om hen te steunen. Geef ons een werkelijk inzicht in de geldstromen, alle kanten op. Waar is ons geld en hun eigen geld tot nu toe naar toe gegaan, en waar gaat het nu naar toe? Wie profiteren ervan en wie niet? Maar liever nog, wil ik u vragen eerst een diepgaand onderzoek te doen naar waar het geld in Griekenland dan toch de afgelopen decennia naar toe is gestroomd. Een land met zo’n bloeiende toeristenindustrie en succesvolle scheepsbouw en scheepvaart industrie kan gewoonweg niet arm zijn, maar geld kan wel gemakkelijk wegstromen naar banken en groot industriëlen, dat weten we nu. Op deze manier kunnen we dan misschien de geruststelling van jullie krijgen, dat misschien niet nu, maar dan toch in ieder geval in de toekomst, Griekenland zijn eigen geld aanwendt voor zijn eigen bevolking en landsbelangen en dat het niet meer gebruikt wordt om een kleine groep elitaire ondernemers verder te verrijken, ten koste van alles wat wij in Europa hebben opgebouwd en verworven.

Antwoord van het CDA (8/12/11, kamerlid Blanksma)
U wijst terecht op het feit dat er openheid van zaken moet worden gegeven over de geldstromen die naar Griekenland toe gaan. We moeten ten eerste nog weer eens in herinnering roepen waarom Griekenland zo in de problemen is gekomen. Dit is gekomen doordat de Griekse overheid niet de juiste cijfers heeft gepresenteerd. De tekorten op de overheidsbegroting bleken veel groter dan ze eerder hadden aangegeven. Dit kan natuurlijk niet. Het CDA hamert er dan ook op, dat de statistieken op orde moeten zijn. Dit mag in de toekomst gewoon niet meer gebeuren. Ten tweede is het de bedoeling dat Griekenland, net als alle eurolanden overigens, zich aan de afspraken houdt van het stabiliteit – en groeipact. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat Griekenland in de loop van 2010 niet meer in staat bleek om zich zelf te financieren op de markten. De rentes liepen torenhoog op. Met andere woorden, deze situatie was niet houdbaar. Griekenland maakt echter wel deel uit van de eurozone. Het was dus niet mogelijk om Griekenland in z’n eigen sop gaar te laten koken. Een gemeenschappelijke munt is ook een gemeenschappelijke lotsbestemming. Er werd besloten tot steun. Deze steun werd echter niet zomaar gegeven. Dit kon alleen beuren onder zeer strikte voorwaarden. Griekenland zal zijn economie moeten hervormen en de overheidsfinanciën op orde moeten brengen. Hiermee komen we ook bij het antwoord op uw vraag. Deze steun is alleen gegeven in de vorm van een lening. Griekenland zal deze lening moeten terugbetalen aan de overheden. Bovendien dient Griekenland z’n zaakjes op orde te brengen. Dit zal Griekenland echt zelf moeten doen. Dit betekent dat Griekenland de eigen middelen en tegoeden moet aanwenden voor zijn eigen toekomst. Dit is ook expliciet onderdeel van het hervormingsprogramma. Zo zal Griekenland fors moeten gaan privatiseren. Er zal in totaal voor EUR 50 miljard moeten worden geprivatiseerd. Hiermee worden de rijkdommen van Griekenland dus wel degelijk aangewend voor de Grieken zelf.

Antwoord van de VVD (23/12/11, kamerlid Harbers)
Griekenland heeft in het verleden teveel schulden gemaakt en te weinig hervormingen doorgevoerd om hun economie concurrerend te maken en te houden. Hierdoor zijn de overheidsfinanciën ontspoord en heeft Griekenland het vertrouwen van de financiële markten verloren dat de gemaakte schulden ook terugbetaald worden. Als gevolg hiervan kon Griekenland nauwelijks meer geld lenen op de kapitaalmarkt of tegen dusdanig hoge rente dat het land nog verder in problemen zou komen. Een acuut faillissement van Griekenland zou de financiële stabiliteit van de hele eurozone in gevaar brengen, waardoor uiteindelijk ook onze pensioenen, ons spaargeld en onze banen in gevaar zouden komen. Daarom hebben de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een tijdelijke lening verstrekt aan Griekenland. Voorwaarde voor deze lening was en is dat Griekenland de overheidsfinanciën op orde brengt, schulden aflost en economische hervormingen doorvoert zodat het land in de toekomst inderdaad weer op eigen benen kan staan. Zowel de Europese Commissie, als de Europese Centrale Bank en het IMF ziet toe op de voortgang van alle hervormingen en voeren inderdaad ook periodiek een ‘diepgaand onderzoek’ uit hoe het met de inkomsten en uitgaven van Griekenland gesteld is. Zo blijkt dat een belangrijk onderdeel van het op orde brengen van de overheidsfinanciën, de belastinginning is. Er zijn zoals u al aangeeft, nog teveel inwoners van Griekenland die weigeren om hun belastingen te betalen. Dat moet veranderen. Ook kan Griekenland nog veel overheidseigendommen verkopen en hun schuld daarmee deels aflossen, het land kan je in dit kader eigenlijk niet als arm zien, zoals u ook terecht aangeeft. Dit waren allemaal belangrijke voorwaarden voor de VVD om in te stemmen met een lening aan Griekenland. De VVD wil echter niet zo ver gaan dat andere eurolanden ook zeggenschap krijgen hoe en aan wie het belastinggeld wordt besteed in een ander euroland. Dit soort beslissingen moeten een nationale aangelegenheid blijven dat loopt via het nationale democratische proces. Wel moeten de overheidsfinanciën als zodanig op orde worden gebracht zodat de financiële stabiliteit van de gehele eurozone niet meer in gevaar kan komen. Openheid van zaken bij de steunoperaties is inderdaad een belangrijk punt. Via de websites Rijksoverheid en Rijksbegroting zijn alle documenten en budgettaire nota’s te vinden waarin over de voortgang in Griekenland wordt gerapporteerd en de steunoperaties worden verantwoord.

Antwoord van de PVV (12/1/12, kamerlid van Dijck)
Zoals u wellicht weet is de PVV altijd van mening geweest dat er geen cent naar Griekenland moet gaan. Griekenland heeft een gigantische staatsschuld en een gigantisch begrotingstekort. Het geld dat naar Griekenland gaat wordt gebruikt ter financiering hiervan, omdat Griekenland niet meer in staat is om zelfstandig geld op de kapitaalmarkt te lenen en omdat de lopende staatsleningen aflopen en moeten worden afbetaald. Per saldo vloeit ons geld dus door naar de banken en financiële instellingen die belegd hebben in Griekse staatsobligaties. De Griekse staatsschuld komt daarmee steeds meer in handen van publieke partijen (overheden), waardoor het risico bij de Europese en Nederlandse belastingbetaler komt te liggen. Dit terwijl de Griekse economie nog lang niet op orde is. Er is een grote zwarte economie, de belastinginning verloopt slecht, er is sprake van corruptie, en de verkoop van staatseigendommen komt ook maar niet van de grond. Daarnaast krimpt de Griekse economie. Griekenland moet nu hard bezuinigen, maar dit roept binnenlands veel verzet op en de doelstellingen worden keer op keer niet gehaald. Dit is dan ook een heilloze weg. Voor de PVV is er dan ook maar een optie. De Grieken dienen de euro te verlaten. Ze kunnen dan hun eigen munt invoeren en deze vervolgens devalueren. Op deze manier kunnen ze gaan exporteren en uit de crisis groeien. Bovendien zal hiervan een waarschuwende werking uitgaan naar andere landen die hun zaakjes niet op orde hebben. En hiermee zijn natuurlijk ook de steunpakketten van de baan.

Geen antwoord van de PvdA (4/2/12, kamerlid Plasterk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Arjen Stilklik

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (22 juli 2011, kamerlid Blanksma, kamerlid Plasterk, kamerlid van Dijck en kamerlid Harbers)
Toen ik hoorde dat wij weer geld te leen geven aan Griekenland gingen mijn rugharen rechtovereind staan. Waarom gaan we weer eens het geld van de NEDERLANDERS aan Griekenland geven, terwijl we daar voor mijn gevoel totaal geen geld voor hebben? Als het wel te betalen is waarom moet er dan bezuinigd worden in Nederland? Vind zelf dat jullie erg spelen met het geld van de belastingbetalers zoals ik. Wij krijgen, omdat de economie slecht is, geeneens loonsverhoging en jullie geven het weg.

Antwoord van het CDA (12/8/11, kamerlid Blanksma)
Ik begrijp uw vraag en uw ongenoegen. Het is echt niet zo dat wij Griekenland helpen omdat we zo te doen hebben met de Grieken. Nee, het is juist uw belang, het belang van de belastingbetaler dat wij met deze hulp willen dienen. Ik ben het met u eens dat de keuze helpen of niet helpen een keuze uit twee slechte alternatieven is. De Grieken niet helpen zou betekenen dat niet alleen Griekenland maar ook andere landen zeker geholpen moeten worden en dat dan de problemen nog vele malen groter worden. En dat gaat nog meer geld kosten op de lange termijn. Wij geven geen geld aan Griekenland, het zijn garanties en leningen. Op termijn (en misschien wel op hele lange termijn) komt dit geld weer terug. Onze eigen bezuinigingen moeten we doorvoeren omdat we op een te grote voet leven. We maken ieder jaar meer op dan dat we verdienen. Willen we niet in grote problemen komen in Nederland dan moeten we de tering naar de nering zetten.

Antwoord van de VVD (23/12/11, kamerlid Harbers)
Dit gevoel is begrijpelijk. Allereerst is het goed te weten dat er geen geld aan Griekenland wordt gegeven. Er is sprake van een tijdelijke lening om te voorkomen dat een acuut faillissement van Griekenland de financiële stabiliteit van de hele eurozone in gevaar brengt, waardoor uiteindelijke ook ons spaargeld, onze pensioenen en onze banen in gevaar komen. De voorwaarde aan deze lening zijn duidelijk: het doorvoeren van forse bezuinigingen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, privatiseringen om schulden deels af te lossen en economische hervormingen doorvoeren zodat het land weer op eigen benen kan staan. Ook in Nederland moeten de overheidsfinanciën op orde worden gebracht. De huidige financiële crisis laat zien hoe mis het kan gaan wanneer landen teveel schulden blijven maken. De lening aan Griekenland is als het ware eenmalig, terwijl de bezuinigingen in Nederland jaar op jaar doorgevoerd moeten worden. De lening aan Griekenland leidt niet tot meer bezuinigingen in Nederland dan nodig is om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Geen antwoord van de PvdA (22/10/11, kamerlid Plasterk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (22/10/11, kamerlid van Dijck)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.


José Manuel Barroso op 11 september 2013

Volgens José Manuel Barroso (voorzitter van de Europese Commissie) is de crisis van Amerikaanse makelij en is het te danken aan het daadkrachtige optreden van Barroso zelf dat de Europese burger erger is bespaard: ‘Als we terugkijken en ons realiseren wat we in Europa allemaal hebben gedaan om de crisis af te wenden, denk ik dat we dit vijf jaar geleden voor onmogelijk zouden hebben gehouden.’ Zie de lijst met heroïsche daden: bankhervormingen, gezonde begrotingen, euro gered, rentes naar beneden en 700 miljard euro gemobiliseerd om zwakke broeders te redden. Barroso is pas tevreden als de hele eurozone in puin ligt.

Zwitserland volgt Cyprus vrijwillig

Zwitserland heeft als eerste land in Europa een wet aangenomen die bij een faillissement van een bank leidt tot het stelen van alle (spaar)tegoeden boven de 100.000 Sfr. Duitsland zal waarschijnlijk binnenkort bekendmaken hoe hoog de limiet voor klanten bij een faillissement van een bank zal worden. Na Cyprus (onder dwang) en nu Zwitserland (eigen keus) is het duidelijk dat de ’template van Dijsselbloem’ heel geleidelijk in Europa zal worden uitgerold.

Template Dijsselbloem
Foto: consilium – Template Dijsselbloem

EU wet van 1 augustus 2013

In de toekomst zal niet aan de belastingbetalers gevraagd worden om banken in nood te helpen, maar zullen de crediteuren en eigenaren verantwoordelijk worden gesteld voor de falende banken. Laten dit nu ook weer belastingbetalers zijn die een (spaar)rekening hebben bij de bank. Een van de opvallende onderdelen van de wet is: ‘In the event of a banking collapse, all previous government commitments are null and void. Part of the new plan suggests savers could also be subject to a ‘penalty tax’ if they have less than € 100.000 in the bank.’ Het wegsluizen van grote hoeveelheden geld gaat onverminderd door.

Template voor pinlimiet

Als het aan Europa ligt kunnen spaarders voortaan nog maar €100 tot €200 per dag opnemen als de bank waar ze hun spaargeld hebben staan in de problemen komt. Tijdens de reddingsoperatie zullen spaarders vier weken lang niet over al hun spaargeld kunnen beschikken. Weliswaar is een bedrag van maximaal €100.000 gegarandeerd door het Europese deposito garantiestelsel (DGS), maar spaarders kunnen dankzij dit besluit van de EU vier weken niet over het volledige bedrag beschikken.

Foto: consilium - EU politburo
Foto: consilium – EU politburo

Europese Rekenkamer op 18 juni 2013

De Europese Rekenkamer komt tot de volgende conclusie over het ontwikkelingsgeld aan Egypte: ‘Het is de Europese Unie een raadsel wat er met de 1 miljard euro is gebeurd die Europa aan Egypte heeft overgemaakt. Het ontwikkelingsgeld is in een groot zwart gat verdwenen. Daarnaast concludeert de Europese Rekenkamer dat het begrotingsbeheer van Egypte te wensen overlaat en de corruptie in het land wijdverbreid is. Het verdrijven van dictator Hosni Mubarak in 2011 veranderde daar weinig aan. Met Mubarak waren er problemen, maar onder de huidige president Morsi worden die alleen maar groter.’ De voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy heeft nog vijf miljard belooft aan de huidige president Mohamed Morsi. Morsi voelt er echter weinig voor om rekenschap af te leggen over het ontvangen ontwikkelingsgeld.

Herman van Rompuy op 15 juni 2013

Herman van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad) geeft aan: ‘De discussies in Nederland over het al dan niet voldoen aan de Europese 3 procentnorm zijn buiten proportie. We zijn geen fundamentalisten. Het is belangrijker om te zeggen dat toekomstige generaties in Nederland minder overladen moeten zijn met schuld en daarom moet je iets aan de tekorten doen. Richting is belangrijker dan snelheid. Het is van secundair belang of het begrotingstekort dit jaar of pas volgend jaar onder de afgesproken 3 procent uitkomt. Nederland heeft zich wat betreft de begrotingsdiscipline altijd als leermeester opgesteld. Kom dan niet onmiddellijk met verhalen dat de economie kapot wordt bezuinigd.’

Andris Piebalgs op 8 juni 2013

Andris Piebalgs (eurocommissaris voor Ontwikkelingssamenwerking) geeft aan dat: ‘De Europese Unie de komende zeven jaar 3,5 miljard euro beschikbaar zal stellen voor de strijd tegen ondervoeding in de armste delen van de wereld. Zeker vijftig landen kunnen de komende jaren rekenen op Europees ontwikkelingsgeld. Het is onaanvaardbaar dat in dit tijdperk van technologische ontwikkeling nog steeds 870 miljoen mensen honger lijden en dat ondervoeding leidt tot de dood van ruim 3 miljoen kinderen per jaar. De politieke wil en vastberadenheid om een eind hieraan te maken ontbreekt en we hebben het vermogen om deze tragedie te stoppen.’

Cecilia Malmström op 7 juni 2013

Cecilia Malmström (eurocommissaris voor Binnenlandse zaken): ‘Er is een economische crisis. Mensen die in delen van Europa leven met veel werkloosheid, zoeken werk in andere delen. Dat is heel normaal. Het zou zelfs aangemoedigd moeten worden.’ Het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie is heilig voor de Europese Commissie. Brussel voelt er dan ook niet veel voor om het bijstandstoerisme aan te pakken. De Commissie ziet de uitkeringsmigratie als een ‘niet bestaand probleem’. Overigens is het officieel niet mogelijk voor een niet-Nederlandse EU-burger om zich in Nederland te vestigen om vervolgens alleen een bijstandsuitkering aan te vragen. Wie zich in Nederland wil vestigen, moet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt, kan dit per definitie niet. Toch moeten gemeenten die aanvragers wel tijdelijk een uitkering verstrekken, omdat het niet aan een gemeente is om te beslissen of iemand rechtmatig in Nederland verblijft. Die beslissing wordt gemaakt door de IND, maar zolang die dienst geen uitspraak heeft gedaan, is een gemeente verplicht de uitkering te verstrekken.

Olli Rehn op 29 mei 2013

Olli Rehn (eurocommissaris voor Economische en Monetaire zaken,) beveelt (aan) dat Nederland in 2014 circa 6 miljard euro extra gaat bezuinigen en ‘een beetje meer marge te nemen’ om te zorgen dat het tekort uiteindelijk structureel onder de 3 procent (2,8%) komt. In een advies over welke maatregelen Nederland moet treffen, schrijft de Europese Commissie onder meer voor dat de beperking van de hypotheekrenteaftrek moet worden bespoedigd, dat de langdurige zorg moet worden hervormd en dat meer vrouwen en minderheden aan het werk moeten.

Frans Timmermans op 24 mei 2013

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) zei bij Pauw en Witteman: ‘Vroeger geloofde ik dat het mogelijk was dat er een Europese federatie zou ontstaan, maar nu denk ik dat die er nooit zal komen.’

Olli Rehn op 6 april 2013

Olli Rehn (eurocommissaris voor Economische en Monetaire zaken,): ‘Volgens een geplande nieuwe Europese richtlijn kunnen spaarders en beleggers aansprakelijk worden gesteld in het geval van een faillissement of een herstructurering van een bank. Wel moet benadrukt worden dat Cyprus een uitzonderlijk geval was en dat het alleen om grote spaarders gaat. De limiet van 100.000 euro is heilig’.

Jeroen Dijsselbloem liegt over Cyprus

 • 19 maart 2013, vragenuurtje in de Tweede Kamer: ‘De heffing op Cypriotische spaartegoeden zal niet worden herhaald in andere eurolanden. In Cyprus is de heffing onvermijdelijk, omdat de crisis in de bankensector er onbeheersbaar was geworden. Het zal niet gebeuren in andere landen omdat de bankensector daar niet zo onevenwichtig is, niet beladen met zo veel risico’s en de overheid zich niet in zulk zwaar weer bevindt dat zij niet de eigen financiële sector kan redden.’
 • 22 maart 2013: ‘Cyprus heeft een overeenkomst gesloten met Griekenland over de verkoop van de Griekse onderdelen van Cypriotische banken. De deal is volgens president Nicos Anastasiades gesloten tegen de onder de huidige omstandigheden meest gunstige voorwaarden. De overeenkomst levert Cyprus volgens hem een significant voordeel op (De lamme helpt de blinde met ons geld).’
 • 25 maart 2013: ‘De enige manier om een gezonde financiële sector te hebben, is te zeggen dat degenen die risico’s nemen daar ook voor opdraaien (spaartegoeden van meer dan 100.000 euro). De consequentie kan zijn dat het einde verhaal is en dat is een benadering die we volgens mij moeten kiezen, nu het ergste van de crisis voorbij is. Wat we de afgelopen nacht hebben gedaan is wat ik noem het terugbrengen van risico’s. Als er een risico is in een bank, zou onze eerst vraag moeten zijn: wat gaan jullie bij de bank eraan doen? Als de bank het niet kan oplossen, praten met de aandeelhouders en obligatiehouders en als dat nodig is de niet verzekerde spaarders. Cyprus is een specifiek geval en er is geen sprake van modellen of blauwdrukken.’

  Het was een test
  Confiscating the customer deposits in Cyprus banks was not a one-off, desperate idea of a few Eurozone “troika” officials scrambling to salvage their balance sheets. These plans have been long in the making and originated with the G20 Financial Stability Board in Basel, Switzerland.

 • 26 maart 2013: ‘Cyprus is niet zomaar een klein land dat wordt gemangeld, maar gaat het om een hele grote financiële sector. Veel te groot voor het land en bovendien verdacht van witwaspraktijken en belastingontduiking. Deze banken hebben zichzelf opgeblazen. Het in de eurozonelanden gegarandeerde spaartegoed van 100.000 euro is uitdagend. Op termijn zou dat bedrag moeten zakken, maar naar welke hoogte is een discussie die we nog even in de ijskast moeten houden.’
 • Op 27 juni 2013 zijn de Ministers van Financiën van de Europese Unie akkoord gegaan met een ‘schokkend’ nieuw plan dat iedere bankrekening in Europa kwetsbaar maakt voor Cyprusachtige oplossingen. Met andere woorden, het vogelvrij maken van geld van burgers zoals we dat in Cyprus hebben gezien zal nu (zoals was voorspeld, zie boven in de quote) door heel Europa worden gebruikt als een blauwdruk voor banken in de problemen.

5 reacties


 1. ·

  We moeten bezuinigen omdat onze schulden te hoog zijn. Het geld is op. Als het geld op is, waar komt dan ineens die 15 miljoen vandaan voor de hoorn van Afrika. Als het geld op is, is het toch op? Alles komt toch uit dezelfde schatkist?

  Beantwoorden

 2. ·

  (CDA, kamerlid Blanksma) We maken ieder jaar meer op dan dat we verdienen. Willen we niet in grote problemen komen in Nederland dan moeten we de tering naar de nering zetten. Ten eerste zou ik van u willen weten wie u bedoeld met we. Ik hoop dat u het dan over de regering heeft, omdat bij ons alles op orde is. Nee, er is maar een manier om de problemen op te lossen en dat is dat die zelfde regering stopt met alles duurder te maken. Dat zou betekenen dat de bonden niet snel zullen roepen dat de burgers koopkracht verliezen, waardoor werk betaalbaar blijft en de producten die wij uitvoeren weer aantrekkelijk worden voor het buitenland. Hoe kun je nu geld weggeven als we het zelf niet hebben? Kunt u dat de burgers uitleggen?

  Beantwoorden

 3. ·

  Door het bestrijden van de economische crisis is het begrotingstekort de afgelopen jaren flink opgelopen. Ik ben zeer benieuwd hoe jullie dit begrotingstekort willen terugdringen. Kunnen jullie mij misschien adviezen sturen waarmee ik kan zorgen voor meer inkomsten en minder uitgaven. Ik kan deze adviezen zeer goed gebruiken. Alvast bedankt!

  Beantwoorden

 4. ·

  Waarom moet ik als burger meebetalen aan Griekenland, als in dit land de rijken inmiddels 600 miljard euro hebben weggesluisd zonder ooit een cent belasting te hebben betaald. Die lui kunnen zich zelf redden en zij hebben de euro in gevaar gebracht. Ik wil daar niet voor opdraaien.

  Beantwoorden

 5. ·

  Ook ik ben geraakt en beïnvloed door het wereldwijde bewustwordingsproces wat er op dit moment plaatsvindt. Gevoed door documentaires zoals de ‘Inside Job’ en de ‘Shock Doctrine’, resulterend in een fenomeen zoals de Occupy beweging. Net als veel andere ‘gewone mensen’ krijg ik nu pas echt door aan wat voor een praktijken het neo liberalistische systeem ruimte biedt. En een van de aspecten die het meeste verontwaardiging oproept, is het feit dat het duidelijk is, dat er in de financiële sector enorme bedragen onder het predicaat ‘winst’ op de privé-rekeningen belandt, terwijl de gaten die hierdoor ontstaan steeds weer worden opgevuld met publiekelijk geld. Dit speelt duidelijk overal op de wereld en er sijpelt voldoende informatie door over Griekenland, om te beseffen dat ook hier soortgelijke processen spelen. Ik vind solidariteit onder de Europese landen een goed iets. Maar ik vind het onaanvaardbaar mee te betalen en daardoor mee te werken aan de instandhouding van een systeem wat gewoonweg misselijkmakend, goor en destructief is. En ik weet zeker dat veel meer mensen dit zo voelen, omdat dit duidelijk blijkt uit de vele ingezonden reacties over dit onderwerp en andere soortgelijke onderwerpen in de kranten en op internet. Ik wil u daarom vragen om ons als belastingbetalers openheid van zaken te geven als u besluit dat ons geld toch naar Griekenland gaat om hen te steunen. Een werkelijk inzicht in de geldstromen, alle kanten op. Waar is ons geld en hun eigen geld tot nu toe naar toe gegaan, en waar gaat het nu naar toe. Wie profiteren ervan en wie niet. Maar liever nog, wil ik u vragen eerst een diepgaand onderzoek te doen naar waar het geld in Griekenland dan toch de afgelopen decennia naar toe is gestroomd. Een land met zo’n bloeiende toeristenindustrie en succesvolle scheepsbouw en scheepvaart industrie kan gewoonweg niet arm zijn, maar geld kan wel gemakkelijk wegstromen naar banken en groot industriëlen, dat weten we nu. Op deze manier kunnen we dan misschien de geruststelling van jullie krijgen, dat misschien niet nu, maar dan toch in ieder geval in de toekomst, Griekenland zijn eigen geld aanwendt voor zijn eigen bevolking en landsbelangen en dat het niet meer gebruikt wordt om een kleine groep elitaire ondernemers verder te verrijken, ten koste van alles wat wij in Europa hebben opgebouwd en verworven.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *