Democratie en Inbreng Burgers

democratie

Een correctief referendum in de Nederlandse democratie: Een ruime meerderheid voor een correctief referendum is niet in zicht, want CDA, CU, SGP en VVD zijn tegen. Volgens deze partijen past een correctief referendum niet in de Nederlandse democratie en kan uiteindelijk ondermijnend zijn voor het parlement.

foto: Bobak Ha'Eri
foto: Bobak Ha’Eri

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de SP (28 september 2015, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Servaes en kamerlid van Raak)
Gezien het aankomende referendum, wat nou als er zoals voorheen 61% van Nederland in de nabije toekomst stemt voor het ongeldig verklaren van de toetreding tot de EU omdat daar onder het volk nimmer draagvlak voor was? Sterker nog was er een referendum en een duidelijke nee. Zouden de Nederlanders, mochten ze protesteren, keihard genegeerd worden of neergeslagen worden zoals in Oekraïne?

Antwoord van D66 (28/9/15, kamerlid Koser Kaya)
Het toetreden tot de Europese Unie kan niet ongeldig verklaard worden per referendum. Een referendum kan immers alleen over een nu nog aan te nemen wet gaan. In het eerdere referendum is ook niet gestemd over het ongeldig verklaren van de toetreding tot de EU, maar over de toen voorliggende Europese Grondwet. Een Grondwet die er – mede als gevolg van dat referendum – niet is gekomen. In Nederland bestaan vrijheid van demonstratie en vrijheid van meningsuiting, dus protesten zullen niet genegeerd of neergeslagen worden. Dat betekent evenwel niet per se dat een protest altijd leidt tot de door de demonstranten gewenste uitkomst: parlement en regering hebben beiden ook rekening te houden met het deel van de bevolking dat zich niet laat horen.

Geen antwoord van het CDA (28/12/15, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (28/12/15, kamerlid Servaes)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (28/12/15, kamerlid van Raak)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Bobak Ha'Eri
foto: Bobak Ha’Eri

Vraag aan het CDA, de CU, de SGP en de VVD (23 januari 2014, kamerlid Omtzigt, kamerlid Segers, kamerlid Bisschop en kamerlid Taverne)
Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een correctief referendum (Initiatiefvoorstel Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum). Het plan van D66, GL en PvdA (30.174: Voorstel van wet inzake een correctief referendum en 30.372: Voorstel van wet inzake een raadgevend referendum) krijgt steun van 50Plus, PvdD, PVV en SP. Voor een grondwetswijziging is een gewone meerderheid uiteindelijk niet genoeg. Na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer moet het plan na nieuwe verkiezingen in beide kamers door een tweederde meerderheid worden gesteund. Die ruime meerderheid is niet in zicht, want CDA, CU, SGP en VVD zijn tegen. Volgens deze partijen past een correctief referendum niet in de Nederlandse democratie en kan uiteindelijk ondermijnend zijn voor het parlement. De tegenstanders vrezen voor een aantasting van de representatieve democratie en denken dat met referenda afbreuk wordt gedaan aan verkiezingsuitslagen. Tevens wordt aangegeven dat de samenhang in het beleid verloren kan gaan als burgers bepaalde onderdelen ervan kunnen wegstemmen. Wij hebben u gekozen en u een volmacht gegeven om ons te vertegenwoordigen in het parlement en de regering te controleren en nieuwe wetten te maken uit onze naam. Dat wil niet zeggen dat u de baas bent voor vier jaar en maar kunt doen wat u wilt. Wij, het soevereine volk van Nederland, zijn de baas en wij moeten u controleren en corrigeren waar nodig en daarom hebben we referenda nodig. Kunt u ons uitleggen waarom u zo bang bent voor de stem van het volk?

Antwoord van de SGP (23/1/14, kamerlid Bisschop)
In de afgelopen decennia heeft de SGP vrijwel altijd ‘nee’ gezegd tegen nieuwe Europese verdragen. Meestal omdat de EU te hard van stapel liep en om te voorkomen dat de Nederlandse regering op allerlei zaken de controle uit handen zou geven. Dit betekent geen antihouding. Het ging én gaat ons om een Europa dat zijn grenzen kent en zich tot kerntaken beperkt. Op veel terreinen is de Brusselse bemoeienis te ver doorgeschoten. De sluipende overdracht van bevoegdheden naar Europees niveau is ons een doorn in het oog. Nationaal beleid waar mogelijk, Europees beleid waar dat geboden is. Inmiddels mogen we constateren dat het SGP-geluid over Europa, dat vroeger als tegendraads of zelfs achterhaald werd gezien, steeds bredere weerklank heeft gevonden, zowel bij burgers als bij politici. Zo consistent als de SGP is in haar verzet tegen vérgaande Europeanisering.…zo consistent is de SGP ook in haar opvattingen over referenda. Daarvan zijn wij geen voorstander. Het referendum is een vrij bot instrument, dat onze parlementaire democratie ondergraaft…Zo consistent is de SGP ook in haar opvattingen over referenda. Daarvan zijn wij geen voorstander. Het referendum is een vrij bot instrument, dat onze parlementaire democratie ondergraaft. Wij hebben echter een betere oplossing om de sluipende overdracht van nationale bevoegdheden tegen te gaan. In de loop van de achterliggende decennia zijn door regering en parlement veel wetgevende bevoegdheden aan Brussel overgedragen. De Europese verdragen die dit mogelijk maken zijn allemaal met een gewone Kamermeerderheid aangenomen. Gelet op de grote invloed van Europese verdragen voor ons constitutionele bestel is het een fundamentele onevenwichtigheid dat – zonder enige extra waarborg – het parlement met een eenvoudige meerderheid kan besluiten tot overdracht van bevoegdheden die de nationale soevereiniteit in principe onomkeerbaar uithollen. De SGP vindt daarom dat in de grondwet een hogere drempel ingevoerd moet worden voor de goedkeuring van Europese verdragen. De Grondwet dient zodanig gewijzigd te worden dat voor goedkeuring van verdragen, die overdracht van nationale bevoegdheden mogelijk maken, voortaan een twee derde meerderheid is vereist. Het hanteren van een drempel van twee derden vormt een erkenning van het gegeven dat de Europese verdragen vanwege hun grote invloed op onze rechtsorde alleen met een breed draagvlak in de volksvertegenwoordiging goedgekeurd mogen worden. Het SGP-wetsvoorstel dat dit regelt is al klaar voor de stemming. Die stemming is echter opgehouden omdat de VVD bang was dat het verschuiven van Europese bevoegdheden naar het nationale terrein ook tweederde meerderheid zou vergen. Dat is zeker niet de bedoeling. Wij zullen ons wetsvoorstel in die zin aanpassen en rekenen op een klinkende meerderheid in deze Kamer. Gelet op alle stevige taal over Europa zal dat geen probleem vormen.
[spreektekst SGP voor het debat ‘Plenair burgerinitiatief – Burgerforum EU’ op 21-1-2014]

Antwoord van de VVD (29/1/14, kamerlid Taverne)
Het voornaamste bezwaar tegen referenda is dat een referendum niet past in ons stelsel van representatieve democratie. In dit stelsel kiezen de inwoners van ons land hun volksvertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen het hele Nederlandse volk (artikel 50 van de Grondwet). Daarbij worden Kamerleden geacht een zorgvuldige belangenafweging te maken bij alle beslissingen die ze nemen. Om ze daarbij te helpen raadplegen zij onder andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere betrokkenen. Zo’n belangenafweging is een andere afweging dan een individuele kiezer die uit eigenbelang een afweging maakt. Verder kan een referendum de samenhang tussen verschillende wetsvoorstellen in gevaar brengen en hebben burgers vaak ook niet de tijd en de middelen om alle facetten van een wetsvoorstel te beoordelen. Ook werken correctieve referenda vertragend op de besluitvorming, wanneer er een voorstel wordt weggestemd zonder dat er een alternatief wordt geboden. Daarnaast kan je met referenda onmogelijk zien wat de motivatie van voor- en tegenstemmers is. De VVD vindt het belangrijk dat de kiezer actief deelneemt aan het publieke debat over fundamentele zaken. Daarom zijn we wel voorstander van andere initiatieven zoals het burgerinitiatief. Hierdoor kunnen burgers wel deelnemen aan de discussie, maar beslist het parlement uiteindelijk. Samenvattend is de VVD geen voorstander van referenda omdat het de representatieve democratie ondermijnt.

Geen antwoord van het CDA (23/4/14, kamerlid Omtzigt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de CU (23/4/14, kamerlid Segers)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Bobak Ha’Eri

Vraag aan D66, de PVV, de SP en de VVD (25 januari 2011, kamerlid Schouw, kamerlid Elissen, kamerlid van Raak en kamerlid Taverne)
De eeste democratie die de wereld zag was de Atheense democratie, een directe democratie waar het volk zelf nog iedere dag regeerde middels een volksvergadering. Door eens in de vier jaar te stemmen kun je onmogelijk enige invloed uitoefenen als burger op het huidige bestuur. Waarom komt er geen website waar je met je DigiD kunt inloggen en over bepaalde standpunten of onderwerpen (bijvoorbeeld een keer per week) als burger kan stemmen?

Antwoord van de VVD (26/1/11, kamerlid Taverne)
Het klopt dat er in het klassieke Athene een directe democratie was. Binnen een directe democratie worden besluiten rechtstreeks door de burgers genomen middels volksraadplegingen. In Nederland hebben wij echter een representatieve democratie. Besluiten worden genomen door het Parlement en de Provinciale Staten, waarvan de leden direct door de bevolking gekozen zijn. Dit is dus een indirecte democratie, waarbij de burgers worden vertegenwoordigd door speciaal gekozen afgevaardigden: de volksvertegenwoordiging. De gekozen leden worden geacht de mening van het volk te vertegenwoordigen en beslissingen namens de Nederlandse burgers te nemen. Bij een representatieve democratie zoals wij die kennen in Nederland is het dus niet nodig elk besluit voor te leggen aan de Nederlandse burgers. Echter, dat betekent niet dat de stem van individuele burgers niet meer gehoord wordt. Zo staat het elke burger vrij zelf contact op te nemen met Kamerleden. Alle parlementsleden zijn zeer toegankelijk; iedereen kan persoonlijk een Kamerlid bellen, e-mailen of een brief schrijven. Bovendien gaan Kamerleden vaak het land in, leggen zij werkbezoeken af en proberen zoveel mogelijk te spreken met mensen in het land die te maken hebben met beleid in de praktijk. Alleen door goed te luisteren naar de meningen van de burgers kun je immers echt een goede volksvertegenwoordiger zijn.
Ten slotte bestaat er ook in het Nederlands democratisch stelsel de mogelijkheid burgers direct te laten stemmen over een stelling. De Tweede Kamerleden kunnen in speciale gevallen de mening vragen van alle Nederlandse burgers middels een referendum. Bij een referendum wordt een stelling voorgelegd aan alle stemgerechtigde burgers om zo het draagvlak onder de Nederlandse bevolking te peilen. Een voorbeeld hiervan was het landelijke referendum over de Europese Grondwet van 1 juni 2005. Naar aanleiding van dit referendum besloot de Nederlandse regering niet in te stemmen met de Europese Grondwet.

Antwoord van D66 (1/3/11, kamerlid Schouw)
Eén stem per vier jaar schept onvoldoende basis voor een gezaghebbend en stabiel bestuur. D66 wil dat burgers op alle niveaus in een vroeg stadium worden betrokken bij besluitvorming, op meer manieren dan alleen via de verkiezingen. De betrokkenheid van mensen leidt tot draagvlak voor de beslissingen en kwalitatief betere besluiten. Die inspraak moet geschieden met de nieuwste communicatiemiddelen. Ook kunnen via raadplegende middelen burgers met eigen initiatieven of alternatieven komen voor beleid. Hiermee kan vooral lokaal recht worden gedaan aan de betrokkenheid en creativiteit van mensen.

Geen antwoord van de PVV (25/4/11, kamerlid Elissen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (25/4/11, kamerlid van Raak)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.


Referendum over het associatieverdag EU en Oekraïne

Het Burgercomité-EU, het Forum voor Democratie en GeenPeil hebben samen in zes weken ruim 450.000 handtekeningen opgehaald voor een raadgevend referendum over het associatieverdag tussen de EU en Oekraïne. Maandag 28 september 2015 is een historische mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse democratie. Het wachten is nu op de officiële uitslag van de Kiesraad op 14 oktober 2015 en vervolgens de datum voor het landelijk referendum.

Eerste resultaat: het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie kan niet op 1 januari 2016 officieel in werking treden.

Thierry Baudet op 21 januari 2014

U (de Tweede kamer) heft uzelf op. Maar daartoe heeft u het recht helemaal niet. Want de soevereiniteit ligt uiteindelijk bij ons, het volk. U bent slechts de vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. En u kunt niet iets weggeven dat u niet bezit.

Alexander Pechtold op 21 januari 2014

D66 is niet principieel tegen referenda maar sommige zaken zijn gewoon te belangrijk om voor te leggen aan simpele burgers.

Marxisme en de Europese Unie


 

De grootste vijand van het vrije democratische westen is nog steeds, al van lang voor de Tweede Wereldoorlog, het marxisme. Het marxisme dat zich nu ‘liberaal’, ‘sociaal-democratisch’, GroenLinks’ of gewoon ‘socialistisch’ noemt terwijl de Christenen onderhand een stijve nek hebben van de andere wang toekeren. Het marxisme dat nu de ruggegraat vormt van de Europese Unie. De cultureel marxisten zijn verantwoordelijk. Die forceren het dat er in Europa hele steden door moslims worden overgenomen en de autochtone bevolking wordt vervolgd en van huis en haard wordt verjaagd. Ze hopen op nog veel meer Breiviks zodat ze alle facetten van de maatschappij kunnen onderdrukken en onder het mom van ‘veiligheid’ het laatste sprankje vrijheid kunnen ontnemen. Karl Marx heeft ons de oorlog verklaard en hij woont in Den Haag, in Londen, in Berlijn, in Parijs en Stockholm en zijn kantoor staat in Brussel. Zij hebben de autochtone burgers van Europa de oorlog verklaard. Nou, ze kunnen ‘m krijgen. Want ze maakten één vergissing. Ze hebben niets van de geschiedenis geleerd en ons nog niet allemaal vermoord of laten vermoorden. De Europese volken zullen hun geboorterecht en grond opeisen. Ongeacht de prijs.

CDA, SGP en VVD tegen correctief referendum

Een meerderheid in de Tweede Kamer is (27 maart 2013) voor een correctief referendum. Het plan van PvdA, D66 en GL krijgt steun van SP en PVV (bij elkaar 84 zetels). Voor een grondwetswijziging is een gewone meerderheid uiteindelijk niet genoeg. Na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer moet het plan na nieuwe verkiezingen in beide kamers door een tweederde meerderheid worden gesteund. Die ruime meerderheid is niet in zicht, want CDA, SGP en VVD zijn tegen. Een correctief referendum past niet in de Nederlandse democratie en kan uiteindelijk ondermijnend zijn voor het parlement. Het CDA (Van Toorenburg) is tegen het voorstel. Ook de SGP (Bisschop) vreest voor een aantasting van de representatieve democratie. De VVD (Taverne) denkt dat met referenda afbreuk wordt gedaan aan verkiezingsuitslagen. Hij meent dat de samenhang in het beleid verloren kan gaan als burgers bepaalde onderdelen ervan kunnen wegstemmen. Twee weken geleden stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met een andere variant: het raadgevend referendum. In tegenstelling tot het raadgevend referendum, is de uitslag van het correctief referendum bindend voor het parlement. Het initiatief om het referendum te organiseren zal net als bij het raadgevend referendum bij de mensen zelf liggen. De precieze voorwaarden worden later opgesteld in een uitvoeringswet. Politici kunnen de uitslag van dit referendum niet naast zich neerleggen, daarom is het een belangrijke stap in de ontwikkeling van de parlementaire democratie.

Diederik Samsom op 2 maart 2013

PvdA-leider Diederik Samsom wil dat een nieuwe verdragswijziging van de Europese Unie in een raadgevend referendum aan de bevolking kan worden voorgelegd. Samsom zegt op 2 maart 2013 in een artikel in het NCR o.a.: ‘Misschien voelen mensen dan eindelijk niet meer dat ze met hun rug tegen de muur staan, maar een keus hebben’. Een analyse van deze zin geeft aan dat: “Samsom’s voorgestelde ‘referendum’ enkel tot doel heeft om de illusie te scheppen dat men een keus heeft. Dáár gaat het om. Hij zegt niet: ‘Dan hebben de mensen eindelijk de zekerheid’. De zin begint zelfs met ‘misschien’. Terwijl het net lijkt alsof die keus er wel zou zijn als je die zin even vlug leest zonder er eens over na te denken. Dat is ook precies de bedoeling van deze geslepen PvdA-politicus”. Uit een onderzoek van Maurice de Hond (3 maart 2013), in opdracht van het Burgerforum EU, blijkt dat 64 procent van de Nederlandse bevolking een referendum wil over hoeveel meer de Europese Unie mag beslissen voor ons land. Let daarom op de laatste zin in het antwoord van kamerlid Taverne (VVD) en het uiteindelijke verraad van het kabinet Balkenende-IV (CDA+CU+PvdA: 2007-2010) en het op 1 december 2009 in werking treden van het Verdrag van Lissabon (ondanks het NEE van de Nederlandse en Franse bevolking). Doordat het geen grondwet, maar een verdrag werd genoemd heeft de Tweede Kamer het verdrag op 5 juni 2008 goedgekeurd en deed de Eerste Kamer dat een maand later. De verschillen in het verdrag zijn vooral uiterlijk en volgens de Britse denktank ‘Open Europe’ zou 96% van de tekst gelijkaardig zijn. Valéry Giscard d’Estaing noemde de wijzigingen ‘cosmetisch’

4 reacties


 1. ·

  Geachte politici, waarom wordt er niet beter naar de burgers geluisterd, deze mensen zijn toch door ons gekozen. De meerderheid van de Nederlanders willen geen ESM, willen geen Europa en willen geen Euro. Straks is alles ondertekend en niet meer terug te draaien. De politiek betaald door ons belastinggeld, beslist over ons belastinggeld terwijl de meerderheid dit niet wil. Het kan toch niet zo zijn dat een handjevol mensen die denken dat Europa net zo wordt als de VS dit voor ons beslissen. Ten eerste is de VS een heel ander verhaal en kun je dit nooit vergelijken met Europa, een paar Eurofielen willen dat wel graag, maar het is al twee keer eerder geprobeerd en ook fout gegaan. Maar ja, drie maal is scheepsrecht niet waar daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben.

  Beantwoorden

 2. ·

  Politici (ik laat ‘geachte’ bewust weg.), leest u ooit wel eens wat er op dit forum besproken wordt? Bijzonder graag zou ik hier nu een reactie willen ontvangen van welke partij dan ook, zodat ik wellicht overtuigd zal kunnen worden dat deze site er niet voor niets is. Ik heb mijn vertrouwen in u al volledig verloren door het jarenlang uitstellen van een wijziging in de wet partner alimentatie. Vooruitschuiven van de discussie hier omtrent is alles wat er gebeurt. Al ruim 7 jaar ben ik als betalende partij slachtoffer van die achterhaalde wetgeving, nog 5 jaar zal ik hiermee worden gestraft. Criminelen zien een termijn van 12 jaar niet snel opgelegd. Een ander (waarschijnlijk simpeler) voorbeeld is de forum discussie alhier over de ontduiking van MotorRijtuigen Belasting (tevens APK verplichting enz.) door buitenlandse werknemers (door u heel handig houderschapsbelasting genoemd). Ook hier constateer ik ernstige rechtsongelijkheid. Oppassende burgers, bij u uiteraard bekend dankzij BSN en DigiD betalen zonder enige mogelijkheid tot ontwijking de MRB of riskeren een fikse naheffing. Vele (tien)duizenden buitenlandse werknemers rijden hier maar vrolijk, soms al jarenlang, rond met een auto op buitenlands kenteken. Volgens de wet mag dit maar maximaal twee weken. Het woord is aan u.

  Beantwoorden

 3. ·

  Democratie is schijn in Nederland zeker met de VVD. Deze partij heeft neigingen van dictaturen. Nu worden ze bang. Het volk gaat spreken. Referendums komen er aan. De opstand is onderweg.

  Beantwoorden

 4. ·

  Ja, het hele politieke systeem mag best gereorganiseerd worden.

  Het model dat burgers maar 1 keer in de zoveel tijd mogen stemmen en dan vervolgens niets meer te zeggen heeft, werkt gewoon niet. Dit motiveert gewoon om met valse beloftes te komen die niet nagekomen hoeven te worden. Dit motiveert ook dat grote bedrijven het eigenlijk echt voor het zeggen hebben. Niet de burger.

  Politici voelen zich blijkbaar niet eens ‘volksvertegenwoordiger’ tegenwoordig, gezien het feit dat de coalitie geen waarde hecht aan wat het volk eigenlijk wil (afschaffing referendum). Het is niet eens bindend.

  Het is dus geen democratie.

  Nederlanders willen meer zeggenschap in ‘hoe we willen leven hier’ met zijn allen.

  Democratie bereik je met een actieve deelname. Het is een actief proces met de burger.

  Dus zowat ieder project verdient een referendum. Bindend of niet.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *