Heffing Waterschap

heffing
foto: mystic mabel

Vraag aan het CDA, GL, de PVV en de SP (kamerlid Holtackers, kamerlid van Tongeren, kamerlid de Mos en kamerlid Jansen)
Er wordt slechts onderscheid gemaakt tussen woningen bewoond door één persoon (een vervuilings eenheid) en woningen bewoond door meer dan één persoon (drie vervuilings eenheden). Het aantal vervuilingseenheden is afgestemd op de gemiddelde woningbezetting van drie personen. Dit is zeer onbillijk ten opzichte van tweepersoonshuishoudens. Waarom wordt er een vast tarief berekend, zonder dat rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden en alleen voor alleenwonenden een uitzondering gemaakt?

Antwoord van het CDA (11/1, kamerlid Holtackers)
Ik ben het met de vragensteller eens dat het onderscheid tussen éénpersoons en meerpersoons huishoudens wel erg grofmazig is. Meedenkend met de vragensteller zou het redelijker zijn dat de heffing bijv. wordt gebaseerd op het aantal mensen dat geregistreerd staat op dat adres in het bevolkingsregister. Overigens wil het aantal ingeschrevenen niet altijd iets zeggen over het aantal personen dat verblijft in een woning maar dat geldt zowel voor één persoonshuishoudens als meer persoonhuishoudens. Ook is het zo dat watergebruik persoonlijk is. De ene is zuinig en de andere kwistig met water. Daarop doordenkend zou het misschien redelijker zijn om de heffing te baseren op de hoeveelheid werkelijk gebruikt water. Kortom, een hele goede vraag waar ik mee aan de slag ga!

Antwoord van de SP (16/2, kamerlid Jansen)
Uw vraag is logisch, het is niet de eerste keer dat die ons bereikt. Wij hebben bij de behandeling van een wijziging van de waterschapswet in 2009 gepleit voor een betere differentiatie van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing voor huishoudens bijvoorbeeld in de vorm van 1-2-3 VE’s. De regering antwoordde hierop op 29 april 2009 (kamerstuk 31858-8): “Bij de recente ingrijpende wijziging van het belastingstelsel door de Wet modernisering waterschapsbestel hebben de waterschappen via artikel 122h de mogelijkheid gekregen om in plaats van de zogeheten woonruimteforfait voor huishoudens te kiezen voor het drinkwaterverbruik als heffingsmaatstaf. Het Kabinet vind het niet voor de hand liggen om gelet op die recent geschapen mogelijkheid nu reeds verdere wijzigingen in het systeem aan te brengen. Overigens acht het Kabinet aansluiting bij het drinkwaterverbruik bruikbaarder dan een klasse indeling op basis van 1-2-3 VE’s omdat die laatste tot relatief veel mutaties in de loop van het heffingsjaar leidt, hetgeen tot de nodige extra bestuurlijke lasten voor de heffende overheden leidt. Bovendien zou een dergelijke stap, doordat een groot aantal vervuilingseenheden wegvalt (de tweepersoonshuishoudens zouden niet langer drie maar twee vervuilingseenheden betalen), resulteren in een aanzienlijke stijging van de heffingstarieven per vervuilingseenheid.” Erg tevreden waren wij niet met dit antwoord. Met gebruik van geautomatiseerde bestanden uit de basisregistraties moet het volgens mij mogelijk zijn om zonder al te hoge administratieve kosten een betere differentiatie o.b.v. VE’s door te voeren. Het alternatief op basis van drinkwaterverbruik is wat mij betreft ook bespreekbaar, maar ik constateer dat sinds april 2009 geen enkel concreet voorstel de Kamer bereikt heeft om dit principe nader uit te werken. Ik zal daarom bij het eerstkomende algemeen overleg over waterkwaliteit/drinkwater informeren hoe het hiermee staat.

Antwoord van GL (22/2, kamerlid van Tongeren)
GroenLinks is het met u eens dat de heffing op deze manier niet eerlijk is. Wij willen de zuiveringsheffing baseren op het watergebruik van een huishouden. Hoe meer water een huishouden gebruikt, hoe hoger de heffing. Het uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt. Om het watergebruik per huishouden te meten moeten in alle nieuwe woningen watermeters komen te hangen.

Antwoord van de PVV (27/2, kamerlid de Mos)
De Partij voor de Vrijheid vindt ook dat het heffingssysteem dat momenteel wordt gebruikt niet helemaal eerlijk is voor tweepersoonshuishoudens en niet zuinig gebruik van water stimuleert, waar de PVV zich hard voor maakt, kijkende naar bijvoorbeeld onze aangenomen motie over bevorderen van zoetwatergebruik in de haven-, energie- en industriesector (kamerstuk 33000-XII-71). We zullen dan ook de komende tijd deze problematiek nader gaan bekijken en onderzoeken hoe we plooien eventueel kunnen rechtstrijken.

2 reacties


 1. ·

  Hoop dat u succes heeft voor alle tweepersoons huishoudens en laat zien dat het CDA ook anders kan. Jef

  Beantwoorden

 2. ·

  Als zuinig en milieubewust gebruiker van energie waaronder drinkwater stoor ik me al jaren aan de heffingsgrondslagen van waterschappen. Waar ik me ook zeer aan stoor zijn de extra kosten voor een wooneigenaar in de vorm watersysteemheffing eigenaren. Deze heffing beschouw ik als onrechtmatige diefstal. De huiseigenaar als melkoe. Zolang ik nog een schuld heb bij de Bank ben ik geen eigenaar, dan is mijn huis slechts onderpand voor een dure lening, een huis dat onmiddellijk wordt opgeëist door diezelfde bank als ik ongelukkerwijs in gebreke blijf. Als u de waterschappen als bestuurlijke organen opheft en de concrete werkzaamheden om Nederland droog te houden laat uitvoeren door ambtenaren in dienst bij rijkswatersaat, of uitbesteed, kunt u een flinke kostenbesparing bereiken en de lasten voor de burger verlagen. Dat zou de burger zeker nu zeer welkom zijn. Want het loopt de spuigaten uit met die heffingen die elk jaar maar in het tempo van de stijgende zeespiegel blijven stijgen. In 2006 bedroeg mijn aanslag € 224,85, in 2013 is het al gestegen naar € 436,50! Een stijging van € 211,65! Dit is bijna een verdubbeling in 7 jaar tijd. Mijn inkomen is sinds die tijd gelijk gebleven of gedaald. Ik heb minder te besteden en de economie stagneert. Ik ben niet de enige burger die hieronder lijdt. Vooral eigenaren zijn de dupe daar zij vaak geen kwijtschelding kunnen krijgen van deze lasten al ligt hun inkomen op bijstandsnivo of minimum. Ook dit beschouw ik als een grove weeffout in de wetgeving. Het drooghouden en de waterhuishouding van Nederland is een centrale rijkstaak. De waterschapsbelastingen dienen dus voor elke Nederlander gelijk te zijn en niet hoger omdat je toevallig langs de kust woont! Het is een decentralisatie die teruggedraaid moet worden. Helaas heb ik geen tijd om een referendum te organiseren, maar ik weet heel zeker dat de meeste intelligente burgers het hiermee eens zijn. Dus politici doe hier iets aan.
  tinvulto

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *