Heffing Waterschapsbelasting

heffing

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (24 maart 2014, kamerlid Geurts, kamerlid Jacobi, kamerlid Jansen en kamerlid Litjens)
Als particulier verhuur ik al jaren woningen voor 3 of 4 studenten per woning. Ik krijg ieder jaar op mijn naam een factuur voor heffing waterschapsbelasting en betaal deze heffing altijd op tijd. Ik verhuur twee woningen boven elkaar in een volkswijk in Arnhem (modekwartier). Mijn vraag is: ik heb maar 1 watermeter, maar moet 2 keer betalen bij het GBLT, voorheen Lococensus. Ze zeggen dat ik een bedrijf ben. Is dat wettelijk zo? Ik verbruik per 2 woningen tussen de 200 en 300 m3. Samen is dat volgens mij ongeveer 150 m3 per woning. Ik heb in het jaar 2011 – 2012 286 m3 verbruikt en word dan zakelijk aangeslagen. Ik vind dit niet correct en kan nergens in de wet vinden hoe dat is geregeld. Bij de GBLT krijg ik geen fatsoenlijk antwoord en verschuilen ze zich achter het antwoord, u bent zakelijk. Ik voel mij al jaren opgelicht door dit bedrijf.

Antwoord van de VVD (15/4/14, kamerlid Litjens)
Hartelijk dank voor uw ingezonden bericht, waarin u vragen stelt over de wetgeving achter het al dan niet aanslaan van een pand als bedrijf en het uitgeven van meerdere aanslagen op één watermeter. Zowel in de Waterschapswet hoofdstuk XVIIb als in een verordening van het waterschap wordt onderscheid gemaakt tussen een woonruimte en een bedrijfsruimte. In deze artikelen wordt bepaald dat in geval van inrichting van een ruimte waarbij delen afzonderlijk in gebruik worden genomen (zoals in studentenhuizen), de woning niet als woonruimte maar als bedrijf wordt beschouwd. Specifiek worden in de artikelen de volgende omschrijvingen gegeven:

WATERSCHAPSWET HOOFDSTUK XVIIB
Artikel 116 b: woonruimte: een ruimte die blijkens zijn inrichting bestemd is om als een afzonderlijk geheel te voorzien in woongelegenheid en waarvan de delen blijkens de inrichting van die ruimte niet bestemd zijn om afzonderlijk in gebruik te worden gegeven;
Artikel 122 i: bedrijfsruimte: een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen ruimte of terrein, niet zijnde een woonruimte, een zuiveringtechnisch werk of een riolering;

VERORDENING ZUIVERINGSHEFFING VAN WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL (Deze verordening vindt de basis in de artikelen 110 en 113 en hoofdstuk XVIIB van de waterschapswet en hoofdstuk 6.2 van het waterschapsbesluit)
Artikel 1 e: woonruimte: een ruimte die blijkens haar inrichting bestemd is om als een afzonderlijk geheel te voorzien in woongelegenheid en waarvan de delen blijkens de inrichting van die ruimte niet bestemd zijn om afzonderlijk in gebruik te worden gegeven;
Artikel 1 f: bedrijfsruimte: een naar zijn of haar aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte, niet zijnde een woonruimte, een zuiveringstechnisch werk of een riolering.

Voorts vermeldt u 2 keer te worden aangeslagen, hoewel u maar 1 watermeter heeft. Dit heeft te maken met het feit dat aanslagen niet bepaald worden door het aantal meters, maar per zelfstandige ruimte (in uw geval bijvoorbeeld door gescheiden sanitaire voorzieningen, een keuken, etc.). Hopend u hiermee wat duidelijkheid te hebben verschaft.

Antwoord van de PvdA (26/6/14, kamerlid Jacobi)
Woningen die, zoals in het onderhavige geval, aan meerdere studenten ter beschikking worden gesteld, kwalificeren voor de zuiveringsheffing inderdaad niet als woning, maar als bedrijfsruimte. Dit heeft te maken met het feit dat de gebruikers niet een gemeenschappelijke huishouding vormen en geen afzonderlijke individuele voorzieningen (= ieder voor zich een eigen doucheruimte, toilet, keuken) tot hun beschikking hebben. Deze lijn is in de jurisprudentie ontwikkeld. Je moet het dan zo zien, dat de verhuurder aan de studenten een deel van een bedrijfsruimte ter beschikking heeft gesteld. Omdat deze meneer twee woningen heeft die hij aan studenten verhuurt, moet hij 2x belasting betalen. Omdat vanuit elke woning afvalstoffen op de rwzi van het waterschap worden afgevoerd. Om te bepalen hoeveel belasting meneer moet betalen, zijn de gegevens van het waterleidingbedrijf / de watermeter niet relevant. De heffing geschiedt in een geval als het onderhavige namelijk op basis van een forfait (art. 122i, eerste lid, Waterschapswet): een vervuilingswaarde van minder dan 5 vervuilingseenheden (ve) leidt dan tot een aanslag van 3 ve en een vervuilingswaarde van minder of gelijk aan 1 ve, leidt tot een aanslag van 1 ve. De wet gaat er overigens van uit dat de belastingplichtige de vervuilingswaarde (minder dan 5 of minder/gelijk aan 1 ve) aannemelijk moet maken. Voor zover ik weet, hanteren de waterschappen een praktische werkwijze (kostenbesparing voor de burger / efficiëntie/ voorkoming administratieve lasten) waarin voor het bepalen van de hoogte van de aanslag naar het aantal bewoners wordt gekeken. Net als bij een ‘gewone’ woonruimte, leidt bewoning door twee of meer personen, dan tot een aanslag van 3 ve. Uit de mail van meneer blijkt niet het aantal ve’s waarvoor hij per woning is aangeslagen, maar ik neem aan dat het dus om 2x 3 ve gaat. Hij mag de heffing trouwens op zijn huurders verhalen. Dit is in artikel 122d, derde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet geregeld. Heffing op basis van drinkwatergebruik (af te meten aan de hand van de watermeter) is in het onderhavige geval niet mogelijk. Heffing op basis van waterverbruik kan alleen bij ‘echte’ woonruimtes plaatsvinden (zie hiervoor artikel 122h, tweede lid, van de Waterschapswet), mits het algemeen bestuur van het waterschap dit heeft bepaald. In de praktij gebeurt dit voor zover bekend nergens.

Geen antwoord van de SP (24/3/14, kamerlid Jansen)
Zou u de vraagsteller willen vragen om rechtstreeks met mij contact op te nemen (mail, mobiel). Ik heb geen behoefte om mee te werken aan de discussie sectie op deze website. Ik heb een blog, die openstaat voor discussie, ben actief op twitter en facebook. Dat vind ik wel voldoende. Voor eventuele volgende aanvragen kan dezelfde procedure gevolgd worden.

Geen antwoord van het CDA (24/6/14, kamerlid Geurts)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *