Nationaal Energieakkoord

nationaal

Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de VVD (11 juni 2014, kamerlid Mulder, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Klever en kamerlid Leegte)
Uit het ‘hoofdlijnendebat over het energieakkoord’ op 3 oktober 2013 blijkt dat de kosten van het Nationaal Energieakkoord uitgingen van € 14 miljard (rapport van EIB en ECN). In het antwoord van minister Kamp staat dat alleen de kosten van wind op zee al € 18 miljard zullen zijn. Waarom heeft de minister niet voorafgaand aan dit debat een berekening van de integrale kosten van het energieakkoord aan de kamer voorgelegd? Waarom heeft hij dit botweg geweigerd op vragen uit de kamer? Onderbouwde schattingen geven aan dat de kosten van het Nationaal Energieakkoord in de orde van de € 100 miljard zullen liggen. Afgeschreven over 15 jaar is dat ruim € 6,5 miljard per jaar, oftewel ruwweg € 1.000 per gezin per jaar. Wat is uw onderbouwde schatting dat het Nationaal Energieakkoord ons burgers zal gaan kosten de komende 15 jaar?

Antwoord van de VVD (11/6/14, kamerlid Leegte)
In het energieakkoord staan afspraken om te komen tot de invulilng van de Europese doelstelling om in 2020 14% hernieuwbare energie te hebben. Nederland heeft voor de financiering daarvan via de zogenaamde SDE+ regeling tot maximaal 3 miljard euro per jaar gereserveerd. Dit geld wordt opgehaald via de energierekening. Het energieakkoord kent een looptijd tot 2023, maar het is volstrekt duidelijk dat de projecten en de subsidies ook daarna blijven bestaan. Mijn vragen hadden tot doel inzicht te krijgen in de totale kosten, dus ook na de periode van 2023.

Antwoord van de PVV (16/6/14, kamerlid Klever)
De PVV had graag een antwoord willen geven op deze vraag, maar dat is eenvoudigweg niet mogelijk omdat de Minister deze gegevens niet wil verstrekken. Ook Ed Nijpels van de borgingscommissie van de SER wil deze duidelijkheid niet geven. Ik heb hem daar in een gesprek met de Kamer expliciet naar gevraagd, maar over iets wat moet gebeuren hoeft volgens hem geen verantwoording te worden afgelegd. Daarom kunt u via de website van het energieakkoord alles volgen, behalve de voortgang van de kosten. Helaas is het zo dat alle overige partijen in de Kamer ook heilig geloven in de verduurzaming ongeacht de kosten daarvan. De vraag over nut en noodzaak is volgens hen inclusief de VVD dus niet aan de orde. Gelukkig denkt een groep wetenschappers daar anders over en voorzien zij ons van realistische berekeningen van de kosten en die zullen volgens hen inderdaad op 100 miljard uitkomen, grofweg 1.000 euro per gezin per jaar. Echter dit is slechts het begin, want dan zitten we pas op 16% duurzame energie en de ambitie van dit kabinet op de lange termijn is 80-95% duurzame energie in 2050. Laat u dus ook niet misleiden door deze tabel bij vraag 254, waarin dit kabinet stelt dat na 2023 de tarieven voor de verschillende gebruikers zullen dalen, want dit zijn ‘slechts’ de benodigde subsidies om de 16% te behalen. Ook niet vermeld in deze tabel zijn de bijkomende kosten zoals de gigantische investeringen die nodig zijn in het netwerk (20-71 miljard, zie vraag 256 bij de vorige link). Daarnaast zorgt de instabiliteit van wind en zonne-energie voor veel problemen op het net en voor verborgen indirecte kosten zoals de wetenschappers hebben aangetoond. De PVV vreest dat wij op de lange termijn conform Duits voorbeeld ook enkele honderden miljarden euro’s kwijt zullen zijn aan de Energiewende, zie brief minister Kamp over kosten Energiewende.

Antwoord van het CDA (25/9/14, kamerlid Mulder)
Bij uw vraag denk ik dat het voor u gaat om de kosten voor de ondersteuning van de productie van duurzame energie, wat een onderdeel is van het energieakkoord. De kosten voor de stimulering van duurzame energie door middel van de SDE+ regeling zijn om verschillende redenen niet integraal inzichtelijk te krijgen omdat de regeling waarvan gebruik wordt gemaakt, de SDE+, meebeweegt met de fluctuatie van de stroomprijzen. Als de stroomprijzen stijgen worden de kosten voor duurzame energie kleiner. De stroomprijzen hangen onder andere af van de wereldmarkt en productiecapaciteit. Daarnaast kan door middel van het CO2-emmissiesysteem, dat momenteel nog onvoldoende functioneert, de prijs van energie opgewekt door middel van fossiele energie omhoog gaan. ECN heeft in navolging van het Energieakkoord wel een berekening gemaakt van de kosten tot en met 2020. In feite loopt het Energieakkoord natuurlijk nog verder door doordat in 2020 nog verplichtingen aangegaan zullen worden voor een periode van 15 jaar, welke periode in zal gaan nadat het project gerealiseerd is wat ook enkele jaren zal duren. Daarnaast worden bij lange niet alle gehonoreerde aanvragen voor de SDE+ gerealiseerd, waardoor het jaarlijks budget niet gebruikt wordt. Hierdoor schuift dit budget verder naar achteren evenals de doelstelling voor duurzame energie. Daargelaten deze kanttekeningen is de opwekking van duurzame energie heel kostbaar en worden deze kosten neergelegd bij huishoudens door middel van de energiebelasting. Hier ben ik mij volledig van bewust en daarom is het noodzaak om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de kosten, nu en in de toekomst. Daarvoor hou ik continue een vinger aan de pols, en daarover blijf ik de Minister bevragen en tracht ik waar nodig te sturen. Zo heb ik in juni vorig jaar over de kosten van het Energieakkoord Kamervragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken. Wat betreft duurzame energie heeft het CDA de voorkeur voor participatie van inwoners in duurzame energieprojecten, bijvoorbeeld door middel van coöperaties voor zonnestroom, en dat projecten met draagvlak gerealiseerd worden. Over participatie en compensatie en de gedragscode voor windmolenprojecten heb ik dan ook meerdere moties ingediend.

Geen antwoord van D66 (11/9/14, kamerlid van Veldhoven)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Als de kosten van het energieakkoord werkelijk zo hoog zijn als de wetenschappers aangeven, en verder als dit bekend is maar verzwegen wordt, dan dient dit tot op de bodem uitgezocht te worden. Ik vind dat bestuurders die willens en wetens verkeerde beslissingen nemen die niet het belang van de medeburger dienen een misdaad begaan. Zij dienen minimaal uit hun functie gezet te worden en zij mogen binnen het overheidsapparaat niet meer werkzaam zijn. De simpele reden hiervoor is dat zij de kiezer misleid hebben en verraad plegen tegen het algemeen belang van het land.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *