Onderliggende Winst Banken

onderliggende
foto: Sweetsola

Vraag aan het CDA en de VVD (kamerlid Blanksma en kamerlid Huizing)
Zowel de ABN-AMRO als de ING geven aan dat ze een ‘onderliggende winst’ hebben geboekt, maar dat ze uiteindelijk een verlies hebben geleden. Wat willen ze precies aangeven met de term ‘onderliggende winst’? Kunt u me aangeven wat de betekenis is van deze nieuwe kijk op de kosten en baten verantwoording door de banken?

Antwoord van de VVD (23/11, kamerlid Huizing)
Onderliggende winst is een begrip wat de laatste jaren vaker wordt gebruikt. De ene bank is er duidelijker over wat zij hiermee precies bedoelen. Naar mijn mening komt het er op neer dat als je het werkelijke resultaat corrigeert met ‘incidentele’ zaken zoals afwaardering van vastgoed, beleggingen etc. je dan uitkomt op de onderliggende winst. Hiermee willen ze aangeven hoe ‘gezond’ de bank is als je alleen maar naar de ‘gewone’ bedrijfsuitoefening kijkt. Dit is m.i. niet onjuist. Tenslotte wil je weten hoe de bank in een normale situatie draait. Tegelijkertijd wordt deze kreet wel gebruikt zoals de bank het uitkomt. Ook als je de toelichting op de laatste kwartaalcijfers van een aantal banken leest, is het niet even duidelijk wat ze er mee bedoelen en welke correcties toegepast worden. Dat mag/moet wat mij betreft verbeteren.

Antwoord van het CDA (5/1, kamerlid Blanksma)
Zowel ING als ABN AMRO (en overigens ook andere banken) hebben inderdaad in het (recente) verleden gebruik gemaakt van de term onderliggende winst. Hiermee wordt gepoogd onderscheid te maken tussen de incidentele (uitzonderlijke) kosten en baten en de meer structurele kosten en baten van een financiële instelling. ABN AMRO rekent in dit verband bijvoorbeeld de kosten voor de EC Remedy en de herstructurerings-, separatie- en integratiekosten niet mee bij de bepaling van de onderliggende winst. ING maakt eveneens gebruik van de term onderliggende winst. Bij de bepaling van hun winstbegrip wordt geabstraheerd van bijzondere waardeverminderingen en herwaarderingen. Dit geldt overigens ook voor incidentele waardevermeerderingen waar op dit moment minder sprake van is (maar in het verleden was hier vaker sprake van).
Concluderend: banken maken al vele jaren gebruik van het begrip onderliggende winst. Beleggers hebben zelf de verantwoordelijkheid om tot een eigen inschatting te komen van de gezondheid van een financiële instelling. Banken dienen er wel voor te waken dat er een misleidend beeld wordt geschapen, waardoor beleggers een verkeerd beeld zouden kunnen krijgen van de financiële situatie van een bank. Indien dit inderdaad het geval is, kan het helemaal geen kwaad als banken dit nog eens goed en helder uitleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *