Standpunten Verkiezingen

standpunten

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (7 september 2014, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom, kamerlid Wilders en kamerlid Zijlstra)
Het is mij erg opgevallen dat tijdens verkiezings perioden de meeste partijen erg goede standpunten hebben en alle partijen zeggen dat ze aan die standpunten willen werken zolang ze verkozen worden door de burger. Maar na de verkiezingen is er geen enkel standpunt ter sprake gekomen en zijn er enkel standpunten benaderd waarvan de kiezer nog niet eens van af wist. En na verloop van tijd zijn de standpunten waarvoor de partij voor was gekozen bijna geheel verdwenen. Ik ben niet erg politiek geleerd en kan natuurlijk de partijen niet kwalijk nemen als zij hun politieke agenda willen uitstellen tot de tijd rijp is. Ik kan daarentegen wel de partijen kwalijk nemen dat zij openbaar en zonder met hun kiezers te bespreken zichzelf veranderen. Ze zijn er immers voor de burger en niet andersom, anders kiezen de partijen de burger en zit de burger in de 2e kamer. Waarom moet men in de politiek de burger zodanig iets moois laten zien en achteraf de burger zodanig teleurstellen? En waarom vindt u het raar dat de burger u niet meer kan vertrouwen?

Antwoord van D66 (10/9/14, kamerlid Pechtold)
Ik herken D66 niet in het beeld dat u schetst. Voorafgaand aan de verkiezingen wordt het verkiezingsprogramma geschreven. Deze is na de verkiezingen leidend voor de fractie. Het verkiezingsprogramma kunt u vinden op onze website. Natuurlijk komen er situaties voor die niet precies in het verkiezingsprogramma staan beschreven. De uitgangspunten van D66 zijn echter vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden:

  • Vertrouw op de eigen kracht van mensen, D66 werkt aan een wereld waarin de mens centraal staat. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. We staan voor de vrijheid van mensen om zichzelf te ontplooien. Op school, in hun baan of met hun eigen bedrijf. Kansen voor iedereen met ambitie. Vrije mensen die niet beperkt mogen worden door starre systemen, strikte regels of ontoereikende stempels en vooroordelen. Mensen die vrij zijn om te denken en te doen. Mensen die initiatief nemen, geven vorm aan hun eigen leven en dat van dierbaren en daarmee aan onze samenleving. Daarvoor biedt D66 maximaal de ruimte.

  • Denk en handel internationaal, samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

  • Beloon de prestatie en deel de welvaart, mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen. Een samenleving waarin iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderling verbonden, in vertrouwen, met zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, voor onze omgeving en onze gezamenlijke toekomst. D66 toont betrokkenheid bij mensen met tegenslag. Wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd om zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal, dat is sociaal.

  • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving, wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is geen gebruiksartikel. We moeten stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. D66 houdt rekening met toekomstige generaties. D66 wil investeren in deze toekomst en is voor schone energie en een duurzame economie.

  • Koester de grondrechten en gedeelde waarden, de fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en -uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. We leven in een rechtsstaat gestoeld op vrijheden.

Geen antwoord van de PvdA (7/12/14, kamerlid Samsom)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (7/12/14, kamerlid Wilders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (7/12/14, kamerlid Zijlstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Elk van de partijen die ik hier heb aangevinkt hebben met mijn vraag te maken, elk heeft op een manier zichzelf veranderd en heeft zijn eigen weg verloren. Er zijn bochten gemaakt van elk die niet strookt met hun eigen ideeën. Ik begrijp dat als u dit allemaal leest dat u het niet eens zal zijn met de verwoording en zal uw mening hierop geven zoals mijnheer Pechtold dat heeft gedaan. Een klein probleempje met mijnheer Pechtold zijn antwoord is dat als ik het verkiezingsprogramma vergelijk met de werkelijkheid (het hier en nu) is dat de ideeën er zijn, maar vooralsnog de weg die in de loop der jaren is bewandeld voor die ideeën maar 1% daadwerkelijk werkelijkheid is geworden. Lees de vraag goed en beantwoord deze gewoon naar keuze. Hoogachtend. Marcel Poot

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *