Stimulatie Technologie in Nederland

technologie
foto: EMSL

Vraag aan alle partijen (kamerleden Verburg, Wiegman, Koser Kaya, van Gent, Vermeij, Thieme, de Jong, Ulenbelt, Dijkgraaf en Schaart )
Meerdere politici hebben de laatste tijd gezegd dat de financiële sector in Nederland heel belangrijk is. Als een respons op de economische crisis lijkt heel veel attentie gericht te worden op het stimuleren van dezelfde banken, die deze economische crisis hebben veroorzaakt. Dit in schril contrast tot de gesuggereerde actie van de Chinese president. Deze noemde als 1 van zijn eerste actie punten het stimuleren van de technologische sector. Dit terwijl wij juist vooral technische productie verplaatsen naar de Aziatische landen. Dit geeft mij de grote angst dat wij straks alleen nog maar financieel sterk zijn en voor veel goederen volledig afhankelijk worden van het buitenland. Wordt het geen tijd om de technologische sector een push te geven en daarmee te zorgen voor een produktief, onafhankelijk en sterk Nederland?

Antwoord van de SGP (11/11, kamerlid Dijkgraaf)
De SGP wil de financiële en technologische sectoren niet loskoppelen. Een sterke technologische sector heeft een sterke financiële sector nodig. Maar, er is zeker meer nodig. Het nieuwe kabinet erkent dat ook. In het regeerakkoord wordt aangegeven dat het beleid meer gericht wordt op de huidige en toekomstige economische topgebieden, waaronder high tech en energie. Dat heeft voluit de steun van de SGP. We zijn daarom benieuwd naar de uitwerking van de voornemens. In 2011 komt het nieuwe kabinet met haar concrete ambities en plannen voor het bedrijfsleven. We zullen deze plannen kritisch beoordelen op de gewenste push voor de technologische sector. Als u goede ideeën hebt, horen wij die graag.

Antwoord van de PvdD (8/12, kamerlid Thieme)
De Partij voor de Dieren deelt uw zorg met betrekking tot het wegvloeien van technologische knowhow en ontwikkelingen naar het buitenland. We vinden dat de technologische sector in Nederland gestimuleerd moet worden, mits dit niet ten koste gaat van mens, dier, natuur en milieu. Technologie gericht op duurzaamheid zal met name gestimuleerd moeten worden. Het is dan ook een gotspe dat de Groenregeling is afgeschaft die met name ook duurzame technologische ontwikkeling stimuleerde. Het is een gemiste kans dat Nederland de afgelopen jaren geen koploper is geworden op het gebied van wind- en zonne-energie. De technologische sector verdient een overheid die duidelijke ambitiekaders aangeeft. Alleen dan zullen risicovolle nieuwe technologieën een kans kunnen krijgen. Banken dienen met voorrang kredieten te verstrekken aan duurzame technologische ontwikkelingen. De door de Staat verleende garanties aan banken moeten gepaard gaan met een stevige eis m.b.t. duurzaam investeren. Wij vinden dat de bestrijding van de financiële crisis in samenhang moet worden bezien met andere crises, zoals de wereldvoedselcrisis, de zoetwatercrisis, de energiecrisis, de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. Juist bij de bestrijding van crises mag niet ingezet worden op herstel van de oude situatie, maar wordt ingezet op nieuwe, duurzame doelen. Klik voor de motie van de PvdD in de Tweede Kamer (overheidsdeelname in Econcern) in de tijd dat het duurzame technologiebedrijf Econcern in financiële moeilijkheden was.

Antwoord van het CDA (9/12, kamerlid Verburg)
Uw vraag is zeer begrijpelijk. Ik maak een onderscheid tussen de financiële sectoren en het technologiebeleid. In verband met de financiële crisis, ook in relatie tot de euro, moet er deze periode veel aandacht zijn voor het overeind houden van de financiële sector en de euro. We mogen niet het risico lopen dat banken niets meer kunnen uitbetalen, waardoor burgers van de ene op de andere dag zonder geld kunnen raken. Dat raakt direct het dagelijks leven van iedereen, want hoe kom je dan bijvoorbeeld aan je eten en drinken? Het stimuleren van innovatie (waaronder veel technologie) heeft de CDA-fractie hoog in het vaandel. Juist daarom is het goed dat innovatie ook een nadrukkelijk onderdeel is geworden van het nieuwe ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie. Er zijn topthema’s en topgebieden aangewezen. Op deze thema’s en in deze gebieden gaan bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samenwerken via wat ik noem de gouden driehoek. De vraag, wat hebben wij elkaar te bieden en hoe kunnen we elkaar sterker maken en daardoor de hele sector en/of regio, staat centraal. Deze werkwijze heb ik als minister van LNV ingevoerd op het gebied van agro en food. Dat werkt prima. AGRO food staat internationaal zeer hoog aangeschreven, kijk maar naar de waardering die er wereldwijd is voor de Wageningen Universiteit en research. Dat wordt nu ook voor andere sectoren en regio’s ontwikkeld. Zo wordt Nederland sterk, innovatiever en duurzamer. Omdat mij fractie vindt dat innovatie en verduurzaming 1 op 1 gekoppeld moeten zijn. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie hierover aangenomen.

Antwoord van GL (5/1, kamerlid van Gent)
De financiële crisis heeft ertoe geleid dat we als parlement, alsmede als fractie, de financiële sector nog eens goed tegen het licht moesten houden. Het maximaal winstbejag, absurde bonussen en minimaal toezicht op de financiële sector hebben geleid tot deze crisis. GroenLinks heeft dan ook een aantal hervormingen voorgesteld zodat we in de toekomst bestand zijn tegen extreme cyclussen in de economie. Bankiers moeten weer dienstverleners worden, die hun klanten centraal stellen. Om te voorkomen dat (spaar)geld weer als gokkapitaal wordt ingezet, wil GroenLinks een heffing op banken invoeren, waarvan de hoogte afhankelijk is van de risico’s die zij nemen. Ook mogen financiële producten alleen na goedkeuring op de markt komen, zodat consumenten beschermt worden.
De lange termijn moet leidend worden. Als fractie zijn we ook bijvoorbeeld blij met het nieuwe Basel III richtlijn die zorgt dat banken in de toekomst meer liquiditeit en solvabiliteit hebben. Deze hervormingen betekenen niet dat we bij het herstel ons niet moeten richten op andere sectoren, waarvan de technologische sector daar een belangrijke van is. De GroenLinks fractie is zich ervan bewust dat deze sector moet worden gestimuleerd. GroenLinks wil daarom dat het budget voor wetenschappelijk onderzoek met 0,2 miljard euro wordt verhoogd, tevens pleiten we voor meer innovatiesubsidies onder andere in de technologische sector.

Antwoord van de CU (10/1, kamerlid Wiegman)
De ChristenUnie is het met de vragensteller eens dat het stimuleren van innovatie en technologie belangrijk zijn om ook in de toekomst internationaal mee te kunnen blijven doen. Onze kenniseconomie is de sleutel tot economische en maatschappelijke vooruitgang. Juist daarom vindt de ChristenUnie het een zorgelijke ontwikkeling dat er op voor Nederland belangrijke gebieden, zoals recent in de farmaceutische sector, banenverlies optreedt.
De belangrijkste opdracht van het kabinet is om langjarige zekerheid te bieden aan bedrijven. Alleen dan zullen grote internationale bedrijven en internationaal kapitaal in Nederland terecht kunnen komen en ook blijven, aangezien bedrijven een investeringsbeslissing moeten nemen die een lange periode bestrijkt. Het kabinet heeft gekozen voor inzet op topgebieden. Dat ondersteunen wij van harte, maar we zien bijvoorbeeld ook dat het enkele jaren geleden opgerichte Topinstituut Pharma binnen korte tijd weer dreigt te verdwijnen door bezuinigingen. De ChristenUnie betreurt dat de broodnodige langjarige zekerheid hierdoor juist ontbreekt. Dat is slecht voor ons investeringsklimaat. Veel bedrijven in de farmaceutische sector hebben hierover hun ongenoegen geuit. Wanneer de ons omringende landen wel een stabiel overheidsbeleid voor innovatie hanteren en extra investeren, zoals Frankrijk, dan zal Nederland nadelige gevolgen ondervinden. In de technologische sector geldt uiteindelijk dat je elke geïnvesteerde euro dubbel en dwars terugverdient, via toename van bedrijvigheid, extra banen en maatschappelijk nut (bijv. in de medische sector, toename van voedselzekerheid of energiebesparing).

Antwoord van de VVD (22/2, kamerlid Schaart)
Er zijn in Nederland al allerlei kansrijke start-ups op gang gekomen. Er zitten bedrijven bij die in potentie zó naar de wereldtop kunnen. Maar voordat ze dat kunnen worden, zijn ze vaak al een aantrekkelijke prooi voor buitenlandse bedrijven op zoek naar investeringskansen. Het dreigende gevolg is dat kennis snel weglekt. Onze economie wordt sterker als meer bedrijven op eigen kracht kunnen groeien. Als overheid hebben we daarin een rol, door optimale ondersteuning voor ondernemers. Onze concurrentiekracht is nog steeds goed en ook als exportland doen we het prima en hebben we ook veel voordeel van onze export en handel met Aziatische landen; dat wil de VVD graag zo houden en waar mogelijk nog verder versterken.
De technologische en financiele sector zijn voor Nederland allebei van groot belang en zijn nauw met elkaar verweven. Één van de belangrijkste knelpunten voor innovatie in Nederland is de financiering van nieuwe projecten en bedrijven. Door op nieuwe en huidige economische topgebieden in te zetten, zoals hightech, wil de VVD ook de technologische sector een push geven die de Nederlandse industrie laat aansluiten bij de wereldtop. De ambitie van de VVD is het optimaal stimuleren en faciliteren van innovatie voor de verdere ontwikkeling en groei van de Nederlandse industrie.
Hierbij is de financiering van duurzame en innovatieve projecten van groot belang. Het regeerakkoord pleit voor meer focus en massa bij het stimuleren van industriële ontwikkelingen en zet naast het topgebieden beleid daarom ook flink in op het innovatiefonds, waarbij succesvolle innovaties de bijdrage teruggeven om ten goede te komen aan nieuwe innovaties. Dit beleid zorgt ervoor dat Nederland weer snel tot de top 5 kenniseconomieen van de wereld kan behoren. Dit vereist van alle partijen, ook overheid en bedrijfsleven, dat ze zich aanpassen waar het gaat over de mogelijkheden voor innovaties en ook gebruik maken van de nieuwe kansen die het nieuwe beleid biedt voor (technologische) innovatie.

Geen antwoord van D66, de PvdA, de PVV en de SP (7/2, kamerlid Koser Kaya, Vermeij, de Jong en Ulenbelt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Veel dank voor de antwoorden van kamerleden Dijkgraaf en Thieme.
  Ik lees in het regeerakkoord over het stimuleren van het vestigen van bedrijven en het stimuleren van beroepsopleidingen. Ik denk dat er echter veel meer nodig is. Als men bijvoorbeeld eens rond kijkt bij de 3 nederlandse technische universiteiten ziet men dat er een behoorlijk deel buitenlandse studenten zijn. Tenzij deze studenten zich achteraf in Nederland vestigen betekent dit dat deze kennis dus “geexporteerd” wordt. Ook betekent dit dat het aantal Nederlandse technische afstudeerders minimaal is. Tel hierbij op dat een aantal technische bedrijven soms niet alleen de fabrikatie afstoten naar het buitenland, maar ook technische ontwikkeling uitbesteden en dan leidt dit mij tot de conclusie dat er heel veel ruimte voor verbetering is.
  Met betrekking tot de financieele sector: Naar mijn mening leidt technologische ontwikkeling en produktie tot een financieel sterk land. Dit wordt ondersteund door de financiele sector. In veel westerse landen wordt dit de laatste tijd omgedraaid en worden financieen een produkt an zich.
  Ik ben het eens met kamerlid Thieme dat de duurzame energie sector een gigantische potentiele markt voor Nederland is. Een goede ontwikkeling hier slaat meerdere vliegen in 1 klap: een sterke economische positie, werkgelegenheid, technische ontwikkeling, minder afhankelijkheid van andere landen (vooral als het om olievervangende energiebronnen gaat), etc. Waarom nemen we deze kansen niet? Dit lijkt althans geen hoge prioriteit te hebben van de huidige regering.

  Beantwoorden

 2. ·

  Reactie kamerlid Thieme
  Het kabinet maakt heel erg duidelijk dat het kiest voor ontgroening. De groenregeling wordt ernstig versoberd, de belastingvrijstelling voor kerosine en rode diesel blijft onverkort gehandhaafd. Er wordt aanzienlijk fiscaal voordeel verstrekt aan mensen die beleggen in vlootmaatschappen, maar investeren in groene projecten ligt onder vuur. Het kan pas weer wat worden met de kenniseconomie als dit kabinet z’n biezen pakt. Nooit eerder is er zo hard bezuinigd op het onderwijs en daarmee op de kenniseconomie als nu het geval is. Het Verenigd Koninkrijk waar studenten inmiddels 9000 Britse ponden moeten neertellen om een jaar te mogen studeren is ons sombere voorland als het kabinet van VVD en CDA, powered by Wilders lang blijft zitten.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *