Uitkering per Maand

uitkering

Vraag aan 50Plus, D66, de PvdA en de VVD (26 januari 2015, kamerlid Krol, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij en kamerlid Mulder)
Ik heb vastgesteld dat de WW uitkering (en wellicht ook de andere uitkeringen) eens per 4 weken plaatsvinden. Het lijkt mij beter de uitkeringen maandelijks over te maken omdat betalingen van alle vaste lasten (zoals huur, hypotheek, energie enzovoort..) ook per maand gedaan dienen te worden. Op deze wijze is er volgens mij meer kans dat afschrijvingen voor vaste lasten lukken waardoor uitkeringsgerechtigden minder snel betalingsachterstanden oplopen. Wellicht zie ik iets over het hoofd, maar ik zie geen enkel voordeel in uitkeringen per 4 weken.

Antwoord van de VVD (9/2/15, kamerlid Mulder)
De WW is gekoppeld aan het voormalig verdiende loon. Indien dit in dergelijke termijnen werd uitbetaald gebeurt dit ook met de WW uitkering.

Antwoord van D66 (26/2/15, kamerlid van Weyenberg)
Ik ben het met u eens dat het betalen van de WW-uitkering per 4 weken niet aansluit bij de termijn van vaste lasten, die inderdaad vaak maandelijks worden afgeschreven. Tegelijkertijd is mijn beeld dat de uitbetaling per 4 weken niet tot grote problemen leidt. Immers, de uitkering wordt daardoor wel sneller betaald dan wanneer het maandelijks zou gebeuren. Het veranderen van ICT-systemen en werkprocessen bij het UWV zal snel duurder zijn dan de voordelen die hier tegenover staan. Wel vind ik het belangrijk dat mensen een kleine financiële buffer aanhouden, waarmee zij dit soort schommelingen kunnen opvangen. Dat kunnen we aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen overlaten.

Antwoord van 50Plus (26/3/15, kamerlid Krol)
We zijn het met u eens dat een uitbetaling van de ww per vier weken niet praktisch is en voor de ontvangers amper voordelen biedt. Vermoedelijk is het ‘omgooien’ van het systeem echter een begrotelijke zaak- we hebben hier geen beeld van. Maar wellicht is het zonder aanzienlijke kosten mogelijk om over te gaan tot betaling per maand voor nieuwe toetreders tot de ww.

Geen antwoord van de PvdA (26/4/15, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Uit uw reactie blijkt dat de uitkeringsfrequentie af lijkt te hangen van de frequentie van het voormalig loon. Ik kreeg altijd per maand betaald, maar krijg de WW uitkering per 4 weken. Los daarvan blijft het in mijn ogen geen handige termijn, omdat de vaste lasten vrijwel altijd maandelijks geïncasseerd worden, waardoor deze niet synchroon lopen met de uitbetaling van (bijvoorbeeld WW).

    Beantwoorden

  2. ·

    De reactie van Kamerlid van Weyenberg van D66 stemt mij niet tevreden. U stelt dat uw ‘beeld’ is dat er geen grote problemen zijn; dat lijkt op een aanname of zijn er cijfers beschikbaar die dit staven? Los daarvan is het sneller uitbetalen geen garantie dat burgers niet in de problemen komen. Als de eerste uitkering in 2015 op 28 januari wordt betaald, is de betaling in september op 9 september. De kans dat eind september het banksaldo ontoereikend is voor huur, energie e.d. is dan al heel reëel! Ik verzoek u dan ook deze materie nader te onderzoeken.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *