Verklaring Omtrent Gedrag is Schijnveiligheid

verklaring
foto: digitalart

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (kamerlid Berndsen, kamerlid Dibi, kamerlid Recourt en kamerlid Kooiman)
Ik vraag mij af wat de toegevoegde waarde van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is op basis van het VOG-proces zoals dit nu is ingericht. De afgegeven VOG heeft geen koppeling naar het aanvraagformulier van het VOG. Je ziet op de afgegeven verklaring niet waarvoor hij is afgegeven (bijzondere opsporingsambtenaar, pleeggezin, adoptie, taxichauffeur etc.) en door welke aanvragende partij de VOG is aangevraagd. Er kan dus gefraudeerd worden zonder dat je dit als verlangende bedrijf of instantie doorhebt. Op het moment dat persoon A met het aanvraagformulier ingevuld door bedrijf X naar de gemeente gaat kan op hetzelfde moment persoon A een aanvraagformulier van een nepbedrijf Y indienen. Nergens in het proces is een Kamer van Koophandel-controle of een contactering met het verlangende bedrijf (niet door de gemeente en niet door COVOG). Daarnaast kan persoon A de aan te kruizen hokjes (die betrekking hebben op de zwaarte van de screening) veranderen, waardoor een lichtere “screening” wordt uitgevoerd dan dat de verlangende instantie nodig acht. Uiteraard met alle gevolgen vandien.

Zie voor meer informatie: VOG aanvraagformulier

Stand van zaken april 2012: De vraagsteller heeft aangegeven dat de VOG nu een verwijzing bevat naar functie, bedrijf en type onderzoek. Hiermee wordt de VOG door de vraagsteller als betrouwbaar beschouwd en is blij met de aanpassingen.

Antwoord van de PvdA (7/4, kamerlid Recourt)
Ik lees hier vooral een waarschuwing in dat de procedure voor het verkrijgen van een vog op dit moment niet goed is geregeld ( en niet zozeer een vraag). Ik kan geen speld tussen uw verhaal krijgen. Ik ga kijken wat ik eraan kan doen.

Antwoord van de SP (8/4, kamerlid Kooiman)
De Verklaring Omtrent het Gedrag is inderdaad geen sluitend systeem. Met deze VOG kun je alleen controleren of iemand die een bepaalde functie uit gaat oefenen daarvoor geen ‘relevante’ strafbare feiten heeft gepleegd die belemmerend werken of gevaarlijk zijn voor de betreffende functie. De VOG voorkomt bijvoorbeeld niet dat strafbare feiten tijdens deze werkzaamheden worden gepleegd. Toch is de VOG een belangrijk middel om bepaalde veroordeelden uit specifieke beroepen te weren. Een VOG wordt vaak gevraagd als men solliciteert naar een functie waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, geld, goederen of kwetsbare personen. Ik vind dat belangrijk.
Ik ben het helemaal met u eens dat we er voor moeten zorgen dat het VOG-systeem zo sluitend mogelijk is. Volgens mij is het ook niet erg fraudegevoelig, de procedure is juist zo dat fraude en misleiding zoveel mogelijk wordt voorkomen. De werkgever vult op het aanvraagformulier het specifieke screeningsprofiel of de functiegebieden in. Op elke pagina van het aanvraagformulier wordt een stempel met een paraaf gezet, zodat pagina’s niet verwisseld kunnen worden. Vervolgens moet de aanvrager deze aanvraag inleveren bij de gemeente en daarbij een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. De gemeente controleert dit en zendt de aanvraag elektronisch door naar het Centraal Orgaan voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (het COVOG). Het COVOG beoordeelt de aanvraag en bekijkt hierbij of het strafbare feit een belemmering zou opleveren voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Als de VOG wordt afgegeven staat hierop zowel de naam van het bedrijf als de functie vermeld. Kortom, ik vind zeker dat we alert moeten blijven op de risico’s van fraude van dit systeem, maar beoordeel de risico’s momenteel niet als zorgwekkend. Ik ben ook zeer benieuwd naar de proef die zal worden gehouden met het via internet aanvragen van de VOG, wellicht dat de risico’s hiermee kleiner kunnen worden.

Antwoord van GL (11/4, kamerlid Dibi)
Op de afgegeven VOG staat wel degelijk een vermelding naar de aanvrager, dit staat op het eerste blad. Dit kan bijvoorbeeld zijn; Medewerker bij Stichting Fractieondersteuning GroenLinks. Het klopt dat de exacte functie niet altijd duidelijk vermeld staat, maar de aanvrager in ieder geval wel. Het is mogelijk met een ander aanvraagformulier naar de gemeente te gaan, maar deze VOG zal door de aanvrager niet geaccepteerd worden. Het betreft hier immers een andere werkgever. De tweede mogelijkheid is inderdaad nog aanwezig, maar in praktijk is het alleen mogelijk meerdere hokjes aan te kruizen en dit werkt natuurlijk niet gunstig en is daarom minder fraudegevoelig. Aanvraagformulieren waarmee duidelijk gerommeld is, bijvoorbeeld door typ-ex e.d., zullen door Justitie niet in behandeling worden genomen. Uiteraard is er minder kans op fraude wanneer de aanvrager de mogelijkheid heeft het aanvraagformulier direct electronisch naar Justitie te zenden. Dit scheelt de werknemer ook de vooruitbetaling van de leges aan de gemeente, die hij/zij nu pas later vergoed kan krijgen door de werkgever. Het probleem met deze methode is echter dat de privacy van de werknemer in het geding kan komen wanneer de VOG niet wordt toegekend, de werkgever is hier immers meteen van op de hoogte.

Geen antwoord van D66 (7/7, kamerlid Berndsen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Als indiener van de vraag wil ik allereerst vermelden dat mijn vraag gebaseerd is op de situatie van oktober 2010. Na het zien van een recente VOG zie ik dat het een en ander is veranderd in het VOG-proces. Hetgeen ik uiteenzet is dus niet geheel correct. Echter mijn inziens is met de aanpassing van het VOG-proces het “probleem” niet verholpen. Ja, er staat een aanvragende / verzoekende partij op de VOG en ja er staat een functie op van degene naar wie het onderzoek is uitgevoerd. Echter deze functie die vermeld wordt op het VOG komt in ons geval niet één op één overeen met het VOG-aanvraagformulier. In een recente VOG die ik heb gezien, staat de functie “consultant”. Als aanvragende partij weet ik niet met welke “vinkjes” / functiegebieden een consultant overeenkomt. Schijnbaar worden functiegebieden door COVOG vertaald naar voor ons onbekende functies! Er zou dus nog steeds gefraudeerd kunnen worden. Stel bedrijf X verlangt een VOG voor functiegebieden 11, 12, 13, 14 en 61 en vult het VOG-aanvraagformulier in en stempelt of parafeert dit. Persoon Y naar wie het onderzoek wordt ingesteld, vult een eigen formulier in, maar dan met minder kruisjes, waardoor het onderzoek lichter kan worden. De fraudeur kan zich voordoen als de verlangende partij, stempelt of parafeert het aanvraagformulier. Dat laatste wordt niet gecontroleerd. Als de fraudeur zo dom is om met het origineel van de aanvragende partij te knoeien, valt hij/zij wel met grote zekerheid door de mand.
    Mijn bedoeling is zeker niet om slapende honden wakker te maken maar gewoon het VOG-proces te verbeteren zodat we er ook wat aan hebben. Daarvoor is naar mijn mening niet zo heel veel voor nodig, Waarom kan er niet gewoon in het VOG een referentie worden opgenomen naar de sreeningsprofielen of de functiegebieden uit het VOG-aanvraagformulier? Dan is bovenstaand probleem verholpen. Hiermee los je ook een ander probleem op, namelijk dat niet bij elke nieuwe medewerker die al een VOG in zijn bezit heeft (die voldoet aan het gestelde geldigheidstermijn en de eisen van de aanvragende partij), deze opnieuw een VOG moet aanvragen. Ik vind dit persoonlijk niet heel erg klantvriendelijk en efficiënt vind ik dit ook niet. Daarnaast betalen wij, als aanvragende partij, de kosten voor deze onnodige VOG’s. De firma’s die de gedetacheerden aan ons leveren, berekenen de kosten in de meeste gevallen gewoon door. Als laatste komt de functie “consultant” op een VOG wat vreemd over als iemand als tester of ontwikkelaar van IT-systemen wordt binnengehaald.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *