Vertrouwen Rechterlijke Macht

vertrouwen
foto: S. Vuono

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (kamerlid Schouw, kamerlid Dibi, kamerlid Recourt en kamerlid Gesthuizen)
Een raadsheer van het gerechtshof in Amsterdam heeft geprobeerd een getuige-deskundige te beïnvloeden. De president van de Hoge Raad mengt zich persoonlijk in het debat. Er zijn blijkbaar praatgroepjes in Nederland, waarin o.a. lopende rechtszaken worden besproken… etc. Wat gaat u als wetgevende macht doen om het vertrouwen in en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te verbeteren?

Antwoord van D66 (27/10, kamerlid Schouw)
D66 hecht sterk aan het liberale uitgangspunt van de scheiding der machten. Het vertrouwen in de rechtsstaat is hoog en dat moeten we zo houden. Als de rechter spreekt, moeten politici zwijgen. Anders loop je het gevaar dat de rechter door de politiek wordt beïnvloed. Zoals u in het NRC Handelsblad van 25 oktober 2010 heeft kunnen lezen, maakt D66 zich ernstige zorgen over de politisering van rechtszaken. Het is politiek onverantwoord om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in twijfel te trekken door steeds te spreken over een bepaald proces. Het vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht lijdt hieronder. Er ligt een taak voor de minister van Justitie om stelling te nemen tegen de politisering van rechtszaken. Ik wil u er daarnaast op wijzen dat, gezien de grote hoeveelheid e-mails, brieven en andere verzoeken die wij dagelijks krijgen, het voor ons niet mogelijk is op een blog in discussie te gaan. Dit neemt niet weg dat burgers ons altijd kunnen benaderen met vragen, suggesties of opmerkingen.

Antwoord van de SP (28/10, kamerlid Gesthuizen)
Onafhankelijkheid van rechters wordt gewaarborgd door kwaliteit van rechtspraak. De wetgevende macht moet geen directe invloed hebben op de rechtsprekende macht en haar vonnissen. Maar het is wel de politiek die ervoor moeten zorgen dat de rechtsprekende macht naar behoren kan functioneren. De SP vindt dat het volgende moet gebeuren:

  • stel toetsingscommissies in bij rechtbanken die periodiek vonnissen beoordelen;
  • verruim de gronden voor schorsing en ontslag van rechters zodat de procureur-generaal bij de Hoge Raad ook rechters voor schorsing en ontslag voor kan dragen die disfunctioneren;
  • stel een onafhankelijke Revisieraad in. Missers in het verleden bewijzen dat er een dringende behoefte is aan een onafhankelijke raad die buiten de rechterlijke macht om naar de gang van zaken in een strafzaak kan kijken;
  • verplicht rechters om vonnissen beter te motiveren, zodat volstrekt duidelijk is op welke gronden een rechtbank tot een bewezenverklaring of een vrijspraak is gekomen.

Volksvertegenwoordigers geven op die manier als wetgever de onafhankelijke rechterlijke macht de handvatten om kwalitatief hoogwaardige rechtspraak te garanderen. Zo kunnen politiek en rechterlijke macht zich samen, met respect voor de scheiding der machten, inzetten om het vertrouwen van de burgers in de rechtsstaat terug te veroveren en onafhankelijkheid van rechters te waarborgen.

Antwoord van GL (24/1, kamerlid Dibi)
Ook GroenLinks vindt de scheiding der machten een belangrijk principe. Het is niet aan de politiek om uitspraken te doen over rechtszaken of om de rechtspraak te beïnvloeden. Een permanente onafhankelijke commissie, die zich inzet om gerechtelijke dwalingen zo snel mogelijk te onderkennen en te herstellen, zou het vertrouwen in de rechterlijke macht kunnen vergroten door de kwaliteit ervan verder te verhogen. GroenLinks bepleit de instelling van een Nederlandse Criminal Cases Review Commission naar Engels voorbeeld, waarin onafhankelijke onderzoekers zich gevraagd en ongevraagd kunnen buigen over vermeende misslagen in het Nederlandse rechtssysteem.

Geen antwoord van de PvdA (24/1, kamerlid Recourt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *