Vijftig Jaar Werken

vijftig

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (15 februari 2015, kamerlid Heerma, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij en kamerlid Schut)
Mijn vrouw is geboren in 1959 en is op de leeftijd van 17 jaar fulltime gaan werken. Nu de AOW leeftijd is opgetrokken en misschien wordt versneld, kan het zomaar zijn dat ze dan meer als vijftig jaar moet werken. Vindt u dit normaal? Immers als je van april 1959 bent moet je tot 67 werken. Waarom is er niet gekozen om iedereen 45 jaar te laten werken? Dan maakt het niet uit of je lang studeert of vroeg begint met werken. Graag krijg ik antwoord op mijn vragen en een uitleg van de motivatie die u gehad heeft om deze regeling te omarmen. Misschien eigenbelang? Immers lang studeren betekent ook laat met pensioen?

Antwoord van D66 (15/2/15, kamerlid van Weyenberg)
Dank voor uw vraag. De verhoging van de AOW-leeftijd is wat D66 betreft onvermijdelijk nu mensen – gelukkig – steeds ouder worden. Daarbij past langer doorbetalen en zonder de verhoging van de AOW-leeftijd zou de AOW (en de pensioenen) onbetaalbaar worden. D66 pleit daarom reeds lange tijd voor een verhoging van de AOW-leeftijd, en wat ons betreft had hier veel eerder mee begonnen moeten worden. Mbt uw voorstel. Deze variant is ook bestudeerd. Maar om een bijdrage te leveren aan het betaalbaar houden van de AOW dient de gewerkte periode dan wel hoger te worden. Tevens stuit het voorstel op praktische bezwaren, want er is voor het verleden niet geregistreerd wie werkte. En hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld periodes van werkloosheid of deeltijdwerk? Voor een uitgebreidere analyse verwijs ik u naar onderstaande tekst uit een notitie van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid uit 2009 waarin de variant die u voorstelt wordt geanalyseerd.

Uit notitie ‘Vaste pensioenleeftijd en arbeidsverleden’ SZW 2009:
Het is denkbaar dat binnen een AOW-regeling zoals de bestaande, het recht op AOW ook ontstaat na 45 gewerkte jaren. Daarbij kan dan nog gekozen worden of dit alleen kan dienen om een eventueel gat in de opbouw van de AOW te dekken, of dat dit ook recht op vervroegd pensioen zou kunnen geven. In het laatste geval wordt de pensioenleeftijd variabel. De AOW behoudt dan het karakter van een volksverzekering maar biedt tegelijk aan werknemers die vroeg zijn begonnen met werken een bijzondere mogelijkheid om een tekort aan opbouw af te dekken, dan wel om eerder met pensioen te gaan. Een dergelijke regeling heeft in tegenstelling tot een volledige koppeling aan het arbeidsverleden niet het gevolg dat mensen zonder arbeidsverleden of met een te kort arbeidsverleden, geen of geen volledige AOW opbouwen. Keerzijde is dat een dergelijke regeling een geringere prikkel biedt om de arbeidsmarkt te betreden. Een dergelijke combinatie biedt een veel geringere prikkel tot arbeidsparticipatie dan een volledige koppeling aan het arbeidsverleden. Alleen wie via het arbeidsjarencriterium eerder recht krijgt op een AOW-uitkering dan via het ingezetenencriterium zal zich extra inspannen op de arbeidsmarkt. Een dergelijke regeling kan daardoor zelfs leiden tot een gemiddelde verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd in plaats van een verhoging. Daarmee biedt ze geen oplossing voor de problematiek die aanleiding is om tot verhoging te besluiten. Gegeven dat werktijden in de afgelopen decennia eerder korter zijn geworden dan langer, is het de vraag of een combinatievariant in voldoende mate kan bijdragen aan een oplossing voor het probleem waar we nu voor staan. De eerder genoemde praktische vragen rond de koppeling van de AOW aan het arbeidsverleden, gelden overigens ook voor een combinatievariant. De definitie van het pensioenrelevante arbeidsverleden en de registratie daarvan zijn eveneens essentieel voor deze variant. Omdat een registratie voor het verleden ontbreekt, zou een combinatievariant alleen voor komende generaties kunnen worden ingevuld en pas vanaf 2055 volledig kunnen ingaan.

Antwoord van de VVD (23/3/15, kamerlid Schut)
Hartelijk dank voor uw vraag. De VVD staat voor een AOW-pensioen dat ook voor toekomstige generaties houdbaar is. De regering neemt ingrijpende maatregelen om de kosten van deze crisis niet bij latere generaties te leggen. Velen gaan er hierdoor nu op achteruit, niet alleen ouderen. Het verhogen van de AOW-leeftijd is een pijnlijke maatregel. Maar buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen. Als VVD dienen wij onze verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst, hoe pijnlijk dat ook is. Bij de invoering van de AOW in 1957 is besloten om deze niet aan de levensverwachting te koppelen. Dat betekent dat we al 55 jaar dezelfde AOW-leeftijd hanteren. De levensverwachting van een 65-jarige is inmiddels 5 jaar langer dan in 1957, mensen genieten langer van hun AOW en het aantal mensen onder de 65 die de AOW-premie betalen wordt steeds minder. De premie voor de AOW alleen is nu al 18% van het inkomen voor mensen onder de 65 jaar oud. De economie groeit al zo’n 10 jaar maar licht en Nederland heeft onlangs drie opeenvolgende recessies gekend. De uitgaven aan AOW zijn al jaren groter dan de inkomsten uit premies. Helaas is het onontkoombaar dat de uitgaven aan AOW nu aan de inkomsten worden aangepast door een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Op deze wijze zal de AOW-leeftijd in 2018 verhoogd zijn naar 66 jaar. De uitgaven aan AOW-pensioenen worden al jaren niet meer gedekt uit de inkomsten uit premies. In 2015 bedragen de uitgaven voor de AOW 36,1 miljard euro. Daarvan werd 22,4 miljard euro gedekt uit premies AOW. Dat is een percentage van slechts 62%. De bijdrage uit belastingmiddelen was 13,7 miljard euro. Een dergelijke verhouding is niet houdbaar. Daarom neemt de VVD nu haar verantwoordelijkheid.
De wet die de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd regelt, ligt nu in de Tweede Kamer. De VVD is voorstander van deze versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Onderzoek toont aan dat er meer mensen werken als de AOW leeftijd wordt verhoogd. Ouderen die eerder met pensioen gaan blijken op de arbeidsmarkt geen plaats te maken voor jongeren zoals soms wel gesuggereerd wordt. We hebben iedereen, zowel jong als oud, nodig om onze sociale zekerheid nu en in de toekomst in stand te houden. Mensen die te maken krijgen met gat tussen hun inkomen en hun AOW-pensioen kunnen in aanmerking komen voor een overbruggingsregeling. Deze overbruggingsregeling geldt voor mensen die per 1-1-2013 nu reeds deelnemen aan een dergelijke regeling, en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging. Wanneer u een inkomen heeft tot 200% van het wettelijk minimum loon (WML), of als u samenwoont tot 300% WML, kunt u hier gebruik van maken. Meer informatie over de overbruggingsregeling vindt u hier: ‘Mijn AOW gaat later in. Hoe overbrug ik de periode tot ik AOW ontvang?‘ en ‘Bepaal OBR uitkering‘.

Geen antwoord van het CDA (15/5/15, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (15/5/15, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

7 reacties


 1. ·

  Even een vraag tussendoor. Een mens wordt gemiddeld gezien steeds ouder. Dat klopt, echter betreft het dan wel die mensen van een andere generatie. Ik ben zelf geboren in 1971, de mensen van mijn generatie worden niet ineens veel ouder, de nieuwe generatie wel. Waarom zouden wij, de oudere generatie, dan volgens jullie theorie ouder worden terwijl dit niet zo is. Wanneer je de pensioenleeftijd omhoog brengt, zal dat moeten gelden voor de huidige en de generatie dat daarna komt, moeten gelden. Verder, waarom mensen nog langer door laten werken wanneer de jongere niet aan werk kunnen komen?

  Beantwoorden

  1. ·

   Vreemd vind ik de AOW uitkering.Zowel mijn echtgenote als ik hebben ieder ruim 45 jaar gewerkt zonder uitkering ontvangen te hebben. Ben geboren in 1952 en de man in 1949. Vreemd dat nu €757,57 aan AOW per persoon wordt ontvangen. Veel Turken en Marokanen hebben door hun AOW of andere uitkering een huis kunnen veroorloven en wij samen 90 jaar premie betaald, ontvangen de helft. Voor de mensen die een sociale uitkering ontvangen volgt AOW gewoon deze hebben ook nog commentaar overal op vreemd. Vind ik dit.

   Beantwoorden

 2. ·

  We worden ouder, maar hoe worden we ouder? Aan het eind van een werkdag kan ik bijna niet meer lopen. Ik moet nog ruim 7 jaar zwaar werken in ploegendienst, wat ik al 44 jaar doe. Straks ben ik met pensioen en wordt ik 100 achter de rollator, of ik ga snel dood. Is er nu niks te vinden voor mensen als ik die vanaf hun 15e zwaar werk doen?

  Beantwoorden

 3. ·

  Ook mijn man is gelijk na het behalen van zijn LTS diploma direct begonnen met werken. Inmiddels heeft hij nu bijna 47 jaar gewerkt incl. z’n dienstplicht tijd (veel minder inkomen). Ja zeggen we tegen elkaar, gelukkig zijn we gezond genoeg om te werken. Maar de motivatie gaat weg. Je wilt ook nog graag in goede gezondheid kunnen genieten van je hobby’s. 45 jaar aaneen werken is volgens onze visie genoeg.

  Beantwoorden

 4. ·

  Schandalig is het . Als iedereen 45 jaar gewerkt heeft en de staat heeft er in de pensioenpremies ook een hoop eruit gehaald, miljarden.

  Beantwoorden

 5. ·

  Schandalig is het.

  De AOW-gerechtigde leeftijd verhogen naar levensverwachting is de meest reinste kul wat ik ooit meegemaakt heb.
  De mensheid mag wellicht ouder worden ten opzichte van 40 jaar geleden, maar ooit van slijtage gehoord?? De mens wordt gemiddeld ouder door betere medische voorzieningen, vooral medicijnen!
  De oudere werknemer wordt volgestopt met medicijnen om het op de werkvloer tot 68 jaar nog vol te kunnen houden! En ondertussen dik betalen( eigen risico, hoezo eigen risico?) (gewrichtspijnen, rugproblemen enz) Leuk om op die manier je laatste werkjaren door te brengen. En laten we niet vergeten, ’s avonds doodmoe en uitgeteld op de bank.
  Verrijking van de staat ten koste van de bevolking, mag in een modern en welvarend land toch niet voorkomen? Een deel van het begrotingsoverschot zou hieraan besteed moeten worden.
  Kom nou toch zeg, wat een flauwekul.
  Zou me zelfs niks verbazen dat het begrotingsoverschot mede door dit hele akkefietje is ontstaan.
  En dat de overheid pas nu concessies doet richting vakbonden, wellicht omdat er ergens in de politieke wirwar een lichtje brandt.

  Beantwoorden

 6. ·

  Schandalig is het zeker…k zie de smile van Zalm nog op de tv.
  “Ja maar als je langer door moet werken bouw je ook meer op”

  Mooi niet dus..
  1 langer doorwerken want naast de AOW gingen ook heel snel de pensioenverzekeraars mee met later uitkeren
  2 meer premie betalen
  3 minder pensioen uitgekeerd krijgen als het dan eindelijk zo ver is en je het hebt gehaald
  4 jaren geen indexatie want men trekt gewoon de dekkingsgrens hoger en hoger
  5 Uitspraken doen dat de regering anders wel het beheer van de pensioenpot op zich wil nemen !
  6 Een pensioenpot die , ondanks de crisis en de vele ouderen , gegroeid is van 750 Miljard naar meer dan 1500 miljard !!!

  En dat allemaal “gebaseerd” op een gedachte (let wel >>GEEN FEIT) dat we ouder zouden worden.
  Ik moet alles aantonen , berekenen en met alles rekening houden in mijn rapporten als ik ook maar een stuiver wil uitgeven .

  Dit is gebaseerd op niets ..geen onderzoek maar hoogstens het constateren van ouderen die op leeftijd zijn omdat ze heel vroeg met Pensioen, Pre Pensioen,VUT , Pre-VUT en wat al niet meer mochten.
  Ja dan wordt je wellicht ouder ..maar wij niet als we tot 67+>>> moeten !!
  Nee dan trekken we dat dan wel weer recht

  En tevens geen onderscheid maken tussen kantoorbanen of continudienst of andere zware beroepen..kunnen we niet bepalen…KUL>> je weet van vele beroepen heel goed dat dit zware beroepen zijn..begin i.p.v. jaren niets doen.

  Nederlanders zijn te mak..tot alle ergernissen opgebouwd zijn , waarvan dit een grote is, en de boel ploft..stakingen alom , economie naar de knoppen , volk ontevreden , onrustig , gedemotiveerd etc. zoals nu in menig deel v/d wereld.

  Regel een goed pensioen voor de jongeren en al wat 40+ jaren al gewerkt heeft houdt de oude rechten !!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *