Wet Maatschappelijke Ondersteuning

wet
foto: skoop

Vraag aan het CDA, de PvdD en de VVD (kamerlid Uitslag, kamerlid Thieme en kamerlid Venrooy)
In de wet maatschappelijke ondersteuning wordt gesteld in artikel 15 dat er een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een scootmobiel door de gemeente mag worden geheven. Geldt dit voor een nieuw vervoermiddel, omdat er gesproken wordt over drie jaar? Of ook voor middelen die uit een gemeentelijk depot dus die al eerder langere tijd zijn gebruikt. Op deze wijze is het dan een gezellige melkkoe voor de gemeente. Kan er voor de verzekering en onderhoud van de scootmobiel ook een bedrag inrekening worden gebracht door de gemeente?

Antwoord van de VVD (15/11, kamerlid Venrooy)
In de vraag wordt gerefereerd aan artikel 15 van de Wmo. In dit artikel staat niet dat een gemeente 39 perioden een eigen bijdrage mag vragen. Deze 39 perioden gelden uitsluitend als de voorziening in eigendom wordt verstrekt. Dit betekent dat wanneer een gemeente iets in bruikleen verstrekt dan mag er een eigen bijdrage gevraagd worden zo lang iemand gebruik maakt van de voorziening. Maar daar gelden wel enkele regels: je mag nooit meer eigen bijdrage vragen dan de voorziening heeft gekost. Heeft iemand een nieuwe voorziening en komt hij/zij met de eigen bijdrage in 5 jaar niet boven de kostprijs (incl. onderhoud en reparatie, het gaat om wat het de gemeente kost) dan kan je 3 jaar lang betalen. Bij een herverstrekte scootmobiel geldt dat de dagprijs (na afschrijving) uitgangspunt is. Dan komt men eerder aan de prijs die de voorziening kost en betaalt men minder eigen bijdrage (met het minimum aan eigen bijdrage van ongeveer 17,50 per periode) als startbedrag. Het kan dus daardoor aantrekkelijk zijn een herverstrekte scootmobiel te hebben. En: Uiteraard horen de kosten die gemeenten maken voor onderhoud en reparatie er ook bij. Het gaat om de verstrekking. Als de gemeente huurt zit dat in het huurbedrag. Koopt de gemeente dan is dat een bedrag apart voor onderhoud en kan dat er bij opgeteld worden. Maar blijft staan dat het nooit meer mag zijn dan wat het de gemeente kost. Hopende u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Antwoord van de PvdD (28/11, kamerlid Thieme)
De Partij voor de Dieren vindt de WMO geen goede zaak omdat het een verkapte bezuinigingsoperatie is waarvan ouderen, zieken en gehandicapten de dupe kunnen worden. Ze worden afhankelijk van een gemeentelijk beleid dat naar willekeur kan worden vastgesteld, waardoor de rechtszekerheid gevaar loopt. Gemeenten kunnen de WMO gelden op termijn zelf besteden aan geheel andere doelen dan voor Maatschappelijke ondersteuning, waardoor de eigenlijke rechthebbenden daar fors op in kunnen moeten gaan leveren. Bovendien kunnen gemeenten straks de hoogte van de eigen bijdrage zelf gaan bepalen, waarmee een nieuwe vorm van willekeur dreigt. Wij zijn er groot voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar op deze wijze dreigt verkapte bezuiniging en aantasting van de rechtszekerheid van kwetsbare groepen, waarbij in veel gevallen nog zwaardere belasting voor mantelzorgers op zal gaan treden dan nu al het geval is. Eigen bijdrages vinden we een slecht uitgangspunt voor zorg aan mensen die van die zorg afhankelijk zijn, temeer daar het in veel gevallen gaat om mensen die ook al op andere fronten slachtoffer zijn van het bezuinigingsbeleid.

Antwoord van het CDA (8/12, kamerlid Uitslag)
Het CDA is blij met de WMO. We vinden het erg belangrijk dat mensen mee kunnen doen in de samenleving en dat ze niet tussen wal en schip vallen. Met de WMO wordt dit nu op een zo laag mogelijk niveau, dichtbij de burger, georganiseerd. Gemeenten hebben daarbij wettelijk een compensatieplicht; dat betekent dat ze de plicht hebben om beperkingen in zelfredzaamheid weg te nemen en deelname aan het maatschappelijk verkeer mogelijk te maken. Wij vertrouwen erop dat een gemeente het zo goed mogelijk voor haar burger wil regelen. De gemeenteraad stelt vierjaarlijks het WMO-beleid vast. Hiermee heeft de burger democratisch een stem gekregen in het WMO-beleid. Als hij of zij het niet eens is met het beleid, is er de mogelijkheid om op een andere partij te stemmen. Daarnaast is het CDA groot voorstander van de WMO-adviesraden die er in veel gemeenten zijn, waarin burgers rechtstreeks inspraak hebben in het WMO-beleid van de gemeente. Op deze manieren wordt de stem van de burger gehoord. Uw vraag gaat specifiek over artikel 15, waarin wordt vermeld dat gemeenten een eigen bijdrage mogen heffen. Ook dit moet de gemeenteraad via een verordening vaststellen. Dit komt dus ook via een democratisch proces tot stand.

1 reactie


  1. ·

    Mevrouw Thieme, ik merk dat u het helemaal met mij eens bent. Gaat u hierover nu ook kamervragen stellen, zodat de hele politiek daar eens kritisch naar kijkt. Graag verneem ik van u. Vriendelijke groet en sterkte bij uw werkzaamheden.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *