Effecten Bezuinigingen op Inkomens

effecten
foto: Jackie Kever

Vraag aan alle fractievoorzitters (18 februari 2012, kamerlid van Haersma Buma, kamerlid Slob, kamerlid Pechtold, kamerlid Sap, kamerlid Samsom, kamerlid Thieme, kamerlid Wilders, kamerlid Roemer, kamerlid van der Staaij en kamerlid Blok)
Steeds vaker komen persoonlijke verhalen binnen die te maken hebben met lagere of gestopte uitkeringen of toeslagen, stijging van kosten als huren en energie, werkloosheid, bijstand etc.. Een groot deel van de Nederlandse bevolking begint steeds vaker de effecten van de bezuinigingen en de slechte economische omstandigheden te voelen. De komende weken zullen opnieuw in het teken staan van nieuwe miljarden bezuinigingen en met alle gevolgen voor de inkomens. Kunt u als fractievoorzitter aangeven hoe uw partij zich zal inzetten voor die Nederlanders die nu al de gevolgen ondervinden van de economische malaise en diegene die dat straks zeker zullen gaan merken? De voorbeelden die binnenkomen, zullen bij deze vraag worden gepubliceerd. Naast een algemene reactie is de vraag of u ook wilt ingaan op de persoonlijke problemen die hier genoemd worden en zoals u die zelf ook tegenkomt in de dagelijkse praktijk.

Antwoord van de SGP (21/3, kamerlid van der Staaij)
Ik deel uw zorg over de effecten van de bezuinigingen. Het is helaas moeilijk om in algemene zin een antwoord te geven op uw vraag. De SGP spant zich in ieder geval in om bij elke concrete bezuiniging te bezien of onevenredige effecten optreden. Het blijkt soms mogelijk met een kleine wijziging onacceptabele effecten te voorkomen. Zo kon bij het kindgebonden budget voorkomen worden dat bepaalde groepen er honderden euro’s op achteruit zouden gaan door de lasten voor alle groepen iets te verhogen. We moeten op deze manier proberen de pijn bij te nemen maatregelen zo eerlijk mogelijk verdelen.

Geen antwoord van het CDA, de CU, D66, GL, de PvdA, de PvdD, de PVV, de SP en de VVD (18/5, kamerlid van Haersma Buma, kamerlid Slob, kamerlid Pechtold, kamerlid Sap, kamerlid Samsom, kamerlid Thieme, kamerlid Wilders, kamerlid Roemer en kamerlid Blok)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

AOW toeslag stopt

Mijn vrouw is 2 jaar jonger dan ik. In 2017 word ik 65 jaar. Mijn vrouw is gestopt met werken om mij na 3 burnouts na 38 jr werken te kunnen verzorgen, anders moest ik naar een kliniek. Mijn vrouw heeft geen inkomen meer en voor haar valt vanaf 2015 de AOW toeslag weg. Ik krijg WAO sinds 2000. Ik kan het verlies van de AOW toeslag voor mijn vrouw financieel niet opvangen op zo’n korte termijn. Ik vind dit een onacceptabele situatie door de enorme terugval van ons inkomen. Bent u dat met me eens?

Van 1951

Ik ben op 20 maart 1951 geboren en werk sinds 1 juni 1964 en gelukkig nog nooit werkeloos geweest. Maar van alle rechten die ik en anderen geboren na 1949 hebben opgebouwd is momenteel niet veel meer over. Zo vervalt er in 2015 de partner toeslag van de aow, op doorwerkbonus wordt gekort, en er zijn nog wel meer van dit soort zaken. Ik moet doorwerken tot ik 65 jaar ben anders kan ik niet meer rondkomen. Dan heb ik 51 jaar gewerkt en dan hopen jullie dat ik omval, dan hoeven jullie de aow niet meer te betalen en hebben jullie dat ook weer verdiend. Want de mensen die na 1949 zijn geboren die moeten nu voor alles opdraaien en worden van alle kanten gepakt. Kunt u mij ook vertellen wat het verschil van inkomen is tussen een werkende en een werkeloos. Ik moet iedere dag op en neer 56 kilometer rijden, terwijl de benzine prijzen de pan uit rijsen. Straks moet ik nog geld meenemen om te mogen werken.

Wajong

Als fiscalist ben ik onlangs geconfronteerd met een situatie die mij onmogelijk lijkt maar toch is doorgevoerd in het kader van de bezuinigingen. Moeder 45 jaar en is langdurig ziek, heeft een dochter die vorig jaar 18 jaar geworden is. De dochter is al jaren ziek en kan niet werken en moet zelf eerdaags opgenomen worden in het AMC. Nu even de praktijkcijfers.

inkomsten

 • Wajong uitkering moeder € 926,99 p/mnd, netto (dat wel)
 • Huurtoeslag € 214 p/mnd
 • Zorgtoeslag moeder € 70 p/mnd
 • Zorgtoeslag dochter € 70 p/mnd

uitgaven

 • Zorgpremie moeder € 143,89 p/mnd
 • Zorgpremie dochter € 133,49 p/mnd
 • Huur € 445 p/mnd
 • Kosten vervoer (bus/trein) voor artsenbezoek € 80 p/mnd
 • Waterverbruik € 40 p/mnd
 • Liander transport € 29,91 p/mnd
 • Gas OXXIO € 52 p/mnd
 • Licht OXXIO € 54 p/mnd
 • Telefoon ivm ziekte € 21 p/mnd

Restant voor 2 mensen om van te leven, kleding te kopen, eigen bijdrage ziektekosten te doen enz enz. € 281,– p/mnd. We hebben het hier over langdurig zieken, deze moeder is onlangs geconfronteerd met een aanslag huurtoeslag van € 1958,– over de periode 2009.

Ik heb de volgende vragen:

 • Is het de kamer wel duidelijk welke gevolgen de kortingen op de diverse inkomens hebben voor de betrokkenen? Er wordt nu wel gezegd dat er recht is op 1 inkomen per gezin maar is het de kamer duidelijk hoever de gevolgen voor deze groep betrokkenen is?
 • Het is de belastingplichtige niet altijd duidelijk waarop deze rechten kan doen gelden en bijna onmogelijk voor de hierboven geschetste groepen om deze op juiste manier te berekenen. Is het de kamer duidelijk dat juist deze toeslagen de manier zijn om grote groepen mensen in de financiële problemen te brengen?
 • Moeder zowel als dochter hebben volgens de gemeente geen recht op hulp van de voedselbank. Als ik kijk naar de auto’s van de personen die bij de voedselbank wel hulp krijgen, denk ik dat er grote groepen mensen buiten de bestaande hulpregelingen vallen. Het wordt hoog tijd om juist deze groep mensen, die zelf niet of minder in staat zijn om hulp te vragen, eens daadwerkelijk te gaan helpen. Is de kamer het hier mee eens, en zo ja, wat denkt de kamer hieraan te gaan doen?

Opgebouwd pensioen

Geacht 2e kamerlid (leden), inmiddels is bij mij bekend wat ik aan pensioen krijg in 2023. SVB vermeld 718 euro bruto per maand. Aanvulling pensioenfonds zal een kleine 100 euro zijn. Bij elkaar gerekend 600 euro netto per maand. Mijn vrouw werkt 20 uur bij de thuiszorg, met meer uren wordt het een (nog) grotere onoverzichtelijke werkweek. Dus dit blijft nog 20 uur. Aangezien de vaste lasten hoger zijn dan het totaal inkomen, vraag ik de leden van de 2e-kamer wat dan? Heb me in de jaren ’80 flexibel opgesteld en netjes via een uitzendbureau aan het werk gebleven, ondanks de crisis van die tijd. Achteraf had ik dit beter niet kunnen doen, sowieso i.v.m. pensioen opbouw en uitwijken naar een andere beroepstaak. Dat heeft me daarna geen goed gedaan om (proberen) terug te keren naar mijn oorspronkelijke beroep. Werkgevers kijken dan naar je ervaring, of je dan wel of niet gewerkt hebt is hen een zorg. Ben uiteindelijk toch terug in mijn oude vak gekomen. Een huurhuis en een slecht opgebouwd pensioen, dat is het huidige resultaat van 38 jaar aan het werk blijven. Uiteraard heeft de bouw ook mijn gezondheid aangetast, maar daar valt momenteel mee te leven. M.a.w. als mijn pensioentijd is aangebroken zal de keuze niet moeilijk zijn en zal ik door “moeten” blijven werken na 53 jaar werken. Waarom dat gezeur over “67” en niet kijken naar zwaren beroepen. En rekening houden met lage inkomens met terugval i.v.m. pensioen. Gaarne uw reactie.

Uitkering vervalt

Ik ben werkeloos sedert juli 2010 en krijg een WW-uitkering tot september 2013. Op dat moment ben ik 61 jaar. Ik ben gehuwd en heb samen met mijn echtgenoot een koopwoning met een flinke hypotheek. Ik heb mijn hele leven gewerkt en tussendoor voor onze opgroeiende kinderen gezorgd. Nu ben ik dus onvrijwillig werkeloos en solliciteer zeker 2 á 3 keer per week, maar helaas zonder resultaat. Het zal u bekend zijn dat de arbeidsmarkt voor mijn leeftijd categorie nogal in onmogelijkheden resulteert. Mijn echtgenoot heeft een normaal inkomen dus vallen wij buiten de IOAW. Als ik het goed begrijp heb ik met ingang van september 2013 vervolgens geen enkel inkomen meer, omdat de IOW alleen van toepassing is als je al 60 was op het moment dat je werkeloos werd (ik was toen 58 jaar). Klopt het dat ik na afloop van de WW periode geen enkel recht van inkomen heb opgebouwd, ondanks het feit dat ik 40 jaar in loondienst heb gewerkt en enige jaren mijn kinderen heb opgevoed? Mijn categorie valt dan tussen wal en schip. Dat mág toch niet de bedoeling van rechtszekerheid zijn? Als dat zo is dan zullen wij onze woning moeten verkopen, omdat -juist in de tegenwoordige tijd- hypotheek lasten niet meer door één inkomen te dragen zijn. Ik hoop dat de wet in gevallen als deze haar uitzonderingen kent en dat mijn conclusies onjuist zijn. Graag uw reactie.

AOW gekort

Mijn moeder is op 12 oktober 2011 overleden en daardoor zit ik met een heleboel schuld van haar en een huurhuis dat uitgewoond is. Het herstel moet ik van de woningbouw betalen. Ze had geen uitvaartverzekering met alle financiële gevolgen. Door deze ellende moet ik nu mijn huis opzeggen, omdat ik het niet meer kan betalen. Ik moet nu nood gedwongen bij mijn dochter gaan wonen tot ik uit die schuld ben. Mijn dochter werkt in het klooster en heeft een klein salaris. Ik breng haar dochtertje naar school en naar therapie, omdat zij toen ze vijf was uit het raam was gevallen en in coma heeft gelegen. De opvang kan mijn dochter niet meer betalen, vandaar dat ik dat doe. De vraag is eigenlijk, wat wordt er dan precies van mijn AOW ingehouden en wordt mijn dochter ook gekort op haar salaris omdat we nu samen tijdelijk een gezin vormen?

Huishoudboekje

Nu het nieuws aangeeft dat er nieuwe bezuinigingen zullen gaan komen door een tekort van 9 tot 16 miljard euro vraag ik mij af wanneer men klaar is met de uitholling van de Nederlandse portemonnaie. Wanneer gaat men de begroting/budget eens zien als de eigen portemonnaie. Als ik niet voldoende geld heb zal ik toch minder moeten uitgeven. Dit doet u echter weer door gewoon het gezin minder te laten eten, de dokter duurder te maken, de opleidingen duurder te maken, grenzen open te stellen voor mede europeanen waardoor een half miljoen Nederlanders werkloos thuis zitten etc. i.p.v. luxe uitgaven te beperken zoals ontwikkelingshulp, Griekenland, oorlogen in het Midden-Oosten e.d. Een land is immers niet meer dan een erg groot gezin enkel vele malen complexer. Waarom zoekt u de oplossingen niet in de eenvoud. Als de portemonnaie leeg is minder uitgeven en rondkomen. Het werkingsprincipe is gelijkend. Echter wordt er dermate mee om gegaan dat u niet minder uitgeeft maar, enkel zorgt dat uw kinderen minder kunnen eten, kleden, leren, naar de dokter gaan e.d., terwijl aan de andere kant gewoon stevig boven budget wordt uitgegeven. Daar lost u het probleem niet mee op. Het probleem is enkel op te lossen als u de oorzaak weg neemt. Eén van die oorzaken is de EU. De regels die zijn gesteld zijn niet haalbaar. De minder bedeelde landen genieten van onze inkomsten, terwijl onze knip leeg wordt getrokken. Dat is in de basis slechte budget beheersing. Een tweede is de mentaliteit. Men denkt enkel nog in euro’s en in getallen en statistieken. U bent vergeten dat het mensen betreft die u er mee treft. U slaat, figuurlijk, uw eigen gezinsleden en verwacht liefde terug te verkrijgen. Dat werkt niet op die manier. Waarom kunt u niet meer denken als een gezinshoofd die goed voor zijn kinderen wil zorgen? Ik hoop dat mijn beeldspraak u duidelijk zal zijn en u serieus na wilt denken over mijn gedachten. Ook Hare majesteit Koniging Beatrix heeft dit in de troonrede aangegeven. Dat geeft toch stof tot nadenken. Ziet u ons land eens als een gezin i.p.v. een bedrijf. Ik denk dat het dan veel beter kan gaan.

Speedboot

Er kan volgens mij veel geld worden gehaald bij schepen met een registratie (sneller dan 15 km/u) in de vorm van een forse belasting. Het zijn meestal speedboten of speedjachten die veel ergernis veroorzaken door herrie of asociaal gedrag. Deze vaartuigen hebben een negatieve invloed op het milieu, brengen veel schade toe aan de waterwegen en gebruiken vaak veel brandstof. Dat geld kan worden gebruikt om andere bezuinigingen te verminderen.

Oorzaak Crisis

De centrale banken zijn in handen van privé-personen zoals de familie Rothschild, die voor het uitlenen van geld rente vragen. En om in de toekomst de schulden terug te betalen is het een wiskundig feit dat er meer geld nodig is en gedrukt moet worden. Wat vindt u van het idee van het starten van een staatsbank? De overheid als geldmaker en verstrekker van een eigen nationale munt. Laten we stoppen met de euro, stoppen met de EU en stoppen met de bezuinigingen. Laten we een munt invoeren waar de staat de verantwoordelijkheid over heeft en niet privé-personen de macht hebben. Laten we op die manier weer geld gaan gebruiken waar het bedoeld voor is, namelijk ruilhandel. Wat vindt u van het gehele verhaal met betrekking tot de oorzaak van de crisis?

Start AOW

Ik heb de volgende vraag:

 • Laat de verhoging van de leeftijd van het pensioen naar 66 jaar al in 2015 ingaan. Met daarvoor in de plaats, een ieder die vanaf dàt jaar 65 wordt wél laten meeprofiteren van het lagere belastingtarief dat nu geldt voor alle mensen ouder dan 65 jaar. Lijkt me een mooie overgangsregeling ter compensatie.
 • Iedere 60-plusser die afgekeurd is en te maken heeft met de ‘oude’ WAO-regeling, een doorbetaling van deze uitkering tot aan het pensioen, moet een jaar langer wachten om met pensioen te kunnen als de pensioenleeftijd wordt opgetrokken. In dit extra jaar loopt deze WAO-uitkering door.

Is er al een berekening gemaakt wat de consequenties zijn voor het Rijk in deze gevallen? Heeft men hier aan gedacht?

Pim

http://www.youtube.com/watch?v=Dm3sDOcNpjw

Gehandicapt

Ik ben 48 jaar en zit nu 13 jaar in een rolstoel. Huishoudelijk hulp krijg je niet want je man is gezond zeggen ze. Mijn man werkt hard en is vaak laat thuis. Daarnaast moet hij het huishouden doen, koken en als ik weer eens beroerd ben van de pijn ook mij verzorgen. Hij is een jaar thuis geweest doordat hij overspannen was hierdoor en raakte zijn baan daardoor kwijt. Hij heeft ondertussen weer een nieuwe baan gelukkig. Krukken worden niet meer vergoed en belastingaftrek word steeds minder. Je moet in een aangepast huis wonen wat in de huur veel duurder is. Nu kreeg ik een brief dat ik mijn eigen scootmobiel zelf moet gaan betalen ivm bezuinigingen. 200 euro per jaar eigen bijdrage aan medicijnen. Ouderen krijgen hun looprekken niet meer vergoed. Waar gaat dit heen met Nederland? Miljarden gaan naar het buitenland en je eigen Nederlandse mensen worden vergeten. Ouderen komen straks de deur niet meer uit, gehandicapten blijven in bed liggen. Ook psychische hulp moet je zelf betalen. Nog eventjes en Nederland gaat totaal naar de klote om maar grof te zeggen. Ik stem al jaren niet meer omdat ik jullie niet meer vertrouw. Beloftes, beloftes, beloftes, maar niets komt er uit. Welke politieke partij neemt het voor ons gehandicapten op? Laat mij maar eens weten op wie ik weer kan gaan stemmen die echt nog om de mensen geeft.

Zorgverzekering

Waar zijn jullie mee bezig door de eigen bijdrage in de Ggz in te stellen en nu ook nog de eigen bijdrage op de basiszorg 400 euro te maken? ik ontvang een WAO uitkering vanwege chronisch ziekzijn van nog geen 780 euro per maand en al 15 jaar onder behandeling van de psychiater, die ik nu noodgedwongen moet stoppen omdat ik het gewoonweg niet kan betalen. Ook het eigen risico kan ik nu al niet betalen omdat het vakantiegeld al uitgegeven wordt aan de belastingen waterschap en afvalstoffenheffing. Jammer genoeg krijgen mensen die WAO hebben nergens vrijstelling voor, in tegenstelling tot de bijstand, die het zogenaamd zo slecht hebben maar overal vrijstelling van krijgen. Enig idee hoe jullie mensen tot waanzin drijven en de criminaliteit verhogen. Ook tandenzorg is niet meer betaalbaar door die vrije prijzen die het kabinet verzonnen heeft. Al ben je aanvullend verzekerd. Je betaalt je al scheel maar waarvoor eigenlijk? Ik (en vele anderen met mij) zijn nu als de dood opgenomen te worden, want dat kunnen we niet betalen en vele gezinnen, en de kinderen ( waar jullie het zogenaamd voor doen) lijden eronder dat jullie de afgelopen jaren er een zootje van hebben gemaakt. Jullie hebben die schulden gemaakt, niet wij, wij kunnen niet meer uitgeven dan dat we krijgen en stomme vliegtuigen kopen van miljoenen zoniet miljarden, en vooral bonussen blijven geven aan die bankmeneertjes hoor, vooral niet op bezuinigen! En waarom krijgen mensen die door omstandigheden hun baan verliezen amper WW, terwijl als politici denken zo nu stop ik ermee gewoon wachtgeld krijgen! Niet zo eerlijk hè? als de gewone burger dat eens zou zeggen krijgen ze helemaal niets!

1 reactie


 1. ·

  Alle lof zoals u samen met de andere oppositieleden zo snel uit de begroting bent gekomen. Zo moet het in Nederland. Fantastisch mevrouw Sap en de rest van de oppositie. Dit geeft u ongetwijfeld een voorsprong bij de verkiezingen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *