Leenstelsel

leenstelsel

Vraag aan het CDA, de PvdA en de VVD (23 september 2014, kamerlid Rog, kamerlid Mohandis en kamerlid Duisenberg)
In de hele discussie over het afschaffen van de basisbeurs dat vervangen wordt door een leenstelsel, wordt volgens mij voorbijgegaan aan de rechtsgelijkheid. Waarom zou een student, waarvan de ouders onder de 46.000 euro verdienen niet in staat zijn, zijn schuld na het volbrengen van een hogere opleiding terug te betalen. Ook zij investeren in hun toekomst. Is er ooit stilgestaan bij ouders die meerdere kinderen tegelijk aan het studeren hebben. In ons geval 3 kinderen. Het systeem nodigt er toe uit om bij twee verdienende ouders er een mee te laten ophouden om zo onder de grens te komen. Scheelt kapitalen. Ruim 13.000 euro per jaar. Voor dit bedrag kan ik beter ophouden met werken. Absurt dat de basisbeurs voor studenten met niet draagkrachtende ouders ook nog wordt opgehoogd naar 365 euro. Mijn zoons zitten in de collegezaal met medestudenten die straks met dezelfde universitaire opleiding schuldenvrij aan hun carrière kunnen beginnen. Die van ons worden gekort op de hypotheek etc en beginnen met een torenhoge schuld. Een duidelijke vorm van discriminatie.

Antwoord van het CDA (3/10/14, kamerlid Rog)
U stelt een zeer terechte vraag die volgens het CDA onderstreept dat het leenstelsel de middengroepen onevenredig hard treft. Uw concrete casus zal ik voorleggen in de ‘feitelijke vragen’ die wij voorafgaand aan de wetsbehandeling aan de Minister kunnen stellen. U kunt er van op aan dat het CDA zich krachtig zal blijven verzetten tegen het leenstelsel. Het beperken van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, de hoge schuldenberg waar jongeren mee worden geconfronteerd en de zware financiële aanslag op de middengroepen zijn daarvoor onze belangrijkste argumenten.

Antwoord van de PvdA (26/11/14, kamerlid Mohandis)
Ik heb begrip voor uw opmerkingen en het klopt dat we van studenten een extra investering in hun toekomst vragen. Dit doen we om te zorgen dat het onderwijs aan uw kinderen en al die andere studenten van goed niveau blijft, met het studievoorschot investeren we namelijk bijna 1 miljard euro. Hierbij hebben we gezorgd voor een systeem dat zo eerlijk mogelijk is en de kosten van studeren eerlijk verdeelt. Voor ons staat namelijk voorop dat het hoger onderwijs toegankelijk blijft. Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat de kosten van ons onderwijs eerlijker worden verdeeld en hebben we ervoor gezorgd dat de aanvullende beurs is opgehoogd. Deze keuze, hoewel u hier vraagtekens bij zet, hebben we gemaakt omdat uit onderzoek blijkt dat juist jongeren wiens ouders minder te besteden hebben anders af zullen zien van studeren. Wat betreft de aanvullende beurs hebben we deze wel verbreed, zodat ook kinderen uit de lage-middeninkomens aanspraak op deze beurs kunnen maken. Studenten kunnen daarbij altijd een aanvullende beurs aanvragen en hierbij wordt gekeken naar de ouderbijdrage. Op basis van het inkomen berekent DUO hoeveel ouders kunnen meebetalen aan de studie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het aantal andere kinderen en of deze kinderen ook naar school gaan. Hierdoor kan er bij meerdere studerende kinderen eerder aanspraak worden gemaakt op de aanvullende beurs. Deze mogelijkheid behouden we, in tegenstelling tot het voorstel dat CDA en VVD eerder indiende toen zij een sociaal leenstelsel wilde invoeren. Daarnaast zijn de leenfaciliteiten een verbetert. Studenten mogen langer aflossen dan nu 15 jaar naar 35 jaar (gemiddeld lage maandlast). Omdat er langer afgelost mag worden gaan banken de schuld minder zwaar belasten dan de huidige praktijk. Met dit stelsel prikkelen we studenten te investeren in hun toekomst. Die grens hebben gelegd op 46.000. Als we geen grens trekken kunnen we ook de hele maatregel achterwege laten maar dan wordt ons hoger onderwijs niet beter.

Antwoord van de VVD (23/12/14, kamerlid Duisenberg)
De VVD heeft telefonisch contact gehad met de vraagsteller. Verder zijn geen resultaten van dit gesprek doorgegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *