Kolencentrales Sluiten

kolencentrales
Vraag aan D66, de PvdD en de VVD (20 januari 2017, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Ouwehand en kamerlid Bosman)
Menig keer worden er bizarre getallen de wereld in gegooid door de media. Nu lees ik dat het sluiten van twee kolencentrales zeven miljard euro gaat kosten tot 2020. Zeker een bizar groot getal. Kunt u mij vertellen hoe men aan dit getal komt? Wat is uw mening over het sluiten of openhouden van deze kolencentrales?

Antwoord van de PvdD (9/2/17, kamerlid Ouwehand)
Hartelijk dank voor uw vraag. De Partij voor de Dieren is groot voorstander van het zo snel mogelijk sluiten van de Nederlandse kolencentrales. Dat is echt noodzakelijk omdat het een grote winst oplevert voor het klimaat. We willen daarnaast ook een verbod op kolenstroom op het Nederlandse elektriciteitsnet invoeren, zodat we voor onze energie ook geen gebruik maken van kolencentrales in het buitenland.
Het getal van 7 miljard euro dat met de sluiting van de centrales gemoeid zou zijn, is afkomstig uit een rapport dat is opgesteld op verzoek van minister van Economische Zaken Henk Kamp. Dat rapport heeft de Tweede Kamer niet gekregen. Een ander rapport, opgesteld in opdracht van Greenpeace, spreekt over een bedrag van 3,3 miljard dat is gemoeid met het sluiten van de kolencentrales.
Het is natuurlijk altijd van groot belang om je ook te bedenken welke baten we hebben bij het sluiten van de kolencentrales. In opdracht van een maatschappelijke organisatie is een studie gedaan waaruit blijkt dat de vervroegde sluiting van de vijf resterende kolencentrales een positief effect op de welvaart van in totaal € 4,7 miljard heeft.
Daarnaast betekent het sluiten van de kolencentrales ook dat er gelukkig geen subsidie meer kan worden gegeven aan de bijstook van biomassa in kolencentrales. Wat de Partij voor de Dieren betreft stoppen we daar nu al mee, maar de minister blijft hardnekkig doorgaan met het geven van miljardensubsidies aan kolencentrales, terwijl we weten dat deze bijstook helemaal geen enkel positief effect heeft voor het klimaat.
De 7 miljard die de sluiting van kolencentrales zou kosten zijn dus erg eenzijdig neergezet. Daarnaast zullen we ook gewoon de noodzakelijke maatregelen voor het klimaat moeten nemen. Ook als ze op korte termijn geld kosten. We weten immers dat klimaatverandering zelf, zeker als deze meer wordt dan 1,5 graden, nog veel en veel meer gaat kosten, niet alleen in euro’s maar ook in mensenlevens en verlies aan essentiële biodiversiteit.
U kunt desgewenst hier de meest recente brief van het kabinet over kolencentrales vinden. Daar leest u ook hoe er gebruik wordt gemaakt van scenario’s waarin deze centrales nog tot 2040 in ons land zullen draaien. De Partij voor de Dieren vindt dat echt absurd. De Partij voor de Dieren blijft zich met kracht inzetten voor een snelle sluiting van alle kolencentrales, en voor een snelle transitie naar echt duurzame energie.

Antwoord van D66 (14/2/17, kamerlid van Veldhoven)
Hartelijk dank voor uw vraag aan D66. Vieze energie van kolen is, alle kosten meegerekend, veel duurder dan schone energie. Helaas worden alle kosten nog niet meegenomen in de prijs. Daarom moeten we de markt soms een handje helpen. D66 wil alle kolencentrales in Nederland zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2025, op verantwoorde wijze sluiten – beginnend bij de meest vervuilende. We stellen de stroomvoorziening veilig door de groei van het aandeel van duurzame stroom, de inzet van bestaande gascentrales en door goede transportverbindingen met ons omringende landen.
De opwekking van duurzame energie moet de komende jaren gestimuleerd worden. De bestaande subsidieregeling SDE+, of een gelijkwaardige vorm van stimulering, wordt voortgezet, zolang duurzame energie nog niet rendabel is. We heffen geen belasting meer op zelfopgewekte groene stroom en bouwen de bestaande vrijstellingen op energiebelasting af. D66 wil deze kabinetsperiode de energiebelasting koppelen aan CO2-uitstoot. Wie veel uitstoot, betaalt ook meer. Deze energiebelasting kan progressief worden uitgebreid van huishoudens naar alle energieverbruikers. Verder steunen we de groei van duurzame energie door ruimte te maken voor windmolens, biogasproductie en zonneparken – met waarborgen voor inspraak – en het inperken van eventuele welstandseisen voor zonnepanelen. D66 wil dat bij de aanleg van windmolens en zonneparken telkens goed wordt gekeken naar de ruimtelijke inpassing, bijvoorbeeld door waar mogelijk naast bestaande infrastructuur te bouwen. Ook omwonenden moeten de mogelijkheid krijgen om in te stappen in de aanleg van windmolens en zonneparken en op die manier financieel te profiteren. D66 wil af van het jojobeleid van afgelopen jaren en een eenvoudige en heldere regeling voor het opwekken van eigen energie. Daarbij moet het niet uitmaken of de zonnepanelen op eigen dak, of op het dak van de buurman liggen. Bij het moderniseren van deze regeling houden we rekening met bestaande investeringen door voor deze investeringen de huidige salderingsregeling te handhaven.
De afgelopen jaren is het percentage duurzame elektriciteit, mede gesteund door snel dalende kosten, gegroeid. Maar zorgde de bijna verdubbeling van vieze kolenelektriciteit voor een groei van CO2-uitstoot, waar een snelle daling noodzakelijk is. Door de sluiting van kolencentrales, de groei van duurzame elektriciteit en de tijdelijke inzet van gascentrales moet de komende kabinetsperiode de uitstoot van CO2 voor elektriciteitsopwekking sterk dalen. We streven naar een groei van het aandeel duurzame energie van gemiddeld minstens 2% per jaar, als onderdeel van onze CO2-ambitie om in 2030 55% te reduceren. We schrappen de subsidie op de biomassabijstook in Nederlandse kolencentrales. Met de vier miljard die dat tot 2023 oplevert en de significant lagere kosten van de reeds aanbestede en naar verwachting ook de nog aan te besteden windparken op zee, investeren we extra in windmolens op zee en duurzame warmte voor de industrie. Daarnaast maken we samen met gemeenten flinke stappen naar gasloze wijken. Zo creëren we banen in Nederland en helpen we onze energie-intensieve industrie om de transitie te maken. In 2030 zal hiermee richting 40% van onze energievoorziening duurzaam zijn. In 2050 zijn we volledig duurzaam.
De (semi-)publieke netwerkbedrijven en Tennet dragen zorg voor een intelligent netwerk en slimme meters die ruimte bieden aan duurzame en decentraal opgewekte energie en zorgen voor goede internationale verbindingen. Het elektriciteitsnetwerk en de beheerders zijn van doorslaggevend belang voor een succesvolle energietransitie. Het net vormt de verbinding tussen alle betrokkenen: producenten, consumenten, handelaars, beheerders. Het is de basisvoorziening die nodig is om de transitie te versnellen en te versterken. Het netwerk is door de levering van hernieuwbare energie, die schommelingen in het aanbod aan het net veroorzaken, dringend aan vernieuwing toe. Gelukkig zijn de Nederlandse netbeheerders koploper in het leveren van kwaliteit en aanpassingsvermogen waardoor ze open staan voor onorthodoxe oplossingen. Binnen de kaders van leveringszekerheid, betrouwbaarheid, maatschappelijk laagste kosten, innovatie en de juiste verhouding tussen markt en overheid, moeten ze de ruimte krijgen voor het implementeren van deze vernieuwing. Een voorbeeld kan zijn: gelijkstroom netwerken die het gebruik van zonnepanelen en elektrisch vervoer faciliteren. Dit betekent ook dat daar waar nodig netwerkbedrijven de ruimte krijgen te participeren in projecten voor zowel opwekken als opslaan van energie wanneer dit bijdraagt aan de duurzame energie transitie en de stabiliteit van het net.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van de VVD (20/4/17, kamerlid Bosman)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *