Fiscaal Partner en Toeslag

fiscaal
Vraag aan het CDA, D66, de SP en de VVD (8 januari 2018, kamerlid Peters, kamerlid Raemakers, kamerlid van Kent en kamerlid Nijkerken)
Mijn dochter is samen met haar twee (minderjarige) kinderen bij mij komen wonen nadat zij en haar man uit elkaar gingen, omdat zij de koopwoning moesten verkopen en zij geen urgentie kon krijgen voor een huurwoning. Op het moment van uit elkaar gaan had zij geen inkomen en nu heeft zij een minimaal inkomen (onder bijstandsniveau). Op grond van haar inkomen zou zij aanspraak maken op kind gebonden budget en zorgtoeslag. Echter, omdat zij (ouder dan 27 jaar) nu bij mij inwoont met minderjarige kinderen worden wij door de belastingdienst gezien als fiscaal partner en toeslag partner. Hierdoor wordt mijn inkomen meegeteld en mist zij dus deze toeslagen. Zie mijn volledige verhaal (juridische beschouwing) met onderstaande vragen in de Bijlage; ‘Fiscaalpartnerschap en toeslagpartner bij een bloedverwantschap in de 1ste graad‘.
Mijn vragen:

  • waarom word je als bloedverwant 1ste graad in het geval van toeslagen als partner aangemerkt en in het geval van schenk- en erfbelasting als ouder/kind?
  • waarom wordt er in de belastingwet uitgegaan van een fiscaal partnerschap en toeslagpartner bij een bloedverwantschap in de 1ste graad, terwijl dit in andere wetten wordt uitgesloten?
  • kan er een voorstel worden ingediend om de belastingwet aan te passen en dezelfde lijn aan te houden als de pensioenwet en de participatiewet, zodat er geen sprake meer is van partners in geval van bloedverwantschap in de 1ste graad?

Antwoord van de SP (18/1/18, kamerlid van Kent)
Bedankt voor uw vraag. Ik beantwoord deze graag.
Het is natuurlijk vervelend genoeg dat uw dochter, nadat zij en haar man uit elkaar zijn gegaan, geen huurwoning heeft kunnen krijgen. Puur vanwege het feit dat zij bij u is komen wonen, krijgt ze te maken met de vervelende consequentie dat ze geen recht meer heeft op deze twee toeslagen. De SP is van mening dat eerstegraads bloedverwanten, eigenlijk niet als toeslagpartner moeten worden aangemerkt. Wij vinden het onrechtvaardig dat uw dochter haar toeslag verliest omdat zij noodgedwongen bij u is komen inwonen.
U stelt enkele nuttige vragen, waar ook de SP wel eens opheldering op wil. Daarom heb ik samen met mijn collega Renske Leijten vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Ik voeg de vragen onderstaand bij.

Vragen van de leden Leijten en Van Kent (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over partnerschap (ingezonden 19 januari 2018).

1
Wat is uw reactie op de vraag over fiscaal partnerschap en toeslagen van 8 januari jl.?

2
Erkent u dat enkel het gegeven dat de vraagsteller geen fiscale partner had op het moment dat zijn dochter bij hem is komen wonen, ertoe leidt dat zijn dochter geen recht heeft op kindgebonden budget en zorgtoeslag? Vindt u dit rechtvaardig?

3
Waarom is er bij bloedverwantschap in de eerste graad bij de toeslagen mogelijkerwijs sprake van partnerschap, terwijl bij de schenk- en erfbelasting sprake is van een kind? Wat vindt u van deze discrepantie?

4
Klopt het dat in de pensioenwet bij bloedverwantschap in de eerste graad geen sprake kan zijn van partnerschap en er dus geen recht bestaat op een nabestaandenpensioen? Klopt het dat ook in de participatiewet bij bloedverwantschap in de eerste graad geen sprake kan zijn van partnerschap?

5
Waarom is ervoor gekozen om ook kinderen als fiscaal partner aan te (kunnen) merken? Kunt u uw antwoord toelichten?

6
Acht u het wenselijk dat de overheid met betrekking tot partnerschap uiteenlopende criteria hanteert? Zo ja, waarom?

7
Bent u met ons van mening dat het hanteren van verschillende criteria voor partnerschap bij de belastingdienst het belastingstelsel complexer maakt dan nodig?

8
Bent u bereid de criteria voor partnerschap in verschillende wetten meer met elkaar in lijn te brengen? Zo nee, waarom niet?

Geen antwoord van de VVD (8/1/18, kamerlid Nijkerken)
Het kamerlid Nijkerken wil direct contact hebben met degene die de vraag stelt. De vraagsteller heeft zelf de vraag per email gesteld aan kamerlid Nijkerken. Op dit moment heeft kamerlid Nijkerken de vraagsteller nog geen antwoord gegeven.

Geen antwoord van het CDA (8/4/18, kamerlid Peters)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (8/4/18, kamerlid Raemakers)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Hier idem dito. Mijn hoofd inkomen na een huwelijk van 18 jaar met een huislijk geweldsituatie is nog altijd alleen de toeslagen. Mijn moeder is begin maart overleden en nu wordt deze gekort omdat ik ineens fiscaal partner ben met mijn eigen vader. Blijkbaar is mijn vader ineens financieel verantwoordelijk voor mijn dochter en mij.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *