Kinderalimentatie 2015

kinderalimentatie

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (29 maart 2015, kamerlid Heerma, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Recourt en kamerlid Neppérus)
Vanaf 1 januari 2015 is de Wet hervoming kindregelingen (WHK) van kracht. De WHK zal in veel gevallen gevolgen hebben voor mensen die kinderalimentatie ontvangen of betalen. Met name de alimentatieplichtige is zijn/haar fiscale aftrekposten kwijt, terwijl de alimentatiegerechtigde gecompenseerd wordt door de fiscus. Deze regeling heeft een direct en negatief gevolg op het besteedbaar inkomen van de alimentatieplichtige. Het aanpassen van de alimentatie is primair een verantwoordelijkheid van de ex-partners, maar waarde lezer, in veel gevallen zijn deze partners niet voor niets ex partners en is er in het geheel geen sprake van redelijk en billijk overleg en wordt men gedwongen om tegen aanzienlijke kosten zijn/haar gelijk te halen. Het is voor mij (en vele anderen) onbegrijpelijk dat bij het tot stand komen van deze hervorming helemaal geen rekening gehouden is met de belangen van de alimentatieplichtige en dat deze € 1.500 tot € 2.000 moet investeren om de alimentatie weer naar draagkracht op de rit te krijgen. Het bijzondere is dat er wel dwingende regels bestaan (TREMA), maar dat hieraan geen rechten ontleend kunnen worden zonder interventie van de rechterlijke macht. Wat wordt hieraan gedaan?

Antwoord van D66 (29/4/15, kamerlid van Weyenberg)
Uw vragen zijn herkenbaar. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet hervorming kindregelingen (WHK) is expliciet aandacht gevraagd voor de gevolgen van het afschaffen van de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen. Kamerlid Heerma van het CDA heeft destijds een motie ingediend waarin de regering verzocht werd om de Raad voor de rechtspraak te vragen om te komen tot een standaardrekenregel, zodat het opnieuw voeren van pijnlijke rechtszaken zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Na de inwerkingtreding van de wet hebben verschillende partijen, waaronder D66, meerdere keren vragen gesteld aan de verantwoordelijk minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de doorwerking van de WHK op kinderalimentatie. Deze vragen waren aanleiding voor minister Asscher om de gevolgen van de WHK nader in kaart te brengen, o.a. rekening houdend met het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen (Tremarapport). De uitkomst hiervan kunt u raadplegen via deze link: ‘Beantwoording kamervragen gevolgen hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie
Naar schatting krijgen ruim 100.000 gezinnen te maken met de gevolgen van de WHK voor de kinderalimentatie. De gevolgen van de WHK voor de hoogte van kinderalimentatie hangen sterk af van de specifieke situatie. Hoewel er veel wijzigt betekent het niet per se dat ouders grote negatieve gevolgen hiervan ondervinden. In veel van de gevallen kunnen beide ouders erop vooruit gaan, zoals in de analyse wordt toegelicht. Negatieve gevolgen kunnen optreden bij ontvangers van kinderalimentatie indien de kinderen twaalf jaar of ouder zijn en wanneer het inkomensverschil tussen beide ouders groot is. Ouders kunnen om wijziging verzoeken van de vastgelegde alimentatie, als deze nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt te voldoen aan de wettelijke maatstaven, waarbij de Expertgroep Alimentatienormen al heeft aangegeven dat het vervallen van de fiscale aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen een grond is voor het wijzigen van kinderalimentatie. Bij een dergelijk verzoek zal de rechter alle bestaande relevante omstandigheden in aanmerking nemen, dus ook omstandigheden die geen verband houden met de WHK. Ouders kunnen hierover advies inwinnen bij het Juridisch Loket of bij een mediator of advocaat. Ik denk dat u er terecht op wijst dat ex partners in veel gevallen niet voor niets ex partners zijn en er niet altijd sprake is van redelijk overleg. Het Tremarapport kan hierbij hopelijk van dienst zijn, maar als partijen het onderling niet eens worden, zal het voor de alimentatieplichtige helaas noodzakelijk zijn om een verzoek tot wijziging in te dienen bij de rechter.

Antwoord van de PvdA (18/8/15, kamerlid Recourt)
Wij willen ons allereerst verontschuldigen dat wij uw vraag hebben gemist. Onderstaand treft u ons antwoord aan.
Per 1 januari 2014 worden de kindregelingen hervormt. Dat betekent dat een aantal kindregelingen vervallen zoals de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel voor hen die kinderalimentatie betalen (LOK). Daarvoor in de plaats wordt het kindgebonden budget verhoogd waarin een alleenstaande ouderkop (Per 1 januari 2015 ingestelde specifieke tegemoetkoming voor alleenstaande ouders in het kindgebonden budget) verdisconteerd zit. Deze hervormingen kunnen gevolgen hebben voor de berekening van de kinderalimentatie.
Op basis van de huidige rekensystematiek van de expertgroep Alimentatienormen betekent dat, dat de behoefte van het kind wordt verlaagd met de hoogte van het bedrag van het kindgebondenbudget. Door deze verlaging kan de onwenselijke situatie ontstaan dat de niet verzorgende ouder geen kinderalimentatie hoeft te betalen ongeacht de hoogte van het inkomen. Feitelijk betaalt de overheid deels het levensonderhoud van de kinderen daar waar de ouders dat zelf kunnen opbrengen, maar op basis van deze rekensystematiek dat niet hoeven. Dat druist in tegen het uitgangspunt dat beide ouders primair verantwoordelijk zijn voor het levensonderhoud van hun kinderen.
Het andere aspect van de hervorming van de kindregelingen is dat ouders weer om de tafel moeten gaan zitten om nieuwe afspraken te maken over de kinderalimentatie. Als een van de partijen niet wil meewerken moet de rechter de alimentatie opnieuw vaststellen. Dit brengt echter extra kosten met zich. Dat is overigens altijd zo als er iets wijzigt dat invloed heeft op de hoogte van de kinderalimentatie.
De PvdA heeft samen met de VVD voorstellen ingediend waarbij ouders door middel van een rekentool eenvoudig zelf de kinderalimentatie kunnen berekenen. Daarbij stellen de indieners ook voor om de kinderalimentatie op een andere manier te berekenen dan de huidige berekening van de expertgroep Alimentatienormen. De rekensystematiek waar de initiatiefnemers vanuit gaan, kent een andere benadering. De behoefte van het kind wordt vastgesteld op basis van het inkomen van beide ouders voor de scheiding. Deze behoefte is een vaste waarde die aangeeft wat het kind nodig heeft en door beide ouders moet worden opgebracht indien de draagkracht dit toelaat. Het kindgebonden budget wordt volgens de rekensystematiek van de initiatiefnemers bijgeteld bij het inkomen van de ontvangende ouder. Hierdoor stijgt het inkomen van deze ouder. Door vervolgens uit te gaan van de draagkracht van beide ouders kan een evenwichtige berekening worden gemaakt van de hoogte van de kinderalimentatie. Hierdoor ontstaat een eerlijke verdeling van de lasten.

Geen antwoord van het CDA (29/6/15, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (29/6/15, kamerlid Neppérus)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

6 reacties


 1. ·

  De situatie omtrent de alleenstaande ouderkop maakt het duidelijk: Wetgeving moet je niet aan rechters overlaten! Ook niet aan een groep van rechters, namelijk de Expertgroep Alimentatienormen.

  Beantwoorden

 2. ·

  (stukje gegoogled) “Het is …mogelijk om in onderling overleg een nieuw bedrag aan kinderalimentatie overeen te komen. Leg in dat geval wel samen in een contract vast wat het nieuwe bedrag aan kinderalimentatie is en vanaf wanneer het nieuwe bedrag geldt. Wanneer jullie beiden het contract ondertekenen, geldt dat als een overeenkomst en is dus rechtsgeldig.”
  Dat wil zeggen dat het mogelijk is buiten de rechter om, maar niet als een van de partijen het er niet mee eens is. Als iemand het er niet mee eens is, blijft de oorspronkelijke afspraak staan, wilt u daar op inbreken dan kan dat via de rechter. TREMA regens zijn trouwens niet verplicht, maar rechters laten zich er wel door leiden, nb je kunt er dus gemotiveerd vanaf wijken. Als je de regels weet, dan spreek je dat toch samen af zonder extra kosten? Mits je nog samen financiële afspraken kunt maken natuurlijk, en als backup blijft de gang naar de rechter altijd open.

  Beantwoorden

 3. ·

  In 2005 is er een alimentatie berekening gemaakt . Na onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat er grove fouten zijn gemaakt. Hierdoor betaal ik sinds 2005 ongeveer 100 euro per maand teveel aan kinderalimentatie, waardoor ik al jaren een enorme financiële druk ervaar en ben niet in staat om een nieuwe procedure op te starten. In mijn beleving zijn er ernstige fouten gemaakt. Ik heb geen financiële ruimte meer, heb auto die bijna uit elkaar valt (nodig om mijn zoon te brengen en te halen). Ex heeft nooit co-ouderschap gewild. Ze werkt maar 20 uur in de week maar door kinderalimentatie ad 380,-, de kinderbijslag en belastingvoordelen veel meer te besteden. Het rechtssysteem in Nederland deugt niet. Mijn ex mag ONZE zoon 24 dagen per maand opvoeden. Ik sta MACHTELOOS!!! Daarnaast leeft ze in luxe, terwijl ik mijn zoon MAAR 8 dagen per maand mag zien. Ongelooflijk hoe dat hier in Nederland werkt. Heb me altijd als burger en werknemer netjes gedragen en wat geeft de regering me daarvoor terug?

  HELP!!!! Ook namens mijn zoon DIE HEEL SNEL GROTER WORDT ZONDER VOLDOENDE INBRENG VAN ZIJN VADER…..VOOR HET LEVEN GEVORMD DOOR DINGEN WAAR HIJ NIKS AAN KAN DOEN….

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *