Partneralimentatie 12 Jaar Lang

partneralimentatie

Wetswijziging voor partneralimentatie: Kunt u aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? Kijk vooral naar de vele reacties en schrijnende verhalen. Er lopen nu twee trajecten voor wetgeving. Is samenvoeging een mogelijkheid?

19 juni 2015: Technische informatie over de publicatie Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie). Deze publicatie zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen. Deze publicatie is op 19 juni 2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel).

18 september 2015: Jeroen Recourt verwacht dat er eerst een schriftelijke ronde volgt van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie in het najaar 2015. Hij verwacht dat in het voorjaar 2016 beide voorstellen door de Tweede Kamer worden behandeld.

14 januari 2016: De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft op 14 januari 2016 een advies ‘Advies op het initiatief-wetsvoorstel herziening partneralimentatie‘ uitgebracht aan kamerlid Recourt.

13 maart 2016: Reactie kamerlid Swinkels op vraag naar datum behandeling nieuwe wet in de Tweede kamer.

22 april 2016 (advies RvS) en 8 september 2016 (reactie initiatiefnemers): ‘Advies van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers‘.

14 maart 2017 – Nota van Wijziging: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie – Wet herziening partneralimentatie Ontvangen 14 maart 2017.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (23 december 2014, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid van der Steur)
Enige tijd is er bij de politieke partijen aandacht voor het verkorten van de duur van de partneralimentatie. Kan er tevens aandacht komen voor verandering / beëindiging partneralimentatie bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Mijn voorbeeld is dat bij de scheiding in 2009 een alimentatiebedrag is vastgesteld. In juli 2013 werd ik 65 jaar en vanaf die datum ontving mijn ex vrouw bovenop de alimentatie ook nog haar gedeelte van mijn pensioen. Volgend jaar juli wordt zijzelf 65 en zal vanaf oktober 2015 AOW ontvangen en haar deel van mijn pensioen. Het is toch van de gekke dat ik vanaf dat moment van het gedeelte van mijn pensioen waar ik recht op heb ook nog eens alimentatie moet betalen. Mijns inziens moet vanaf het moment dat de personen beiden de AOW leeftijd bereiken een automatisme zijn dat de alimentatie stopt en de wet pensioenvereffening wordt toegepast. Momenteel is het bij tegenwerking van de ex-partner alleen mogelijk na tussenkomst van de rechter. Mijns inziens is het niet nodig en ook financieel onbegrijpelijk dat ons rechtssysteem hiervoor gebruikt wordt.

Antwoord van D66 (25/1/15, kamerlid Berndsen)
Aangezien ik niet de eerste indiener ben kunt u deze vraag beter neerleggen bij de heer van der Steur als eerste indiener.

Antwoord van de PvdA (11/2/15, kamerlid Recourt)
De verdeling van de pensioen en de partneralimentatie hebben in eerste instantie niets met elkaar te maken. Een pensioen is een verzekering dat op een afgesproken tijdstip vrijkomt en dan ook wordt uitgekeerd. Het pensioen wordt uitgekeerd aan beide ex-partners als de pensioendatum is bereikt voor de begunstigde. Daarbij speelt de leeftijd van de begunstigden een ondergeschikte rol zoals wel het geval is bij de AOW. In die zin is het terecht dat uw ex-vrouw op het moment dat uw pensioen uitgekeerd wordt haar deel op het zelfde moment krijgt. Uw vrouw kan haar het pensioen dat zij heeft opgebouwd ook eerder laten ingaan. Dit betekent dat ook het pensioen van u eerder in gaat. Als dit tot hele onwenselijke situaties leidt, dan kan de ex-partner via conversie het eigen deel later laten ingaan (zie brochure: ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding onder 9 en 10‘). Wellicht heeft u hier gebruik van gemaakt. Een andere mogelijkheid is het pensioen middelen? U heeft hier afspraken over kunnen maken tijdens het huwelijk of tijdens de scheiding. Wanneer het pensioen verevend wordt, dan verandert er op het moment van uitbetaling van het pensioen het een en ander aan inkomen en draagkracht van de partners. Wanneer er op dat moment ook nog alimentatie wordt betaald, kan de hoogte hiervan om deze reden worden gewijzigd. Een en ander is natuurlijk met name afhankelijk van de afspraken die over de partneralimentatie zijn gemaakt.

Antwoord van de VVD (23/2/15, kamerlid van der Steur)
Wij nemen dat mee in ons wetsvoorstel herziening partneralimentatie.

Geen antwoord van de PVV (23/3/15, kamerlid Helder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (2 september 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt en kamerlid van der Steur)
Kunt u mij aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? (Voor meer informatie zie de reacties)

Antwoord van de VVD (7/9/11, kamerlid van der Steur)
In de afgelopen jaren heeft de VVD veel brieven en e-mails van mensen gekregen over het alimentatiestelsel. De VVD vindt dat in veel gevallen de alimentatieverplichting te hoog is en de duur ervan te lang. De VVD wil daarom de wetgeving aanpassen om het alimentatiesysteem te wijzigen. Momenteel werkt de VVD samen met Kamerleden van andere partijen in de Tweede Kamer aan een initiatiefwetsvoorstel om het Nederlandse alimentatiestelsel te wijzigen. Doel van de wijziging o.m. de regeling te vereenvoudigen en de alimentatieduur te bekorten. Naar verwachting zullen de partijen na het reces een initiatiefnota aan de Kamer presenteren op basis waarvan een voorstel tot wetswijziging zal worden opgesteld. Het tijdstip van indiening is op dit moment nog niet bekend. De partijen streven er na zo snel mogelijk na het reces van de Tweede Kamer de initiatiefnota in te dienen. Ik moet u er op wijzen dat een wetswijziging enige tijd zal kosten. De behandeling is mede afhankelijk van de agendering van een initiatief op de agenda van de Tweede Kamer. De ervaring leert dat dit soms meer dan een jaar kan duren afhankelijk van de agenda van de Tweede Kamer. De wijziging van de wet die nodig is om het alimentatiestelsel aan te kunnen passen, kan daarom langer dan twee tot drie jaar duren. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. U kunt er van verzekerd zijn dat de VVD aandacht zal blijven houden voor de alimentatieproblematiek en er naar streeft de wet- en regelgeving zo snel mogelijk aan te passen.

Antwoord van D66 (27/9/11, kamerlid Berndsen)
D66 streeft er naar samen met de PvdA en de VVD een initiatiefvoorstel in te dienen voor het kerstreces. Zoals de collega van de VVD heeft aangegeven, kan het enkele jaren duren voor dat een wetswijziging daadwerkelijk van kracht wordt. Bovendien kent Nederland het legaliteitsbeginsel, waardoor de wetgever in het algemeen niet met terugwerkende kracht regels op kan leggen. Dit betekent dat, indien het voorstel aangenomen wordt, deze alleen zal gelden voor nieuwe gevallen.

Geen antwoord van het CDA (2/12/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (2/12/11, kamerlid Recourt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (22 februari 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Dijkstra, kamerlid Hamer en kamerlid van der Steur)
Waarom is er nog steeds volgens de wet een periode van maximaal 12 jaar voor het betalen van partneralimentatie? Ter info: ik ben in 2005 gescheiden (na 6,5 jaar partner registratie), kinderloos en heb mbv een mediator een convenant op laten stellen en vastgelegd bij de notaris. Hierin is destijds een alimentatie bedrag vastgesteld op basis van de geldende normen, volgens de wet. Destijds dacht ik hieraan goed gedaan te hebben, alleen nu weet ik beter. Deze wet is niet meer van deze wereld, daar de ontvanger geen enkele verplichtingen heeft en geen enkele prikkel om fulltime te gaan werken, integenstelling tot de betalende partij. Daarnaast wordt ik als betalende partij ook nog eens gestraft bij het aangaan van een nieuwe vaste realatie. In deze tijd van zogenaamde emancipatie lijkt het me toch wel eens tijd worden hierin enige verandering in aan te brengen! Wie gaat zich hier eens sterk voor maken?

Antwoord van D66 (25/2/11, kamerlid Dijkstra)
D66 vindt net als u dat partneralimentatie aan modernisering toe is. Het huidige systeem prikkelt de partner niet om economisch zelfstandig te worden. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontplooien. D66 wil de regeling voor partneralimentatie daarom hervormen. Deze moet niet alleen gericht zijn op compensatie, maar ook op financiële onafhankelijkheid. D66 wil deze discussie graag agenderen in de Tweede Kamer.

Geen antwoord van het CDA (3/6/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (3/6/11, kamerlid Hamer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (3/6/11, kamerlid van der Steur)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Forum: ‘Alimentatieleed‘ op http://alimentatieleed.freeforums.net
Website: ‘Alimentatie Terreur‘ op http://www.alimentatieterreur.org

Mail commissie Veiligheid en Justitie

Willen we partneralimentatie goed onder de aandacht krijgen, moeten we met z’n allen een mail sturen naar het mail adres:
cie.vj@tweedekamer.nl
In de mail jouw verhaal over de partneralimentatie. Hier wordt officieel op gereageerd middels een brief en de inhoud behandeld in de commissie Veiligheid en Justitie. Als we dit massaal doen, gaat het zeker helpen. Let op vergeet jouw adres gegevens niet. Zie als voorbeeld onderstaande reactie van de commissie:
‘Geachte Paul, dank voor uw bericht. Graag verzoek ik uw bericht nogmaals te verzenden naar de commissie V&J (cie.vj@tweedekamer.nl) , maar dan voorzien van uw adresgegevens. Uw bericht kan dan in behandeling worden genomen en wordt dan ook betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Excuses voor het ongemak, maar wij zijn verplicht deze gegevens te vragen. Deze worden overigens niet gepubliceerd of aan derden verstrekt.’

Ard van der Steur (VVD) op twitter op 12 november 2013

‘Erik’ (zie reactie van 13 november 2013)
Ard van der Steur op 12 november op twitter: “De hele avond is gereserveerd voor de wetsvoorstellen #partneralimentatie en #kinderalimentatie. We maken goede vorderingen maar niet klaar”

Louis Bontes (PVV) aan D66, PvdA en VVD

‘KM te A’ (zie reactie van 24 september 2013) kreeg mail van een beleidsmedewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de volgende inhoud: ‘Het debat over het initiatiefwetsvoorstel Partneralimentatie is helaas door de voorzitter van de Tweede Kamer met onbekende reden verplaatst van oktober naar november. Helaas lijkt het erop dat het wetsvoorstel geen meerderheid zal halen in de Tweede Kamer. Louis Bontes heeft onderstaande mail verstuurd naar de woordvoerders van andere partijen (VVD, PvdA en D66). Het antwoord op deze mail was helaas niet positief. Desondanks zullen wij proberen deze partijen te overtuigen het wetsvoorstel te steunen tijdens de plenaire behandeling.’

Geachte collegae, Zoals u wellicht weet, staat mijn initiatief wetsvoorstel ‘beperken duur partneralimentatie’ in de plenaire agenda gepland voor de week van 17, 18 en 19 september. Uit de initiatiefnota partneralimentatie die u destijds heeft ingediend, blijkt dat het terugbrengen van de duur van de partneralimentatie naar een termijn van maximaal 5 jaar, één van de kernpunten uit uw nota is. Dit is ook de kern van mijn wetsvoorstel. Belangrijk verschil met uw nota is dat u uitzonderingen benoemt in geval er sprake is van (jonge) kinderen of een lang huwelijk. Ik wil dit maatwerk in principe neerleggen bij de rechter of middels vastgelegde afspraken tussen de betrokkenen. Ik wil u hierbij mededelen dat ik zeer ruimhartig naar eventuele amendementen van uw kant inzake mijn wetsvoorstel zal kijken. Ik weet niet exact wat de stand van zaken is m.b.t. uw eigen initiatief wetsvoorstel, maar wellicht kunnen we veel tijd besparen in het algemeen belang door met amendementen dichter bij elkaar te komen. Ik zie uw amendementen graag tegemoet.

Reactie PvdA op 5 juni 2013

Op 5 juni 2013 geeft ‘Anoniem’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de PvdA: ‘De VVD heeft samen met andere partijen een initiatiefnota gepresenteerd die ziet op een wijziging van het stelsel van partneralimentatie. In de komende maanden werken de partijen deze nota uit tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Dat het wetsvoorstel er nog niet is, betekent niet dat wij niet aan het werk zijn. Wij hebben regelmatig overleg met partners uit het veld die ons adviseren over de invulling van de wet. Sinds kort zijn wij in overleg met wetgevingsambtenaren die voor ons de wetstekst maakt. Wetgeving is, helaas, een ingewikkeld proces. Wij streven naar een kwalitatief goede wet en dat vergt tijd. Dat neemt niet weg dat wij onze uiterste best zullen doen om zo snel als mogelijk de wet bij de Kamer in te dienen. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen. In de wet zal een overgangsregeling worden opgenomen die verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie verzacht. Het staat partijen ondertussen vrij om met wederzijdse instemming op de nieuwe wettelijke regeling te anticiperen. Indieners overwegen om de voordelen van de nieuwe regeling bijvoorbeeld bij wijziging van omstandigheden (deels) ten goede te laten komen aan de betalende partner. Totdat de nieuwe wettelijke regeling is ingegaan zal de rechter gebonden zijn aan de oude afspraken tenzij de rechterlijke macht, bijvoorbeeld in de Trema werkgroep, op de nieuwe berekeningsmethodiek anticipeert.’

Reactie VVD op 28 november 2012

Op 28 november 2012 geeft ‘Jan’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de VVD: ‘Dank voor uw e-mail. In antwoord op uw vraag kan ik u als volgt berichten. Ook in het nieuwe regeerakkoord is er ruimte voor verandering van de partneralimentatie. In de komende maanden zullen de partijen de nota partneralimentatie uitwerken tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen.’

Vergaderjaar 2012 – 2013

Vergaderjaar 2011 – 2012

718 reacties


 1. ·

  Het wordt hoog tijd voor herziening van de partneralimentatieregeling. De discussie daarover wordt nu steeds gevoerd vanuit het perspectief van de betalende man. Zelf behoor tot de 1% vrouwen die na echtscheiding partneralimentatie betaalt. Dat doe ik al vrijwel zes jaar. Intussen heeft mijn ex partner een erfenis gehad (en in hoog tempo opgesoupeerd). Dat wordt niet meegewogen bij het vaststellen van zijn behoefte. Ook die praktijk is geen prikkel om financieel onafhankelijk te worden. Ondertussen wordt iedere inspanning die ik doe om het economisch draagvlak voor de opvoeding en studie van onze dochter te vergroten, afgestraft met een verzoek tot verhoging van de partneralimentatie, terwijl de ontvangende partij zelf op geen enkele manier aan de kosten daarvan bijdraagt of daartoe wordt verplicht. De behoeften van de onvangende partij, gaan daarmee ten koste van de ontplooiingskansen en toekomstige financiële draagkracht van het kind. Ook dat is een dwingende reden om de regeling voor partneralimentatie te herzien. Net als het feit dat het aangaan van een nieuwe relatie voor de betalende partij vrijwel ondoenlijk is. En dan is er nog het gegeven dat de ontvangende partij op ieder moment bij de rechtbank een verzoek tot wijziging kan indienen. Dat geldt overigens ook voor de betalende partij. In mijn geval leidt deze praktijk tot onvermijdelijke proceskosten (het verweer kan niet zelf worden gevoerd) die torenhoog kunnen oplopen als de ontvangene partij steeds in beroep gaat tegen de uitspraak. Als geemancipeerde vrouw die een fulltime baan combineert met de opvoeding van onze dochter, wordt ik zo al tijden financieel uitgekleed, terwijl mijn ex partner voor het schamele bedrag van € 101,00 (toevoeging) opnieuw een jaar lang kan procederen en zonder werk als hij is, alle tijd heeft om steeds weer nieuwe openingen te zoeken en aan de rechtbank voor te leggen. De proceskosten (griffierecht en advocaat) die ik betaal, worden bij het berekenen van mijn draagkracht, ook nog niet eens afgetrokken. Het gaat daarbij om duizenden euro’s per jaar. Al met al komt het erop neer dat ik financieel – veel – beter af zou zijn als ik als hoogopgeleide vrouw in de bijstand zat: dan had ik recht op huurtoeslag en zorgtoeslag, recht op een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand had, en onze dochter recht op maximale studiefinanciering. Bovendien zou het betalen van partneralimentatie dan niet aan de orde zijn. Ik vraag D66 dan ook met klem de kwestie van de partneralimentatie hoog op de agenda te plaatsen.

  Beantwoorden

  1. ·

   Grappig allemaal. De PVV heeft al geruime tijd een wetsvoorstel klaar liggen en nu komen ineens “andere” partijen met het zelfde idee. Het is heel simpel. Maximaal 5 jaar en ook met terugwerkende kracht! Heb je 5 jaren betaald dat stopt het. Dus als andere partijen slim zijn stemmen ze gewoon voor het voorstel van de PVV en dat hoeft geen jaren te duren zoals de andere heren suggereren.

   Beantwoorden

   1. ·

    Helemaal mee eens, graag spoedig actie!


   2. ·

    Helemaal mee eens! Wie weet er een status van deze discussie? Nu de kinderalimentatie enigzins is aangepast, loopt de berekening partneralimentatie helemaal mank.


   3. ·

    Zo simpel is het niet. Na 20 jaar voor mijn man en kinderen te hebben gezorgd en part time te hebben gewerkt, altijd rekening te hebben gehouden met mijn man en kinderen. Mijn man wilde niet minder werken, ook wilde hij niet dichterbij zijn werk wonen. Reistijd per dag 2 uur. Maakten wij samen de keuze dat ik de zorg voor de kids en het huishouding en parttime ging werken. Ik had ook nog eens een keer een flex baan zodat ik ook nog eens rekening hield met het feit dat mijn man kon overwerken en bereikbare diensten kon doen. Dit werd door iedereen heel normaal gevonden. De kinderen naar de kinderopvang brengen vond mijn man ook te duur en zielig voor de kinderen. Nu wil hij scheiden en heeft contacten met andere vrouwen gehad op internet jarenlang en heeft zich voorbereid op een scheiding. Hij deed de financiën en er is veel geld van de rekeningen verdwenen. Hij geeft nu mij de schuld, ik zou veel geld hebben opgemaakt. Wat helemaal niet kan omdat ik een zakcentje kreeg van hem waar ik het van moest doen, na veel zeuren en ruzie’s kreeg ik soms extra geld voor kleding of eten te kopen. Nu heeft hij dus heel veel opgebouwd en ik niet. Ik ben nu al 52 jaar en moet nu nog beginnen met opbouwen? Nu nog zien dat ik i.p.v. part time, fulltime ga werken met 3 pubers van 13, 15 en 18 jaar. We hebben een co-ouderschap, maar in de praktijk zijn de kids meer bij mij, want hij gaat vast niet minder werken. Ik ga er dus veel op achteruit. Mijn ex hoeft alleen maar kinderalimentatie te betalen wat veel te weinig is om alles van te betalen. Omdat ik de kids 4 dagen heb krijg ik nog wel net de kinderbijslag. Het liefst had hij op papier de kids even lang als dat ik ze heb, terwijl hij er niet is maar gewoon gaat werken. De kids gaan dan wel naar mij toe en dat weet hij, maar dat vind hij niet erg zolang als hij maar geen alimentatie hoeft te betalen! Je mag in deze samenleving niet meer zelf voor je kinderen zorgen dan wordt je er hard vooorgestraft!


   4. ·

    Ik ben het er helemaal mee eens. Het is toch van de gekke dat je 12 jaar moet betalen terwijl de ex partner al genoeg heeft geprofiteerd ten tijde van het huwelijk ze kan toch ook zelf gaan werken voor haar geld net als ieder ander. 5 jaar is lang zat, dan moet men toch zijn leven wel weer zelf in de hand hebben. Dus kom op en neem het wetsvoorstel van de PVV gewoon aan.


   5. ·

    Het hoeft ook geen jaren te duren. Ze zijn bang dat al die vrouwen meer steun nodig hebben. Mijn vader zit in zo’n situatie. Wordt al acht jaar financieel uitgekleed. Ziet zijn dochter niet. Geld voor de rechter heeft hij niet. Mijn moeder natuurlijk wel. Hoe dat kan als je een halve ton overwaarde hebt meegekregen mag Joost weten.. Gelukkig zit ik zelf niet direct in zo’n situatie. Wat ik zou doen weet ik niet. Ik denk in ieder geval dat ik in zo’n situatie in de bak beland. Misschien dat het helpt om de staat aan te klagen. Betalers zijn min of meer rechtenloos en de staat hoort je daartegen te beschermen. Gewoon afschaffen is z’n geheel is eerlijker. Wat betreft kinderalimentatie ook. Valt er ook niets meer te vechten. Gewoon je kinderen 50/50 en besluit de één te gaan verkassen dan mag die opdraaien voor kosten kosten halen brengen. De overheid zou dan wel iets meer aan uitkeringen kwijt zijn. Maar dat geld verdienen ze ruimschoots terug aan pro-deo zaken e ziekte kosten of belasting inkomsten die ze nu missen door mensen die moedwillig failliet gaan. Failliet gaan is misschien ook wel een goede optie, je ziek melden tot je je baan verliest. Dan wordt jij op den duur de ontvanger. Oh wacht.. zo werkt het dan weer niet. Het is krom en onrecht. Sterkte voor die dit mee moet maken.


  2. ·

   Het is wel zo. Je werkt kapot om alimentaties te betalen. Je betaalt veel inkomensbelastingen, hoge advocaatkosten, geen rechtsbijstand, geen zorgtoeslag, geen huurtoeslag, geen andere voorzieningen. Niemand heeft medelijden voor jou. De deurwaarders zeker niet. Ja, je kunt beter een uitkering bij de sociale dienst aanvragen. Je hoge opleiding werkt voor jou nadelig bij de rechtbank. Want je ex zou zeggen dat jij moet werken. Jij blijft een slaaf van je ex in Nederland.

   Beantwoorden

   1. ·

    Ja Theo helemaal mee eens, mijn ex heeft onderhand een Wajong en mijn extraatje lacht zich dood word tijd voor wijziging.


   2. ·

    Ja inderdaad, je kan beter op je krent blijven zitten en je handje ophouden anders wordt je gestraft voor 12 jaar lang. Een moordenaar zit korter hier in Nederland.


  3. ·

   Partneralimentatie anno 2018 is je reinste slavernij. Iedereen moet en kan voor zichzelf zorgen. Zeker nu in een tijd van hoogconjunctuur.

   Beantwoorden

  4. ·

   Dit is dus meestal van toepassing op de gescheiden mannen… Ik heb een relatie met één van hen. Partneralimentatie duurt nog ruim 4 jaar. Net weer met 6,2% verhoogd. Wie krijgt er in vredesnaam 6,2% bij?? Niet veel werknemers!! En… over een jaar of 20 krijgt zij ook nog de helft van zijn pensioen?? Dus moeten wij wéér op n houtje bijten? Of zie ik eea nu verkeerd? Stel dat zij met een rijke man trouwt over n paar jaar… Toch wordt het pensioen verdeeld???

   Beantwoorden

 2. ·

  Ik ben verwikkeld in een scheidingsprocedure en kom daarmee nu pas voor het eerst in aanraking met deze wettelijke rompslomp. Echt te gek voor woorden, mijn (ex) heeft gedurende ons huwelijk slechts 13 jaar gewerkt en had daaruit een klein inkomen, al het geld wat ik de afgelopen 30 jaar verdiende is gestoken in huis en ons huidige kapitaal. Omdat we in gemeenschap van goederen zijn getrouwd heeft zij recht op 50% van al het kapitaal en hiermee heb ik ook geen enkele moeite, maar dat ze daarnaast ook nog eens een gelijkwaardig besteedbaar inkomen overhoudt als ik?? Hiervoor werk ik 40 uur per week en zij slechts 20 uur. Daarbij zijn haar vast lasten nog eens veel lager dan die van mij. Bij god’s gratie mag ik 100 Euro netto meer in de maand overhouden, maar die gaan ruim op aan hogere woonlasten en bezoek aan m’n kinderen die op zo’n 200 km van mijn woonplaats wonen. Ik heb een nieuwe relatie maar zij woont in het buitenland. Het heen en weer reizen wordt voor mij financieel bijna onmogelijk gemaakt, sterker nog ik laat m’n gehele Nederlandse sociale leven teniet gaan omdat ik erg veel om mijn nieuwe relatie geef en zij belangrijker voor mij is dan wie dan ook. Nederland is een plukland als het om het financiële gaat, ga je dan daar ook nog eens scheiden dan ben je er als werkeloze beter af. M’n ex-partner heeft mijn toekomst geheel in haar hand, scheiden is in Nederland onmogelijk, ook al kun je niet meer met elkaar overweg. Ik zie m’n toekomst dan ook zeer somber in; ben verbaasd over het Huwelijk in Nederland. Dit gaat mij nooit weer overkomen, de ex-partner wordt voor jaren in de watten gelegd en hoe de betalende partner zich voelt …., nee da’s geheel ondergeschikt. Beter stoppen met werken, dit onredelijke land zo snel mogelijk verlaten en zelf van de kaart verdwijnen is bijna de enigste optie. Gelukkig zal de Nederland B.V. zich dan weer over mevrouw kunnen bekommeren totdat alle werkende en betalende Nederlanders zijn verdwenen.

  Beantwoorden

  1. ·

   Juist! Inkomen verlagen is een goede manier. Zo veel mogelijk tegen contantbetaling gaan werken, zonder bon. Desnoods Nederland verlaten. Maar niet naar een van de volgende landen.
   = = = = = = = = =
   http://www.lbio.nl/internationale-alimentatie/recht-op-alimentatie

   Het Verdrag met de Verenigde Staten van Amerika
   Op 1 mei 2002 is de Overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten over het geldend maken van verplichtingen tot levensonderhoud (Trb. 2001, 117 en 134) in werking getreden. Het geldt voor Nederland, maar niet voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Verder geldt het voor de vijftig staten van Amerika, Amerikaans Samoa, het District Columbia, Guam, Porto Rico en de Maagdeneilanden. Het Verdrag heeft in hoofdzaak betrekking op kinderalimentatie. Het beleid voor de inning van partneralimentatie, al dan niet in combinatie met kinderalimentatie, kan per staat verschillen. Het LBIO kan voor u nagaan wat de desbetreffende staat voor u kan betekenen. Welke landen zijn aangesloten?
   (In alfabetische volgorde zijn dat:) Algerije, Argentinië, Aruba, Australië, Barbados, Belarus, België, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Burkina Faso, Centraalafrikaanse Republiek, Chili, Colombia, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Estland, Filippijnen, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Haïti, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Kaapverdië, Kazachstan, Kyrgyzstan, Kroatië, Liberia, Luxemburg, Macedonië, Marokko, Mexico, Monaco, Montenegro, Nederland, Nederlandse Antillen, Nieuw-Zeeland, Niger, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Polen, Portugal, Republiek Moldavië, Roemenië, Servië, De Seychellen, Slovenië, Slowakije, Spanje, Sri Lanka, Suriname, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland

   Beantwoorden

  2. ·

   Tranen in mijn ogen. Erg met je te doen. Daar is onze situatie niks bij vergeleken. Zijn kinderen zijn volwassen. Houd vol! Partneralimentatie is 5 jaar. Misschien kan je nieuwe partner iets meer gaan werken of zeg ik nou iets stoms. Ja, ik zeg iets heel stoms. Zij moet dus meer gaan werken voor jouw ex? Dat is het dilemma… Heel veel sterkte gewenst en blijf alles bespreken ook met je nieuwe vriendin. Liefde overwint. Het ga je goed!!

   Beantwoorden

 3. ·

  Ik vind partneralimentatie goed maar er moet een verplichting zijn voldoende inspanning te doen zelf inkomen te verwerven voor de alimentatie gerechtigde. Net als bij een uitkering en eventueel re-integreren. En dat zou de alimentatiebetaler moeten betalen want die is er het meest bij gebaat. Kan de alimentatiebetaler er zelf voor kiezen of hij/zij dat zinvol vind. En anders niet klagen en je verantwoordelijkheid nemen.

  Beantwoorden

  1. ·

   Kukeltje, dit vind ik niet helemaal terecht. Iedereen moet maar werken voor zijn geld. Hand ophouden is wel heel gemakkelijk. Al denken wanneer je een nieuwe relatie aangaat, de inkomsten van haar / hem ook dan worden meegeteld! Dan wil ik wel van jouw weten of jij ook voor de ex van jouw vriend / vriendin wilt betalen. Geld waar je zelf hard voor gewerkt hebt. De alimentatieplichtige wordt in alle details benadeeld, en de ontvanger gaat er dik op vooruit.

   Beantwoorden

 4. ·

  Beste Dhr/Mevr, Mijn ex kiest ervoor na de scheiding de hand op te houden wat betreft de alimentatie. Zij is 100% gezond en beschouwd het als een schuld cq plicht dat ik betaal. Daarbij ze blijft gewoon maar 18 uur p.w werken. Ik kan mij vinden in betaling alimentatie. Maar niet in de orde van termijn van 12 jaar. Daarbij is zij al ruim 5 jaar bezig mij het leven zuur te maken d.m.v dreigementen kinderen te intimideren om maar niet naar hun vader te gaan. De mogelijkheid voor mij b.v een nieuwe relatie of iets voor de toekomst op te bouwen is nihil. Eigenlijk is 6 jaar boeten/alimentatie meer dan genoeg omdat het in dit geval alleen over partner-alimentatie gaat. Met vr gr, Rm Hofman, Zwolle.
  ps: Ik hoop dat de 2ekamer hier iets aan doet.

  Beantwoorden

 5. ·

  Geachte mevrouw Dijkstra,
  Afgelopen dagen presenteerde u het voorstel over het bekorten van de duur van de partner-alimentatie. Prima voorstel, maar bij mij rijst nu de vraag: “en hoe nu verder”? Zoals bij vele lotgenoten hangt de alimentatie, door de lange duur, als een molensteen om onze nek. Bekorten van de alimentatieduur zal ook voor bestaande gevallen geregeld moeten worden, bijv. door getrapte afbouw binnen 1 jaar. Terecht dat u stelt: de alimentatie ontvanger verkeert in een luxe positie. Wie ontvangt er nu 12 jaar lang een vaste en geïndexeerde alimentatie, waar geen enkele verplichting tegenover staat. Daarnaast levert het dit kabinet een bezuiniging op, omdat de alimentatie betaler het totale bedrag mag aftrekken van het inkomen. De zelfredzaamheid die dit kabinet nastreeft wordt hiermee teniet gedaan. Ik denk dat velen met mij zich afvragen hoe nu verder, en hoe lang nog?! Overigens alle succes, hopende op een reactie uwerzijds en met vriendelijke groet, Jan Kroon

  Beantwoorden

 6. ·

  Zelf heb ik na 2 scheidingen mijn exen niet tot het betalen van alimentatie verplicht. Ook al ontvang ik een uitkering. Ik kan en wil mijn eigen broek ophouden. Het is begrijpelijk dat als men dat niet kan dat er voor de kinderen wel een alimentatieverplichting wordt toegepast. Er zijn echter vrouwen die ruim misbruik van de regeling maken. Zo wordt er door een man reeds 8 jaar een heel fiks alimentatie bedrag betaald (hoger dan mijn huidige uitkering) voor zijn ex-vrouw en kind. De vrouw was destijds arbeidsongeschikt (werkte wel zwart) en kon niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Nu werkt de vrouw al (ruim 3 jaar) als stewardess en geeft dit niet door en de ex blijft alimentatie betalen. Doch als hij van de verplichting af wil moet hij opnieuw een rechtszaak beginnen met hoge kosten. Het wordt tijd dat ook mannen na een scheiding de kans krijgen een nieuw bestaan op te bouwen.

  Beantwoorden

 7. ·

  D66: alimentatie partner inkorten in de Metro van 9 juni 2011.
  Kunt u mij aangeven wanneer deze wetswijziging van kracht wordt. De ex van mijn vriend wil ook graag haar hand op houden, terwijl ze nu 30 uur per week werkzaam is. Ik vind het van den zotte dat er dan sprake is van partneralimentatie, maar dat is op dit moment nog de wet. Zij kan best in haar eigen onderhoud voorzien, al zal dit iets minder zijn dan wat ze voorheen gewend was, maar je kunt niet je inkomstenuitgave blijven vergelijken met het moment dat je getrouwd was. Daarbij komt dat ze ruimschoots kinderalimentatie ontvangt, kindertoeslagen, etc. (De kinderen zijn 10 en 13 jaar oud). Kortom, om het recht te hebben om 12 jaar partneralimentatie te eisen vind ik belachelijk. De vrouw dient voor haarzelf op te komen en in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Binnen jullie beoogde 4 jaar recht op partneralimentatie heeft zij ruimschoots de tijd om fulltime te gaan werken. Graag zie ik en velen met mij, zo spoedig mogelijk een wijziging in deze wet. Nu wordt de man de dupe van deze wetgeving. Zij moeten maar betalen en de vrouw steekt haar handen uit. De vrouw wordt vele malen ontzettend financieel ondersteund door de politiek om dan maar niet te gaan werken.

  Beantwoorden

 8. ·

  Mag in het convenant al verwezen worden naar de wetswijzing die van kracht gaat worden? Zoals in mijn vorige berichtgeving aan jullie gevraagd is, wanneer nu eindelijk eens de wetgeving veranderd inzake het veel te lange termijn van partneralimentatie, heb ik hier nog een vervolg vraag op. Mijn vriend ligt al ruim 1 1/2 jaar in scheiding en het convenant wordt hopelijk dit jaar nog van kracht. Aangezien het kabinet al langere tijd bezig is om de man (vrouw) maar slechts 4 jaar “verplicht” te stellen tot het betalen van partneralimentatie, is mijn vraag of deze wet dan ook met terugwerkende kracht mag worden ingesteld. Oftewel dat in het echtscheidingsconvenant beschreven mag worden dat zodra deze wet van kracht is, deze met terugwerkende kracht ook zal gaan gelden voor de echtscheidingsconvenanten welke nu nog opgesteld moeten worden en welke dus nu nog niet van kracht zijn. Dat er in het echtscheidingsconvenant geschreven mag worden dat zodra de wetswijziging inzake kortere partneralimentatie ingevoerd wordt, zal deze met terugwerkende kracht voor de man gelden. Het zou zonde voor de man (vrouw) zijn dat hij zodra deze wet eindelijk van kracht wordt een nieuwe rechtszaak aan moet spannen, wat hem onnodige kosten teweeg zal brengen. Dit omdat er langere tijd in het kabinet gesproken wordt over de aanpassing van deze wetgeving. De gescheiden volwassenen moeten niet financieel afhankelijk van elkaar worden gemaakt door een wetgeving welke al jaren geleden verandert moest zijn. Zowel de mannen als de vrouwen werken tegenwoordig, waardoor zij voor zichzelf kunnen zorgen. Mensen die niet trouwen moeten ook voor zichzelf kunnen zorgen en krijgen daar ook niet een financiële vergoeding voor. Het is onzin dat als je getrouwd bent geweest maar je hand kunt ophouden bij je ex-geliefde. Velen maken gewoonweg misbruik van deze vreemde wetgeving. Graag zie ik hier zo spoedig mogelijk een reactie op van het kabinet.

  Beantwoorden

 9. ·

  Het zal wel met de bezuinigingen te maken hebben dat we niets meer horen over deze nieuwe wetgeving. Ik ben het er mee eens dat je na een scheiding je ex partner moet steunen om aan een baan te komen, maar hij/zij zal er toch alles aan moeten doen om in levens onderhoud te kunnen voorzien. Als ik een uitkering heb moet ik alles aantonen (inkomsten, spaar te goeden etc) voor ik een uitkering in ontvangst kan nemen. Heb mij ex ook eens gevraagd naar haar bank saldo etc. Had daar geen recht op volgens haar advocaat. Mijn ex woont in het mooie rustige zeeland waar geen werk te vinden is en doet vrijwilligers werk. Heel mooi maar ik mag haar blijven onderhouden. Ik heb besloten om binnenkort te gaan stoppen met werken en te gaan zwerven. Ik kan deze onrecht niet meer aan. Mijn leven is kapot na mijn scheiding. Jammer dat de kamer zo weinig aandacht besteed aan deze groep mensen, die zwaar gedupeerd worden. Ik geloof er niet meer in. Mijn geloof is weg in rechtvaardigheid en in de mensen die voor ons moeten beslissen.

  Beantwoorden

 10. ·

  Pff nog drie jaar wachten, voordat de initiatiefnota een wetswijziging tot gevolg heeft. Gelukkig gebeurd er iets. Wij kunnen er zelf ook wat aan doen, door de petitie op de volgende lokatie, http://petities.nl/petitie/referendum-alimentatie, te ondertekenen (Electronisch; kan ook anoniem). Daarnaast wil ik kwijt, dat toen ik aangaf de relatie te willen beëindigen na 28 jaar huwelijk, de tegenpartij aan gegeven heeft mij financieel kapot te maken. Dit lukt aardig, vooral door het overal niet mee eens te zijn en alles via de rechtbank te laten lopen. Op dit moment ben ik al € 21.000 kwijt, over een tijdsspanne van 5 jaar, aan advocaat en rechtbank kosten. De tegenpartij (nu alleenstaand, kinderen uit huis, met een lat-relatie) heeft altijd gewerkt (nu een bruto inkomen van tegen de € 2000), het huishouden en thuis zitten was niks. Er zijn studies gevolgd en tijdens het werken en studeren van de tegenpartij heb ik voor de kinderen gezorgd. Er wordt dus voldoende geld verdiend en toch moet er nog partner-alimentatie betaald worden. De tegenpartij wenst zelfs geen partner-alimentatie in te leveren, nu ik een dag minder ga werken ivm twee gecompliceerd gebroken en “herstelde” polsen (L+R). Hier krijg ik steeds meer last van en wil, door één dag in de week, de woensdag, hiermee een rust moment creëren. Dit om mijn arbeidzame leven uit te kunnen dienen en dus niet voortijdig in de WIA (UWV traject) terecht te hoeven komen. Door die dag minder werken vervalt de vrije ruimte. Nu moet de rechter hier weer over beslissen, terwijl de medici aangeven dat deze stap een verstandige stap is. Al met al, met een onwillig paard, is het lastig werken! Stop deze partneralimentatie onzin, zeker gezien de huidige vrouwen emancipatie en het feit dat als je werkeloos wordt ook niet JAREN door de STAAT verzorgd wordt. Hier heeft de gedupeerde VERPLICHTINGEN richting de overheid en waarom is deze verplichting er niet naar partner-alimentatie plichtigen!

  Beantwoorden

 11. ·

  Ik heb deze week te horen gekregen dat ik niet mag ondernemen omdat ik een gescheiden man ben. Ik ben al 6 jaar gescheiden met een zeer hoge partner- en drie maal kinder-alimentatie. Mijn baan kwam te vervallen en ik heb (inmiddels) 2 jaar tevergeefs een equivalente functie gezocht zonder resultaat. Ik mag zelfs niet een lagere functie kiezen, want als ik dat doe wordt de alimentatie niet gewijzigd. Verder heb ik nog steeds de voormalige echtelijke woning die leeg staat en maar niet verkoopt en woon met mijn vrouw in haar woning. Ik heb dus dubbele woonlasten. De rechter vind dat het verlies van mijn baan niet verwijtbaar is, dat ik alles heb gedaan om een andere passende functie te verwerven en ook dat mijn onderneming een goede start gemaakt heeft. Het wordt zelfs goedgevonden dat ik “niet tot mijn pensioen thuis zit”. Maar dan komt de klap. Ik heb mijn opgebouwde vermogen aangewend om een onderneming op te starten met zeer goede resultaten al levert het financieel nog niet zoveel op. Ik vroeg om matiging van de hoge alimentatie maar wordt hard afgewezen zonder reden of verwijt. De rechter vind dat ik het anders had moeten doen – maar zegt niet hoe of wat. Ik mag alleen doorgaan met mijn onderneming mits deze ongeveer 200k aan inkomsten kan uitkeren na investeringen in de eerste jaar – een volstrekt onrealistische eis. Anders moet ik hiermee stoppen en het vermogen als alimentatie uitkeren / opeten en een baantje ergens aannemen op een lagere niveau. Het kan niet de bedoeling zijn in Nederland anno 2011 om ervaren mensen op 46 jaar leeftijd botweg te verhinderen om een onderneming te beginnen? Dit is de basis van een moderne economie maar toch wordt het mij simpelweg onmogelijk gemaakt. Verder kan het niet de bedoeling zijn om de ex-partner te ontzien van de gevolgen van de echte wereld en vrijwaren van elke eis om zelf voor haar eigen inkomsten in te spannen. Als wij getrouwd waren moet het nu met minder maar als je gescheiden bent moet je als man je ex-vrouw vrijwaren van risiko’s en gevolgen bv baan kwijt en huis dat niet verkoopt. Dit lijkt mij voor een land zeer onwenselijk – een soort dubbel negatief: ondernemers blokkeren en ex-partners vrijwaren van de inspanning om te kost te verdienen. Laat deze wetswijziging dan ook geen 3 jaar wachten – bv Nederland heeft het nodig. Ondertussen moet ik mij nu bezinnen hoe ik met dit besluit verder moet – ik kom nu in financiële problemen en krijg geen strobreed bewegingsruimte.

  Beantwoorden

 12. ·

  Helemaal eens met de vorige ‘sprekers’. Ook mijn ex-partner heeft de instelling om alleen maar aan haarzelf te denken en gewoon haar hand op te houden. Met het beperkte aantal uren dat ze werkt (18 uur) aangevuld met de partneralimentatie heeft ze een riant inkomen en is er geen enkele drijfveer en/of motivatie om zelfstandig te worden. Kortom, heel snel veranderen deze wet!

  Beantwoorden

 13. ·

  Ik verzoek met klem om de partneralimentatiewet te herzien. Ik ben in 2005 gescheiden na een huwelijk van ruim 20 jaar en geen kinderen. De rechter heeft me 12 jaar alimentatie opgelegd en mijn ex is opgedragen om stappen te ondernemen om z.s.m. in haar eigen onderhoud te voorzien. Nu bijna 12 jaar verder betaal ik nog steeds hetzelfde bedrag aan alimentatie en mijn partner doet geen enkele poging om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Inmiddels heeft ze een partner die bij haar woont. Deze partner heeft een huurhuis en houdt dat huurhuis, zodat zijn zoon daar woont. Hij woont dus formeel niet bij mijn ex-vrouw. Momenteel is de situatie dus; zij woont samen met een verdienende man en ontvangt nota bene ook alimentatie van mij. Het is van de zotte, dat de wet dit toestaat. Ik heb de woningstichting gevraagd hoe dit zit, maar de privacywet beschermt de huurder, dus de woningstichting zegt dat ze niets kunnen doen. Inmiddels ben ik hertrouwd, maar kan niet aan mijn toekomst werken omdat ik nog nog 5 jaar MOET betalen. En ik weet dat ik niet de enige ben in een dergelijke situatie. Het is schrijnend! Ik verzoek u heel dringend om deze wet te herzien.

  Beantwoorden

  1. ·

   Geachte mevrouw Berndsen, bedankt voor ook uw reactie. Menigeen zal blij zijn dat eindelijk het initiatiefvoorstel ingediend gaat worden. Doch is het niet kloppend en passend dat zij die nu al jaren partneralimentatie betalen dan wel zij die dit binnenkort ook moeten doen, door deze nieuwe ingevoerde wetgeving, welke al jaren geleden herzien had kunnen en moeten worden, buiten deze regeling vallen. Het legaliteitsbeginsel kan dan niet van toepassing worden geacht voor het invoeren van deze wetswijzing. Op iedere wet kunnen uitzonderingen worden ingevoerd, zo ook op de wet partneralimentatie. Dat deze sowieso van toepassing is op echtscheidingsconvenanten welke aangegaan zijn vanaf het jaar 2011. Daarbij komt dat u kan laten beschrijven in de wet dat een ieder verplicht is om zelf in zijn dan wel haar levensonderhoud moet voorzien, waardoor het recht op partneralimentatie geheel afgeschaft gaat worden. Dat deze wet gewoonweg helemaal komt te vervallen. Zo zijn er in het burgerlijk wetboek al meerdere wetten geheel komen te vervallen. Wat let jullie om hier voor te gaan pleiten.

   Beantwoorden

 14. ·

  De meeste partijen zijn het er wel over eens dat de partneralimentatie regeling die nu geldt (zowel de hoogte als de duur van 12 jaar) niet meer van deze tijd is. Ik lees veel over de wens van VVD, PvdA en D66 om de partneralimentatie regeling te vereenvoudigen en de alimentatieduur te bekorten. Ook lees ik dat dit nog enige jaren kan duren voor dit van kracht wordt. De huidige regeling brengt veel onrecht te weeg bij alle komende scheidingen, en maakt in die zin dagelijks nieuwe slachtoffers. Ik vraag mij sterk af waarom niet binnen nu en bijvoorbeeld een maand in de wet wel alvast de duur kan worden aangepast van 12 naar bijv. 4 jaar. Iedere verlichting die op korte termijn is te realiseren is dringend nodig. Ik kan me voorstellen dat het vereenvoudigen van de regeling zelf en het implementeren daarvan wat meer voeten in de aarde heeft en met meer zorgvuldigheid moet worden bekeken. Maar een gefaseerde verandering is toch ook mogelijk?
  Is het niet mogelijk om als politiek op slagvaardige wijze, vooruit op alle overige aanpassingen op de partneralimentatie regeling die wordt voorgenomen, in ieder geval bijv. binnen een maand wel alvast de duur aan te passen? Dit moet toch in een maand te regelen zijn? Als je kijkt naar het onrecht moeten we dit toch willen?

  Beantwoorden

  1. ·

   Ze kunnen ook zorgen dat je vanaf 2013 alvast geen indexering meer krijgt voor partneralimentatie. Dus geen 1,7% omhoog. Dat zou voor velen ook al heel wat schelen, of ipv 1,7% verhogen het te verlagen. Dus bij iedere indexering van partneralimentatie dat het voor de betaler is dat het naar beneden gaat.

   Beantwoorden

 15. ·

  Ik ben het helemaal eens met alle berichten. Tweede kamer doe iets aan deze absurde situatie. Ik heb sinds 4 jaar een gescheiden vriend met 2 dochters. Zijn ex-vrouw houdt haar hand op voor partneralimentatie en krijgt ook kinderalimentatie, die aanzienlijk hoog ligt. Wij zijn dat bedrag nog niet eens kwijt aan ons eigen gezin per maand. En ondertussen ligt zijn ex wel in veel situatie’s dwars en werkt bijna nergens aan mee. Zij heeft nu ook bijna een jaar een nieuwe vriend. Maar officieel samenwonen gaat ze nooit doen want dan vervalt haar alimentatie. Dat jullie het op de agenda zetten vind ik een goed punt. Maar waarom moet er zolang overheen gaan. En waarom geld het dan voor de nieuwe gevallen. Stel gewoon dat een partner 5 jaar alimentatie kan ontvangen en daarna in haar eigen kosten moet voorzien. Mijn vriend betaalt nu al 5 jaar en het houd nu dus in al zou de regel in de wet komen, dat hij toch moet doorbetalen tot de 12 jaar verstreken zijn? BELACHELIJK!!!!!! Kom op ministers doe iets aan deze absurde situatie. En zoals iemand hier al heeft genoemd. Een echte misdadiger word nog niet eens veroordeeld tot iets wat 12 jaar duurt. Dus kabinet zet hier spoed achter en voer de wet ook in voor de mannen/vrouwen die nu al betalen.

  Beantwoorden

 16. ·

  Betaal nu ongeveer 8 jaar alimentatie. Wat is er gebeurd? Mijn ex vindt een nieuwe vriend en gaat scheiden van mij onder het mom dat ik haar mishandeld had. Pas op, geen emotionele reacties tijdens de scheiding, welke een raad was van mijn advocaat. Ik heb getuigen van mensen die op haar 50e verjaardag waren, waarbij zij verklaarde al 5 jaar samen te zijn en van een buurman van haar dat haar vriend al 6 jaar bij haar is. Natuurlijk laat ik mijn kinderen niet getuigen. Kan ik als ik stopzetting van alimentatie via mijn advocaat aanvragen en winnen met deze mensen die willen getuigen? En oh ja toen de scheiding begon in 2002 waren er 2 gezinnen waarbij moord en zelfmoord van het hele gezin gebeurde. Deze 2 gezinnen hadden allebei hun kinderen op de school van mijn zoon. Wordt het geen tijd om te bezinnen wat wij aan het doen zijn?

  Beantwoorden

 17. ·

  Ik vind het waardevol om de reacties van anderen te lezen, maar wanneer gaat iemand van de tweede kamer weer eens een reactie geven op (vervolg)vragen die worden gesteld? Deze site heet toch: Stel een vraag aan de Tweede Kamer: Vraag antwoord discussie Tweede Kamer. Deze site komt bij mij nu meer over als een forum voor burgers die bij elkaar steun en bevestiging zoeken rond kwesties waar in hun ogen de politiek iets zou moeten betekenen. Hoe goed ook bedoeld, maar als niemand van de kamer meer reageert schiet deze site wat mij betreft zijn doel voorbij.

  Beantwoorden

 18. ·

  Kabinet, laat de wetswijziging partneralimentatie geen jaren meer duren. Het wordt hoog tijd voor herziening, de geldende regels zijn meer dan ouderwets!

  Beantwoorden

 19. ·

  Gisteren een gesprek met de bank gehad voor een extra hypotheek € 20.000 t.b.v.. vervangen kozijnen. Krijg deze niet vanwege de in augustus doorgevoerde strengere eisen van de regering. Wat is de reden: “Door uw partner-alimentatie komt u niet door de inkomenstoets, als deze er niet was is het totaal geen probleem. Moet dit nu betekenen dat het huis waar ik in woon een bouwval moet worden? Dit kan toch niet waar zijn! De ex zit hoog en droog en bij het bepalen van de vrije ruimte op basis waarvan de hoogte van de partner-alimentatie is bepaald is rekening gehouden met onderhoudskosten voor de maisonette waar de ex in woont. Lekkere rechtsgelijkheid….. Ik wil ook meegeven dat als de wetswijziging er door komt dit GEEN 3 jaar moet duren en dat ook de huidige beschikkingen daar onder vallen. Dus diegene die nu aan de 12 jaar vast zitten moeten ook aanspraak kunnen maken op de nieuwe wet en het liefst nog zonder tussenkomst van de rechter, zodat diegene niet weer op extra kosten gejaagd worden. Ik zelf moet nog 7 jaar. Dus of ik over 7 jaar nog een huis heb, ik hoop het……… REGERING EN KAMER DOE HIER IETS AAN!!!!!! Een wanhopige alimentatieplichtige die hier niet voor gekozen heeft, maar is gedwongen door de leefwijze van de ex!

  Beantwoorden

 20. ·

  In deze tijd waarin het normaal is dat man en vrouw beiden hun steentje bijdragen op de arbeidsmarkt, is het toch ondenkbaar dat er zo’n groot verschil wordt gemaakt tussen man en vrouw wat betreft de alimentatieplicht. Anno 2011 is het niet denkbaar dat, als de wet van gelijkheid er komt, het ook nog eens drie jaar moet duren voordat het in uitvoer wordt gebracht.

  Beantwoorden

  1. ·

   Hallo, wanneer gaat de nieuwe wet op de nieuwe alimentatie in. Mijn ex viert feest van mijn zuur verdiende centen. Ze ontvangt 1.300 euro en werkt daarbij nog drie dagen. Dat levert een bijna twee keer modaal inkomen op. grt

   Beantwoorden

   1. ·

    Dan moet je wel veel verdienen, ik krijg alleen kinderalimentatie 400 euro voor 3 kids! Ik heb een contract van 8 tot 16 uur in de week. Ik heb grotendeels alleen de kids opgevoed.


   2. ·

    Ik werk 5 dagen in de week en heb onze 2 kinderen 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En ik ontvang geen cent van mijn ex. Sterker, ik moet haar ook nog partneralimentatie betalen. Mijn ex is nl vrouw en blijft lekker maar een enkele dag werken en de rest zwart, naast de partneralimentatie….

1 2 3 28

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *