Afgewezen Asielzoeker

afgewezen

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PvdA (20 oktober 2014, kamerlid van Hijum, kamerlid Schouw, kamerlid Voortman en kamerlid Kuiken)
Vanochtend las ik in de krant dat afgewezen asielzoekers uit de ebola-gebieden niet uitgezet kunnen worden vanwege het ebolagevaar. Dat is helder en klaar, maar werkeloos toezien hoe ze allen dood gaan daar is ook geen optie. Waarom kunnen de afgewezen asielzoekers uit de ebola-gebieden niet door ons geschoold worden om hun eigen landsmensen, dorpen en steden in de stijd tegen ebola te gaan helpen? Geef ze een opleiding, instructies, reik ze methodes aan die gericht zijn op helpen, ondersteunen, verplegen, ontsmetten en besmetting voorkomen in hun eigen landen. Laat ze niet werkeloos toezien hier in Nederland hoe hun eigen landgenoten sterven, terwijl zij daaraan hadden kunnen bijdragen om dat te voorkomen. Ik geloof er in dat de asielzoekende mensen hier, uit de Afrikalanden, hun medemensen daar zeker bij willen helpen. Wellicht een idee om te bespreken en om te zetten in daden.

Antwoord van GL (27/10/14, kamerlid Voortman)
Dank voor uw vraag. U stelt daarin voor afgewezen asielzoekers uit ebola-landen in te zetten in de strijd tegen ebola. Ebola is op dit moment een van de meest levensbedreigende ziektes ter wereld. Dat vergt expertise en geld. Op dit moment wordt er o.a. gewerkt aan het bijscholen van mensen om te helpen in de strijd tegen ebola. Dat zullen veelal artsen zijn: zij hebben immers al een achtergrond waarin ebola-scholing aanvullend zal zijn. Mensen die die opleiding niet hebben opleiden (en ik verwacht dat dat voor het gros van de afgewezen asielzoekers uit ebola-landen het geval zal zijn) zal meer geld maar vooral meer tijd kosten. En laat tijd nu net iets zijn dat zeer schaars is. Hoewel op het eerste gezicht sympathiek denk ik dat uw suggestie dus niet direct werkbaar zal zijn. Overigens is het nog niet zo dat er geen uitzettingen naar ebola-gebieden plaats vinden. Er geldt op dit moment een negatief reisadvies, maar in tegenstelling tot andere landen is Nederland nog niet voornemens uitzettingen naar ebola-landen op te schorten. Dat is wel de inzet van GroenLinks: als gebieden niet veilig zijn voor Nederlanders zijn ze dat ook niet voor afgewezen asielzoekers.

Antwoord van het CDA (4/11/14, kamerlid van Hijum)
Hartelijk dank voor uw vraag. Mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen dienen terug te keren naar het land van herkomst. Het CDA wil dat daarbij van geval tot geval wordt bezien of er ontoelaatbare risico’s zijn die terugkeer in de weg staan. Zeker voor mensen die zijn aangewezen op gezondheidszorg is er een risico op besmetting. Wij steunen dan ook het beleid van de staatssecretaris om deze mensen (voorlopig) niet terug te sturen naar een aantal landen waar het ebola-virus momenteel om zich heen grijpt. Voor de overige afgewezen asielzoekers zal dit van geval tot geval moeten worden bezien.

Antwoord van D66 (20/11/14, kamerlid Schouw)
Het ebola-virus is een van de mondiale uitdagingen waar de internationale gemeenschap mee te maken heeft. D66 is van mening dat Nederland hier ook een actieve rol in moet spelen. Wat betreft het gedwongen uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar ebola-gebieden moet Nederland ook verantwoordelijkheid nemen. D66 vindt dat gedwongen uitzettingen naar ebola-gebieden tijdelijk opgeschort moeten worden. België heeft dit beleid bijvoorbeeld wel. Het terugsturen van mensen op onvrijwillige basis, vaak zonder sociaal vangnet in land van herkomst, legt volgens D66 een te grote druk op de toch al fragiele gezondheidszorg in deze landen.

Antwoord van de PvdA (21/11/14, kamerlid Kuiken)
Allereerst is de reactie dat staatssecretaris Teeven toegezegd heeft zeer terughoudend om te gaan met het uitzetten van uitgeprocedeerde vreemdelingen naar ebola-landen, als zij medische problemen hebben. De medische zorg in die landen is overbelast geweest, en de IND wil geen risico nemen. Overigens is het aantal vreemdelingen in Nederland dat naar die gebieden moet terugkeren zeer gering. In z’n algemeenheid wordt in alle zaken individueel heel zorgvuldig getoetst of een uitzetting strijd kan opleveren met artikel 3 van het EVRM. Hierbij is geoordeeld dat niet elke vreemdeling die wordt uitgezet naar die gebieden automatisch een groot risico loopt. Uw suggestie om deze mensen te laten helpen is een goede, maar het betreft maar een zeer beperkt aantal mensen. Ook moet wel in acht worden genomen dat het medisch werk betreft dat kennis en ervaring vereist. Wellicht is het een idee als mensen die deze wens hebben contact opnemen met de Nederlandse hulp- en gezondheidsorganisaties die daar actief zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *