Islamisering van Nederland

islamisering

Motie kamerlid Halsema: Op 27 oktober 2010 hebben de kamerleden Halsema (GL), Cohen (PvdA), Pechtold (D66) en Roemer (SP) een motie ingediend die de regering verzoekt in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is, en gaat over tot de orde van de dag. De motie van Halsema vraagt aan de Nederlandse regering om aan de ene kant onze democratische verworvenheden te waarborgen en aan de andere kant een Nederlandse ‘lente’ toe te laten in de vorm van islamisering.

MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S.kst-32417-36

foto: Daveness_98

MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S.
Voorgesteld 27 oktober 2010
De Kamer, gehoord de beraadslaging,

 • overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld;
 • overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen;
 • overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen;

verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is, en gaat over tot de orde van de dag.
Halsema (GL), Cohen (PvdA), Pechtold (D66) en Roemer (SP)

foto: Daveness_98

Vraag aan GL (28 november 2010, kamerlid Halsema)
U heeft onlangs u twee kinderen overgeplaatst van hun oude basisschool in de Transvaalbuurt in Amsterdam naar een andere buurtschool, die beter is voor hun welzijn. Uw kinderen zijn geen sociaal experiment. Volgens u heeft de stap niets te maken met het grote aantal moslimkinderen op de oude school en heeft niets te maken met allerlei gesluierde vrouwen die u op de school van uw kinderen tegenkwam. Wel viel het u op dat islamitische meisjes vaak niet bij u thuis mochten spelen als uw vriend ’s middags de kinderen opving. Waarom heeft u de regering dan verzocht in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is? De islamisering van Nederland is dus gaande. Waarom moeten mijn kinderen wel deel uitmaken van dit sociaal experiment?

Geen antwoord van GL (29/11/2010, kamerlid Halsema)
GroenLinks wil geen antwoord geven op deze vraag en geen discussie.

foto: Daveness_98

Vraag aan het CDA, GL, de SP en de VVD (15 april 2012, kamerlid Sterk, kamerlid Dibi, kamerlid Karabulut en kamerlid van Nieuwenhuizen)
Na de moorden in Frankrijk van joodse schoolkinderen en het uitdelen van gratis korans door een salafistische organisatie in Duitsland, ben ik wat meer gaan lezen over alles wat in Europa aan het gebeuren is rond de islam. Op Youtube heb ik vandaag een film gezien, die ging over de sluipende islamisering van het Verenigd Koninkrijk. Ik begin me nu toch heel erg zorgen te maken over de situatie in Nederland. In Utrecht zijn pas bijvoorbeeld reclame posters afgedekt met vuilniszakken en worden allerlei islamitische haatpredikers uitgenodigd. Deelt u deze bezorgdheid of valt alles wel mee? Wat in Duitsland, Frankrijk en volgens de video ook in het Verenigd Koninkrijk is voorgevallen kan niet in ons nuchtere Nederland gebeuren?

Antwoord van GL (25/4, kamerlid Dibi)
U geeft in uw vraag aan dat u zich meer bent gaan verdiepen in de ontwikkelingen rondom de islam in Europa. U heeft dit gedaan naar aanleiding van de tragische situatie in Frankrijk en het uitdelen van korans in Duitsland. GroenLinks vindt het verschrikkelijk wat er in Toulouse is gebeurd. Uiteraard vragen mensen zich af of een dergelijke gebeurtenis ook in Nederland kan plaatsvinden. GroenLinks begrijpt uw zorgen hierin ook goed. GroenLinks is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om een dergelijke gebeurtenis te voorkomen. Ik heb naar aanleiding van deze afschuwelijke gebeurtenis dan ook direct kamervragen aan de minister gesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden op de volgende link: Schriftelijke vragen over voedingsbodem voor extremisme. In uw vraag refereert u naar een youtube filmpje over “de sluipende islamisering”. U geeft aan dat na het zien van dit filmpje u zich zorgen begint te maken over de situatie in Nederland. U noemt hierbij voorbeelden als reclameposters die worden afgedekt met vuilniszakken. Ik kan uit uw vraag niet afleiden wat het verband is tussen het afdekken van reclameposters en de islam. U vindt ook dat er allerlei islamitische haatpredikers worden uitgenodigd. Ook hierbij is mij niet geheel duidelijk naar wie u refereert. Wellicht refereert u hier onder andere naar de omstreden moslimgeleerde Haitham al-Haddad die in februari naar Nederland is gekomen. Ik ben toen met hem in een open debat gegaan. GroenLinks is namelijk van mening dat angst niet het uitgangspunt moet zijn om problemen te betreden. GroenLinks gelooft in de kracht van het open dialoog. Dit is dan ook de reden dat ik met deze moslimgeleerde in gesprek ben gegaan. De Islam wordt in toenemende mate als gevaarlijke en intolerante godsdienst gezien. Bijna alle Moslims in Nederland belijden hun geloof op een zeer vreedzame en vredelievende manier. GroenLinks hecht zeer veel waarde aan godsdienstvrijheid als individueel recht. Aan de staat behoort vervolgens de taak toe om dit belangrijke individuele recht te beschermen en te verdedigen; mensen moeten in staat worden gesteld om hun geloof actief uit te oefenen en mogen op basis van hun geloof niet worden gediscrimineerd. GroenLinks wil er voor waken dat leefregels niet opgedrongen worden door imams of dat een interpretatie van een heilig schrift aan gelovigen wordt opgelegd. Ook dit beknelt namelijk het individuele recht op godsdienstvrijheid. Je moet dus praktiserend homoseksueel kunnen zijn en jezelf tegelijkertijd beschouwen als Christen of Moslim zonder dat je daarbij een strobreed in de weg wordt gelegd. GroenLinks is ervan overtuigd dat het niet de Islam, of Moslims zijn die een bedeiging vormen voor onze vrijheidsrechten en vrijheidslievende waarden. Het zijn fundamentalisten en extremisten waarvoor gewaakt moet worden, omdat zij deze rechten met harde hand willen bevechten. Even onvrijheidslievend is het echter om meningen die je niet bevallen, of haaks op je eigen meningen staan, te verbieden. Met de imperking van de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting voor sommigen vorm je dan zelf juist een bedreiging voor de waarden waarvoor onze samenleving staat. Het zijn deze vrijheidsrechten die GroenLinks wil beschermen en die de basis vormen van ‘onze westerse wereld’.

Geen antwoord van het CDA (15/7, kamerlid Sterk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (15/7, kamerlid Karabulut)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (15/7, kamerlid van Nieuwenhuizen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Daveness_98
Het onderstaande verhaal is integraal overgenomen van de website ‘amsterdampost’.

Wouke van Scherrenburg vroeg zich op Twitter af of de slachtpartij in Woolwich “terreur” was. Ik antwoordde daarop met: “Dit is jihad, Wouke. De “heilige islamitische oorlog”. Ben je nou zo’n muts of hou je ons nu voor de gek?” Ja, dat is een pittige uitbrander tegen een dame maar ik was oprecht gepikeerd dat iemand met zoveel journalistieke ervaring zich dat zomaar openlijk afvraagt. Maar kennelijk meende ze het nog echt ook. Als gevolg van mijn opmerking kreeg ik een tsunami aan reacties van haar volgers op Twitter. Een korte bloemlezing daaruit:

 • “Als dit Jihad is ben ik Intifada……”
 • “Ho ho, wat voor een toon is dit VanFrikschoten? Graag to the point wat betreft de inhoud.”
 • “Nutcase, vreselijk. Met terrorisme heeft t niks te maken lijkt mij. En muts-scheldwoordjes zijn dommig.”
 • “Gelukkig vanavond ook nog even kunnen lachen. Wat een schitterende reactie!”
 • “En wat voor aanwijzingen heeft u dan dat het om islam terreur gaat? An eye for an eye?”

Voor zover dat mogelijk is binnen 140 tekens hebben ze mijn repliek uiteraard wel gekregen maar ze snappen het kennelijk écht niet. Alsof ze een man met een pistool en een volle jutezak de bank zien uitrennen naar een klaarstaande auto en écht het verband niet weten te leggen met een overval. “Vast een geldloper met haast?” Ik had beloofd om op mijn site uit te gaan leggen waarom dit wél terreur en wél jihad is. Iemand antwoordde daarop: “Dat vod lees ik niet”. Ik hield ‘m voor dat die het daarom niet begreep. Natuurlijk heb ik niet de illusie dat ze dit gaan lezen, al zal ik ze allemaal de url van dit stukje tweeten. Ik heb immers kritiek op de islam en kom met argumenten daarover. Daar is in de cultureel marxistische kerk, voor zover ze daartoe behoren, absoluut geen behoefte want dan “zaai je haat”, ben je een xenofoob, racist, nazi, fascist en wat was ik nog wat vergeten? Ze zitten sowieso niet te wachten op alles wat “Boer zoekt vrouw” qua intellect overstijgt. Maakt mij niet uit want ik weet wel beter. Eerst “terreur” uitgelegd.

Terreur
Het woord “terreur” komt van het woord “terrible”. Van oorsprong uit het Latijn. Dat zou Wouke als Frankrijk-fan toch moeten weten. Het staat voor “schrik”, “ontsteltenis”, “wrede schrikaanjaging”, “geweldpleging”, o.a. Het lijkt me dat het op klaarlichte dag onthoofden van een mens op straat en vervolgens met de messen nog in de bebloede handen een verklaring afgeven aan de omstanders daaraan wel in elk opzicht voldoet. “Terrorisme”, als activiteit, is het plegen van gewelddaden ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken. Aan dat politiek doel werd ook ruimschoots voldaan door de deelnemers die verklaarden dat de Britse bevolking hun regering moest afzetten. Die regering was namelijk de opdrachtgever voor deelname aan de missies in Afghanistan, Irak, etc. En dat moest stoppen. Dat moest door deze daad van geweld worden afgedwongen en de bevolking demoraliseren en schrik aanjagen. Ja, deze publieke manifestatie op straat was echt “terreur”, Wouke. Van A tot Z. Onmiskenbaar.

Jihad
Het islamitische begrip “Jihad” is de strijd van de moslims tegen de ongelovigen en tegen wat de koran leert als het kwaad. Dat zijn wij dus: De ongelovige westerlingen, Christenen, Joden, etc. Jihad hoeft niet altijd in de vorm van bomaanslagen of koppensnellerij te zijn. Het klagen over een kunsttentoonstelling waar de profeet wordt afgebeeld is bijvoorbeeld een vorm van jihad. Of met een spuitbus een dame in bikini van een kledingwarenhuis op een abri overschilderen is een soort jihad. Vaak hebben we daar niet al te veel last van want er word geen bloed bij vergoten of we herkennen het simpelweg niet als “jihad” omdat de meeste ongelovigen vanuit een westers referentiekader de wereld beschouwen. Dat is ze ook niet aan te rekenen uiteraard maar daardoor krijg je wel al vrij snel de opmerking:”Ja, maar in Staphorst…” En dan volgt er iets benepends uit de Bible Belt wat ze dan wél weer kennen vanuit dat referentiekader maar wat in geen velden of wegen vergelijkbaar is met de islam, al zou men dat als leek wel denken.

Er zijn vijf soorten jihad:

 • Jihad al-nafs – Dit is de innelijke strijd. Meestal leggen moslims “jihad” uit aan westerse mensen als deze vorm. Maar dit is ook de innerlijke strijd die jongens uit Delft er uiteindelijk toch toe zet om in Syrië aan het grote werk te beginnen.
 • Jihad al-Shaitan -De strijd tegen satan. En die kan zich openbaren in vele gedaanten zoals u weet. Vooral in ongelovigen. En daarvan worden meestal “gematigde moslims” het eerste slachtoffer.
 • Jihad al-kuffaar – De strijd tegen de ongelovigen. Jawel, we zijn genoemd! Nu openlijk zelfs. Zandzakken voor de deur!
 • Jihad al-munafiqeen – De strijd tegen de hypocrieten. Nobel zou je denken, ware het niet dat met name ongelovigen als hypocriet worden gezien. Wederom: In de islamitische wereld betreft dat voornamelijk “gematigde” of hervorminggezinde moslims. De Christenen en Joden zijn immers bijna op daar inmiddels.
 • Jihad al-faasiqeen – De strijd tegen corrupte moslims. Een ideale rechtvaardiging voor een autobom in Bagdad of de moord op een president. Weet u meteen waarom het Midden-Oosten toch steeds zo onrustig is.

Flink in het oog springend is de gewelddadige jihad. Dat zijn dus 4 uit de vijf die ik net opnoemde terwijl de eerste ertoe beweegt. In de geschiedenisboekjes lezen we over islamitische legers die de jihad beoefenen door hele volken uit te moorden, ze te onderwerpen en door alle culturele en religieuze uitingen te vernietigen om “het kwaad” uit te roeien en te onderwerpen aan de islam. Een schitterend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Rooms katholieke kathedraal in Constantinopel die we nu nog kennen als de Ayasofya Moskee in Istanbul. Kruizen eraf slopen, halve manen erop, inboedel eruit en vier minaretten eromheen. Jihad accomplished. Resistance is futile.
Tegenwoordig zien we dit soort veroveringen nog slechts bij jihad-milities zoals Boko Haram in Nigeria of een Al-Qaedavereniging die in Mali aan de slag gaat, met het verschil dat het geen islamitische overheden betreft maar dat zulke groepen dat juist graag willen worden. De huidige gevestigde islamitische overheden zullen zich wel twee keer achter het oor krabben voor ze een openlijke jihadveldtocht beginnen tegen de ongelovigen in het westen omdat ze onmiddelijk in de pan zullen worden gehakt. De geweldadige jihad van tegenwoordig is veel meer een openlijk particuliere aangelegenheid geworden dan overheidsbeleid. De aanslag op de Twin Towers herinneren we ons nog, de moord op Theo van Gogh door Mohammed Bouyeri, de aanslagen op cartoonisten, schrijvers en andere ongelovigen die de islam en haar missionaire ambities onwelgevallig zijn. De koran laat daar geen misverstanden over bestaan.

De koran zegt daarover het volgende in soera 9 vanaf vers 29:

“Strijdt tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen. (30) En de Joden zeggen: “Oezair is Gods zoon” en de Christenen zeggen “De mesiah is Gods zoon”. Dat is wat zij met hun monden zeggen. Zij benaderen zo wat zij die vroeger ongelovig waren zeiden. God bestrijde hen, hoe kunnen zij zo afwijken! (31) Zij namen hun schriftgeleerden en monniken tot heren in plaats van God en ook de masieh, de zoon van Marjam. En hun werd slechts bevolen één God te dienen. Er is geen God dan hij. Hij zij geprezen, verheven als Hij toevoegen.”

Hiermee is duidelijk wie er moeten worden bestreden en waarom dat moet volgens Allah. Het gaat over gedwongen onderwerping van Joden en Christenen omdat ze er andere geloofsopvattingen op na houden dan Allah zelf.

Hoe dat “bestrijden” er dan in de praktijk moet uitzien lezen we hier in Soera 9 vers 5:

“Doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.”

Enfin, de koran staat bol van zulke oproepen die, anders dan de Bijbel of de Torah, niet in een context van tijd, een plaats van handeling of een omschreven historische gebeurtenis staan. U moet dat maar eens gaan lezen mocht u dat prettig vinden. En dat “oog om oog” dan? Dat staat toch ook in de Bijbel? Ha! Nu heb ik je te pakken! Nee, hoor. Volstrekt niet. Daarvoor moeten we eerst de term “abrogatie” kennen. Tijdens zijn 23 jarige carrière als profeet vergat Mohammed wel eens iets wat Gabriël op hem had nedergedaald. Sommige koranverzen spreken elkaar lijnrecht tegen. Da’s handig voor moslims tegenwoordig want die kunnen daardoor na elke aanslag een Medinische soera aanhalen waarin bijvoorbeeld staat dat als je één mens vermoordt, dat je dan de hele mensheid vermoordt. Terwijl er in die latere soera 9 toch echt staat dat je ongelovigen moet vermoorden. Daar kreeg Mohammed dus klachten over op zijn bureau: Het was inconsistent! Om deze kritieken van antwoord te voorzien bedacht Mohammed de leerstelling van “abrogatie”. “Abrogatie” betekent het annuleren en vervangen van sommige verzen in de koran door andere verzen. Nu is er wel wat gekibbel af en toe onder moslimse schriftgeleerden welke soera nu eerst was maar door de bank genomen kunnen we stellen dat de Mekkaanse soera’s, welke nog wel als vredelievend en filosofisch kunnen worden beschouwd (Mohammed moest toen immers nog een schare volgelingen verzamelen!), eerder waren dan de latere Medinische soera’s toen die koppige Joden zich maar niet tot hem wilden bekeren. Dus, om de Koran juist te lezen (en daarmee de “religie” goed te begrijpen), dient men deze leerstelling van Mohammed in acht te nemen. Dat maakt soera 9 meer “waar” dan bijvoorbeeld dat verhaal over de hele wereld hebben vermoord.

Het oog om oog verhaal van de Koran staat bijvoorbeeld in Soera 2 vers 194, uit de Medinische periode en is daarmee het laatste woord van Allah:

“De heilige maand in plaats van de heilige maand: vergelding is van toepassing op de heilige dingen. Als iemand dus tegen jullie in overtreding is, mogen jullie tegen hem zo optreden als hij tegen jullie optrad. En vreest God en weet dat God met de godsvrezenden is.”

Feitelijk is dit één van de vele teksten die Mohammed slordig uit de Torah had overgepend. In de Bijbel is, qua abrogatie, iets soortgelijks aan de hand. Maar dan simpeler. Het Oude Testament (doelend op vooral de Joodse wetten) is namelijk met de komst van Jezus Christus grotendeels geabrogeert. Meer niet. Ook hier is het de Bijbel zelf die daar klip en klaar in is.

In Deuteronomium 19, 16-21 komen we het “oog om oog”-verhaal tegen.

“16 Wanneer een misdadig getuige tegen iemand optreedt om hem van een overtreding aan te klagen, 17 dan zullen de twee mannen, die geschil hebben, zich vóór de Here stellen, vóór de priesters en de rechters, die er dan zullen zijn. 18 Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken, en blijkt, dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingedient, 19 dan zult gij hem doen zoals hij zijn broeder dacht te doen. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen, 20 want de overigen zullen dit horen en vrezen en niet weer zulk een kwaad in uw midden te doen. 21 Gij zult hem niet ontzien; leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet.”

Pats! Da’s nog eens ferme taal! Dit zijn de welbekende Joodse wetten. Maar die gelden niet meer volledig in het Christendom. Waar in zowel de Koran als in het Oude Testament het “oog om oog”-verhaal wordt aangeprezen als een door God bevolen vergelding, daar denkt Jezus Christus namelijk heel anders over.

We luisteren even naar Jezus Christus zelf in Matteüs 5, 38-39:

“38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. 39 Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe.”

De juiste vertaling van deze aanbeveling is overigens niet dat men zich dan maar in elkaar moet laten slaan maar als volgt (Citaat van ons aller Maarten):

“Een lagere in rang werd door een hogere geslagen met de rug van de hand. Dit had als reden dat alleen gelijkwaardigen met de vlakke hand werden geslagen, daarmee was dan ook een duel een feit. Wanneer je een hogere die wil slaan de andere wang toekeert kan deze dat alleen nog doen met de vlakke hand, en jou daardoor als gelijkwaardige erkennen. Waarmee hij dus een duel zou vragen. Het beoogde effect moest dus zijn dat de hogere in rang niet ging slaan. Daarmee bleef je weliswaar lager in de orde der menselijke verhoudingen, maar bleef je van geweld verschoond en kon er misschien een dialoog worden opgezet. Mocht er onverhoopt toch een klap komen, tja, dan was er elk recht om het gevecht aan te gaan.”

De andere wang kortom gaat niet over buigen maar over gelijkwaardigheid en kracht. Samenvattend hebben we dus geleerd dat de koppensnellers een politiek motief hadden, angst wilden zaaien onder de bevolking, ze beriepen zich op de opdracht in soera 9 van de Koran (het laatste woord van Allah). Dat beroepen op soera 9 heeft u niet gezien omdat het NOS Journaal dat handig heeft -weggevanderknijfft-. In de versie van het Britse ITV was het wel te zien. Nog eens extra benadrukt één van de daders voor de camera dat we nergens veilig zullen zijn en dat in naam van Allah we zwaar de Sjaak zullen zijn met zijn allen. Net als Mohammed Bouyeri dat geheel volgens de voorschriften deed is ook dit slachtoffer op islamitische wijze de hals door gehaald en hier zelfs onthoofd onder het uitspreken van “Allahu Akbar”, Allah is de grootste. Meerdere getuigen verklaren dat. De Koran kent in tegenstelling tot de Bijbel geen verlichting van Jezus Christus waardoor het “oog om oog”-verhaal uit de Koran nog steeds geldig is en ze hebben aan alle 5 vormen van jihad voldaan vanuit moslims perspectief. Ze bleven gewapend rondhangen op de plek des onheils, hopend op een dood als martelaar. Hoe Al Qaeda en Jihad wil je het nog hebben? Daarom, Wouke en volgers, is dit terreur en Jihad. Of jullie dat nu prettig vinden in je hoofd of niet. Het is de bloedige realiteit waarmee we te maken hebben in Europa anno 2013. Face it!

Op 8 augustus 2013, vroeg in de morgen, is de auteur Jaap Mollema (pseudoniem Professor Drs. G.B.J. Van Frikschoten) door een tragisch ongeluk om het leven gekomen. De oprichter van de anti-establishmentwebsite ‘Amsterdam Post’ werd rond kwart voor zes in de hoofdstad op zijn fiets aangereden door een vrachtwagen.


Effect motie Halsema

De motie van Halsema vraagt aan de Nederlandse regering om aan de ene kant onze democratische verworvenheden te waarborgen en aan de andere kant een Nederlandse ‘lente’ toe te laten in de vorm van islamisering. De bewoners van o.a Tunesië, Libië, Egypte, Syrië, Somalië, Mali, Soedan, Nigeria, Irak, Iran en Saoedi-Arabië weten precies wat islamisering zal betekenen. De dictatuur van een religie als systeem dat alle aspecten van een samenleving wil bepalen door sharia wetgeving. Nazisme in een ‘religieus’ jasje.

Ontbijt buiten in Algerije tijdens de ramadan

Naar aanleiding van de arrestatie op 19 juli 2013 van drie jonge mannen die in een gesloten bar in Tifra, 35 kilometer ten noorden van Tizi Ouzo, overdag aan het eten waren, hebben enkele honderden Algerijnen in de stad Tizi Ouzou op zaterdag 3 augustus in het openbaar gegeten en gedronken om te demonstreren tegen de islamisering van het land. De Algerijnen wilden daarmee hun vrijheid van meningsuiting verdedigen door bij elkaar te komen met flessen water, brood, sigaretten en bier. Een deelnemer zei hierbij: ‘Ik ben geen arabier en ik ben niet verplicht om een moslim te zijn.’ Het was de eerste bijeenkomst in zijn soort in Algerije. Het ontbijt werd noch door de bevolking noch door de autoriteiten verstoord.

Juist moderne moslims wensen mij dood

‘Schrijven over de moskee in termen van ‘gejengel’ en verwijzen naar de profeet als die ‘dooie gast’ is niet zonder gevaar. Het verrast mij dat op het oog geïntegreerde jongeren en niet de ‘haatbaarden’ dreigen. Een column leverde mij 2.000 tweets op. Ik werd niet alleen in alle toonaarden uitgescholden en bedreigd, maar ik leerde ook dat er ontelbare manieren waren om iemand dood te wensen.’

Sexslavinnen in Koeweit is normaal

Verkreupeling door constante vrees

In den beginne was het woord en het woord was bij de mens en in het einde zal er het woord zijn, want een mens heeft meer woorden dan hartslagen tot zijn beschikking. Gebruik de handen om een pen te grijpen of toetsen te beroeren en niet om ze tot vuisten te ballen. ‘Evolueer‘ door Hafid Bouazza. Zie ook het duidelijke standpunt van Ebru Umar over de islamisering van Nederland.

Fatwa tegen croissants

‘A sharia committee in a rebel-held area of Aleppo issued a fatwa deeming croissants ‘haram’ (forbidden in Islamic law) because of their colonial significance. Croissants’ crescent shape celebrates European victory over Muslims, according to the fatwa (religious ruling).’

Egyptische jongen van 12

Bart de Wever op 14 juni 2013

Burgemeester van Antwerpen Bart de Wever (N-VA) gaat de Antwerpse moslimjongeren die actief meevechten in Syrië, ambtelijk schrappen. Daardoor hebben ze geen officieel adres meer en verliezen ze al hun sociale rechten zoals hun recht op een uitkering. Een simpele handeling kennelijk, ook al zal die nog wat tijd in beslag nemen: ‘Het ambtelijk schrappen van deze mensen valt volledig onder mijn bevoegdheid. Het is een lange procedure die intussen is opgestart. Bij verschillende controles stelden we vast dat ze niet meer in de stad wonen. Door ze te schrappen, hebben ze geen officieel adres meer.’ Tevens raakte de onder moslimjongeren populaire moskee ‘De Koepel’ in Borgerhout zijn erkenning kwijt. De veiligheidsdiensten stelden vast dat de moskee een broeihaard is van radicalisering.

Verdwijning Zoroasters uit Iran

Zolang de Zoroasters in de meerderheid bleven was hun leven draaglijk, maar wanneer de moslims eenmaal talrijker waren ontstonden al gauw kleine maar alomtegenwoordige pesterijen. Die waren deels verbaal, met schimpscheuten over het aanbidden van vuur, en opmerkingen over hoe weinig Zoroasters er in de wereld waren, en hoe veel moslims, die daarom wel over de waarheid moesten beschikken; en ook over hoeveel materiële voordelen de islam wel niet bracht. Vaak ging het ook om fysiek geweld; jongens maakten ruzie, en groepen jongeren belaagden en bedreigden individuele Zoroasters. Ze amuseerden zich ook door in de plaatselijke stiltetoren te klimmen en deze te ontwijden, en misschien zelfs in de vuurtempel in te breken om de heilige vlam te vervuilen of te doven. Degenen met criminele neigingen vonden ook dat een religieuze minderheid aanlokkelijke kansen bood voor diefstal, om iets van het land mee te pikken, en soms voor verkrachting en brandstichting. De Zoroasters die deze druk weerstonden, gaven er uiteindelijk vaak de voorkeur aan om hun bezittingen te verkopen en weg te trekken naar een plek waar hun geloofsgenoten nog relatief talrijk waren, en waar ze in vrede konden leven, en op die manier was weer een dorp voor het oude geloof verloren gegaan.

Organization of Islamic Cooperation in Brussel

De Organization of Islamic Cooperation (OIC), een invloedrijk blok van 57 islamitische landen, heeft officieel een permanente afvaardiging van waarnemers bij de Europese Unie (EU) ingesteld. De oprichting van een permanente aanwezigheid van de OIC in Brussel impliceert dat de groep van plan is om haar lobbywerk, dat gericht is op het uitbannen van alle vormen van ‘islamofobie’ (een term die in de jaren 1990 uitgevonden is door de Moslimbroederschap) binnen de EU van 27 landen te verdubbelen, waarbij beperkingen op vrije meningsuiting over islam-gerelateerde zaken al gemeengoed zijn. Hoofdopdracht is de religieuze vervolging van moslims in het Westen te bestrijden en serieus te vechten tegen islamofobie door de banden tussen de islamitische wereld en Europa verder te versterken en de onnodige gevoeligheden uit te roeien.

Imam el-Forkani op 12 juni 2013

Yasin el-Forkani, imam van de Blauwe moskee in Amsterdam-Slotervaart, helpt Amnesty International bij het liegen over de islam.

Waar het mij goed gaat…

waar het mij goed gaat, daar is mijn vaderland
‘waar het mij goed gaat, daar is mijn vaderland’

Militairen in Amsterdam-West

Militairen trekken tussen maandag 17 juni en vrijdag 21 juni de Amsterdamse wijken West en Nieuw-West in om hun gesprekstechnieken in een multiculturele samenleving te oefenen. Met het oog op toekomstige uitzendingen vindt Defensie het belangrijk dat soldaten van het bataljon dat zich richt op de communicatie met de bevolking tijdens missies, trainen in een zogenoemde ‘live environment’.

Verkracht in Dubai

Een jonge Noorse vrouw werd afgelopen maart verkracht in Dubai. Zij was daar op een zakenreis en nadat ze verkracht was deed ze aangifte bij de politie. Ze is veroordeeld door een rechtbank in Dubai tot een gevangenisstraf van 16 maanden voor het hebben van seks buiten het huwelijk. Een priester van de Noorse kerk zei hierover: ‘We leven nu eenmaal in een land dat wordt geregeerd door de Sharia wetgeving.’

Syrië gangers begaan oorlogsmisdaden

Uit een dossier dat de Vlaamse krant De Morgen kon inkijken blijkt dat de 35 – 40 Vlaamse jihadisten in Syrië de ene misdaad tegen de menselijkheid na de andere begaan. Ze doen actief mee in een poging om een genocide te plegen op andersdenkenden, te weten sjiieten en alawieten. De groep wordt geleid door Houssien Elouassaki uit Vilvoorde. Deze terrorist is 22 jaar oud. In een telefoongesprek met zijn broer zegt hij: ‘Drie dagen geleden mochten we allemaal een persoon de keel oversnijden’. De broer zegt daarop dat hij dat niet moet doen. Houssien denkt daar anders over: ‘Ach, een kalasjnikov of een mes, wat maakt het uit. Dat zijn sjiieten en alawieten, die moeten dood’. Ook legt Elouassaki uit dat ze het daar prima voor elkaar hebben. ‘Er zijn hier mooie huizen, er is een zwembad, eten, drinken, alles wat je wil. En als er een bom op je hoofd valt, sterf je tenminste als een martelaar. Wat kan beter zijn dan dat?’ En dat is niet alles. Ook hebben ze al zo’n 30 vrouwen verkracht en… vermoord. Aldus de extremist zelf. Alweer zal gelden: het zijn alawieten en sjiieten (en ongetwijfeld christenen), dus ach, wat maakt het uit. Dat zijn immers toch maar untermenschen. Weg ermee.

We zijn niet bang voor de islam

Arabist Hans Jansen gaf in Leiden een lezing zoals we die van hem kennen: erudiet, helder en met een hoge grapdichtheid voor een academicus. Maar de meest inspirerende boodschap was een spontane reactie op iemand in het publiek die zei: ‘u maakt mensen bang voor de islam.’ Hierop reageerde Jansen met: ‘Jongeman, u maakt een vergissing. Nederland is niet bang voor de islam. Maar veel Nederlanders vinden de leerstellingen van de islam abject en hebben medelijden met moslims die eraan onderhevig zijn’.

Angst voor islam

Waarom zijn we bang voor de (politieke) islam? De reden is simpel en direct. Het zit al 1400 jaar in ons gezamelijke onderbewustzijn verborgen als pure angst voor oorlog, geweld en onderdrukking door de islam. Opvallend is echter dat de ‘stichter’ mohammad geen zoon had, ondanks zijn elf vrouwen: 1. Khadijah, 2. Sawda, 3. Ayesha, 4. Hafsah, 5. Zaynab Bint Khuzayma, 6. Salama, 7. Zaynab Bint Jahsh, 8. Juwayriya, 9. Safiyya, 10. Ummu Habiba en 11. Maria Al-Qabtiyya, die hij volgens de verhalen elke dag ‘bezocht’. Een potente man zonder zonen. De islam is zo dood als de woestijn waar het is ontstaan. Elk gebied dat de islam verovert zal uiteindelijk veranderen in een woestijn.

5 reacties


 1. ·

  Het Islam debat kent te veel verwarring. Links verliest zicht in tolerantie en rechts raakt de weg kwijt in hun kritiek op de Islam en moslims. Dit terwijl beide rusten op de zelfde fundamenten namelijk de westerse verlichting. Het is precies dit fundament wat bedreigt wordt door het Islamisme, de politiek radicale stroming binnen de islam dat niets moet hebben van de vruchten van de verlichting en enkel 1 waarheid pretendeert. Het Islamisme is zowel voor niet moslims als moslims een bedreiging omdat het elke vorm van pluralisme in de kiem probeert te smoren. Moslims en niet moslims zouden daarom samen ten strijden moeten trekken tegen de fascistische politieke doelen van het Islamisme!

  Beantwoorden

 2. ·

  Jihad moskeeën in Nederland en terreurdreiging
  Terwijl het jihadisme een substantiële bedreiging vormt voor Nederland, blijven veel politici en gemeenten, uitbreiding van het jihadistische infrastructuur (voedingsbodem) te stimuleren. Dat men niets meer durft te zeggen over met dit geloof gemotiveerde burgeroorlogen, niets meer durft te denken over de rol van moskee tijdens islamitische heilige oorlog, bewijst dat het probleem uitbreidend is. Moskee is een ultieme trainingscentra voor de jihadisten, hoe meer moslims in Nederland, in het algemeen, des te meer schade voor het land. Zodat politici die hiervoor blind wensen te blijven, hebben het volk verraden en hebben blootgesteld aan een van de gevaarlijkste ideologieën die ooit door de mens is bedacht. Gemeente Gouda bouwt een megamoskee en worden Jihadisten via een omweg potentieel binnengehaald. Marokkaanse moskeeën in Amsterdam krijgen miljoenen euro’s subsidie van de gemeente om aan hun imago te werken.Deze Moslims onder leiding van salafisten zijn een voedingsbodem voor ISIS en Al-Qaeda. Moslims worden nu gefaciliteerd in hun intolerantie. Megamoskeen voor jihadis in Gouda, Utrecht en Amsterdam, Het is niet te geloven dat een gemeente zó laf en onderdanig is.

  Nederland is een open inrichting
  D66 wethouders zeggen dat de moskeebouwers geen ISIS leden zijn, maar in werkelijkheid zijn deze islamisten en jihadi’s hetzelfde. De PR-machines van jihadi’s en idioten beleidsmakers werken perfect. Het probleem is de islam zelf, hoe meer moslims, hoe eerder islamitische burgeroorlog (jihad). Een fundamenteel foute ideologie die sommigen iets milder belijden, maar dat is slechts een vernislaagje om de ware aard te verdoezelen. ISIS, net als Al-Qaeda, Hamas, Al- Nusra, Milli Gorus, is een splinter organisatie van Salafistische beweging/sekte die ook in Nederland aktief is. Feit is en blijft dat de islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien. Overigens, alle politici goochelen met cijfers en geven deze weer zoals het hun beste uitkomt. Nederland is dit gedraai en gekonkel spuugzat. In ca 1.500 jaar heeft zich geen enkele mildere afsplitsing voorgedaan, sterker nog ze worden met de dag bloeddorstiger. Duidelijk is dat vooral uit de Soennitische bevolkingsgroep (92% van moslims die hier woont is Soennitisch) veel Jihadstrijders voortkomen. En de laatste tijd is ook duidelijk geworden dat de meeste Jihadstrijders voor IS kiezen.
  D66, GL, CDA en PVDA geven jihadisten de kans om hier aanslagen te plegen door weg te kijken, de zaken te bagatelliseren, af te zwakken. Door ze te pamperen (uitkeringen) geven, moskeeën te bouwen. Den Haag slaapt of verliest zich in gehakketak wat uiteindelijk niets oplevert. Politiek is gedegradeerd tot een vieze handel of zwendel. Werkende mensen en die hele leven gewerkt hebben zijn hier de dupe van. ISIS is een islamitische plant en wacht op zijn prooi. Die waarheid moet je niet ontkennen. Het jihadistische salafisme, bouwt nieuwe moskeen en verovert langzammerhand Nederlandse steden, met steun uit de politiek. De overheid maakt zich schuldig: gemeentebestuurders hebben ook de hulp ingeroepen van rijke jihadisten uit het M-Oosten. De tijd tikt, maar wat kan het volk ertegen doen? Het blijkt nu dat de D66, GL, CDA en PVDA nog steeds de voorstanders zijn voor grootschalige immigratie uit moslimlanden. Deze partijen hebben geen eigen politieke ideologie meer. Ze functioneren als een soort PR afdeling voor de islamitische expansie. En ieder die beweert dat de slachtingen, aanslagen en een aantal bloedige oorlogen van de afgelopen pak weg 25 jaar niets met de Islam te maken hebben hoort m.i. niet thuis in een landsbestuur.

  Van straat jongens tot massamoordenaars: hoe moslimjongeren moordende jihadisten worden
  Door de D66 gesteunde regering Rutte gaf onlangs miljoenen euro’s aan de Moslimorganisaties. Goed georganiseerde islamisten worden steeds militanter in Nederland. Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang. Nieuwe generaties worden in de moskeen opgevoed/opgeleid als jihadisten tegen de Nederlanders. Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad. Dit islamisering proces wordt door de D66, PVDA, CDA, en GL politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers. De gewone burger wordt tot de laatste door dit kabinet zeer nauwkeurig berekende cent zó uitgeknepen, het ideologische en glazentoren gebazel kent geen grenzen. Iedereen kan waarnemen dat ons land als gevolg van het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid langzaam maar zeker naar de knoppen gaat. Het gaat niet alleen om het geld. De immigratie (99% bestaat uit de moslims) in Nederland is qua aantallen extreem veel geweest en in een te korte periode. De Nederlandse samenleving is overspoelt met moslims. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves. Ons land gaat compleet naar de klote. We leven inmiddels in een schijn democratie: alles wat het volk wil wordt genegeerd en burgers bestempeld als groot gevaar voor burgers. Een vehaal van NL bestuurders in overleg met moslim-extremisten welke de burger niet of onvoldoende informeren! Je begint je af te vragen wiens belang de NL bestuurder dient.
  Intussen gaat de ongecontroleerde islamitische volksverplaatsing door, jihadisten hebben vaste voet in Nederland. Het grootste gevaar komt van deze moslims. Ze willen de echte jihad juist hier uitvoeren. De islam wil niet met de niet-moslims samen gaan. Omdat zij zich superieur wanen. Zo staat dat in hun genen: wanneer dan ook, hoe dan ook moeten ze met hun heilige oorlog beginnen. Het zal ons nog vele vele miljarden kosten, betaald door de hardwerkende mensen; vooral de jeugd van nu zal de gevolgen later ondervinden. De onderzoeken constateren somber dat Nederland reeds ten prooi is gevallen aan de Islam, en met de Frankrijk hetzelfde dreigt te gebeuren.

  Beantwoorden

 3. ·

  Turkse premier Erdogan is, en dat heeft hij inmiddels al tientallen keren duidelijk in de media aangegeven, dat ook hij een fervent voorstander is van het islamitische kalifaat wat heel Europa dient te bevatten…”De naam ‘gematigde islam’ is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het…De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten…” –Recep Tayyip Erdogan… De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten en hen een tweede paspoort hebben gegeven, hebben zich nooit voldoende in de islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping). Vanaf het begin is de islam verspreid (in 57 staten) via oorlogen en geweld…“De islam heeft twee maal voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten… Misschien zal de volgende verovering, zo Allah het wil, door middel van verkondiging en ideologie plaats vinden… Misschien zullen we deze landen veroveren zonder legers (..)”, aldus Youssef el Qaradawi, hoofd van de Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek, op Al Jazeera, 24 januari 1999….Opnieuw wordt Europa door een islamitische invasie bedreigd.Gebieden die al aan Allah zijn onderworpen heten dar al-islam, het huis van de islam en nog niet onderworpen gebieden heten dar al-harb, het huis van de oorlog.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Een goed voorbeeld van een land wat geislamiseert is, is Indonesie. 50 jaargeleden was Indonesie voornamelijk Hindoestaans, Boedhistisch, Christelijk. Nu is het land het grootste Islamitische land ter wereld.Europa moet eindelijk wakker worden en politieke correctheid terzijde schuiven.De hele islam is doordrenkt van haat tegen alles en iedereen die geen moslim is.Nederlandse politieke partijen en kerken moten uiteindelijk een keer stoppen met hun eigen ondergang…

  Beantwoorden

 4. ·

  Als deze corrupte slappelingen in ons land (kabinet en 2ekamer) niet luisteren naar het NEDERLANDSE volk dan zal vanzelf de hel losbarsten, met of zonder jihad. Dan is NIEMAND meer veilig… Maar de eerste de beste die met zijn klauwen aan me komt bijt ik zijn ballen af! Waarvan akte.

  Beantwoorden

 5. ·

  Verblijfsvergunningen, huizen, stemrechten en gratis uitkeringen: uitlokking van honderden miljoenen moslims in Europa! Moslims weten nu eenmaal dat Europa hun prooi is geworden! Het is puur instinctief. Miljoenen moslims die Europa binnen stromen haten Europese volkeren. Ze haten westerlingen al in hun eigen land. Ze haten onderweg en komen ze ook hatend binnen. Ze krijgen huizen en gratis uitkeringen in Europa, en na 50 jaar nog steeds haten ze iedereen die Europeaan is. De nieuwe prooi van islamieten is in zicht. Deze Moslims die massaal Europa binnenlopen, noemen Europa een ‘Kafir land’ of ‘kafier’ (vijand) en delen met elkaar hun afschuw voor de Europese cultuur. Islamieten kiezen dus een ‘vijandland’ als hun nieuwe broedplaats. Er wordt beweert dat moslims hoofdzakelijk voor vrijheid naar Europa komen. In praktijk is er een andere beeld te zien. Ze komen massaal met hun hoofddoeken binnen en schreeuwen ze Allah Akbar. Veel vrouwen zonder hoofddoek worden al onderweg onderdrukt. Zelfs mensen met een andere religie worden in zee gegooid. Demonstratief komen ze met de islamitische propaganda binnen. Ze dragen hun islamitische uniformen en willen ze laten zien dat ze voor altijd in oorlog zijn met de ongelovigen of andersdenkenden. Deze islamitische migratie is nu alleen in vorm veranderd. De Turken en Marokkanen (zogenaamde gasten) hebben in Europa een islamitische infrastructuur opgebouwd. Dit was het begin. De 5e colonne is verbonden aan grote moslimlanden. Turken en arabieren hebben nu 3e en 4e generatie islamieten binnen Europa, die de hele constructie verder uitbreiden en stelselmatig versterken. Het is enorm gegroeid. De 3e en 4e generatie moslims vormen nu een grote gevaar. Omdat ze een nog sterkere afkeer hebben dan de 1e en 2e generatie. Laatste generaties moslims vormen de basis van de hele jihadistische beweging in Europa. Huidige moslim migratie, onder de naam ‘vluchtelingen en asiel’ is niet beter dan de turken en arabieren migratie onder de naam ‘gastarbeider’, gezinsvormer etc.. Iemand die door de islamitische sekte oorlog op de vlucht is, gaat niet in zijn nieuwe gastland een moskee bouwen, islam propageren, islamschool openen. Moskee, islamschool etc.. hebben ze daar genoeg gehad. islam was juist de oorzaak van de ellende. Waarom zijn ze dan gevlucht? Om nieuwe moskeen te bouwen? Voor meer islam naar een niet islamitische land vluchten, zijn deze moslims voor de islam reclame hierheen gekomen? De islamitische enclaves in Parijs, Berlijn, Londen, Amsterdam en Brussel wachten op hun nieuwe Jihadisten. Europa, de poorten zijn uiteindelijk fataal afgebroken.

  Overbevolking
  Huidige machthebbers hebben de jihadisten hangjongeren genoemd. Dit zijn geen hangjongeren. Het gaat nu over honderden miljoenen moslims, die Europa als prooi beschouwen. Niet alleen 190 miljoen moslims van Pakistan, maar ook 169.772.364 moslims van Bangladesh, 80 miljoen turken, 90 miljoen Iraniërs, 110 miljoen Egyptenaren. Moslims migreren niet naar een andere islamitische land, niet naar een rijke moslimland, ze kiezen niet voor een land die zelfde taal religie en cultuur heeft, ze gaan niet naar de rijke golfstaten! Moslims, gaan niet naar rijkere moslimlanden, ze willen liever naar Europa. Met de religieuze doekjes gemaskerde moslimmannen fokken lekker door: niet alleen Pakistan, Egypte en Turkije, ook Bangladesh is hopeloos overbevolkt. Onder de islamitische volkeren heerst een grote overbevolking probleem. De overbevolking drijft de mensen intussen ook zonder natuurcatastrofes tot migratie en de migratie leidt tot bloedige botsingen. Nog meer islam; nog meer overbevolking. Nog meer genocide op minderheden (christenen, ongelovigen, boeddhistische minderheden in Bangladesh). Als het overschot jonge mannen de 30% overstijgt dan kan het vormen van een veroveringsleger gaan beginnen en zal binnen korte tijd een niet islamitisch buurland worden overvallen zo is het altijd gegaan en zo zal het gaan, daar is de overbevolking ook voor bedoeld het fokken van strijders om de wereld te veroveren. Anti Europese EU beleid veroorzaakt nog grotere migratiegolven. Islamitische massa die Europa binnenloopt haat het Westen. Zwakke EU leiders met hun verraderlijke bevolkingsbeleid lokken nog meer moslims en stellen eigen bevolking ten prooi aan de islamitische massa die binnenstroomt. Nu wil Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken. Het gaat om een politiek doel. Voor de Turken is EU lidmaatschap een middel voor de heilige massa immigratie naar het zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *