Teveel Bijverdiend volgens DUO

foto: R. Smith

Vraag aan het CDA, de CU, D66 en GL (12 februari 2012, kamerlid de Rouwe, kamerlid Schouten, kamerlid van der Ham en kamerlid Klaver)
Mijn dochter heeft van 2007 tot 2011 een HBO studie gevolgd en afgerond. Ze had en heeft een 100% Wajong uitkering. In 2008 en 2007 was de hoogte van haar Wajong uitkering gelijk aan de maximale bijverdienste welke DUO had opgesteld. Zonder dat hierover gecommuniceerd is blijkt eind 2011 dat die koppeling in 2009 is losgelaten. Toen kreeg ze als Wajong uitkering € 13.518 en hanteerde DUO opeens een lagere grens voor het maximale bijverdienen van € 13.215,83. Dit weekend kreeg ze een navordering van €302,17 plus 12 x vordering reisvoorziening van € 963. Dat is samen € 1265,17. Meer dan 120% van haar maandinkomen! We hebben DUO gebeld en die waren zich niet van bewust van deze verandering en het daardoor ontstane probleem. Zij vonden het ook gek dat deze koppeling is losgelaten en het zoveel consequenties heeft voor mensen met een Wajong en studiefinanciering. Alleen gaven zij aan hier niets aan te kunnen doen omdat zij de hoogte van die maximale bijverdienste grens niet vaststellen. Studie en Handicap mag en kan hier niets meer mee omdat ze niets aan persoonlijke vragen van studenten meer mogen doen. Opvallend detail: mijn dochter kan als gevolg van haar handicap helemaal niet reizen met openbaar vervoer. Ze betaalt dus ook nog eens terug voor iets waar ze geen gebruik van heeft gemaakt. Ik ben ten einde raad. Deze stress is ziekmakend voor haar. Zij zal vast niet de enige zijn met een Wajong uitkering en studiefinanciering in 2009. Kunt u aan de minister vragen hoe het kan dat de koppeling tussen Wajong en studiefinanciering in 2009 opeens is losgelaten? Kunt u vragen of er voor deze specifieke groep een oplossing gezocht kan worden?

Geen antwoord van het CDA (12/5, kamerlid de Rouwe)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de CU (12/5, kamerlid Schouten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (12/5, kamerlid van der Ham)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van GL (12/5, kamerlid Klaver)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: R. Smith

Vraag aan de VVD (10 december 2011, kamerlid Lucas)
Sinds belastingjaar 2010 is de regel afgeschaft dat DUO als een student over de bijverdiengrens gaat het gehele jaar studiefinanciering incl OV kaart omgezet in € terug kan vorderen. Sinds 2010 hoeft de student enkel terug te betalen wat hij/zij teveel heeft gehad. In het onderstaande gedeelte van een artikel wordt er gesproken over tweede kamerleden die graag willen weten of de regeling ook met terug werkende kracht kan gelden. Echter is op deze vraag geen antwoord meer op verschenen door de Tweede Kamer.

Wie een tientje te veel verdiende, moet niet alleen dat tientje terugbetalen, maar ook de OV-jaarkaart à 78 euro per maand. Dus wie één tientje te veel bijverdiende, moet 946 euro terugbetalen.
Die harde regeling is pas afgeschaft met ingang van het belastingjaar 2010, op voorspraak van PvdA-minister Plasterk. Wie vorig jaar een tientje te veel verdiende, hoeft slechts een tientje terug te betalen. Tweede Kamerleden – ook van regeringspartijen – willen weten of die regeling niet met terugwerkende kracht ook voor 2008 en 2009 kan gelden (Trajectum: Ombudsman onderzoekt klachten: pagina niet meer beschikbaar).

Consequentie: DUO vordert naar harte lust in 2011 geld terug van studenten die hebben gestudeerd en teveel hebben bijverdient in 2006, 2007, 2008 en 2009. En niet volgens de regels van 2010 natuurlijk, want daar verdient DUO natuurlijk niet aan. DUO vordert geld terug wat eigenlijk tot de student behoort, namelijk van het gehele jaar. 1 euro teveel verdient kan resulteren in € 2.400 terug betalen aan DUO i.p.v. de maanden studiefinanciering terug betalen waarin die euro teveel is verdient. En dat terwijl de Tweede Kamer een duidelijk signaal heeft afgegeven met het wijzigen van de regelgeving.
Mijn vraag is: is het mogelijk dit nogmaals bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer en duidelijk paal en perk te stellen aan deze praktijken van DUO?

Voor het gehele verhaal inclusief achtergronden verwijs ik u naar: DUO blijft geld verdienen aan studenten.

Antwoord van de VVD (15/3, kamerlid Lucas)
De studiefinanciering is een voorziening van de overheid die alleen bedoeld is voor mensen die dit nodig hebben. Ze is dus alleen bedoeld voor studenten die zelf niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De studenten die dit wel kunnen hebben hier dan ook geen recht op. De VVD is van mening dat mensen die gebruik maken van een voorziening zoals studiefinanciering zelf een verantwoordelijkheid hebben om zich te vergewissen van de voorwaarden die gelden. Studenten die dit niet hebben gedaan en teveel hebben verdiend hadden zich dus beter moeten verdiepen in de voorwaarden. Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman is overigens gebleken dat de communicatie van de DUO hierover toereikend was.

foto: R. Smith

Vraag aan het CDA, GL, de SP en de VVD (10 mei 2011, kamerlid de Rouwe, kamerlid Klaver, kamerlid van Dijk en kamerlid Lucas)
Afgelopen februari heb ik een brief ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat ik in het jaar 2008 teveel verdiend zou hebben naast mijn studie en daarom het teveel verdiende bedrag inclusief een boete moet betalen. Naar mijn mening is dit niet terecht. Hieronder leg ik mijn situatie in het jaar 2008 uit. Begin 2008 ben ik afgestudeerd voor op het MBO. Deze opleiding had een looptijd van 3,5 jaar. De studie startte – zoals elke studie – in september. Dit betekent dus dat ik eind januari klaar was. Omdat ik op dat moment nog één herkansing moest doen ben ik uiteindelijk eind maart afgestudeerd en uitgeschreven door school. Ik stond op dat moment dus niet meer ingeschreven voor een studie en ging – zoals elke afgestudeerde student zou doen – werken. Na een paar maanden besloot ik toch te willen doorstuderen, en heb mij daarom ingeschreven voor aan het HBO. Ook deze studie startte zoals alle andere studies in september. Het komt er dus op neer dat ik in 2008 de maanden januari t/m maart en september t/m december stond ingeschreven voor een studie. Deze maanden ontving ik studiefinanciering en was in het bezit van een OV studentenkaart. De overige vijf maanden (april t/m augustus) stond ik niet ingeschreven voor een studie en ontving ik geen studiefinanciering en was ik niet in het bezit van een OV studentenkaart. Tijdens mijn studie heb ik nooit veel tijd gehad om te werken. Ik werkte dat jaar ook alleen in mijn schoolvakanties. Omdat ik in de periode na het afstuderen ben gaan werken heb ik de bijverdiengrens overschreden.
Ik heb na het ontvangen van de brief van DUO in februari direct bezwaar gemaakt. Ruim een maand later kreeg ik reactie: Maanden uit een jaar zouden niet mee tellen voor het verzamelinkomen wanneer die begint bij de aanvang van het kalenderjaar, of die eindigt bij het einde van het kalenderjaar. In mijn geval tellen deze 5 maanden dus wel mee omdat zij midden in het jaar vallen. Ik vind het vreemd dat ze naar het kalenderjaar kijken omdat sommige studies eind januari eindigen. Wanneer iemand besluit een vervolgstudie te starten datzelfde jaar zou diegene nooit een volledige baan kunnen hebben in de periode dat hij of zij niet staat ingeschreven voor een studie. Daarnaast is hier niets over te vinden op de site van de DUO. Door de brief en informatiefolder bij de brief waarin staat dat ik teveel verdiend had, staat beschreven naar welk tijdvak wordt gekeken bij het begrip verzamelinkomen. Dit had ik niet eerder kunnen weten omdat op de site van DUO dit tijdvak niet genoemd wordt. Ik had dus nooit kunnen weten dat de maanden (april t/m augustus) zouden meetellen voor het verzamelinkomen! Ook heb ik in de zomer voor mijn vervolgstudie op het HBO startte, heb ik van IB-Groep (dit werd later DUO) een brief gekregen dat het verstandig was om tijdig studiefinanciering en een OV studentenkaart aan te vragen. Dit heb ik dan ook gedaan. Uiteindelijk bleek het dus verstandiger te zijn de studiefinanciering weer per januari 2009 aan te vragen. Ook dit had ik niet kunnen weten!
Het komt er uiteindelijk op neer dat het teveel verdiende bedrag (€ 391,83) plus een boete (7 maanden x € 78,16) moet worden betaald aan DUO. Dit komt neer op € 938,95. Hierover moet ook nog rente betaald worden aan DUO (staat op de site van DUO). Waarom wordt ik hiervoor beboet? Ik heb niets strafbaars gedaan en was me van geen kwaad bewust. Ik ben ook niet in verzuim gebleven omdat ik niet had kunnen weten dat ik in verzuim was. DUO beweert dat een student niet teveel mag bijverdienen naast de studie (naast mijn studie heb ik nooit teveel bijverdiend). Ze vergeten alleen de ‘maar..’ erbij te vermelden: dat er ook niet teveel bijverdiend mag worden wanneer je niet studeert!
Ik hoop dat u mij hier spoedig antwoord op kunt geven.

Antwoord van de VVD (10/5, kamerlid Lucas)
Allereerst dank voor dit signaal. Via twitter was deze casus al onder mijn aandacht gebracht. Meerdere fracties in de Tweede Kamer, waaronder de VVD, hebben al vragen gesteld aan de staatssecretaris over de berekeningen rondom de bijverdiengrens en de wijziging in de berekening daarvan in 2008. Hierin is het specifieke geval van een aantal maanden uitgeschreven staan echter nog niet meegenomen. Ik zal daarom uitzoeken of voldoende helder is aangegeven aan studenten dat ook niet ingeschreven maanden meetellen in de bijverdiengrens.

Toevoeging kamerlid Lucas op 20 juni 2011:
Aan de hand van uw signaal hebben we Kamervragen gesteld. Inmiddels zijn de antwoorden van de staatssecretaris op die vragen binnen. In grote lijnen kunnen we ons wel vinden in de beantwoording van de staatssecretaris. Een ander systeem (dat eerder gehanteerd werd), werkt alleen maar bureaucratie in de hand. En: “Studenten die verwachten de bijverdiengrens te overschrijden, hebben nog wel de mogelijkheid om aan het eind van het kalenderjaar de studiefinanciering stop te zetten.” Wel is, dankzij de vragen, de informatievoorziening betreffende dit onderwerp op de DUO site verbeterd.

Zie hierbij de kamervragen die beantwoord zijn op 9 juni 2011: Antwoord staatssecretaris Zijlstra

Antwoord van GL (16/6, kamerlid Klaver)
Er zijn twee zaken die spelen met betrekking tot je vraag.
Ten eerste is in 2008 de bijverdiengrens bijgesteld. Eerst ging het over het netto-inkomen van de student, nu over het verzamelinkomen. Dit is toen niet of nauwelijks gecommuniceerd naar de studenten, waardoor er veel studenten opeens over de bijverdiengrens heen gingen. Het is natuurlijk niet te zeggen of jij ook één van de studenten bent die hierdoor gedupeerd is. GroenLinks heeft samen met het CDA een motie ingediend om te kijken hoeveel studenten slachtoffer zijn geworden en zal er voor pleiten deze mensen schadeloos te stellen. De motie is aangenomen. We zullen de staatssecretaris kritisch volgen bij de uitvoering van deze motie.
Ten tweede vind je het raar dat je bijverdiensten ook mee tellen op momenten dat je niet ingeschreven stond. GroenLinks snapt je verontwaardiging hierover heel goed. De bijverdiengrens (het woord zegt het zelf al) moet natuurlijk alleen gelden voor de periode dat je ingeschreven staat. Het door elkaar lopen van het kalenderjaar en het collegejaar zal hier mee te maken hebben. We zullen deze vreemde situatie bij gelegenheid aan de orde stellen bij de staatssecretaris. Ik hoop dat je vraag hiermee voldoende beantwoord is.

Geen antwoord van het CDA (10/8, kamerlid de Rouwe)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (10/8, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

50 reacties


 1. ·

  Ik wil graag op bovenstaande reageren. Ik heb namelijk ook in april een brief ontvangen dat mijn verzamelinkomen in 2008 te hoog was, waarna ik afgelopen weekend een acceptgiro heb ontvangen om aub voor 24 mei ruim € 2000,- terug te betalen. In ben in september 2009 afgestudeerd en ik heb in januari 2010 een besluit ontvangen van DUO dat mijn stufie inclusief OV-lening is omgezet in een gift en dat ik deze NIET terug hoefde te betalen. Zonder enig voorbehoud in dit besluit te maken ben ik hier dan ook vanuit gegaan maar helaas een jaar later krijg ik dus alsnog een vordering opgelegd. Hoezo in strijd met het zorgvuldigheids/vertrouwensbeginsel? Omdat ik het hier niet mee eens was ben ik de gewijzgde regeling van 2008 eens gaan vergelijken met de netto regeling zoals die gold in de jaren ervoor. Wat blijkt nu, in 2007 mocht je ongeveer € 10.650 netto bijverdienen en in 2008 is dit bruto € 12.900,-. Ik had in 2008 een verzamelinkomen van € 14.456,-. Nu heb ik daar mijn salarisstroken eens langs gelegd, waarop cumulatief het netto inkomen wordt vermeld. Heb ik in feite maar € 10.100,- netto verdiend!!! De bruto bijverdiengrens van 2008 staat dus totaal niet in verhouding met de bijverdiengrenzen van de jaren ervoor. Bovendien heb ik dus bruto te veel bijverdiend maar krijg ik wel een netto bedrag als vordering opgelegd!! Ik heb nimmer een persoonlijke brief mogen ontvangen de IB-groep dat de regeling zodanig is gewijzigd. Ik ben dan ook van een netto bedrag uitgegaan, wat ook nog geindexeerd zou worden in 2008 waardoor ik sowieso niet boven deze grens uit zou komen. De IB-groep heeft naar mijn mening te weinig geinformeerd over de gevolgen van deze (onrechtvaardige) wijziging. Vandaar dat nu ook veel meer studenten worden aangeschreven. Ik heb rechten gestudeerd en ik heb in 2008 dan ook een bijbaan gehad bij de gemeente Someren. Dit vond ik belangrijk in het kader van mijn opleiding en voor mijn CV. Door de vordering, met als component een OV-boete, wordt ik heel hard afgestraft om te gaan werken! Ondanks dat ben ik er toch wel blij mee omdat ik, door mijn goede CV en werkervaring, een goede baan heb weten te vinden in deze tijd maar ik vind het zeer oneerlijk hoe de regeling in elkaar steekt. Zeker omdat in 2010 de regeling ook nog eens is gewijzigd. Hopelijk wordt in de tweede kamer niet zomaar voorbij gegaan aan het antwoord van de minister op de kamervragen die in maart zijn gesteld en kunt u voorkomen dat deze grote groep benadeelde studenten onevenredig in hun belangen worden geschaadt!

  Beantwoorden

 2. ·

  Ik heb dit jaar een brief gekregen van DUO dat ik in 2008 teveel bijverdiend zou hebben. En dat klopt ook als je kijkt naar wat ik dat gehele jaar heb verdiend. Maar het probleem is dus, dat ik in Januari en Februari studiefinanciering heb gehad. Vervolgens heb ik het opgezegd omdat ik stopte met de opleiding. Later dat jaar in September ben ik weer met een andere opleiding begonnen. Nou heb ik dus vanaf eind Februari tot September meer kunnen werken en moeten werken om mezelf te onderhouden en al mijn rekeningen te kunnen betalen. Ik ging er eigenlijk van uit dat deze maanden niet meegeteld zouden worden. Aangezien ik maar 6 maanden dat jaar studiefinanciering heb gehad. Ik heb al een aanvullende beurs omdat mijn vader een laag inkomen heeft en mijn moeder is overleden. Dus ik heb het geld wat ik verdien met mijn bijbaantje hard nodig. Dus eigenlijk wordt ik nu gestraft omdat ik mijn rekeningen wil
  betalen van mijn eigen geld, maar hard gewerkt heb voor mijn geld. Nou hopelijk kan iemand mij helpen en adviseren wat te doen.

  Beantwoorden

 3. ·

  Allereerst wil de betreffende Kamerleden bedanken voor het indienen van de motie.

  Ook ik heb me vergist in de regeling omtrent de bijverdienlimiet in het jaar 2008. Ik ging er namelijk van uit dat het een netto-limiet betrof in plaats van bruto. Uiteraard is het mijzelf aan te rekenen dat ik mij niet beter heb laten informeren, al vind ik de stelling van DUO dat wij als studenten wel voldoende zijn toegelicht erg steken – i.e. voor alle drie de informatiekanalen (digitale nieuwsbrief, brochure, website DUO) moest je actief op zoek gaan/voor aangemeld zijn. Met andere woorden, je werd er niet persoonlijk van op de hoogte gesteld.
  Het wrange aan de regeling is nu dat als je een verkeerde veronderstelling hebt gemaakt, namelijk dat in 2008 een netto-limiet i.p.v. een bruto-limiet werd gehanteerd (zoals voorgaande jaren en niet onbelangrijk, de eerste helft van het collegejaar 2007-2008), je geen kans hebt om deze fout te herstellen. Immers, ik werd er pas mee geconfronteerd toen ik de brief van DUO, waarin stond dat ik de limiet in 2008 had overschreven, op 19 februari 2011 kreeg. Het nalezen van de website leerde mij toen, dat ik een dergelijke fout zou kunnen herstellen door alsnog mijn studiefinanciering stop te zetten in 2009 vanaf de maand dat ik de bijverdiengrens ging overschrijden. Daar is het nu, anno 2011, uiteraard te laat voor.
  Ik hoop dat de betrokken partijen in hun beslissing rekening willen houden met het feit dat er een grote groep studenten is, zoals ik, die niet bewust de regels hebben overtreden, maar uitgingen van een verkeerde veronderstelling, en dat er derhalve een schikking getroffen kan worden. Zo’n regeling zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat wij de studiefinanciering en OV-kaart terugbetalen van alleen die maanden waarin wij de bijverdiengrens hebben overschreden en niet zoals nu, dat wij alle betreffende maanden moeten terugbetalen van het jaar 2008. Het voelt nu namelijk alsof ik gestraft wordt voor iets wat ik nooit heb willen doen.

  Beantwoorden

 4. ·

  Ook ik zou nog graag willen reageren op alle berichten. Ook ik heb de bewuste brief van de DUO dit weekend in ontvangst mogen nemen. En alle verhalen lezende zit het hele systeem vol met onduidelijkheden. Zo is er allereerst het feit dat ik mij ook niet bewust ben geweest van het feit dat het netto bedrag bruto was geworden. Maar daarnaast heb ik, met mijn goede gedrag, in december 2008 mijn studiefinanciering stop gezet, omdat ik dacht dat ik over deze netto grens zou gaan. Nou is het dus zo dat het bedrag dat je verdiend hebt in de maanden dat je geen studiefinanciering heb gekregen, niet meetellen voor je verzamelinkomen. Omdat het netto bedrag dus bruto blijkt te zijn, was ik, na nacalculatie, dus 2 maanden te laat met het stopzetten van mijn studiefinanciering. Dit verhaal houdt dus in dat: mocht ik wel optijd op de hoogte zijn van dit probleem, dan had ik de studiefinanciering met terugwerkende kracht stop kunnen zetten, en was mijn verzamelinkomen dus onder de grens gebleven. In dat geval had ik dus een bedrag moeten terug betalen van 2*€90,- en een eventuele boete voor het gebruik van mijn OV. Dit zou dus neerkomen op een bedrag rond de €400,-. Omdat dit nieuws pas bekend is gemaakt (na ook eerder een brief ontvangen te hebben dat de gehele studielening zou worden omgezet in een gift), blijkt er nu dus dat het totale boete bedrag €2000,- bedraagt. Ik vind dit een aanzienlijk verschil en ik vind het zeer onduidelijk gecommuniceerd, zeker aangezien volgend jaar ditzelfde verhaal zichzelf zal herhalen.
  Mijn vragen zijn dus:
  – Hoe kan het dat ik OV boetes moet betalen over maanden, waar ik anders (mits optijd) wel recht op OV had gehad?
  – Hoe kan het dat ik wel recht op studiefinanciering had gehad als ik het de laatste 3 maanden stop had gezet? Mijn inkomen had toch gelijk gebleven!
  – Hoe kan het dat ik een brief ontvang met daarin de melding dat mijn gehele lening is omgezet in een gift?
  – Hoe kan het dat de DUO alvast rente begint te rekenen voordat ik een acceptgiro heb ontvangen?
  – Hoe kan het dat een hardwerkende student na 3! jaar wordt verrast met een kleine €2000?
  – Hoe kan het dat er zo weinig studenten iets afwisten van het bruto-netto verhaal?
  – Hoe kan het dat een dergelijke brief pas wordt verstuurd op het moment dat je er niets meer aan kunt veranderen?
  – Hoe kan het dat de dagtekeningen minimaal 8 dagen vroeger zijn dan de dag dat ik de brieven ontvang?

  Zoals al blijkt zit ik met een hoop vragen en vind ik het een zeer merkwaardige manier om je studenten te belonen. Ik heb mijn WO studie bijna nominaal afgerond, en altijd met veel enthousiastme gewerkt daarnaast. Een boete: oke, maar zoveel, en op deze manier…….

  Beantwoorden

 5. ·

  Zojuist heb ik gezien dat twee weken geleden een soortgelijke vraag is gesteld en op geantwoord. Ik wil door de vraag nogmaals te stellen a. graag weten wat de stand van zaken is twee weken later en b. een argument toevoegen. Het gaat om de studiefinanciering in 2008 die door 20.000 studenten terug betaald moet worden. Wanneer krijgen wij (20.000 studenten) duidelijkheid over het standpunt van de regering en mogelijke wijziging in dit besluit van DUO? Behalve dat het onduidelijk was dat de grens gewijzigd werd, worden ook studenten aangeschreven met een vordering die in die tijd, tussen een MBO en HBO studie in gewerkt hebben zonder in die werkzame periode studiefinanciering te ontvangen. Kunnen daar dezelfde regels voor gelden?

  Beantwoorden

 6. ·

  Opmerkelijk is dus dat veel studenten niet op de hoogte waren van de gewijzigde regeling. De gevolgen van deze gewijzigde regeling zijn daarentegen voor de studenten enorm. Bovendien vind ik het vreemd vinden dat door de regeling van netto naar bruto te wijzigen dit bedrag in feite niet is geïndexeerd. Het bruto bedrag van 2008 is omgerekend een lager netto bedrag dan in 2007 gold! Hoe kan het dat daar geen vragen over gesteld worden? Het antwoord vanuit ministerie van onderwijs, dat het bedrag met maar liefst € 2000,- is verhoogd, is onzin want omgerekend betreft dit een verlaging van de netto bijverdiengrens! Waarom wordt hier geen aandacht aan geschonken?? De gewijzigde brutobijverdiensgrens had hoger vastgesteld moeten worden, dat is namelijk (mede)oorzaak van dit probleem! Hier zou eens wat dieper op ingegaan moeten worden, wat nu daadwerkelijk de gevolgen voor studenten zijn geweest door de regeling te wijzigen: Dat we dus minder mochten verdienen als in de jaren ervoor, zonder hierover concreet te informeren waardoor er zeer onzorgvuldig is gehandeld!!!

  Beantwoorden

 7. ·

  Volgens mij wordt op deze berichten maar 1 keer gereageerd en krijgen we nooit meer een reactie van een kamerlid… Ik denk dat er weer een vraag ingediend zou moeten worden voordat we weer een antwoord krijgen over hoe de zaken er nu voor staan. Wat ik ook vind is dat veel reacties afglijden van het onderwerp… Tuurlijk gaat het er ook om dat er niet goed gecommuniceerd is over de veranderingen in 2008 maar het gaat hier voornamelijk over het tijdsvlak. Waar ik en andere het niet mee eens zijn. Ik heb wel eens met DUO medewerkers gesproken en deze vinden het ook een rare regel dat als je in januari en februari studiefinanciering ontvangt en dan maart tot augustus niet en in september wel tot het einde van het jaar. Dat deze 6 maanden wel gewoon meegerekend worden met je verzamelinkomen. Ook heb ik een reactie gehad op mijn bezwaar en er wordt weer verteld dat het nou eenmaal de regel is maar niet waarom. Hopelijk kan de blogbeheerder dit verhaal op de 1 of andere manier weer onder de aandacht krijgen van de kamerleden.

  Beantwoorden

 8. ·

  DUO heeft de site nu wel aangepast op dit probleem.
  Zie “www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/bijverdienen.asp”. Thuis heb ik een uitprint van deze voorlichting zoals deze twee maanden geleden nog op de site stond. Daar stond het kopje ‘Tijdelijke studieonderbreking’ helemaal niet tussen! En dat maakt overigens nog niet duidelijk dat dat ook geldt wanneer je bent afgestudeerd en later toch besluit weer verder te studeren. Er wordt namelijk gesproken van een ‘studieonderbreking’. Als je afgestudeerd bent is je studie NIET onderbroken, maar gewoonweg afgerond.

  Beantwoorden

 9. ·

  Hey ciska, inderdaad dat hebben ze nu aangepast, en best dom want nu hebben wij meer vuurkracht want blijkbaar denken ze zelf ook dat het toch niet duidelijk genoeg was… Dit is alleen maar goed voor ons.. Ik kwam dit jaar pas achter dat deze hele regel bestond. En het stond er eerst echt onduidelijk op met zo’n a en b verhaaltje weet niet of je weet wat ik bedoel?

  Beantwoorden

 10. ·

  Ik wil ook even reageren op bovenstaande berichten. Ook ik ben de dupe geworden van de wijziging van de inkomensgrens van netto naar bruto in 2008. Korte situatieschets: ik ben in oktober 2008 afgestudeerd. Ik heb tot en met juli 2008 studiefinanciering ontvangen, daarna was mijn 4-jarige periode voorbij. Ik heb mijn OV-jaarkaart nog wel tot en met oktober 2008 gehouden. Volgens DUO heb ik die destijds ook te laat ingeleverd, waarvoor ik toen ook al een boete van €204 heb betaald. Op 27 februari j.l. ontving ik ineens een brief van DUO dat ik teveel had verdiend in 2008 en dat ik moest terugbetalen. Ik heb hier bezwaar tegen ingediend. Op 4 mei j.l. kreeg ik opnieuw een brief, waarin stond dat ik had gereageerd op de eerdere brief. Verder stond erin dat ik gewoonweg teveel had verdiend, exact hetzelfde als wat er in de eerste brief stond. Totaal geen inhoudelijke reactie op mijn bezwaarschrift. @Rene en @Ciska: in mijn brief staat het volgende: “Bij de berekening van het toetsingsinkomen blijft buiten beschouwing inkomen waarvan de studerende aantoont dat het is verworven over de periode in het kalenderjaar waarin hij geen aanspraak heeft gemaakt op studiefinanciering.” Dit is tegenstrijdig met wat DUO jullie vertelt?
  Op 13 mei kreeg ik opnieuw een brief van DUO, waarin stond dat ik NIET had gereageerd op een eerdere brief en dat daarom de vordering is vastgesteld, en wel op €2724.60. Hoe kan het dat DUO eerst een brief stuurt waarin staat ik wel heb gereageerd, en nog geen 2 weken later dat ik niet heb gereageerd? Ik heb na het ontvangen van de brief van 13 mei meteen weer bezwaar ingediend. Er stond in de brief dat dit kon tot 6 weken na ontvangst van de brief. Tot mijn verbazing krijg ik vandaag 11 juni een acceptgiro van DUO binnen waarin staat dat ik het gehele bedrag van de vordering vóór 24 juni moet overmaken om te voorkomen dat het wordt omgezet in een lening met rente? De periode van 6 weken om bezwaar in te dienen is nog niet eens voorbij? Als ik wacht op een reactie van DUO -áls die nog komt- heb ik kans dat ik rente moet gaan betalen, als ik het bedrag overmaak heb ik kans dat DUO niet meer zal ingaan op mijn bezwaar en het natuurlijk niet terugstorten zou ik gelijk krijgen… Ik hoop dat dit op korte termijn opnieuw onder de aandacht kan worden gebracht want de betalingstermijn komt nu wel erg snel dichtbij!

  Beantwoorden

 11. ·

  @Kim. Belachelijk, ik heb exact hetzelfde. Op 5 april krijg ik reactie op mijn eerste bezwaar ‘Onlangs heeft u gereageerd op de controle bijverdiensten over 2008’. Nog geen twee weken later op 16 april krijg ik de brief over de vordering ‘Onlangs hebben wij u een brief gestuurd over uw bijverdiensten in 2008. Omdat u NIET op deze brief hebt gereageerd, hebben wij een vordering wegens te veel bijverdienen vastgesteld’. Mijn bezwaartermijn liep tot 28 mei j.l., maar ook bij mij zijn ze m’n studiefinanciering al aan het invorderen. Vorige maand zijn ze daar al mee begonnen! Reactie op mijn tweede bezwaarschrift heb ik nog niet gehad. In de reactie op mijn eerste bezwaar, de brief van 5 april, stond bij mij dezelfde regel als bij jou (over de berekening van het toetsingsinkomen), met daar aan toegevoegd ‘Dit kan slechts een periode betreffen: a. die begint bij de aanvang van het kalenderjaar, of b. die eindigt bij het einde van het kalenderjaar’.

  Beantwoorden

 12. ·

  @Kim en Ciska,
  Het lijkt wel alsof ze bij mij erg laat zijn met reageren, ik heb dus al een bezwaar ingediend op de brief waarin ze alleen vermelde dat ik teveel had verdient en nog niet vertelde hoeveel ik daadwerkelijk terug moest betalen. Vervolgens is dit bezwaar afgewezen en heb nu nog steeds geen brief gekregen met acceptgiro over wat ik nou terug moet betalen. Bij mij zeiden ze hetzelfde als bij Ciska met de a en b situatie.
  Dus het is inderdaad tegenstrijdig als ze dat tegen jou zeggen. Want ik heb dus dat jaar teveel verdiend omdat ik 6 maanden geen studiefinanciering heb gehad en dus meer heb gewerkt die periode. Haal je dat van mijn toetsingsinkomen af dan zit ik er echt heel ver van af. Maar daarom zetten ze dus die a en b situatie erbij. Omdat het niet geld als je dus in februari nog financiering hebt gehad. en vervolgens in september weer. Had ik dit van te voren geweten dan had in gewoon in september geen studiefinanciering aangevraagd. En het jaar uitgezeten en desnoods geld van naasten geleend.

  Beantwoorden

 13. ·

  @Ciska Je schreef: ‘Dit kan slechts een periode betreffen: a. die begint bij de aanvang van het kalenderjaar, of b. die eindigt bij het einde van het kalenderjaar’. In mijn brief staat dit niet! Het is ook niet op mij van toepassing, maar wel vreemd dat ze dan twee verschillende brieven hanteren. Overigens heb ik zojuist een brief gehad dat mijn bezwaarschrift is ontvangen en ik er zo spoedig mogelijk reactie op krijg. Ben benieuwd of dit ze lukt voor 24 juni!

  Beantwoorden

 14. ·

  Ik kan jullie verzekeren dat DUO het bezwaar niet kan afhandelen voor de termijn waarbinnen je moet betalen. Ik moest namelijk voor 24 mei betalen terwijl de termijn voor bezwaar indienen liep tot 28 mei. Inmiddels heb ik mijn bezwaar wel al ingediend op 14 mei. Ik heb hiervan een ontvangstbevestiging gekregen maar inmiddels een paar weken later nog steeds geen gehoord van DUO. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht mogen ze na verstrijken van de bezwaartermijn er ook 12 weken over doen om een beslissing op bezwaar te nemen dus dat kan nog wel even duren. Je zal dus waarschijnlijk eerst moeten betalen voordat DUO inhoudelijk op je bezwaar reageert.

  Beantwoorden

  1. ·

   Beste Mr. L. Nijssen, Zoals ieder ander die hierboven geschreven heeft heb ook ik in 2008 de ‘fout’ gemaakt om uit te gaan van het nettoloon. Ik heb daarbij net als jij in 2010 een brief ontvangen waarin zonder voorbehoud of verwijzing naar enig vorm van voorwaarden wordt gesteld dat mijn lening en ov-vergoeding zijn omgezet in een gift. Kennelijk zit ik meer achterin de rij want ik heb gister pas mijn beschikking ontvangen. Inmiddels ben ik ook bezig met mijn bezwaar brief, ik vroeg me alleen af of jij er voor gekozen hebt om eerst te betalen en vervolgens in bezwaar bent gegaan? En als tweede vraag heb je in jouw bezwaar brief inderdaad gebruik gemaakt van de in 2010 ontvangen beschikking waarin duidelijk wordt gemaakt dat de schulden zijn omgezet in een gift? Ieder advies is welkom, Bij voorbaat dank.

   Beantwoorden

   1. ·

    Beste J. Klaver, Ik heb van DUO eerst een brief gekregen om te kijken of mijn verzamelinkomen juist was, anders kon ik daartegen bezwaar maken bij de Belastingdienst. Vervolgens heb ik een brief ontvangen dat mijn inkomen voor 2008 dus definitief te veel was en dat ik ruim € 2000,- moest terug betalen. Tegen deze beslissing staat bezwaar open. In die brief werd vermeld dat ik voor het bedrag binnenkort een acceptgiro zou ontvangen. Deze is ook later binnengekomen, met daarin de mededeling als ik niet binnen de termijn zou betalen dat het omgezet zou worden in een rentedragende lening. De betaaltermijn verliep eerder als mijn bezwaartermijn dus ik heb maar eerst betaalt anders zou het alleen maar duurder worden. Vervolgens heb ik gewoon bezwaar ingediend waarin ik heb vermeld dat ik dit bedrag inclusief de wettelijke rente terug vorder. Eén van mijn bezwaargronden was inderdaad ook dat mijn lening was omgezet in een gift, dat hierop Burgerlijk Wetboek van toepassing is en dat dit niet zomaar terug gevorderd kan worden. Dat dit bovendien ook in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel omdat je ervan uit mag gaan dat deze gift klopt en dat ze bovendien voor mij in 2010 al konden weten hoeveel ik in 2008 had verdiend. Dat zij dit maar hadden moeten controleren alvorens een beschikking te sturen dat alles is omgezet in een gift. Afgelopen vrijdag heb ik helaas mijn beslissing op bezwaar mogen ontvangen, zonder gehoord te zijn geweest!! Ook al onzorgvuldig van DUO want dit is een belangrijk beginsel in het bestuursrecht!! Maargoed al mijn bezwaargronden mochten blijkbaar niet baten want ze zagen geen aanleiding om een ander besluit te nemen. Simpelweg hun reactie was dat ze niet onzorgvuldig hebben gehandeld, dat wij bij benadering van de bijverdiengrens zelf maar op zoek moesten naar informatie, dat ze ten alle tijden nog het te veel verdiende mogen terugvorderen – ondanks de omzetting in een gift – en dat er geen bezwaar open stond voor de gewijzigde wettelijk regeling – dus de wijziging van netto in bruto. Omdat hier nog geen uitspraak over is gedaan door de rechter vind ik het de moeite waard om dit aanhangig te maken. Dus ik ga in ieder geval beroep instellen. Ben het er nog steeds niet mee eens. Immers als de regeling van voor 2008, 2007 en eerder dus de nettoregeling, was doorgezet en deze zoals normaliter werd geindexeerd zou ik nooit boven de grens zijn uitgekomen dan had het ook niet op mijn weg gelegen om actief op zoek te gaan naar informatie!!! En dus had ik nooit kunnen weten dat de regeling is gewijzigd. Bovendien heb ik op hun site aangegeven, als je inlogt met Digi-d, dat ik informatie per POST wil ontvangen. Dit is ook geheel tegenstrijdig met hun standpunt. Maar dit wordt dus nog vervolgd..
    Zijn er nog meer mensen die al beroep hebben ingesteld??
    Mochten er vragen zijn dan mag je me altijd mailen op L.Nijssen@live.nl


 15. ·

  Uit de vraagstelling die richting dhr. H. Zijlstra is gegaan, blijkt voor mij niet dat zij zich goed hebben ingelezen en verdiept in de handelswijze van de IB-Groep / DUO en de geldende wet- en regelgeving. Volgens de wet Studiefinanciering 2000 art. 1.1. lid 1 is het studiefinancieringstijdvak: “kalenderjaar of een gedeelte daarvan waarop de toekenning van studiefinanciering betrekking heeft, met dien verstande dat deze periode ten minste 1 kalendermaand is,” OF EEN GEDEELTE DAARVAN WAAROP DE TOEKENNING VAN STUDIEFINANCIERING BETREKKING HEEFT. Dat DUO dat lastig vindt om te controleren is natuurlijk heel vervelend voor DUO maar niet mijn/ons probleem! Antwoord kloppen dus niet. Daarmee schenden zij ook het vertrouwensbeginsel o.a. daar waar zij leningen al om hebben gezet in een gift en studenten zonder enige waarschuwing hebben aangeraden studifinanciering aan te vragen. Het wordt zelfs nog gekker. Op basis van het evenredigheidsbeginsel is überhaupt het vorderen i.v.m. de bijverdiengrens zonder het toepassen van een glijdende schaal, zoals gebruikelijk is in alle vormen van toeslagen, gehanteerd door de Nederlandse overheid, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag enz., en nu ook door u voor studiefinanciering, in strijd met het evenredigheidsbeginsel en zult u met terugwerkende kracht alle vorderingen over jaren waarin de glijdende schaal niet is toegepast in moeten trekken en/of aan moeten passen. Is er al iemand die hiermee naar de rechter stapt? Daar hebben alle studenten in vergelijkbare situaties baat bij en zouden dus moeten helpen omdat er nog geen jurisprudentie over bestaat en volgens de wet gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Eén ieder die mij voor is kan op mijn steun en input rekenen!

  Beantwoorden

 16. ·

  @peter, Ik ga hier tegen in beroep. Ik heb zelf al een bezwaar ingediend bij DUO, deze is afgewezen en zal nu een acceptgiro krijgen met het bedrag wat ik moet terug betalen. Hierop gaat het advocatenbureau waar Coen het over heeft ook een bezwaar indienen. Word deze afgewezen ga ik het voor de rechter laten verschijnen. Ik neem mijn kansen. Of ik moet+- 2000 euro terugbetalen. Of ik moet geen 2000 euro betalen en alleen de advocaat kosten van +- 250 euro. Dus als het voor de rechter verschijnen geen nut heeft gehad, ben ik +- 250 euro meer kwijt. Nou daarvoor wil ik het gokje wel wagen dat het voor de rechter komt.

  Beantwoorden

 17. ·

  Via deze weg wil ik reageren op het laatste bericht van Kamerlid Lucas en de antwoorden van de staatsecretaris.
  Wordt een folder, verstopt op de website van DUO, verstaan als voldoende communicatie richting de (niet meer-)student? Tijdens mijn uitgebreide zoektocht naar aanwijzingen op de site van DUO een paar maanden geleden, ben ik een hoop tegengekomen, maar geen folder. Daarnaast moet je als ‘voor een half jaar niet’ -student überhaupt een vermoeden hebben om naar iets te zoeken waar je het bestaan ervan niet vanaf KAN weten.
  DUO heeft haar informatievoorziening inderdaad aangepast. Wat ik in een reactie hierboven ook al noemde, wordt nu alsnog niet duidelijk dat dit ook geldt voor mijn situatie. Er wordt namelijk gesproken van een ‘studieonderbreking’. Als je afgestudeerd bent is je studie NIET onderbroken, maar gewoonweg afgerond. Nogal verwarrend begrip voor studenten die zich in dezelfde situatie als ik bevinden. Ook lijkt het erop dat door het toevoegen van het stuk ‘Tijdelijke studieonderbreking’ in de voorlichting over bijverdienen, DUO zelf heeft ingezien dat haar informatieverstrekking onvolledig was. Van deze nalatigheid mogen studenten natuurlijk niet de dupe worden!
  Als DUO het handhaven van het systeem zo lastig vind, kan hier natuurlijk niet de hardwerkende ‘voor een half jaar niet’ -student op afgestraft worden. Prima dat DUO dit tijdvak blijft hanteren, als ze het anders niet kunnen handhaven. Maar dan vind ik wel dat wanneer wij bezwaar maken, er enigszins begrip voor de situatie opgebracht kan worden. Zo kan er ook worden voorkomen dat studenten die eigenlijk wél recht hadden op studiefinanciering in 2008, niet keihard worden gestraft. DUO kan vervolgens zelf controleren of er in de betreffende periode, écht geen sprake was van stufi en OV, en de student wel of niet ingeschreven stond voor een studie dat deel van dat jaar. Mocht het zo zijn dat de student inderdaad niet ingeschreven stond voor een studie, en ook geen OV en stufi ontving, kan DUO het te vorderen bedrag laten vervallen.
  Ook hoeft in mijn geval bij het overschrijden van de bijverdiengrens, helemaal niet zo te zijn dat ik genoeg eigen middelen heb om mijn studie zelf te betalen. Ik werk namelijk alleen in mijn vakanties (omdat ik tijdens mijn studie gewoonweg te weinig tijd heb) en haal al jarenlang bij lange na de bijverdiengrens niet! Alleen dat ene jaar, toen ik was afgestudeerd voor mijn MBO opleiding. Later dat jaar besloot ik toch te willen doorstuderen en heb ik mij ingeschreven voor een vervolgstudie. En wat doe je dan in die tussentijd? Thuis zitten niksen?
  Toentertijd in 2008 was de voorlichting ronduit slecht en onvolledig. Daar worden hardwerkende (niet-)studenten nu op afgestraft. Wij hebben ook nooit de kans gekregen om dit nog op tijd te herstellen. Want ja, wie verwacht er nou dat hij of zij niet mag verdienen wanneer hij of zij niet ingeschreven staat voor een studie. Het woord ‘bijverdienen’ zegt al genoeg, zoals dhr. Klaver ook al zei in zijn reactie. Had de voorlichting in 2008 beter geweest en had ik dit nog wel terug kunnen draaien en mijn studiefinanciering nog op tijd ‘stop’ kunnen zetten, had ik slechts 95 euro moeten terugbetalen. Nu bedraagt de boete bijna 1000 euro. Wat ik ook niet begrijp omdat ik maar 390 euro (volgens staatsecretaris Zijlstra) teveel verdiend heb, en er in de wet NIET staat dat daar een boete over betaald moet worden. Ook staat er niets in over een ‘vordering’. Slechts dat het teveel verdiende terugbetaald moet worden. Waar komt die 1000 euro boete dan in hemelsnaam vandaan?

  Een rekenvoorbeeld:
  Stel dat student A eind december 2007 afstudeert voor haar MBO. Vervolgens gaat werken en flink verdiend en per juni 2008 een HBO studie begint. Deze student verdiende in 2007 stel 5.000 euro bij. In 2008 verdiende zij 15.000 euro. Ze zit niet over de bijverdiengrens heen omdat de eerste 5 maanden van het jaar niet meetellen. In totaal heeft ze over 2007 en 2008 dus 20.000 euro verdiend. Student B verdiende in 2007 ook 5000 euro bij. Eind maart 2008 rond student B de MBO studie pas af en in september 2008 begint ze haar HBO. In de tussentijd werkt ze en verdiende dat jaar uiteindelijk 13.000 euro, net boven de bijverdiengrens. Deze student heeft in totaal over 2007 en 2008 18.000 euro verdiend, minder dan student A. Student B moet ondanks dat zij, net als student A, 5 maanden lang niet ingeschreven stond voor een studie een flinke boete aan DUO betalen. Student B heeft zelfs nog minder verdiend dan student A. Waarom heeft student B dan geen recht op studiefinanciering in 2008, en student A wel?

  Beantwoorden

  1. ·

   Ik heb precies hetzelfde ging er nooit over heen en alleen dat jaar. En ik ben ook van mening dat folders in je brievenbus moeten belanden. Wie gaat er nou naar folders op een website kijken als je een linkje bijverdienen hebt, waar vervolgens niks over tijdsvlakken vermeld is. En ik snap ook niet wat de moeite is, als je een brief thuis krijgt waarin ze vermelde wat de bijverdiengrens is dan kan je er toch ook de informatie over de tijdsvlakken inzetten. Ze hebben het erover dat het voor DUO lastig te controleren is om het salaris in het midden van het jaar te verrekenen met ons verzamelinkomen. Sorry hoor maar laat mij gewoon loonstrookjes van die 6 maanden insturen en trek het van het verzamelinkomen af en je hebt mijn inkomen wat ik had toen ik wel studiefinanciering kreeg. Zit ik er dan over prima geef me een boete of laat me wat terug betalen maar dit is gewoon onterecht. Ik heb de eerste 2 maanden van dat jaar studiefinanciering gehad en de laatste 4 maanden. Plak die eerste 2 maanden voor de laatste vier maanden en begin met mijn verzamelinkomen vanaf juni. Snap het probleem echt niet. Ciska, ik heb al meerdere publieke tv programma’s en nieuws programma’s benaderd en gevraagd of hun misschien een item erover kunnen maken. Ik vind dat er nog te weinig aandacht is voor zo’n absurde regel.

   Beantwoorden

   1. ·

    Ook uit de reacties van Ciska en Rene blijkt wel dat de antwoorden bepaald niet bevredigend zijn. Kunnen we nog op een vervolgactie rekenen? Hoop dat men beseft dat het om duizenden euro’s kan gaan en dat het waarschijnlijk voor iedereen maar zeker voor een student die niet meer dan +-€13.000 in het jaar mag bijverdienen om echt heel veel geld gaat. Hoop hier snel weer iets over te horen.


 18. ·

  Ik heb inmiddels afgelopen vrijdag het hele bedrag (ruim €2700) overgemaakt aan DUO. Dat moest wel want dat was de laatste dag van de termijn die mij gesteld is. Verder heb ik nog steeds geen reactie gehad op mijn bezwaarschrift, behalve dat die is aangekomen. Ik vraag me echt heel erg af of er nog naar gekeken gaat worden, en zo ja, wat ze er dan mee doen. Ik zie niet gebeuren dat ik het bedrag teruggestort krijg als ik (of wij met z’n allen) alsnog gelijk krijg.

  Beantwoorden

 19. ·

  Voor mij geldt hetzelfde. Ik heb enkel een ontvangstbevestiging ontvangen, wel al het geld (€ 2100) moeten overmaken anders werd het een rentedragende lening. Ik heb destijds alle politieke partijen mijn bezwaarschrift gestuurd zodat zij op de hoogte zijn van deze situatie. Gisteren kreeg ik toevallig nog een mail terug van SP. Zij waren het volledig eens met mij, DUO is ernstig tekort geschoten waardoor veel studenten de dupe zijn geworden. Ze gaven aan dat ze dit soort berichten en informatie goed konden gebruiken om te laten zien dat het gevoerde beleid ander zou moeten. Wellicht is het een idee dat jullie ook nog een bericht sturen naar de diverse politieke partijen? Via email contact@tweedekamer kreeg ik een ontvangstbevestiging waarin de mailadressen van de diverse partijen stonden vermeld. Ik heb ze allemaal aangeschreven zodat ze op de hoogte zijn van de onvrede onder studenten. Misschien dat we meer kunnen bereiken indien jullie dit ook doen?
  Ik heb ook een artikel geschreven en naar diverse media gestuurd maar helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wel ben ik op de radio geweest bij Omroep Brabant en heeft er een artikel in het Eindhovens Dagblad gestaan maar meer aandacht is er niet aan besteed. Het enige wat we verder nog kunnen doen is de bestuursrechtelijke weg vervolgen: bezwaar, beroep en daarnaast een beroep doen op de politiek. De antwoorden van de secretaris zijn naar mijn mening niet voldoende. De politieke partijen zouden eens moeten omrekenen wat die brutogrens nu netto daadwerkelijk inhoud, dan zullen ze zien dat in 2008 er geen indexering heeft plaatsgevonden en dat het bedrag neerkomt op hetzelfde/misschien wel iets lager nettobedrag als in 2007. Dat is natuurlijk niet redelijk aangezien normaal gesproken dit bedrag geindexeerd zou worden en de bijverdiengrens dus hoger zou worden vastgesteld.

  Beantwoorden

  1. ·

   Beste (ex) studenten, graag zou ik met jullie in contact willen komen. Ik ben Freelance journalist voor o.a. BNR nieuwsradio en zou hier graag iets mee willen doen. Om de kwesties goed uit te zoeken zou ik jullie willen vragen mij een mail te sturen: info@ruthvandervlugt.nl. of http://www.ruthvandervlugt.nl
   Alvast hartelijk dank, Ruth van der Vlugt

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *