DUO en de Burger

duo

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (17 maart 2014, kamerlid Mohandis, kamerlid Beertema, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
Studenten hebben recht op studiefinanciering zolang de bijverdiengrens niet wordt overschreden met mogelijkheid om financiering stop te zetten met terugwerkende kracht tot 1 juli van het opvolgende kalenderjaar. Ontvangen financiering moet terug betaald worden wanneer deze stopgezet wordt met terugwerkende kracht, eerlijke en open regelgeving. Echter, bij het verstrijken van deze termijn vervalt voor de burger iedere mogelijkheid van correctie en treedt een compleet ander mechanisme in werking. DUO kan jaren later terugkomen op het overschrijden van de bijverdiengrens en handelt hierbij volgens compleet andere regels. De burger wordt klem gezet doordat zijn termijn van terugwerkende kracht verstreken is en het mechanisme dat in werking is getreden kan mogelijk een veel hogere vordering met zich mee brengen, tot de complete toekenning het betreffende jaar, in plaats van alleen maanden waarin de bijverdiengrens zou zijn overschreden. Anders gezegd, in plaats van de financiering als nog met terugwerkende kracht stop te zetten, wordt er gekeken naar wat er te veel is bijverdiend. De burger is hierbij machteloos. Regels zijn misschien regels, maar het kan toch niet zijn dat de overheid de burger op een dergelijke manier volledig klem zet? Hoe kan het dat termijnen van terugwerkende kracht van de burger en overheid verschillend zijn?

Antwoord van de VVD (18/3/14, kamerlid Duisenberg)
Antwoord vanuit het ministerie van OC&W:
De bijverdiengrens is een instrument om onder meer ondoelmatig gebruik van studiefinanciering te voorkomen. Studiefinanciering is bedoeld om financiƫle drempels voor de toegankelijkheid van het onderwijs te slechten. Bij het ontbreken van deze drempels vanwege voldoende eigen inkomen, zou het verstrekken van studiefinanciering ondoelmatig kunnen zijn. Als er sprake is van overschrijding van de bijverdiengrens, moet om die reden het bedrag dat boven de bijverdiengrens is bijverdiend worden terugbetaald. Dit is echter te voorkomen, wanneer studiefinanciering op tijd wordt stopgezet. De inkomsten verdiend in de periode na stopzetting tellen dan niet mee, zodat de bijverdiengrens niet wordt overschreden. Omdat het voor studerenden lastig is om in te schatten hoe hoog hun inkomsten in een kalenderjaar zullen zijn, is stopzetten ook met terugwerkende kracht mogelijk. Uiterlijk tot 1 juli van het kalenderjaar na het jaar waarin te veel werd verdiend, kan de studiefinanciering nog met terugwerkende kracht worden stopgezet. In dat geval moet wel de te veel ontvangen studiefinanciering + de waarde van de reisvoorziening worden terugbetaald. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun inkomsten en het naar aanleiding daarvan tijdig stopzetten van hun studiefinanciering, al dan niet met terugwerkende kracht. Als dat niet gebeurt, moet worden teruggevallen op de hoofdregel: het terugvorderen van de bijverdiensten boven de bijverdiengrens.

Nog even resumerend de invulling van de bijverdienregeling, die maximaal rekening houdt met het feit dat het voor studerenden lastig is om in te schatten hoe hoog hun inkomsten in een kalenderjaar zullen zijn:

  1. als er sprake is van bijverdiensten boven de bijverdiengrens, moet niet de geheel ontvangen studiefinanciering worden terugbetaald, maar slechts het bedrag dat boven de bijverdiengrens is bijverdiend;
  2. er hoeft nooit een hoger bedrag te worden terugbetaald dan het bedrag dat de studerende heeft ontvangen aan basisbeurs, aanvullende beurs en de waarde van de reisvoorziening (ov-studentenkaart) samen;
  3. studiefinanciering kan gedurende het jaar worden stopgezet. Bijverdiensten verdiend in de periode na stopzetting tellen niet mee;
  4. tot 1 juli van het kalenderjaar na het jaar waarin er te veel werd verdiend, kan de studiefinanciering met terugwerkende kracht worden stopgezet. In dat geval moet wel de te veel ontvangen studiefinanciering + de waarde van de reisvoorziening worden terugbetaald, maar hoeft niet het bedrag dat boven de grens is bijverdiend, te worden terugbetaald.
  5. als de studiefinanciering wel op tijd is stopgezet, maar achteraf blijkt dat het inkomen toch niet boven de bijverdiengrens uitkomt, dan kan alsnog de studiefinanciering over de stopgezette maanden van het betreffende kalenderjaar worden uitgekeerd.

Antwoord van de SP (19/5/14, kamerlid van Dijk)
Het is een rare zaak dat bij overschrijding het teveel verdiende bedrag aan inkomen wordt teruggevorderd, in plaats van de teveel ontvangen studiefinanciering. Het bedrag aan studiefinanciering is bedoeld als inkomensondersteuning, wanneer blijkt dat deze ondersteuning niet nodig was, moet het teveel ontvangen bedrag aan ondersteuning worden teruggevorderd en niet het bedrag dat iemand aan inkomen heeft gehad. Nu worden studenten met forse vorderingen opgezadeld, omdat zij het bedrag dat zij aan inkomen verwachtten, verkeerd hebben ingeschat. Het zou goed zijn om tot betere regelgeving te komen.

Geen antwoord van de PvdA (17/6/14, kamerlid Mohandis)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (17/6/14, kamerlid Beertema)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Het antwoord van de VVD is een mooie uiteenzetting van de regelgeving rondom deze bijverdiengrens. Ik ben het er ook mee eens dat studiefinanciering alleen uitgekeerd dient te worden wanneer dat financieel nodig is en dat er een bijverdiengrens is. Nu wordt echter in het antwoord bevestigd dat er een verschil in termijnen van terugwerkende kracht is. Als de burger om wat voor reden dan ook niet tijdig de financiering stop zet, wordt dit verschil niet evenredig afgehandeld en kan zelfs hardhandig afgestraft worden met een flinke vordering. Elk recht van de burger is hierbij al reeds komen te vervallen wegens zijn veel eerder aflopende termijn van terugwerkende kracht. Met dit antwoord zijn de gestelde vragen dus ook niet beantwoord, er is duidelijk een verschil in termijnen van terugwerkende kracht, waardoor de burger klem gezet wordt. Hoe kan dit voorkomen in Nederland?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *