Autisme en Toegang Wlz Zorg

autisme
Vraag aan de CU, D66, GL en de SP (5 maart 2018, kamerlid Segers, kamerlid Bergkamp, kamerlid Ellemeet en kamerlid Hijink)
Ik wil aan u vragen namens mijn cliënt hoe het gesteld is met de voortgang van de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen waarbij de GGZ voorliggend is zoals bij autisme. Er zijn bij autisme vele gradaties mogelijk en ook zonder verstandelijke handicap kan toch de zorgvraag zwaar zijn, ernstig en blijvend. Levensbreed en levenslang. Waarom is het IQ leidend en niet de zorgvraag / behoefte? Ernstig autisme, lage GAF score en 12 jaar ontwikkelingsachterstand. Volwassen mensen met autisme die voorheen een AWBZ GGZ3 c indicatie hadden voor beschermd wonen 24/7. Sinds 2015 dus WMO. In onze gemeente scheept men iemand met een 24/7 zorgvraag af met een schijntje aan PGB. Ook al ben je volwassen en kan je niet langer dan een paar uur zonder toezicht thuis blijven. Je kan een informeel zorgverlener (bijv een ouder) hebben, omdat en die mag / moet fulltime zorg bieden voor een paar honderd euro. Het is ook niet mogelijk in een geschikt wooniniatief te wonen, omdat het bedrag veel te laag is voor beschermd wonen. De gemeente heeft heel andere ideeën over wat geschikt is. Met 4 man op een flat is niet geschikt voor een autist die dat niet kan verdragen. Heb je dan thuis alles geregeld via PGB, eigen regie en de zorg loopt goed met goede zorgverleners. Komt de generalist van de gemeente, dan weer een andere generalist, dan alles weer opnieuw uitleggen en dat ieder jaar, soms zelfs 2x want dan geven ze een beschikking voor korte tijd. Overhandigde gegevens raken kwijt. En dan steeds weer een lager bedrag waardoor je amper nog zorg kan inkopen. Terwijl als de client moet worden opgenomen dit 10x zo duur zal zijn. Dit is ondoenlijk als de zorgvraag levenslang is, (ernstig) autisme gaat namelijk niet over.

Antwoord van de CU (6/3/18, kamerlid Segers)
Hartelijk dank voor uw vraag over ‘autisme en toegang Wlz Zorg’. De ChristenUnie-fractie is er voorstander van om de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben. In het regeerakkoord is de afspraak opgenomen dat het kabinet met een wetsvoorstel komt om dit te regelen. De staatssecretaris van VWS wil hier ook haast mee maken, maar eerst moeten goed de effecten, waaronder de budgettaire consequenties, in kaart worden gebracht. Ik verwacht dat het wetsvoorstel er in het najaar van 2018 ligt.

Antwoord van D66 (10/3/18, kamerlid Bergkamp)
Al in 2014 diende D66, samen met het CDA, een motie in die de regering opriep toegang tot de Wlz te verlenen voor een kwetsbare groep ggz-patiënten, die niet binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) passen. Ondanks herhaalde moties en oproepen, is er door het vorige kabinet geen toegang verleend.
In het Regeerakkoord staat de volgende passage opgenomen: ‘We zijn voornemens om, als de effecten in kaart zijn gebracht en deze geen belemmering vormen voor een zorgvuldige uitvoering, met een wetsvoorstel te komen om de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben’.
Na aantreden van het nieuwe kabinet heeft D66 gelijk gevraagd om een reactie van staatssecretaris Blokhuis op dit thema. Hij beloofde om in het eerste kwartaal 2018 met een planning te komen over de wetswijziging. In deze planning zal hij in gaan op welke toetsen er door welke instanties uitgevoerd moeten worden alvorens de wetswijziging aan de Tweede Kamer gestuurd kan worden. Deze planning verwachten wij dus op ieder moment binnen te krijgen en zullen wij kritisch bekijken.

Geen antwoord van GL (5/6/18, kamerlid Ellemeet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (5/6/18, kamerlid Hijink)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *