Klimaat Probleem

klimaat

Vraag aan GL, de PvdA, de PVV en de VVD (6 maart 2016, kamerlid van Tongeren, kamerlid Vos, kamerlid Madlener en kamerlid Dijkstra)
Wat is de huidige blik van individuele tweede kamer leden op het klimaat probleem? Ik ben erg benieuwd of het klimaat probleem door de meeste tweede kamer leden wordt gezien als een van de grootste problemen van onze tijd of dat individuele leden denken dat de urgentie van dit probleem te overzien of niet bestaand is. Deze vraag stel ik met in mijn achterhoofd de reeds gepubliceerden kritiek van milieu organisaties op het klimaat akkoord gesloten in Parijs. Volgens wetenschappelijke prognoses is het gesloten akkoord namelijk bij lange na niet genoeg om het daadwerkelijke probleem onder ogen te komen.

Antwoord van de VVD (6/3/16, kamerlid Dijkstra)
Dit klimaatakkoord is op dit moment het hoogst haalbare dat mogelijk is. Het bleef spannend tot de laatste momenten. Het is een goede zaak dat grote uitstoters als de VS, China en India, maar ook de EU elkaar hebben gevonden. Dat alle landen meedoen, inclusief de ontwikkelingslanden en eilandstaten die de gevolgen van klimaatverandering nu al ondervinden, is bijzonder. Over adaptatie tegen overlast, het terugdringen van broeikasgassen, het delen van technologie en de financiering zijn afspraken gemaakt die staan voor vele jaren. Ik ben vooral blij dat ook de rol van bedrijven bij het verbeteren van het klimaat steeds belangrijker wordt. Je hebt de knappe koppen en Willy Wortels nodig. Innovatieve oplossingen kun je niet alleen aan de overheden overlaten.
Het is een ambitieus klimaatakkoord geworden waarbij aandacht is voor adaptatie. Er liggen dus kansen voor het Nederlands bedrijfsleven en de wetenschap. Een goed punt is ook dat er evaluatiemomenten komen, zodat ieder land een ander scherp kan houden. De financiering leidt niet tot een eindeloze stroom van geld richting ontwikkelingslanden maar doet meer recht aan de verschillen tussen landen, zonder een claimcultuur te creëren. Belangrijk is ook dat transparantie over de voortgang, projecten en resultaten een plek hebben gekregen. Het lange termijndoel richting 2050 en daarna is duidelijk. En tenslotte is beprijzing van uitstoot opgenomen in het akkoord zodat de reductie van CO2 op de meest effectieve wijze kan worden bereikt.
Het klimaatakkoord bevat dus belangrijke punten voor Nederland en de EU. Het is bijzonder dat dit akkoord is gesloten en is dan ook het hoogst haalbare, waarbij rekening wordt gehouden met alle 195 deelnemende landen. En over het te voeren klimaatbeleid het volgende artikel: ‘Een nuchter en realistisch klimaatbeleid‘.

Antwoord van GL (7/3/16, kamerlid van Tongeren)
Een deel van het antwoord op de gestelde vraag staat in het verhaal ‘Ondernemer moet meer ruimte krijgen: Fossiele bedrijven mogen even jammeren en moeten daarna aan de slag’ op de website van het VNO-NCW.
Citaat: ‘Ik denk niet in termen van hét bedrijfsleven. Je hebt werkgevers die proberen duurzaam te ondernemen en die goed zijn voor hun werknemers, en je hebt werkgevers die dat niet doen. Ik ben in elk geval geen blinde aanhanger van de markt, maar meer van het Rijnlands model. Ondernemers creëren banen en groei, wordt wel gezegd. In mijn optiek geldt dat ook voor chirurgen en leraren. De één kan niet zonder de ander.’

Antwoord van de PvdA (7/4/16, kamerlid Vos)
Het klimaatprobleem is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het klimaatakkoord van Parijs is nu het maximaal haalbare. Of het genoeg is zal de tijd moeten leren. Voor de PvdA is het erg hoopgevend dat alle landen van de wereld meedoen en dat er een evaluatiemechanisme is ingebouwd. De exacte nadere uitvoering van het Klimaatakkoord is wel een punt van zorg voor de PvdA. Hierover is nog niet alles vastgesteld.
Voor Nederland is wat de PvdA-fractie de Urgenda uitspraak van 25 juni 2016 van belang op grond hiervan moet in 2020 de CO2-uitstoot met 25% zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. De daarvoor noodzakelijke 14 MTon vergen de nodige nadere maatregelen, die minister Kamp in het eerste halfjaar van 2016 zou aankondigen. Wat de PvdA-fractie betreft zou de sluiting van de 5 laatste kolencentrales daarbij een belangrijke maatregel zijn. De Kamer heeft zich inmiddels, onder invloed van de PvdA, in meerderheid ook achter dit standpunt geschaard. In het najaar van 2016 zou er een uitfaseringsplan moeten komen voor de 5 laatste kolencentrales.
Het kabinet heeft altijd tot doel gehad om 1) energie te besparen, 2) duurzame energie te stimuleren en 3) CO2 te reduceren. Deze drieslag is ook volgens ECN en PBL het meest effectief, mits in de juiste verhouding. Met het alleen aankoersen op een CO2-reductiedoelstelling redden we het niet. Er blijven aparte energiebesparings- en duurzame energie doelstellingen nodig. Lange termijn doelstellingen (zoals 95% reductie in 2050) kunnen alleen gehaald worden als er een geloofwaardig plan is met tussendoelstellingen. De Klimaatwet voorziet hierin, met een tussendoelstelling voor 2030 (-55%), en een mechanisme voor 5-jaarlijkse klimaatplannen, weer onderverdeeld in jaarlijkse plannen, ook wel ‘klimaatbegrotingen’ genoemd. Dit initiatiewetsvoorstel van PvdA en GL ligt nu voor ter consultatie.
Het ETS functioneert niet. Zolang het niet functioneert zullen ook de klimaatdoelstellingen moeilijk gehaald kunnen worden. Het is van belang dat de CO2-uitstootrechten een hogere waarde krijgen. Anders krijgen bedrijven geen prikkel om daadwerkelijk wat te doen aan hun uitstoot. Het is van belang dat er een mechanisme komt waarbij rechten uit de markt worden genomen, bijvoorbeeld bij sluiting van centrales.

Geen antwoord van de PVV (6/6/16, kamerlid Madlener)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Het huidige klimaatakkoord van parijs, 2015, het “hoogst haalbare” noemen, is het hoofd in de schoot leggen. Want, al in 1970 zat er genoeg CO2 in de atmosfeer voor 1 graad = opwarming, daar zitten we nu op. In 2000 was er genoeg CO2 in de atmosfeer voor 2 graden opwarming. Ook te bereiken met 40 jaar vertraging, over 25 jaar. Nu is het 16 jaar later en zouden we al op voldoende CO2 voor 3 graden kunnen zitten, als het verwachte meekoppel en versnellings effect blijkt te werken.
    Hou dus op met de linkse politieke kop in de fossiele lobbyzand steken, en ga NU wat doen aan CO2 reductie, maak alles zo veel mogelijk CO2 negatief. Te beginnen met alle 3.000 centrales te verplichten CCS2 toe te passen. Dat is geen end of pipe oplossing zoals Liesbeth van Tongeren van greenpeace beweert, maar een uiterst noodzakelijke aanpak van de CO2 uitstoot. Stroom uit windmolens is toch al goedkoper dan uit centrales met CCS2, dus alleen corrupte politici houden overbodige centrales nog aan de gang. Maar zorg dan op zijn minst dat ze allemaal CO2 neutraal zijn. Met de stook van uit duurzaam geteelde biomassa afgeleide brandstof, worden die centrales CO2 negatief, dat is nodig om ons te redden van de klimaat opwarming.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *